Strona główna

Wykonanie studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze


Pobieranie 202.29 Kb.
Strona1/2
Data20.06.2016
Rozmiar202.29 Kb.
  1   2

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 100 000 € na:

wykonanie studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze

(RR/RI-108/PZ-09/2013)FORMULARZ F-7212

Strona

z 28

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wydanie

1


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 100 000 Euro


na:
wykonanie studni rezerwowej 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: RR/RI-108/PZ–09/2013


ZAMAWIAJĄCY:
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel. 0-68 45-19-359, faks: 0-68 45-19-352

www.zwik.zgora.pl, e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
ZAMAWIAJĄCY: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra

tel.( 0-68 ) 45-19-359, faks (0-68 ) 45-19-352,

REGON: 978093091, NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl, e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

TRYB ZAMÓWIENIA :
Zamawiający, działając zgodnie z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem Spółki, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 100 000 € na wykonanie studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze.

     1. Opis przedmiotu zamówienia1.1. Podstawa prawna wykonywania zamówienia

  1. Regulamin udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp.z o.o.

  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

  3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42);

  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 39 z późniejszymi zmianami);

  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

  6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

  7. Przepisy i wytyczne branżowe.

1.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) • 45.00.00.002. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rezerwowego otworu studziennego nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego nr DW.III.7430.8.2011 z dnia 24.06.2011 r. projektu prac geologicznych.  1. Zakres zamówienia obejmuje:

 • wykonanie otworu w dwóch kolumnach rur. Pierwszą kolumną 506 mm osiągnąć należy głębokość 25 m p.p.t; drugą kolumną rur osiągnąć należy głębokość 76 m, przewiercając spąg warstwy wodonośnej o około 2 metry.

W otworze należy zabudować kolumnę filtrową o konstrukcji:

- rura nadfiltrowa PCV ø330 mm dł.56,0 m, do powierzchni terenu,

- filtr ø330 mm ze szczeliną ciągłą ze stali nierdzewnej typu Jonson długości 15 m,

- rura podfiltrowa PVC ø330 mm, długości 5,0 metrów. • przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego,

 • wykonanie badań laboratoryjnych, prac dokumentacyjnych, prac geodezyjnych,

 • odbiór końcowy zadania,

 • uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania.  1. Zamówienie nie obejmuje:

 • kosztów nadzoru inwestorskiego,

 • kosztów nadzoru autorskiego.  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z „PROJEKTEM PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworów zastępczych nr 19z i 30z oraz likwidację studni nr 19 i 30 na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze”, w części dotyczącej wykonania otworu nr 30z. Projekt opracowany przez pracownie projektową „GEOEKO” Andrzej Kraiński; 66-004 Racula ul. Rotowa 18, tel. 604 850 217.

Dokumentacja techniczna dotycząca zamówienia jest do wglądu u inspektora nadzoru Przemysława Zamorskiego, pokój 12, w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu się, tel. (068) 451 93 59 w godz. 8.00. – 14.00.  1. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach przedmiotu zamówienia.  1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.07.2013 r.

4. Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy, ubiegający się o zamówienie
Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy:

4.1 - spełniają wymogi określone w §17, ust.1 Regulaminu Spółki tj.: • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.2 - zobowiążą się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.07.2013 r.

4.3 - udzielą co najmniej 3- letniej gwarancji na wykonane roboty,

4.4 - zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy,

4.5 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4.6 - sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

5. Ocena spełnienia warunków
W celu dokonania oceny spełnienia warunków, Wykonawcy zobowiązani są wykazać się m.in.:


  1. uprawnieniami do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

5.2 nie podleganiem wykluczeniu z postępowania na podstawie § 19 Regulaminu Spółki.

W związku z powyższym należy przedstawić:

a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt 4 – 8, Regulaminu Spółki tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku wykonawcy będącego:


 • osobą fizyczną – tej osoby fizycznej;

 • spółką jawną – wspólnika;

 • spółką partnerską – partnera lub członka zarządu;

 • spółką komandytową – komplementariusza;

 • spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza;

 • osobą prawną (nie wymienioną powyżej) – urzędującego członka organu zarządzającego, nie skazaną prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt. 9 Regulaminu Spółki, tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  1. należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 robót o podobnym zakresie i porównywalnej złożoności jak w niniejszym postępowaniu - (zał. nr 6);
  1. posiadaniem na rachunku w banku wolnych środków finansowych i/lub zdolnością kredytową w wysokości min. 90 000 zł. (zał. nr 9),

  2. ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000,- zł (zał. nr 10).


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.


6. Dokumenty wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie
Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawców warunków Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące załączniki, ponumerowane wg podanej kolejności:

6.1 Formularz oferty,

6.2 zał. nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17, ust.1 Regulaminu Spółki – wg załączonego wzoru,

6.3 zał. nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie dodatkowo umowę regulującą współpracę tych podmiotów,

6.4 zał. nr 3 - aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.5 zał. nr 4 - aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  1. zał. nr 5 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w zakresie określonym w §19 ust.1. pkt. 4-9 Regulaminu Spółki),

  1. zał. nr 6 - należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 robót o podobnym zakresie i porównywalnej złożoności jak w niniejszym postępowaniu.

6.8 zał. nr 7 - listy referencyjne potwierdzające wykonanie z należytą starannością robót wymaganych w pkt. 6.7

6.9 zał. nr 8 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wg załączonego wzoru,

6.10 zał. nr 9 - informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca, że Wykonawca posiada na rachunku wolne środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości min. 90 000,- zł, wystawiona nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert,

6.11 zał. nr 10 - polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 100 000,- zł,

6.12 zał. nr 11 – oświadczenia Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót – wg załączonego wzoru,

      6.13 zał. nr 12 - zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru,Wszelkie dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, określonych w dokumencie rejestrowym.

Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach miały formę zgodną z załączonymi wzorami.

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 1. Sposób ustalenia ceny ofertowej

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac podany w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. Cena przedmiotu zamówienia powinna wynikać z uwzględnienia: posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, wszystkich warunków podanych w SIWZ i wizji w terenie, ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

Wyliczoną cenę należy powiększyć o podatek VAT wg obowiązujących przepisów, tj. 23%.
Wyliczenia dokonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych.

Jeżeli Wykonawca przy sporządzaniu wyceny stwierdzi brak jakiegoś elementu, uniemożliwiającego wykonanie zadania, winien o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego.


Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty - niezależnie od tego, czy są ujęte w dokumentacji, czy też wynikają z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ - łącznie z pracami wyszczególnionymi w punkcie 2.1. z wyłączeniem prac określonych w punkcie 2.2. niniejszej SIWZ.
Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy.
Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż złoty polski.
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w §77 Regulaminu Spółki, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega żadnym rokowaniom i negocjacjom.

8. Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania oceny

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:


cena oferty - 100 %
Każdy członek komisji przetargowej dokona oceny ofert posługując się punktacją pomocniczą w skali 1: 10 w każdym kryterium. Ocena będzie przebiegała następująco:

Oferta z ceną najniższą otrzyma 10 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych przy stosowaniu następującej formy:
Pb= Cn / Cb x 10
gdzie: Pb – ilość punktów badanej oferty,

Cn – najniższa cena oferty,

Cb – cena badanej oferty,
Oferta z najniższą ceną uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą spośród ważnych ofert złożonych w tym postępowaniu, a Wykonawcy, który złoży tę ofertę zostanie przyznane zamówienie.

9. Oferta kilku partnerów
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i musi spełniać następujące wymagania:

a - do oferty należy dołączyć umowę partnerów o wspólnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za realizację zamówienia będącego przedmiotem przetargu, w której określony zostanie sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności,

b - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy ze współpartnerów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie §19 Regulaminu Spółki.

c - w przypadku warunku doświadczenia i jego oceny (wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat 2 robót o podobnym zakresie i porównywalnej złożoności jak w niniejszym postępowaniu) współpartnerzy muszą wspólnie spełniać wymagany warunek,

d - w przypadku warunku posiadania i dysponowania potencjałem technicznym oraz warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia współpartnerzy muszą wspólnie spełniać wymagane warunki; współpartnerzy również wspólnie muszą udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e - współpartnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera) a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych współpartnerów,

f - wszelka korespondencja, przyjmowanie zobowiązań, podpisanie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (Urząd Skarbowy, ZUS, Krajowy Rejestr Karny, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) osobno dla każdego ze współpartnerów. 1. Jedna oferta od jednego Wykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - ofertę należy złożyć na cały zakres robót objęty zamówieniem.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza wykonawcę z przetargu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 1. Zamówienie dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych w ramach zamówienia podstawowego - zgodnie §60 ust.1 pkt 4 Regulaminu Spółki.
 1. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze, na maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem – zgodnie z wzorem formularza załączonym do niniejszej SIWZ.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Brak własnoręcznego podpisu Wykonawcy powoduje uznanie oferty za nieważną.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie załączniki wymagane niniejszą SIWZ. Wskazanym jest, aby:


 • oferta zawierała spis zawartości,

 • załączniki zostały dołączone do oferty w kolejności wynikającej ze Specyfikacji,

 • każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,

 • wszystkie strony oferty powinny były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

Mając na uwadze treść art.25, ust.3 Regulaminu Spółki, oferty zawierające dokumenty z informacjami zastrzeżonymi, co do ich jawności muszą posiadać możliwość odłączenia dokumentów dotyczących tych informacji bez naruszenia pozostałej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Stosowne zastrzeżenia Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Zamawiający informuje, że przez informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
UWAGA!

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie §78 ust.1 pkt 2 Regulaminu Spółki.

Wykonawca nie może zastrzec treści oferty a w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

13. Okres związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu złożenia ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania złożoną ofertą o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 30 dni:

13.1 - na pytanie Zamawiającego o przedłużenie tego terminu, Wykonawca udziela pisemnej odpowiedzi i może nie wyrazić zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

13.2 - zmiana okresu związania ofertą nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów przetargowych, a w szczególności ceny oferty.

14. Oględziny miejsca robót

Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca robót oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się za niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

15. Koszt przygotowania oferty

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1. Wadium

W niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

 1. Opakowanie oferty

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach. Należy zastosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 110a, sekretariat
oraz powinna być oznakowana następująco:
Oferta do przetargu nieograniczonego na wykonanie studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze”

- nie otwierać przed dniem 22.04.2013 r. godz.1200.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

 1. Miejsce i termin składania ofert.
  1. Oferty należy składać za potwierdzeniem odbioru w:

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.ul. Zjednoczenia 110a

65-120 Zielona Góra
w godzinach od 700 do 1430 w sekretariacie Spółki.
Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 24.04.2013 r. do godz. 1130 .

Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania.
18.2 Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcy bez otwierania kopert wewnętrznych na adres Wykonawcy podany na tej kopercie.

18.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert przed jego upływem. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
 1. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. 16.04.2013 r. godz. 1130. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 17, z tym, że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem: Zmiana lub Wycofanie.

 1. Otwarcie ofert

20.1 Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert podczas sesji jawnej w dniu 24.04.2013 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w salce konferencyjnej (pok. nr 105).

20.2 Podczas sesji jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia przy zachowaniu następujących zasad:


 • jako pierwsze zostaną otwarte koperty z napisem „wycofanie oferty”,

 • następnie zostaną otwarte koperty z napisem „oferty zamienne”,

 • następnie - w kolejności wpływu – zostaną otwarte pozostałe oferty, z tym, że oferty, których dotyczy wycofanie oraz oferty pierwotne względem ofert zamiennych (jeśli zmiana dotyczy całości) nie będą otwierane,

 • jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały zmienione ani wycofane.

20.3 Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości obecnych następujące dane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji oraz warunki płatności.

  1. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy informację z otwarcia ofert – na jego pisemny wniosek.

20.5 W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert.

21. Jawność ofert
Ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 • Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanych dokumentów przetargowych.

 • Po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia dokumentów przetargowych.


W czasie prac Komisji Przetargowej nie ma możliwości udostępnianie zainteresowanym Wykonawcom dokumentów przetargowych. 1. Odrzucenie oferty

Zamawiający, stosownie do §78 Regulaminu Spółki, odrzuca ofertę, gdy: • jest niezgodna z Regulaminem,

 • jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.22. Unieważnienie przetargu

Zamawiający, stosownie do §82 Regulaminu Spółki, unieważnia postępowanie, gdy: • nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania,

 • w przypadku, o którym mowa w §78 ust. 5 Regulaminu Spółki, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

 • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 • postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.


23. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych w załączonym do niniejszej SIWZ projekcie umowy.

Zamawiający i wybrany Wykonawca ustalą termin i miejsce podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż przed upływem terminu związania ofertą.

Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub uchyla się od złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.


Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:

 • pieniądzu,

 • poręczeniach bankowych,

 • gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego),


Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na:

 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70 %,

 • zabezpieczenie gwarancji - 30 %.25. Udzielanie wyjaśnień

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu.


Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert są:

  1. mgr inż. Przemysław Zamorski, tel. (068) 451 93 59

  2. mgr inż. Sławomir Bryk, tel. (068) 454 86 83,

w pok. nr 12 w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00. – 14.00.
Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny (za potwierdzeniem odbioru listownie lub faksem), z powiadomieniem wszystkich Wykonawców, którzy wykupili SIWZ i z zachowaniem tajności źródła pytania.
Zamawiający informuje, że wszelka komunikacja z Zamawiającym za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdzona niezwłocznie na piśmie będzie uznana za dostarczoną w dniu otrzymania faksu, poczty elektronicznej, nawet, jeżeli z winy nadawcy dotrze do odbiorcy z opóźnieniem.

26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W postępowaniu tym, Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówienia, przysługują środki odwoławcze określone w Dziale V Regulaminu Spółki.


27. Zabezpieczenie finansowe u Zamawiającego
Zamawiający oświadcza, że na opisane roboty posiada środki finansowe i jest zdolny do płynnego realizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

28. Regulacja prawna
Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy kodeksu cywilnego.

SIWZ wraz z formularzami do pobrania na stronie internetowej „ZWiK” Sp. z o.o.

Zielona Góra, 27.03.2013 r. Zatwierdzam: ..............................

OFERTA
na wykonanie studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy

ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze.

1. ZAMAWIAJĄCY: „ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Sp. z o.o.ul. Zjednoczenia 110a

65-120 ZIELONA GÓRA,

tel. 0-68 45-19-300, tel./fax 0-68 45-19-352

REGON: 978093091, NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl, e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
2. WYKONAWCA – ( należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny:)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. ................................................................................. fax. ................................................................. http:// ............................................................... e-mail ………………...........@....................................

REGON ............................................. NIP.............................................................................................

upełnomocniony przedstawiciel: ...........................................................................................................

nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego: ........................................................... ................................................................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i po dokonaniu wizji w terenie oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za końcową cenę netto w wysokości:

........................................................ zł,

............................................................................................. zł

słownie:........................................................................................................................................zł.


Cena brutto wynosi.........................................zł w tym podatek VAT 23%................................ zł. 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.07.2013 r.
 1. Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres ............... m-cy licząc od daty odbioru końcowego.
 1. Termin płatności faktury: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

8. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres robót oraz, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.


9. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący Załącznik nr 16 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 1. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi w wielkości ..................%. Następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcy:

( podać nazwę, adres Podwykonawcy oraz zakres rzeczowy planowany do realizacji przez Podwykonawcę )

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jednocześnie wyrażamy zgodę na ewentualną cesję części przysługującego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.


 1. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. o wartości ...................... zł, słownie..................................................................................................................

.................................................................................................................. zł, w formie / formach* ............................................................................................... przed terminem podpisania umowy.


 1. Oferta została złożona na .............................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ....................... .
 1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 • zał. nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17, ust.1 Regulaminu Spółki,

 • zał. nr 2 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • zał. nr 3 - aktualne zaświadczenie z organu podatkowego,

 • zał. nr 4 - aktualne zaświadczenie z ZUS-u,

 • zał. nr 5 – informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

 • zał. nr 6 – wykaz zrealizowanych podobnych zamówień,

 • zał. nr 7 – potwierdzone listy referencyjne do robót wymienionych w zał. nr 6,

 • zał. nr 8 – wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z kopiami uprawnień,

 • zał. nr 9 – informacja z banku o wolnych środkach i/lub zdolności kredytowej,

 • zał. nr 10 – polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

 • zał. nr 11 – oświadczenia Wykonawcy,

 • zał. nr 12 – zaakceptowany projekt umowy.

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ….............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
(* ) – niepotrzebne skreślić
Ofertę sporządzono dnia ............................ .............................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)Zał. nr 1
O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (sprawa nr RR/RI-108/PZ-09/2013) dot. wykonania studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze
ja/my* (imię i nazwisko)...............................................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze*................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:


 1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadamy lub dysponujemy potencjałem technicznym a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §19 Regulaminu Spółki.

 5. na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

 6. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do SIWZ (w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

...................................................( miejscowość, data )

..........................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)


 • niepotrzebne skreślić

Zał. nr 6
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE
Należy wypełnić poniższy formularz podając wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat (a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie), jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 robót o podobnym zakresie i porównywalnej złożoności jak w niniejszym postępowaniu.Nazwa Zamawiającego

Miejsce realizacji

Rodzaj i zakres wykonanych prac

Termin realizacji

Całkowita

wartość

prac

Procentowy

udział

Wykonawcy

w pracach

  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość