Strona główna

Wykonawcy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobieranie 16.65 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.65 Kb.
WYKONAWCY


ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Zamkowe w Malborku jako Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania - znak sprawy Zp 10/2013 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:


Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Liczba pkt w kryterium: cena 100

Kolejność ofert wg kryterium ceny

Oferta numer 1:

JOTA” Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Andrzej Tomaszewskiul. Dobrzyńska 26c

87-800 WłocławekWykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodna z przedmiotem zamówienia i nie podlega odrzuceniu

96,88


Oferta druga w kolejności

Oferta numer 2:

PROJECT-SYSTEM

Piotr Pałdyna

ul. Korotyńskiego 23

02-123 WarszawaWykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodna z przedmiotem zamówienia i nie podlega odrzuceniu


100


Oferta pierwsza w kolejności

Oferta numer 3:

AGENCJA „DART”

Jacek Gzowski

ul. Goplańska 38

80-178 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodna z przedmiotem zamówienia i nie podlega odrzuceniu
92,19


Oferta trzecia w kolejności

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, iż oferta oznaczona nr 2 złożona przez Piotra Pałdynę prowadzącego działalność PROJECT-SYSTEM Piotr Pałdyna ul. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem kryterium ceny. Uzyskała największą liczbę punktów tj. 100/100.

Dyrektor


Muzeum Zamkowego w Malborku

Mariusz Mierzwiński


Umieszczono na: stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego w dniu 01.07.2013r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość