Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – propozycja klasa IV szkoły podstawowejPobieranie 204.19 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar204.19 Kb.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY – PROPOZYCJA

KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte w rozkładzie materiału i planie wynikowym zintegrowanym z serią Wehikuł czasu. Kursywą oznaczono wymagania, które nauczyciel jest zobowiązany zrealizować.

Zestaw ten to jedynie propozycja. Nauczyciel może wykorzystać przedstawiony podział wymagań w swojej pracy dydaktycznej lub zmodyfikować go tak, by w pełni odpowiadał on specyfice klasy i indywidualnym możliwościom uczniów, z którymi pracuje.

Gwiazdką * zaznaczone są tematy wykraczające poza podstawę programową.TEMAT LEKCJI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Poziom konieczny –

ocena dopuszczającaPoziom podstawowy –

ocena dostatecznaPoziom rozszerzający – ocena dobra

Poziom dopełniający –

ocena bardzo dobraPoziom wykraczający – ocena celująca

1. Co to jest historia?

Uczeń rozumie:

 pojęcia: historia (dzieje), historyk.

Uczeń potrafi:

odróżnić historię rozumianą jako dzieje, przeszłość od historii rozumianej jako opis dziejów przeszłości,

wyjaśnić, w jakim celu poznaje się historię.


Uczeń rozumie:

 pojęcia: historia prywatna, historia rodzinna, historia państw.

Uczeń potrafi:

wyjaśnić, czym zajmują się historycy,

 podać przykłady wydarzeń należących do historii prywatnej.


Uczeń zna:

 postać: Juliana Ursyna Niemcewicza.

Uczeń potrafi:

 podać przykłady wydarzeń należących do historii rodzinnej.
Uczeń potrafi:

 podać przykłady wydarzeń należących do historii państw.Uczeń potrafi:

 opisać Kraków w różnych okresach historycznych.
2. Jak poznajemy przeszłość?

Uczeń zna:

podział źródeł historycznych.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: źródło historyczne.

Uczeń potrafi:

podać przykłady różnych źródeł historycznych.Uczeń rozumie:

 pojęcia: archeolog, archeologia, muzeum.

Uczeń potrafi:

wyjaśnić, dlaczego należy chronić źródła historyczne,

wyjaśnić, na czym polega praca historyka i archeologa,

przedstawić zadania muzeów.Uczeń zna:

 postać: Walentego Szwajcera.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: kronika, wykopaliska archeologiczne.

Uczeń potrafi:

podać przykłady źródeł historycznych uzyskanych w wyniku pracy archeologów.Uczeń rozumie:

 pojęcie: ceramika,

rolę, jaką w poznawaniu historii odgrywają źródła historyczne.

Uczeń potrafi:

 opisać okoliczności odkrycia osady w Biskupinie,

dostrzec związki między historią a archeologią.


3. Jak mierzymy czas?

Uczeń zna:

rzymski sposób zapisu cyfr i liczb.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: wiek (stulecie), tysiąclecie,

zasady ustalania wieku i połowy wieku dla danego wydarzenia historycznego.


Uczeń zna:

różne sposoby mierzenia czasu,

wydarzenie, które dało początek obowiązującemu w Europie systemowi datacji.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: kalendarz.

Uczeń potrafi:

obliczać upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszczać je na linii chronologicznej,

operować pojęciami: wydarzenie wcześniejsze, wydarzenie późniejsze.Uczeń zna:

przyczyny i skutki wydarzenia, które zapoczątkowało historię człowieka.

Uczeń potrafi:

wyjaśnić, w jakim celu mierzy się czas,

wyjaśnić znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej.


Uczeń rozumie:

 pojęcie: klepsydra.

Uczeń potrafi:

 opowiedzieć historię zegarów,

 wymienić poznane typy zegarów.
4. Po co nam mapy historyczne?

Uczeń zna:

oznaczenia kierunków geograficznych (N – północ, S – południe, E – wschód, W – zachód).

Uczeń rozumie:

 pojęcia: mapa, legenda mapy, mapa historyczna.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie, gdzie znajdują się kierunki: północ, południe, wschód i zachód.Uczeń zna:

podstawowe znaki używane w legendzie mapy.

Uczeń potrafi:

 wymienić poznane rodzaje map.Uczeń rozumie:

 pojęcia: mapa geograficzna, róża wiatrów.

Uczeń potrafi:

 wyjaśnić różnice między mapą geograficzną a mapą historyczną.Uczeń rozumie:

rolę, jaką w poznawaniu historii odgrywają mapy historyczne.


Warsztat pracy historyka – lekcja powtórzeniowa


Uczeń zna:

zasady pracy ze źródłami historycznymi, ustalania wieku i połowy wieku oraz pracy z mapą historyczną.

Uczeń rozumie:

pojęcia związane z tematyką działu Na tropie przeszłości.

Uczeń potrafi:

wskazać przykłady źródeł pisanych i materialnych,

prawidłowo określić wiek i połowę wieku.


Uczeń potrafi:

wyjaśnić, na czym polega praca historyka i archeologa,

obliczać upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszczać je na linii chronologicznej,

zinterpretować znaki w legendzie mapy historycznej,

odpowiedzieć na proste pytania postawione do mapy historycznej.


Uczeń zna:

postacie związane z tematyką działu Na tropie przeszłości.

Uczeń potrafi:

wyjaśnić, jaki wpływ na historię człowieka miało wynalezienie pisma.Uczeń rozumie:

rolę źródeł historycznych i map historycznych w procesie poznawania historii.Uczeń potrafi:

 wytłumaczyć, co oznacza sformułowanie, że historia jest nauczycielką życia.5. Moja rodzina

Uczeń zna:

nazewnictwo stosowane do określenia relacji między poszczególnymi członkami rodziny.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: rodzina, krewny, przodek.

Uczeń potrafi:

określić związki pokrewieństwa między poszczególnymi członkami rodziny.Uczeń rozumie:

 pojęcia: rodzina mała, rodzina wielka.

Uczeń potrafi:

na przykładzie własnej rodziny wymienić osoby wchodzące w skład rodziny małej i rodziny wielkiej,

 opowiedzieć o wydarzeniu z historii własnej rodziny.


Uczeń rozumie:

 pojęcia: genealogia, drzewo genealogiczne.

Uczeń potrafi:

 wyjaśnić, w jaki sposób można poznać historię swojej rodziny.Uczeń potrafi:

wyrazić opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych.Uczeń potrafi:

 sporządzić drzewo genealogiczne własnej rodziny.6. Moje miejsce na ziemi

Uczeń zna:

najważniejsze zabytki własnej miejscowości.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: ojczyzna, mała ojczyzna.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie miejscowość, w której mieszka.Uczeń zna:

najważniejsze wydarzenia związane z historią własnej miejscowości.

Uczeń potrafi:

 wyjaśnić różnicę między małą ojczyzną a ojczyzną,

posługiwać się planem miejscowości.


Uczeń zna:

najważniejsze znane postacie związane z historią własnej miejscowości,

 herb własnej miejscowości.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: portfolio.

Uczeń potrafi:

opisać swoją małą ojczyznę, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową.


Uczeń zna:

najważniejsze legendy związane z historią własnej miejscowości.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: księga parafialna.

Uczeń potrafi:

zebrać informacje o własnej miejscowości, w tym o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości małej ojczyzny.Uczeń rozumie:

 rolę, jaką w życiu człowieka odgrywa mała ojczyzna.7. Ojczyzna małych ojczyzn

Uczeń zna:

nazwy regionów wchodzących w skład Polski.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: region, naród.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie Polskę i jej regiony.
Uczeń potrafi:

opisać główne regiony Polski,

 wymienić najważniejsze polskie święta i obyczaje.


Uczeń rozumie:

 pojęcia: dialekt, gwara.

Uczeń potrafi:

 określić czynniki łączące przedstawicieli narodu,

 opowiedzieć o przebiegu wybranego święta we własnej rodzinie.


Uczeń zna:

 przykłady dzieł należących do kultury narodowej.

Uczeń rozumie:

 czym jest kultura narodowa.

Uczeń potrafi:

 podać podstawowe informacje na temat ukształtowania powierzchni kraju.Uczeń potrafi:

 przedstawić zalety i wady ukształtowania powierzchni Polski.8. Polska w Europie

Uczeń zna:

 postać: Jana Henryka Dąbrowskiego,

oficjalną nazwę Polski,

polskie symbole narodowe.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: rzeczpospolita (republika), flaga, godło, hymn państwowy (narodowy).

Uczeń potrafi:

wskazać Polskę na mapie politycznej Europy,

odśpiewać dwie pierwsze zwrotki i refren Mazurka Dąbrowskiego,

zachować odpowiednią postawę wobec polskich symboli narodowych.Uczeń zna:

 postać: Józefa Wybickiego.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: obywatel, euro.

Uczeń potrafi:

wymienić sąsiadów Polski,

wyjaśnić, czym jest Unia Europejska,

rozpoznać symbol unijny – flagę Unii Europejskiej.Uczeń zna:

 daty: 1993, 2004.

Uczeń potrafi:

 podać podstawowe informacje na temat położenia geograficznego, powierzchni i liczby ludności Polski,

 wskazać na mapie sąsiadów Polski.


Uczeń rozumie:

 pojęcie: waluta.

Uczeń potrafi:

 opisać okoliczności powstania Unii Europejskiej.
Uczeń potrafi:

 przedstawić korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Kim jestem? Skąd pochodzę? – lekcja powtórzeniowa

Uczeń zna:

postacie związane z tematyką działu Świat wokół mnie,

nazewnictwo stosowane dla określenia więzów pokrewieństwa w rodzinie,

polskie symbole narodowe.

Uczeń rozumie:

pojęcia związane z tematyką działu Świat wokół mnie.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie Polski własną miejscowość,

wskazać Polskę na mapie politycznej Europy,

wskazać na mapie główne regiony Polski.Uczeń rozumie:

dlaczego należy okazywać szacunek dla symboli narodowych.

Uczeń potrafi:

wymienić członków rodziny małej i dużej,

podać najważniejsze informacje na temat głównych regionów Polski,

opisać najważniejsze polskie święta i obyczaje,

rozpoznać symbol Unii Europejskiej – flagę.


Uczeń zna:

daty związane z tematyką działu Świat wokół mnie.

Uczeń potrafi:

opowiedzieć o własnej małej ojczyźnie,

podać podstawowe informacje na temat położenia geograficznego, powierzchni i liczby ludności Polski,

wskazać na mapie politycznej Europy sąsiadów Polski.
Uczeń potrafi:

wyjaśnić, czym jest Unia Europejska.
Uczeń rozumie:

korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.9. „Piękny i dobry”

Uczeń zna:

 postać: Peryklesa.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: starożytność, nasza era (n.e.), przed naszą erą (p.n.e.), miasto państwo, demokracja.

Uczeń potrafi:

zlokalizować Grecję i Ateny na mapie,

opisać życie w Atenach peryklejskich.


Uczeń rozumie:

 cele wychowania ateńskich chłopców.

Uczeń potrafi:

omówić system rządów w starożytnych Atenach,

 opowiedzieć, jak wyglądał zamożny dom ateński.


Uczeń rozumie:

 pojęcia: pedagog, gimnazjon, niewolnik.

Uczeń potrafi:

 scharakteryzować pozycję społeczną mężczyzn, kobiet i niewolników w starożytnych Atenach.Uczeń zna:

 datę: ok. 3500 p.n.e.

Uczeń potrafi:

 wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu starożytnych Ateńczyków,

dostrzec, na przykładzie ustroju Aten, wpływ starożytności na współczesność.


Uczeń potrafi:

 omówić wychowanie i edukację ateńskich dzieci.
10. W co wierzyli Grecy?

Uczeń zna:

imiona najważniejszych bogów greckich,

bohaterów mitów greckich: Prometeusza, Heraklesa, Odyseusza.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: bogowie olimpijscy, mit, heros.

Uczeń potrafi:

zlokalizować na mapie Olimp.


Uczeń rozumie:

 pojęcie: mitologia.

Uczeń potrafi:

wyjaśnić, jak mieszkańcy Grecji wyobrażali sobie bogów,

wymienić główne cechy religii starożytnych Greków.


Uczeń zna:

 bohatera mitu greckiego: Syzyfa,

dziedziny życia i zajęcia, którym patronowali najważniejsi greccy bogowie.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: Chaos, Hades, Tartar.

Uczeń potrafi:

 przedstawić wyobrażenia Greków na temat życia po śmierci.


Uczeń rozumie:

 pojęcia: wyrocznia, Pytia,

 rolę, jaką w greckiej religii odgrywała mitologia.

Uczeń potrafi:

 opowiedzieć wybrany przez siebie mit,

 zlokalizować na mapie Delfy,

 wytłumaczyć, w jakim celu Grecy korzystali z wyroczni.
11. W cieniu Akropolu

Uczeń rozumie:

 pojęcia: agora, Akropol, Partenon.

Uczeń potrafi:

opisać życie w Atenach peryklejskich.Uczeń potrafi:

opowiedzieć, jak wyglądały Ateny w V w. p.n.e.Uczeń zna:

 postacie: Fidiasza, Sokratesa.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: kolumnada, filozofia, filozof.

Uczeń potrafi:

 przedstawić dokonania starożytnych Greków w dziedzinie architektury i rzeźby,

wyjaśnić, czym się zajmowali pierwsi filozofowie.


Uczeń potrafi:

omówić działalność Sokratesa.Uczeń rozumie:

 znaczenie słów Sokratesa: „wiem, że nic nie wiem”.12. Dzień w teatrze

Uczeń rozumie:

 pojęcia: chór, orchestra, tragedia, komedia.

Uczeń potrafi:

opisać wygląd starożytnego teatru greckiego.Uczeń zna:

 postać: Sofoklesa.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: mityczny.

Uczeń potrafi:

wskazać różnice między grecką tragedią a komedią,

 wskazać podobieństwa i różnice między starożytnym teatrem greckim a teatrem współczesnym.


Uczeń zna:

 boga Dionizosa.

Uczeń potrafi:

 wyjaśnić, jak powstał teatr,

wymienić zasady, na jakich opierała się organizacja przedstawień w starożytnym teatrze greckim.


Uczeń rozumie:

 pojęcie: akustyka,

rolę teatru w starożytnej Grecji.

Uczeń potrafi:

dostrzec, na przykładzie teatru greckiego, wpływ starożytności na współczesność.


Uczeń potrafi:

 opowiedzieć mit o Edypie.13. Igrzyska ku chwale Zeusa

Uczeń zna:

dyscypliny sportowe rozgrywane podczas starożytnych igrzysk olimpijskich.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: igrzyska olimpijskie, olimpiada.Uczeń rozumie:

 pojęcia: atleta, wieniec oliwny.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie Olimpię,

omówić przebieg igrzysk olimpijskich,

przedstawić najważniejsze podobieństwa i różnice między igrzyskami rozgrywanymi w starożytności i współcześnie.Uczeń zna:

zasady obowiązujące zawodników uczestniczących w starożytnych igrzyskach olimpijskich.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: „pokój boży”.

Uczeń potrafi:

 opisać wygląd Olimpii,

omówić organizację igrzysk olimpijskich.


Uczeń potrafi:

dostrzec, na przykładzie igrzysk olimpijskich, wpływ starożytności na współczesność.Uczeń rozumie:

 rolę i charakter igrzysk organizowanych w starożytnej Grecji.Dziedzictwo starożytnej Grecji – lekcja powtórzeniowa

Uczeń zna:

postacie związane z tematyką działu Starożytna Grecja,

imiona najważniejszych bogów olimpijskich i bohaterów mitów greckich.

Uczeń rozumie:

pojęcia związane z tematyką działu Starożytna Grecja.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie Grecję i najważniejsze miejsca z nią związane: Ateny i Olimp,

omówić życie codzienne mieszkańców Aten w V w. p.n.e.Uczeń potrafi:

opisać wygląd Aten,

opisać wygląd teatru greckiego,

wskazać na mapie Olimpię,

wskazać podobieństwa i różnice między teatrem i sportem starożytnym i współczesnym.


Uczeń zna:

położenie geograficzne Grecji.

Uczeń potrafi:

scharakteryzować strukturę społeczną starożytnych Aten,

omówić dokonania starożytnych Greków w dziedzinie architektury i rzeźby,

przedstawić dokonania filozofów greckich,

opisać organizację teatru greckiego.


Uczeń potrafi:

wskazać na mapie Delfy,

dostrzec, na przykładzie dokonań Greków, wpływ starożytności na współczesność.


Uczeń rozumie:

charakter starożytnych igrzysk olimpijskich.14. Dom, szkoła i nauczyciel z rózgą

Uczeń zna:

rzymski sposób zapisu cyfr i liczb.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: łacina, Imperium Rzymskie, cesarz.

Uczeń potrafi:

 wskazać na mapie Italię i Rzym,

 opisać warunki życia mieszkańców Rzymu w II w. n.e.


Uczeń rozumie:

 pojęcia: „ojciec rodziny”, „matka rodziny”, rzymska cnota,

 cele wychowania rzymskich chłopców.

Uczeń potrafi:

 omówić zasady panujące w rzymskiej rodzinie,

 wyjaśnić, jak wyglądało wychowanie rzymskich dzieci.Uczeń rozumie:

 pojęcie: papirus.

Uczeń potrafi:

 wskazać na mapie zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego w II w. n.e.,

 wyjaśnić, jak wyglądała edukacja rzymskich dzieci.


Uczeń rozumie:

rolę łaciny jako jednej z podstaw współczesnego języka polskiego.

Uczeń potrafi:

 wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu starożytnych Rzymian,

dostrzec, na przykładzie łaciny, wpływ starożytności na współczesność.


Uczeń potrafi:

 wskazać podobieństwa i różnice w warunkach życia oraz w wychowaniu i edukacji dzieci w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie.
15. W Wiecznym Mieście

Uczeń zna:

najważniejsze budowle w starożytnym Rzymie.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: Forum Romanum, bazylika, łuk triumfalny, Panteon.

Uczeń potrafi:

 opisać wygląd starożytnego Rzymu.Uczeń rozumie:

 pojęcie: triumf,

znaczenie dróg w starożytnym Rzymie.

Uczeń potrafi:

wyjaśnić, w jaki sposób Rzymianie budowali drogi.


Uczeń rozumie:

 pojęcia: łuk architektoniczny, kopuła.

Uczeń potrafi:

scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzymu.Uczeń potrafi:

 wytłumaczyć, dlaczego Rzymianie nazywali swoje miasto wiecznym,

zinterpretować sformułowanie: „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.
16. Prawo, woda i rzymskie lody

Uczeń zna:

przykładową zasadę prawa rzymskiego.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: termy, akwedukt (wodociąg).

Uczeń potrafi:

wyjaśnić, do czego służyły akwedukty (wodociągi).Uczeń potrafi:

 wyjaśnić, do czego służyły termy,

 opisać wygląd term.


Uczeń potrafi:

scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzymu,

 opowiedzieć, jak wyglądała rzymska uczta.


Uczeń rozumie:

rolę prawa rzymskiego jako podstawy dzisiejszego prawa.

Uczeń potrafi:

dostrzec, na przykładzie prawa rzymskiego, wpływ starożytności na współczesność.

17. „Chleba i igrzysk!”

Uczeń zna:

 najważniejsze rozrywki starożytnych Rzymian.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: cyrk, rydwan, amfiteatr, gladiator.

Uczeń potrafi:

wymienić rodzaje zawodów wchodzących w skład igrzysk rzymskich.Uczeń rozumie:

 pojęcia: Circus Maximus, kwadryga, arena, Koloseum (amfiteatr Flawiuszów).

Uczeń potrafi:

opisać wygląd cyrku i amfiteatru.Uczeń potrafi:

scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzymu,

opowiedzieć o organizacji i przebiegu igrzysk rzymskich.


Uczeń rozumie:

 znaczenie igrzysk w życiu starożytnych Rzymian.

Uczeń potrafi:

porównać igrzyska greckie z rzymskimi.Uczeń potrafi:

 ocenić igrzyska w starożytnym Rzymie.18. Jak powstało chrześcijaństwo?

Uczeń zna:

 daty: ok. 6 p.n.e. – 30 n.e.,

 postać: Jezusa Chrystusa.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: Biblia, Mesjasz, chrześcijaństwo.

Uczeń potrafi:

opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa.


Uczeń zna:

 imiona najważniejszych bogów rzymskich.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: tolerancja religijna, Żydzi (Izraelici).

Uczeń potrafi:

 wymienić główne cechy systemu wierzeń starożytnych Rzymian,

opisać narodziny chrześcijaństwa,

wyjaśnić, dlaczego Żydzi i Rzymianie prześladowali pierwszych chrześcijan.Uczeń rozumie:

 pojęcia: Jahwe, Ewangelia, apostoł,

przyczyny, które spowodowały, że chrześcijaństwo przetrwało mimo prześladowań.

Uczeń potrafi:

 wymienić główne cechy systemu wierzeń starożytnych Izraelitów,

omówić metody prześladowań pierwszych chrześcijan.Uczeń zna:

 datę: 313,

 postacie: Nerona, Konstantyna Wielkiego.

Uczeń potrafi:

 wskazać na mapie Palestynę,

opisać rozpowszechnianie chrześcijaństwa w czasach starożytnych.


Dziedzictwo starożytnego Rzymu – lekcja powtórzeniowa

Uczeń zna:

daty związane z tematyką działu Starożytny Rzym,

 postać: Jezusa Chrystusa,

położenie geograficzne Italii i Rzymu,

rzymski sposób zapisu cyfr i liczb.

Uczeń rozumie:

pojęcia związane z tematyką działu Starożytny Rzym.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie Rzym i Italię,

opowiedzieć o życiu codziennym w Rzymie w II w. n.e.,

wymienić najważniejsze rozrywki mieszkańców Rzymu,

opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa.Uczeń rozumie:

przyczyny prześladowań pierwszych chrześcijan.

Uczeń potrafi:

opisać wygląd najważniejszych budowli rzymskich,

omówić okoliczności powstania chrześcijaństwa.


Uczeń potrafi:

wskazać na mapie zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego w II w. n.e.,

scharakteryzować osiągnięcia starożytnych Rzymian.


Uczeń zna:

 postacie: Nerona, Konstantyna Wielkiego.

Uczeń potrafi:

omówić rozwój chrześcijaństwa,

dostrzec, na przykładzie osiągnięć Rzymian, wpływ starożytności na współczesność.


Uczeń potrafi:

porównać i ocenić osiągnięcia starożytnych Greków i Rzymian.19. Zanim powstała Polska

Uczeń zna:

 daty: 476, 1492,

głównych bohaterów legend polskich,

ramy czasowe panowania dynastii Piastów.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: średniowiecze, gród, legenda, Piastowie.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie Wielkopolskę i Gniezno.Uczeń rozumie:

 pojęcia: Słowianie, dynastia.

Uczeń potrafi:

opowiedzieć legendy o Piaście i Popielu oraz Lechu, Czechu i Rusie,

wymienić różnice między legendą a historią.


Uczeń potrafi:

rozpoznać cechy charakterystyczne legendy,

odróżniać fikcję od prawdy historycznej.


Uczeń rozumie:

znaczenie legend dla poznania początków państwa polskiego.


20. W państwie Mieszka I

Uczeń zna:

 datę: ok. 960,

 postać: Mieszka I.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: plemię, książę, woj, drużyna.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie państwo Mieszka I w początkach jego panowania,

umiejscowić w czasie panowanie Mieszka I.Uczeń rozumie:

 pojęcia: Polanie, kmiecie,

 dlaczego państwo polskie jest nazywane państwem Mieszka I.

Uczeń potrafi:

opisać panowanie Mieszka I,

 wymienić główne plemiona zamieszkujące ziemie polskie.Uczeń rozumie:

 pojęcie: władca historyczny.

Uczeń potrafi:

 opisać organizację państwa Polan,

 omówić warunki życia na ziemiach polskich w X w.


Uczeń rozumie:

 pojęcia: wielożeństwo, postrzyżyny.

Uczeń potrafi:

 scharakteryzować obyczaje Polan.
Uczeń potrafi:

 wyjaśnić, w jaki sposób powstało państwo Polan.21. Chrzest Polski

Uczeń zna:

 datę: 966,

przyczyny, które skłoniły Mieszka I do przyjęcia chrztu.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: poganie, poddany,

znaczenie chrztu jako wydarzenia, które zapoczątkowało historię Polski.Uczeń rozumie:

dlaczego Mieszko I przyjął chrzest.

Uczeń potrafi:

opisać zmiany, jakie zaszły w państwie polskim po 966 r.,

wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Mieszka I.


Uczeń zna:

 datę: 972,

 postać: Dobrawy.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: kultura zachodnia.

Uczeń potrafi:

wymienić elementy kultury zachodniej, którą Polska przyjęła po 966 r.


Uczeń potrafi:

 omówić wierzenia Polan,

przedstawić okoliczności, w których doszło do chrztu Mieszka I.


Uczeń potrafi:

 wyjaśnić, jak zmieniło się położenie polityczne Polski w Europie po chrzcie Mieszka I.22. Pierwszy król Polski

Uczeń zna:

 daty: 992, 1000, 1025,

 postacie: biskupa Wojciecha, Bolesława Chrobrego, Ottona III.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: zjazd gnieźnieński, arcybiskupstwo, biskupstwo.

Uczeń potrafi:

wymienić decyzje ogłoszone podczas zjazdu gnieźnieńskiego.


Uczeń zna:

 datę: 997.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: wyprawa misyjna.

Uczeń potrafi:

opowiedzieć historię zjazdu gnieźnieńskiego,

zlokalizować na mapie grody, które ogłoszono w 1000 r. biskupstwami,

wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Bolesława Chrobrego.Uczeń rozumie:

 pojęcie: diadem,

znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego.

Uczeń potrafi:

 scharakteryzować postać biskupa Wojciecha,

 wyjaśnić, w jakich okolicznościach nastąpiły zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Bolesława Chrobrego.Uczeń potrafi:

 wyjaśnić przyczyny zorganizowania przez Bolesława Chrobrego wyprawy misyjnej do Prus,

 omówić przebieg i skutki wyprawy misyjnej do Prus.


Uczeń rozumie:

 znaczenie symbolicznej (dokonanej przez Ottona III) i właściwej koronacji Bolesława Chrobrego.*23. Polska pierwszych Piastów

Uczeń rozumie:

 pojęcie: danina.

Uczeń potrafi:

 przedstawić obowiązki kmieci wobec władcy.Uczeń potrafi:

 opisać warunki życia i zajęcia mieszkańców Polski pierwszych Piastów.Uczeń zna:

 środki płatnicze używane przez mieszkańców Polski w X–XI w.,

 wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu mieszkańców Polski pierwszych Piastów.


Uczeń potrafi:

 wyjaśnić, w jaki sposób uczono się czytać na przełomie X i XI wieku.

*24. Śląsk Henryka Brodatego

Uczeń zna:

 postacie: Henryka Brodatego, świętej Jadwigi śląskiej.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: rycerz.

Uczeń potrafi:

 zlokalizować Śląsk na mapie.Uczeń rozumie:

 pojęcie: ratusz.

Uczeń potrafi:

 wyjaśnić przyczyny i okoliczności, w których doszło do rozpadu państwa polskiego,

 wymienić różnice między miastem a grodem.


Uczeń zna:

 datę: 1138,

 postać: Bolesława Krzywoustego.

Uczeń potrafi:

 omówić zmiany, jakie zaszły na ziemiach polskich od XI do XIII w.


Uczeń zna:

 postać: Henryka Pobożnego.

Uczeń rozumie:

 pojęcie: radło,

 przyczyny wysokiej śmiertelności ludzi w epoce średniowiecza.

Uczeń potrafi:

 opisać metody leczenia chorych w średniowieczu.


Uczeń potrafi:

 wytłumaczyć, na przykładzie życia i działalności świętej Jadwigi śląskiej, jak rozumiano w tamtych czasach bycie wzorowym chrześcijaninem.25. Król Kazimierz Wielki

Uczeń zna:

 daty: 1333–1370,

 postać: Kazimierza Wielkiego.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie i umiejscowić w czasie państwo Kazimierza Wielkiego,

wskazać na mapie Kraków.Uczeń zna:

 datę: 1364.

Uczeń rozumie:

 pojęcia: żak, Akademia Krakowska.

Uczeń potrafi:

wymienić najważniejsze osiągnięcia Kazimierza Wielkiego,

wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Kazimierza Wielkiego.


Uczeń zna:

 datę: 1320,

 postacie: Władysława Łokietka, Mikołaja Wierzynka.

Uczeń rozumie:

przyczyny utworzenia Akademii Krakowskiej.

Uczeń potrafi:

opowiedzieć o panowaniu Kazimierza Wielkiego z uwzględnieniem powstania Akademii Krakowskiej i uczty u Wierzynka.


Uczeń rozumie:

 pojęcia: rektor, rajca.

co oznacza sformułowanie: „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.

Uczeń potrafi:

 opisać sytuację państwa polskiego w okresie panowania Władysława Łokietka,

 ocenić panowanie i dokonania Kazimierza Wielkiego.


*26. W Polsce Kazimierza Wielkiego

Uczeń zna:

 najważniejsze budowle XIV-wiecznego Krakowa.
Uczeń potrafi:

 opisać wygląd średniowiecznego Krakowa,

 opowiedzieć, jak wyglądało wnętrze zamożnego domu z XIV w.


Uczeń potrafi:

 wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu bogatych i ubogich mieszkańców Krakowa.Uczeń rozumie:

 dlaczego w średniowiecznych rodzinach było dużo dzieci.

Uczeń potrafi:

 omówić zasady obowiązujące w średniowiecznej rodzinie.


Polska w X−XIV w. – lekcja powtórzeniowa

Uczeń zna:

najważniejsze postacie i daty związane z tematyką działu Polska Piastów,

legendy dotyczące początków państwa polskiego.

Uczeń rozumie:

najważniejsze pojęcia związane z tematyką działu Polska Piastów,

przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Uczeń potrafi:

zlokalizować na mapie i umiejscowić w czasie państwo Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego,

wskazać na mapie Gniezno i Kraków.


Uczeń zna:

skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Uczeń potrafi:

wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego.Uczeń potrafi:

omówić dokonania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego,

opisać życie codzienne mieszkańców Polski w X–XIV w.


Uczeń potrafi:

ocenić dokonania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy