Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w kl. IV do programu nauczania przedmiotu historia I społeczeństwo dkos-4014-35/02Pobieranie 81 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar81 Kb.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KL.IV

DO PROGRAMU NAUCZANIA PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DKOS-4014-35/02


DZIAŁ PROGRAMU

TEMAT LEKCJI

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

Rozdział I:

W kręgu mojej rodziny

1. Narodziny początkiem mojej historii.


- określa datę i miejsce swoich urodzin

- określa swoją przynależność do grup społecznych i dokonuje samoidentyfikacji

- wymienia swoje zainteresowania

- określa na podanych przykładach pozytywne i negatywne zachowania- określa datę i miejsce swoich urodzin

- definiuje pojęcie: grupa społeczna

- określa swoją przynależność do grup społecznych i dokonuje samoidentyfikacji

- wymienia swoje zainteresowania, podaje dziedzinę wiedzy lub umiejętności, które rozwijają się pod ich wpływem

- określa na podanych przykładach pozytywne i negatywne zachowania


Ucznia obowiązują treści wymagane na ocenę dostateczną, a ponad to:

-określa swoje dane osobowe

- uzasadnia konieczność przestrzegania przyjętych norm współżycia w najbliższym otoczeniu

- charakteryzuje zainteresowania jako płaszczyznę kontaktów i wymiany doświadczeń z rówieśnikamiUcznia obowiązują treści wymagane na ocenę dostateczną, a ponad to:

określa swoje dane osobowe

- uzasadnia konieczność przestrzegania przyjętych norm współżycia w najbliższym otoczeniu

- charakteryzuje zainteresowania jako płaszczyznę kontaktów i wymiany doświadczeń z rówieśnikami


2. Moja rodzina.


- definiuje pojęcia: rodzina,

- wymienia swych przodków do pradziadków włącznie

- wskazuje, na przykładzie swojej rodziny stopnie pokrewieństwa

- rysuje schemat drzewa genealogicznego swojej rodziny i na podstawie wzoru- definiuje pojęcia: rodzina, ród

- wymienia stopnie pokrewieństwa

- wymienia swych przodków do pradziadków włącznie

- wskazuje, na przykładzie swojej rodziny lub dowolnie innej, stopnie pokrewieństwa

- rysuje schemat drzewa genealogicznego swojej rodziny i na podstawie tego rysunku wymienia jej członków


- rozumie pojęcia: genealogia, drzewo genealogiczne

- charakteryzuje więzi łączące rodzinę

- przedstawia znaczenie drzewa genealogicznego jako ważnego źródła informacji o rodzinie

- rysuje schemat drzewa genealogicznego swojej rodziny i na podstawie tego rysunku wymienia jej członków- rozumie pojęcia: genealogia, drzewo genealogiczne

- charakteryzuje więzi łączące rodzinę

- przedstawia znaczenie drzewa genealogicznego jako ważnego źródła informacji o rodzinie

- na podstawie informacji zawartych w tekście rysuje drzewo genealogiczne


3. Poznaję historię swojej rodziny.


- własnymi słowami objaśnia pojęcia: pamiątki rodzinne, tradycja rodzinna

- opowiada o tradycjach swojej rodziny, przebiegu świąt rodzinnych- definiuje pojęcia: pamiątki rodzinne, tradycja rodzinna

- zbiera i przedstawia informacje na temat historii własnej rodziny

- opowiada o tradycjach swojej rodziny


- wyjaśnia znaczenie tradycji dla budowania więzi rodzinnych

- wiąże wydarzenia historyczne z dziejami jego rodziny

- rozumie potrzebę kultywowania tradycji w swojej rodzinie


- rozumie znaczenie tradycji dla budowania więzi rodzinnych

- wyjaśnia znaczenie pamiątek rodzinnych jako źródeł informacji o przeszłości rodziny

- charakteryzuje wydarzenia historyczne, które miały wpływ na dzieje jego rodziny

- uzasadnia potrzebę kultywowania tradycji w swojej rodzinie


4. Rodziny i rody w służbie narodu.


- wie, co to herb

- wymienia kilka znanych polskich rodów

- wskazuje na mapie Poznań


- definiuje pojęcie: herb

- zna postać Edwarda Raczyńskiego

- wymienia kilka znanych polskich rodów

- wskazuje na mapie Poznań i Rogalin
- rozumie pojęcia: szlachta, patriotyzm

- wymienia zasługi wybranych rodów dla rozwoju kultury polskiej

- opowiada krótko o Edwardzie Raczyńskim i jego działalności (ufundowanie Złotej Kaplicy, utworzenie biblioteki publicznej, finansowe wsparcie dla Adama Mickiewicza, wodociągi dla Poznania)


- definiuje pojęcia: szlachta, patriotyzm

- wyjaśnia, w jaki sposób doszło w Polsce do wykształcenia się wielkich rodów

- wymienia zasługi wybranych rodów dla rozwoju kultury polskiej

- opowiada krótko o Edwardzie Raczyńskim i jego działalności (ufundowanie Złotej Kaplicy, utworzenie biblioteki publicznej, finansowe wsparcie dla Adama Mickiewicza, wodociągi dla Poznania)


5. Dziecko w świecie dorosłych .


- wymienia kilka swoich praw i obowiązków w szkole i w rodzinie

- rozumie potrzebę ochrony praw dziecka

- wymienia przykłady łamania praw dziecka


- wymienia swoje prawa i obowiązki w szkole i w rodzinie

- uzasadnia potrzebę ochrony praw dziecka

- wymienia przykłady łamania praw dziecka

- charakteryzuje sytuację dzieci w przeszłości- wymienia instytucje stojące na straży praw dziecka

- na podstawie podanych przykładów porównuje sytuację prawną dzieci dawniej i dzisiaj- wymienia instytucje stojące na straży praw dziecka

- na podstawie podanych przykładów porównuje sytuację prawną dzieci dawniej i dzisiajRozdział II:

Jestem częścią społeczeństwa

1. Ananasy z mojej klasy.


- objaśnia własnymi słowami pojęcia: kodeks, postawa koleżeńska

- rozumie konieczność przestrzegania zasad koleżeństwa i przyjaźni dla prawidłowego funkcjonowania klasy

- charakteryzuje własny zespół klasowy i wskazuje elementy go łączące (np. wiek, wspólne lekcje, wychowawca)

- wskazuje zagrożenia dla dzieci i młodzieży (np. papierosy, alkohol, narkotyki, sekty)- definiuje pojęcia: kodeks, postawa koleżeńska

- uzasadnia konieczność przestrzegania zasad koleżeństwa i przyjaźni dla prawidłowego funkcjonowania klasy

- charakteryzuje własny zespół klasowy i wskazuje elementy go łączące (np. wiek, wspólne lekcje, wychowawca)

- przedstawia tradycje klasy (np. kronikę, wycieczki, uroczystości szkolne)

- wskazuje zagrożenia dla dzieci i młodzieży (np. papierosy, alkohol, narkotyki, sekty)


- wyjaśnia pojęcie: tolerancja

- wyjaśnia, na czym polega istota odmienności wszystkich członków zespołu klasowego (np. rasy, wyznania, wyglądu zewnętrznego)

- rozumie różnice między koleżeństwem a przyjaźnią

- uzasadnia w krótkiej wypowiedzi konieczność poszanowania godności i odmienności innych ludzi- definiuje pojęcie: tolerancja

- wyjaśnia, na czym polega istota odmienności wszystkich członków zespołu klasowego (np. rasy, wyznania, wyglądu zewnętrznego)

- wskazuje różnice między koleżeństwem a przyjaźnią

- uzasadnia w krótkiej wypowiedzi konieczność poszanowania godności i odmienności innych ludzi


2. W mojej klasie.


- rozumie cel edukacji szkolnej

- krótko opowiada o nauczaniu w przeszłości

- wymienia elementy tradycji własnej szkoły- omawia cele edukacji szkolnej

- charakteryzuje zasady nauczania w przeszłości

- wymienia elementy tradycji własnej szkoły

- charakteryzuje metody nauczania w przeszłości

- opowiada krótko historię swojej szkoły

- uzasadnia potrzebę istnienia i kultywowania tradycji szkoły

- porównuje edukację w przeszłości ze współczesną szkołą (np. dyscyplinę, kary, metody nauczania, pomoce naukowe, strój szkolny)

- wyjaśnia zasady funkcjonowania samorządu szkolnego
- opowiada krótko historię swojej szkoły na podstawie samodzielnie zgromadzonego materiału

- uzasadnia potrzebę istnienia i kultywowania tradycji szkoły

- porównuje edukację w przeszłości ze współczesną szkołą (np. dyscyplinę, kary, metody nauczania, pomoce naukowe, strój szkolny)

- wyjaśnia zasady funkcjonowania samorządu szkolnego

- charakteryzuje pracę samorządu szkolnego w swojej szkole i wskazuje obszary jego aktywności

3. Ja w społeczeństwie.


- rozumie pojęcie: społeczeństwo

- wymienia kilka organizacji działających na rzecz ludzi potrzebujących pomocy (np. Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna, fundacje)- definiuje pojęcie: społeczeństwo

- wymienia organizacje działające na rzecz ludzi potrzebujących pomocy (np. Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna, fundacje) i wskazuje cel ich działalności- rozumie pojęcia: konstytucja, demokracja

- uzasadnia konieczność istnienia konstytucji jako najważniejszej w państwie ustawy

- wyjaśnia podstawowe zasady funkcjonowania demokracji

- wskazuje, w czym przejawia się wpływ obywateli na funkcjonowanie państwa (np. wybór władz w wolnych wyborach)
- definiuje pojęcia: konstytucja, demokracja

- uzasadnia konieczność istnienia konstytucji jako najważniejszej w państwie ustawy

- wyjaśnia podstawowe zasady funkcjonowania demokracji

- wskazuje, w czym przejawia się wpływ obywateli na funkcjonowanie państwa (np. wybór władz w wolnych wyborach)

- zbiera informacje na temat wybranych organizacji dobroczynnych i prezentuje je na lekcji


Rozdział III: Polska – moja ojczyzna

1. Polska naszą ojczyzną.


- wymienia pełną nazwę państwa polskiego

- recytuje słowa hymnu państwowego

- rozumie konieczność poszanowania symboli narodowych i państwowych wszystkich państw

- wyjaśnia pochodzenie nazwy „Polska”

- wymienia i nazywa polskie symbole narodowe


- wymienia pełną nazwę państwa polskiego

- recytuje słowa hymnu państwowego

- uzasadnia konieczność poszanowania symboli narodowych i państwowych wszystkich państw

- wyjaśnia rolę, jaką symbole narodowe pełnią w życiu narodów

- wyjaśnia pochodzenie nazwy „Polska”

- wymienia i nazywa polskie symbole narodowe- wyjaśnia pojęcie: naród

- charakteryzuje więzi łączące naród

- wyjaśnia symbolikę polskich barw narodowych

- wyjaśnia pochodzenie hymnu państwowego- definiuje pojęcie: naród

- charakteryzuje więzi łączące naród

- wyjaśnia symbolikę polskich barw narodowych

- wyjaśnia pochodzenie hymnu państwowego


2. Legendarne początki państwa polskiego.


- krótko opowiada legendę „O Lednie” lub „O orlim gnieździe”

- wymienia miejsca, w których umieszczane jest godło państwowe- definiuje pojęcie Polanie

- wymienia dawne nazwy określające Polaków

- opowiada legendę „O Lednie” lub „O orlim gnieździe”

- wymienia miejsca, w których umieszczane jest godło państwowe- wyjaśnia związek legendy z historią państwa polskiego

- wskazuje na mapie współczesnych sąsiadów Polski- wyjaśnia związek legendy z historią państwa polskiego

- wskazuje na mapie współczesnych sąsiadów Polski


3. Piękna nasza Polska cała.


- wskazuje na mapie Europy Polskę i omawia jej położenie geograficzne

- nazywa i pokazuje na mapie region i województwo, w którym mieszka- określa podział administracyjny Polski

- wymienia przykłady określeń gwarowych ze swojego regionu

- wskazuje na mapie Europy Polskę i omawia jej położenie geograficzne

- nazywa i pokazuje na mapie region i województwo, w którym mieszka- rozumie pojęcie: gwara

- wyjaśnia, na czym polega zróżnicowanie regionalne Polski

- nazywa i pokazuje na mapie: główne rzeki Polski (Wisłę, Odrę, Bug), Morze Bałtyckie, najważniejsze góry, wyżyny i niziny

- nazywa i pokazuje na mapie krainy geograficzno-historyczne Polski

- charakteryzuje elementy kultury regionalnej stanowiące o jej odrębności, np. strój, gwara, potrawy


- definiuje pojęcie: gwara

- wyjaśnia, na czym polega wkład kultury regionalnej w rozwój kultury polskiej

- wyjaśnia, na czym polega zróżnicowanie regionalne Polski

- nazywa i pokazuje na mapie: główne rzeki Polski (Wisłę, Odrę, Bug), Morze Bałtyckie, najważniejsze góry, wyżyny i niziny

- nazywa i pokazuje na mapie krainy geograficzno-historyczne Polski

- charakteryzuje elementy kultury regionalnej stanowiące o jej odrębności, np. strój, gwara, potrawy


4. Polska w Europie.


- wskazuje na mapie Europy Polskę oraz jej sąsiadów

- wymienia sąsiadów Polski
- wskazuje na mapie Europy Polskę oraz jej sąsiadów

- wymienia sąsiadów Polski

-określa położenie Polski w Europie


- charakteryzuje dokonania Polaków, które przyczyniły się do rozwoju europejskiej kultury i nauki

- wyjaśnia, na czym polega wkład kultury polskiej w rozwój kultury europejskiej

- charakteryzuje dokonania Polaków, które przyczyniły się do rozwoju europejskiej kultury i nauki


5. Unia Europejska – organizacją państw Europy.


- zna pojęcia: Unia Europejska, euro

- nazywa i wskazuje symbole Unii Europejskiej (flagę, hymn)
- definiuje pojęcia: Unia Europejska, euro

- nazywa i wskazuje symbole Unii Europejskiej (flagę, hymn)

- na podstawie mapy wymienia państwa członkowskie Unii Europejskiej


- charakteryzuje Unię Europejską jako organizację państw europejskich

- określa daty: powstania UE (1993 rok), przyjęcia Polski do UE (2004 rok)
- wyjaśnia, na czym polegają cele i zadania istnienia Unii Europejskiej

- charakteryzuje Unię Europejską jako organizację państw europejskich

- określa daty: powstania UE (1993 rok), przyjęcia Polski do UE (2004 rok)


Rozdział IV:

Z historią za pan brat

1. Czym zajmuje się historia?


- zna pojęcia: historia, historycy


- definiuje pojęcia: historia, historycy

- wyjaśnia, czym zajmuje się historia

- wyjaśnia znaczenie nauki historycznej dla poznania przeszłości

- wyjaśnia, kto tworzy historię- przedstawia elementy kształtujące historię: ważne wydarzenia, wynalazki i odkrycia, działalność wybitnych jednostek, praca minionych pokoleń

- wskazuje osiągnięcia współczesnej cywilizacji jako efekt pracy minionych pokoleń

- przedstawia elementy kształtujące historię: ważne wydarzenia, wynalazki i odkrycia, działalność wybitnych jednostek, praca minionych pokoleń


2. W poszukiwaniu informacji.


- wie, co to źródła historyczne

- rozumie pojęcia: źródła historyczne, źródła materialne, źródła pisane

-klasyfikuje źródła historyczne,- definiuje pojęcia: źródła historyczne, źródła materialne, źródła pisane

- wymienia różnorodne źródła historyczne (np. kroniki, roczniki, dokumenty, listy, mapy, architektura)

- charakteryzuje źródła materialne i pisane oraz podaje ich przykłady


- wyjaśnia znaczenie źródeł dla poznania przeszłości

- uzasadnia konieczność dotarcia do wszelkich dostępnych źródeł historycznych w celu poznania jak najbardziej obiektywnej wizji przeszłości3. Zabytki – świadectwem naszej kultury.


- rozumie pojęcia: zabytek, muzeum, biblioteka

- wskazuje na ilustracji cenne polskie zabytki
- definiuje pojęcia: zabytek, muzeum, biblioteka

- uzasadnia konieczność ochrony zabytków

- wymienia podstawowe formy ochrony zabytków (muzea, biblioteki)

- wskazuje na ilustracji cenne polskie zabytki
-objaśnia pojęcia: skansen, archiwum, pomnik przyrody

- rozumie konieczność istnienia instytucji powołanych do ochrony zabytków

- wymienia różne formy ochrony zabytków (archiwa, skanseny, zabytki na wolnym powietrzu, np. piramidy)

- wyjaśnia, w formie krótkiej wypowiedzi, rolę i znaczenie zabytków dla poznania historii (np. ślady ważnych wydarzeń, świadectwo wszelkich dokonań człowieka w danej epoce)

- wymienia przykłady cennych regionalnych zabytków


- definiuje pojęcia: skansen, archiwum, pomnik przyrody

- uzasadnia konieczność istnienia instytucji powołanych do ochrony zabytków

- wymienia różne formy ochrony zabytków (archiwa, skanseny, zabytki na wolnym powietrzu, np. piramidy)

- wyjaśnia, w formie krótkiej wypowiedzi, rolę i znaczenie zabytków dla poznania historii (np. ślady ważnych wydarzeń, świadectwo wszelkich dokonań człowieka w danej epoce)

- sporządza własną listę najpiękniejszych zabytków

- wymienia przykłady cennych regionalnych zabytków


4. Z wizytą w muzeum.


- omawia podstawowe zasady zachowania się w muzeum

-wie, czemu służy ta instytucja- definiuje pojęcia: kustosz, konserwator, przewodnik

- charakteryzuje zadania stojące przed muzealnictwem (gromadzenie i przechowywanie eksponatów, konserwacja zabytków, organizacja wystaw)

- wymienia funkcje pracowników muzeum – kustosza, przewodnika, konserwatora

- omawia podstawowe zasady zachowania się w muzeum- uzasadnia potrzebę istnienia muzeów, różnych ich typów

- charakteryzuje zadania pracowników muzeum – kustosza, przewodnika, konserwatora- wymienia różne typy muzeów (np. archeologiczne, wojskowe) i wskazuje zasady podziału ze względu na eksponowane zbiory oraz zasięg oddziaływania (np. muzeum regionalne)

- uzasadnia potrzebę istnienia muzeów, różnych ich typów

- charakteryzuje zadania pracowników muzeum – kustosza, przewodnika, konserwatora


Rozdział V:

Czas płynie

1. W poszukiwaniu minionego czasu.


- wymienia sposoby mierzenia czasu dzisiaj

- wymienia jednostki podziału czasu zegarowego i kalendarzowego

- nazywa i wskazuje przyrządy służące do określania upływającego czasu dawniej i dzisiaj


- definiuje pojęcia: kalendarz, klepsydra, zegar słoneczny, zegar mechaniczny

- wymienia sposoby mierzenia czasu dawniej i dzisiaj

- wymienia jednostki podziału czasu zegarowego i kalendarzowego

- nazywa i wskazuje przyrządy służące do określania upływającego czasu dawniej i dzisiaj- definiuje pojęcie: chronologia

- wyjaśnia, na czym polega związek między obserwacją przyrody a powstaniem kalendarzy i czasomierzy

wie, jak mierzono czas w dalekiej przeszłości


- definiuje pojęcie: chronologia

- wyjaśnia, na czym polega związek między obserwacją przyrody a powstaniem kalendarzy i czasomierzy

- charakteryzuje sposoby określania czasu minionych wydarzeń w dalekiej przeszłości (przed wynalezieniem kalendarza i zegara)

2. Ile lat? Określenie czasu minionych wydarzeń.


- wyjaśnia znaczenie skrótów: p.n.e. oraz n.e.

-wie, co to oś czasu, wiek ,era

- określa wieku podanego wydarzenia

- zapisuje określony wiek za pomocą cyfr rzymskich

- podaje narodziny Chrystusa jako wydarzenie będące początkiem naszej ery (cezurą czasową)

- określa wiek na podstawie daty wydarzenia

- umieszcza na osi czasu podane daty


- definiuje pojęcia: wiek, era, tysiąclecie (milenium), taśma chronologiczna (oś czasu)

- wyjaśnia znaczenie skrótów: p.n.e. oraz n.e.

- określa wieku podanego wydarzenia

- zapisuje określony wiek za pomocą cyfr rzymskich

- podaje narodziny Chrystusa jako wydarzenie będące początkiem naszej ery (cezurą czasową)

- określa wiek na podstawie daty wydarzenia

- sporządza taśmę czasu


- definiuje pojęcie: chronologia

- oblicza upływ czasu od podanych wydarzeń historycznych do czasów współczesnych (w zakresie naszej ery)

- porządkuje podane daty według chronologii


- definiuje pojęcie: chronologia

- charakteryzuje różne (umowne) zasady podziału czasu

- oblicza upływ czasu od podanych wydarzeń historycznych do czasów współczesnych (w zakresie naszej ery)

- porządkuje podane daty według chronologii
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego,

- wiedza ta jest owocem samodzielnych poszukiwań,

- systematycznie wzbogaca swą wiedzę przez czytanie książek i artykułów o treści historycznej,

- bierze udział w konkursach o tematyce historycznej i odnosi w nich sukcesy,

- zawsze jest wyjątkowo zaangażowany i chętny do pracy na lekcji,

- samodzielnie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

- samodzielnie zdobywa wiadomości,

- wyraża samodzielny krytyczny stosunek do omawianych zagadnień z przeszłości.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-nie podejmuje pracy nawet na poziomie elementarnym,

- najczęściej nie uzyskuje pozytywnych ocen swojej pracy,

- nie wykazuje żadnych chęci poprawy swojej oceny,- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
2014 -> Spis obrazów z ogrodu akryl na płÓtnie 130X120
2014 -> Skład Apostolski
2014 -> Wykaz przedsiębiorstw i jednostek zlikwidowanych, których dokumentacja jest przechowywana w zasobie archiwalnym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i jego delegaturach w Krośnie
2014 -> Prezes Sadu Rejonowego w
2014 -> One Coat® 0 Aktywator
2014 -> Na podstawie art. 38 ust 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o udzieleniu wyjaśnień do siwz
2014 -> Aktywność ruchowa jako niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży
2014 -> Zaburzenia aktywności jako podstawowy czynnik charakterystyczny dla dziecka autystycznego. Przejawy zaburzeń aktywności występujące u dzieci autystycznych wg O. S nikolskiej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy