Strona główna

Wykonanie oczek wodnych w Nadleśnictwie Lutowiska Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia


Pobieranie 26.81 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.81 Kb.
Załącznik nr 1A

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIAWykonanie oczek wodnych w Nadleśnictwie Lutowiska

1. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt (żubr) oraz ochrona środowiska zgodnie z art. 6 pkt 4 i 9b Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa”

Działanie będzie polegało na wykonaniu 5 nowych oczek wodnych o łącznej powierzchni 20 arów ( jedno oczko o powierzchni około 4 arów).

Sposób wykonania oczek to wykorzystanie naturalnych zagłębień terenowych oraz uporządkowanie naturalnych grobli ziemnych z uzupełnieniem grobli w miejscach gdzie będzie to konieczne w celu zatrzymania wody. Zasilanie w wodę to wykorzystanie gruntowych wód podsiąkowych oraz opadowych.

Głębokość wykonanych oczek wodnych nie przekroczy 1m.Usytuowanie przedsięwzięcia;

Lokalizacje zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do KIP.

Lokalizacja przedsięwzięcia: województwo podkarpackie, powiat bieszczadzki,

Teren Nadleśnictwa Lutowiska


Leśnictwo Skorodne

Wykonanie 4 oczek w oddz.:

Oddz. 76Bo (gmina Czarna),

(nr ewidencyjny działki 671, obręb ewidencyjny Polana ),

Oddz. 75Drx (gmina Czarna),

(nr ewidencyjny działki 109, obręb ewidencyjny Rosochate ),

Oddz. 75f (gmina Czarna),

(nr ewidencyjny działki 99, obręb ewidencyjny Rosochate),


Leśnictwo Rosochate

Wykonanie oczka w oddz.:

Oddz. 74h (gmina Lutowiska)

(nr ewidencyjny działki 41, obręb ewidencyjny Skorodne),


Leśnictwo Tworylczyk

Wykonanie oczka w oddz.:

Oddz. 115f (gmina Czarna)

(nr ewidencyjny działki 91, obręb ewidencyjny Tworylne),
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.
Lokalizacja Skorodne w oddz. 76Bo, 75Drx , 75f.

Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia użytkowane ekstensywnie, koszone raz do roku w ramach dopłat bezpośrednich. Wzdłuż potoków fragmenty olszynki karpackiej Alnettum incanae i bagiennej Caltho-Alnetum oraz płaty ziołorośli z licznie występującą Mentha longifolia, Filipendula ulmara, Lysimachia vulgaris. W runi łąk dominują śmiałek darniowy, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, mietlica zwyczajna, groszek łąkowy i chaber łąkowy.Na działce występują niewielkie młaki z wysiękami wód gruntowych. W krajobrazie łąk wyróżniają się pojedyncze stare drzewa owocowe - grusze i jabłonie (pozostałość po dawnej wsi) mające wartość przyrodniczą i historyczną. Na rozpatrywanym terenie istniała wieś, później obszar należał do PGR.
Oczko wodne w oddz. 74j Rosochate
Ekstensywnie użytkowane, koszone raz do roku w ramach dopłat bzpośrednich. Gatunkami wyróżniającymi się w aspekcie letnim są: chaber łąkowy, krwawnik pospolity, dziurawiec czworoboczny, wyka płotowa, świerząbek gajowy, dzwonek rozpierzchły, jaskier ostry. Na zboczach doliny występuje pojedynczo olsza zielona. W krajobrazie łąk wyróżniają się pojedyncze stare drzewa owocowe - grusze i jabłonie mające wartość przyrodniczą i historyczną. Na rozpatrywanym terenie istniała wieś, później obszar należał do PGR.
Oczko wodne w oddziale 115f Tworylne
Ekstensywnie użytkowane łąki świeże przecięte dwoma potokami, którym towarzyszą zbiorowiska ziołoroślowe z udziałem między innymi: Mentha longifolia, Epilobium hirsutum, Carex paniculata, Scirpus sylvaticus, Lysimachia vulgaris, Filipendula almaria. Łąki zajmują potencjalne siedliska buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum, olszynki karpackiej Alnetum incane i olszyny bagiennej Caltho-Alnetum. Wzdłuż potoków występuje wierzba krucha Salix fragilis oraz wierzby krzewiaste (wiciowa, trójpręcikowa i wiklina), a także olsza szara Alnus incana. Niewielkie powierzchnie zajmują tarnina Prunus spinosa, leszczyna Corylus avellana oraz drzewa owocowe, głównie jabłonie i grusze, które są pozostałością sadów dawnej osady. Łąki są utrzymywane przez Nadleśnictwo Lutowiska celem pozyskiwania siana, którym w okresie zimowym dokarmiane jest stado wolno żyjących żubrów. Wykaszanie tych łąk skutecznie ogranicza ekspansję roślinności drzewiastej, stwarzając doskonałe warunki dla występowania derkacza (Crex crex).
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Należy wykorzystać naturalne zagłębienia i obniżenia terenowe, miejsca podmokłe, uporządkować naturalne groble, brzegi powinny być łagodnie nachylone aby umożliwić zwierzętom łatwy dostęp do wodopoju oraz aby płazy mogły bezproblemowo się z niego wydostać. W celu odprowadzenia dużej ilości wody burzowej należy wykonać odpływ górny, bystrza kamienne utwardzone głazami kamiennymi. W sąsiedztwie zbiorników warto umieścić stosy butwiejącego drewna, kamieni, płaty kory, karpiny, które będą stanowiły schronienie i miejsce zimowania dla drobnych zwierząt. Zleca się pozostawienie fragmentów roślinności szuwarowej porastającej brzegi zbiorników. Nie należy dopuszczać do wzrostu wysokich drzew na brzegach, ponieważ korony będą ocieniać wodę, co nie sprzyja występowaniu płazów oraz będą dostarczać duże ilości szczątków organicznych prowadzących do zamulania dna.
5. Dane techniczne
Głębokość oczek wodnych nie będzie przekraczała 1m, powierzchnia jednego oczka wodnego będzie wynosiła kilka arów natomiast powierzchnia planowanych 5-ciu sztuk wyniesie do 20 arów. Odprowadzenie nadmiaru wody burzowej odbywać się będzie poprzez przelew górny, bystrza kamienne wykonane z głazów kamiennych,

Budowa oczek wodnych polegać będzie na wykorzystaniu naturalnych zagłębień i obniżeń w terenie, uporządkowaniu naturalnych grobli oraz zagęszczeniu i uformowaniu grobli ziemnych tam gdzie jest to konieczne. Do zasilania oczek wodnych zostanie użyta woda gruntowa z naturalnych wysięków oraz woda opadowa.


6. Rozwiązania chroniące środowisko
W celu złagodzenia nieznacznego oddziaływania na środowisko zostaną przyjęte następujące rozwiązania:

- lokalizacja zbiorników poza korytem cieków nie zakłóci naturalnego układu cieku,

- wykorzystanie w maksymalnym stopniu materiałów naturalnych miejscowego pochodzenia,

- w zbiornikach nie będziemy dążyć do sztucznego zarybiania, ponieważ mogłoby wpłynąć niekorzystnie na populację płazów,

- place postojowe i magazyny zostaną zlokalizowane tak by nie ingerować w środowisko,

szczególną uwagę zwrócimy na nie zanieczyszczanie wody i gruntu smarami i paliwem -

należy zobowiązać do tego wykonawcę w ramach zawartej umowy

- w celu minimalizacji ryzyka wycieku szkodliwych substancji szczególna uwagę zwrócimy

na stan techniczny wykorzystywanego sprzętu, przygotowanie substancji absorbującej

na wypadek wycieku, prowadzenie szkoleń dla Wykonawców o sposobach ograniczania

zabezpieczania miejsca wycieku.

- prace będą prowadzone poza okresem rozrodu i zimowania płazów oraz poza okresem

lęgów ptaków.

- roboty mechaniczne w sąsiedztwie potoku zostaną ograniczone do niezbędnego

minimum i będą prowadzone w okresie niskich stanów wody dzięki czemu nie

spowodują jej zmętnienia.

- w sąsiedztwie zbiorników będą kontynuowane ekstensywne użytkowanie kośne łąk, co

zapobiegnie sukcesji drzew i krzewów. Łąki pośród zwartych obszarów leśnych

przyczynią się do wzrostu bioróżnorodności, np. sprzyjają różnorodności bezkręgowców,

wpływają na powiększenie bazy żerowej ptaków szponiastych, stanowią miejsce

gniazdowania wielu gatunków śpiewających.

- prace będą prowadzone od stałym nadzorem przy zachowaniu wszelkich wymogów

związanych z ochroną środowiska przyrodniczego,

- powyższe założenia zostaną uwzględnione przy opracowaniu projektu.


7. Rodzaje oddziaływania na środowisko oraz ich natężenie
Przy wykonywaniu prac mogą wystąpić krótkotrwałe oddziaływania w postaci hałasu maszyn. Potencjalnym zagrożeniem mogą być wycieki smaru i oleju z pracujących maszyn.

Działania agromelioracyjne zmierzające do stworzenia warunków bytowania i ochrony gatunków oraz zwiększenia różnorodności gatunkowej ekosystemów. Powstałe zalewiska będą elementem małej retencji co uatrakcyjni bazę pokarmową dużych ssaków (jeleń, żubr), będą miejscem rozrodu płazów i gadów, wodopojem dla ssaków i ptaków.

Planowane obiekty projektowane są poza ciekami i mogą być zasiedlone przez ryby i inne organizmy wodne. Kompleks zbiorników będzie dobrze wpisywał się w krajobraz otoczenia.

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Przewidywany pozytywny wpływ na zwiększenie bioróżnorodności.8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Obiekt zlokalizowany na terenie RP. Brak możliwości oddziaływania transgranicznego.9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania

przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie w całości położone jest w obszarze Natura 2000 "Bieszczady", otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Przy jego realizacji nie wystąpi uzasadnione zagrożenie dla siedlisk i gatunków chronionych w ramach Europejskiej sieci Ekologicznej. Ne wystąpią też inne zagrożenia mogące wpłynąć funkcjonowanie pozostałych form ochrony przyrody występujące w zasięgu planowanej inwestycji.


10. Wskazania przesłanek istotnych dla kwalifikacji przedsięwzięcia
Wykonanie oczek wodnych jest jednym z elementów projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa” i w/w zadanie wg Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 6 pkt 4 i 9b kwalifikuje się do uznania za cel publiczny.

Projekt będzie obejmował działania w jedynej w kraju populacji żubra linii białowiesko-kaukaskiej w Bieszczadach i będzie jednym z trzech projektów złożonych jednocześnie obejmujących całą populację żubra.

W ramach utrzymania populacji żubra planuje się prowadzenie opieki nad stadami i poprawę komfortu ich bytowania (dostęp do wody, baza pokarmowa) oraz zapobieganie konfliktom w gospodarce rolnej i leśnej poprzez zimowe dokarmianie i krótkotrwałe grodzenia upraw. W projekcie planowany jest monitoring stanu.

zdrowia żubrów oraz monitoring zasięgu, liczebności i preferencji siedliskowych realizowany według wspólnej dla wszystkich regionów kraju metodyki. Jednym z ważniejszych celów jest dążenie do zwiększenia liczebności i zasięgu występowania żubra poprzedzone szczegółową oceną uwarunkowań siedliskowych, społecznych i organizacyjnych.


Sporządził: Zatwierdził:

1 Rafał Osiecki Nadleśniczymgr inż Marek Bajda


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość