Strona główna

Wykonanie studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze


Pobieranie 202.29 Kb.
Strona2/2
Data20.06.2016
Rozmiar202.29 Kb.
1   2

Uwaga: do wyszczególnionych wyżej robót dołączyć listy referencyjne (jako zał. nr 7)

...................................................( miejscowość, data )
.............................................................................

( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)Zał. nr 8
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Wymagane:

 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie w wykonawstwie osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
Imię

i nazwisko


Przewidywana

funkcja

w realizacji zamówienia

Wykształcenie Specjalność

Zawodowa

Praktyka w latach ogółem

Praktyka w latach

u

Wykonawcy

Opis


posiadanych kwalifikacji

i uprawnień
Uwaga: do formularza dołączyć kopie wykazanych uprawnień geologicznych.

...................................................( miejscowość, data )

.............................................................................


(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 11
Oświadczenie

Oświadczam, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

...................................................

( miejscowość, data )
.............................................................................

( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )


Oświadczenie

Oświadczam, że cena oferty uwzględnia cały zakres robót związany z wykonaniem zamówienia. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego, jeśli błędnie wyliczę swoją cenę ofertową.

...................................................

( miejscowość, data )
.............................................................................

( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )


Oświadczenie

Zgodnie z art. 297 § 1ustawy z dnia 6 czerwca, 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.

...................................................

( miejscowość, data )
.............................................................................

( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )


Zał. nr 12
PROJEKT UMOWY
na wykonanie studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze.
zawarta w dniu ............................................................ w Zielonej Górze,

pomiędzy:

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. mającym swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110a

zarejestrowaną w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000211506

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Beatą Jilek - Prezes Zarządu,

a:

...................................................................................................................................................mającym swoją siedzibę w:

...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§ 1 1. Na podstawie protokołu z przetargu nieograniczonego (sprawa nr RR/RI-108/PZ-…../2013), Zamawiający zamawia a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty polegające na: wykonaniu studni rezerwowej nr 30z na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Szczegółowy zakres robót określa opracowany Projekt prac geologicznych dla ww. zadania.

Zakres zamówienia obejmuje również następujące prace i związane z tym koszty: • wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania,

 • odtworzenie nawierzchni drogowej i odbiór przez Zamawiającego – SUW Zawada lub inną, właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

 • koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu,

 • uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót i koszty z tym związane,

 • koszty zabezpieczenia robót, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną oraz opłaty za zużytą wodę do celów socjalnych, produkcyjnych itp.

 • oraz uzyskanie we własnym zakresie innych niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania.

Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z zatwierdzonym „PROJEKTEM PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworów zastępczych nr 19z i 30z oraz likwidację studni nr 19 i 30 na ujęciu wody podziemnej przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze”, w części dotyczącej wykonania otworu nr 30z. Projekt opracowany przez Pracownie Projektową „GEOEKO” Andrzej Kraiński z siedzibą w Drzonkowie przy ul. Rotowa 18.


§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy. 1. Ustala się termin wykonania całości prac na: 31.07.2013 r.

§ 3


Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA został zapoznany z przedmiotem zamówienia w oparciu o dokumentację techniczną będącą w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia oraz przedstawionej dokumentacji technicznej.
§ 4

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do: 1. przekazania placu budowy w terminie do dnia ............................

 2. zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

§ 5


1. WYKONAWCA wystąpi do Zamawiającego, w tym do SUW Zawada o zajęcie terenu pod roboty oraz zgłosi rozpoczęcie robót, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Przekazanie terenów nastąpi przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, w tym SUW Zawada.


§ 6

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do przekazania WYKONAWCY do dnia .................... projektu prac geologicznych w, 1 egz., który określa przedmiot umowy w ramach zamówienia,

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i oddania ZAMAWIAJĄCEMU wykonanego przedmiotu umowy zgodnego z dostarczoną dokumentacją, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.
§ 7


 1. ZAMAWIAJĄCY powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach:

..........................................................................................................................................

 1. Przedstawicielem WYKONAWCY będzie:

............................................................................................................................................

§ 8


1. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. W czasie realizacji robót WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy i oznakowanie robót w obrębie terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU oraz za szkody w stosunku do ZAMAWIĄCEGO i osób trzecich powstałe na terenie budowy podczas prowadzenia prac.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać odwrotnie w terminie na dzień odbioru robót.


§ 9


 1. WYKONAWCA oświadcza, że ustalony w § 1 umowy zakres robót będzie wykonywał osobiście.

 2. W przypadku odstąpienia od zasady określonej w ust. 1, do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń WYKONAWCA ma prawo uznać, że ZAMAWIAJĄCY wyraził zgodę na zawarcie umowy.

 3. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz odpowiada za koordynację robót i odbiera roboty od podwykonawców.


§ 10
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym obowiązuje w formie ryczałtu.

 1. Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie WYKONAWCY wyraża się kwotą ..............zł, (słownie złotych: .................................................................................................... ...…………………………………………………………………………………………….…... ) i nie podlega żadnym przeliczeniom cen; obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY, z wyłączeniem podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

 2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zgodnie z art. 146, ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami, podatek VAT wynosi 23%, tj. ........................................................zł, (słownie zł. ......................................................................... .......................................................................................................................................................).

4. Łącznie wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy na dzień podpisania umowy wynosi ................................................... zł, (słownie zł. ............................................................................. …...................................................................................................................................................).
§ 11


 1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w formie faktury końcowej, po całkowitym zakończeniu umownego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.

 2. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia, to WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

§ 12
Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy – odbiór końcowy połączony z przekazaniem przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU.


§ 13
W trakcie odbioru końcowego WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie dokumenty wyszczególnione w opracowanym projekcie prac geologicznych:
Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości odbioru (pismem złożonym w sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO).
Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.
§ 14


 1. ZAMAWIAJĄCY dokona płatności na podstawie faktury końcowej

 2. WYKONAWCA ma obowiązek wystawienia faktury końcowej w terminie do 2 dni licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego.

 3. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktur: w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

 4. Warunkiem rozpoczęcia biegu ww. terminu zapłaty faktury jest przedłożenie, wraz z dokumentami rozliczeniowymi w tym protokół odbioru końcowego zadania, oświadczenia podwykonawcy(ów) o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

 5. W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 15  1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, tj. kwotę ............................................................... zł. w następujących formach:

 • wpłaty gotówkowej w wysokości .................................................................................. zł na uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM oprocentowany rachunek bankowy,

 • poręczenia bankowego w wysokości: …...................................................................... zł,

 • gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w wysokości: ...................................... zł.

  1. Strony postanawiają, że 70 % kwoty zabezpieczenia, tj. ..................................... zł, zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie ............. dni od daty odbioru końcowego robót, pozostała część zabezpieczenia tj. .................................................... zł zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie ........... dni po upływie terminu gwarancji.

  2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAWAJĄCY zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.

4. WYKONAWCA traci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zabezpieczenie w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 16
1. WYKONAWCA udziela gwarancji za wykonany przedmiot umowy na okres …....... miesięcy zgodnie z przepisami o gwarancji z art. 577 – 581 K.C., licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego inwestycji.

2. W przypadku ujawnienia wady istnienie jej powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

3. ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne WYKONAWCY. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. ZAMAWIAJĄCY może usunąć, w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.
§ 17
1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) za zwłokę określonego terminu odbioru, wyszczególnionego w § 2 umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 0, 15 % wartości robót netto pozostałych do wykonania na dzień przerwania robót, za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

2. ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


§ 18
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w projekcie budowlanym w ramach nadzoru autorskiego.
§ 19
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

d) WYKONAWCA nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

e) WYKONAWCA przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązują następujące czynności szczegółowe:

3.1. WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

3.2. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1 a) oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1b), 1.1c), 1.1d) i 1.1e). Jeżeli WYKONAWCA odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt WYKONAWCY umownego.

3.3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

3.4. WYKONAWCA wezwie do dokonania przez ZAMAWIĄCEGO niezwłocznego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

3.5. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które ostały wykonane do dnia odstąpienia,
§ 20


  1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO

  3. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez WYKONAWCĘ roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

  4. W razie odmowy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania roszczenia WYKONAWCY lub brak odpowiedzi na roszczenie, WYKONAWCA uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

  5. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w Zielonej Górze.

§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.
§ 22
WYKONAWCA jest podatnikiem VAT NIP: ............................................... .

ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem VAT NIP: 1040000159.

ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez swojego podpisu.
§ 23
Umowę niniejsza sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 24
Integralną część niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:


 1. Oferta Wykonawcy.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
Akceptuję projekt umowy:

.........................................................(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)


Wydanie1 / 12.12.2006 Formularz F-7212
1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość