Strona główna

Wynagrodzenie brutto


Pobieranie 57.42 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar57.42 Kb.
Zadanie 1.

Sporządzić listę płac dla pracownika, którego wynagrodzenie ubruttowione wynosi 2500 zł.wynagrodzenie brutto

 

2 500,00 zł

obciążenie pracodawcy:

 

 

ubezpieczenie emerytalne

9,76%

244,00 zł

ubezpieczenie rentowe

6,50%

162,50 zł

ubezpieczenie wypadkowe

1,93%

48,25 zł

Fundusz Pracy

2,45%

61,25 zł

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,15%

3,75 zł

Razem obciążenie pracodawcy z tytułu składek na ZUS:

 

519,75 zł

obciążenie pracownika:

 

 

ubezpieczenie emerytalne

9,76%

244,00 zł

ubezpieczenie rentowe

6,50%

162,50 zł

ubezpieczenie chorobowe

2,45%

61,25 zł

Razem obciążenie pracownika z tytułu składek na ZUS:

 

467,75 zł

płaca brutto po potrąceniu składek ubezpieczeniowych

 

2 032,25 zł

minus koszty uzyskania przychodu

 

102,25 zł

podstawa naliczenia podatku zaokrąglona do zł

 

1 930,00 zł

podatek dochodowy

19%

366,70 zł

minus miesięczna ulga podatkowa

 

44,17 zł

minus składka na ubezpieczenie zdrowotne

8,25%

167,66 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do potrącenia z zaliczki na podatek dochodowy

7,75%

157,50 zł

zaliczka na podatek dochodowy zaokrąglona do dziesiątek groszy

 

165,00 zł

wynagrodzenie netto

 

1 699,59 zł

Zaewidencjonować na odpowiednich kontach wynagrodzenie brutto, składki do ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy, wykorzystując konta analityczne utworzone do konta 220 Rozrachunki publiczno-prawne:

220-1 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF;

220-2 Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego (przelew 51);

220-3 Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (przelew 52);

220-4 Rozrachunki z ZUS z tytułu FP i FGŚP (przelew 53);

404 Wynagrodzenia 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 220-1 Rozrachunki z Urzędem

2 500 2 500 Skarbowym z tytułu PDOF165,00

244,00 165,00

162,50

220-2 Rozrachunki z ZUS 61,25z tytułu ubezpieczenia społecznego (przelew 51)

244,00 167,66

162,50

61,25


244,00

162,50


48,25

220-3 Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (przelew 52)
167,66
220-4 Rozrachunki z ZUS z tytułu FP i FGŚP (przelew 53)

61,25

3,75
405 Świadczenia na rzecz pracowników244,00

162,50


48,25

61,25


3,75
Zadanie 2.
Przedsiębiorstwo przetwórcze „Łowicz” otrzymało następujące faktury zakupu:

 1. FVZ Huty Szkła

Cena netto 8000,00 zł

VAT 22% 1760,00 zł

Razem 9760,00 zł


 1. FVZ Fabryki opakowań

Cena netto 2000,00 zł

VAT 22% 440,00 zł

Razem 2440,00 zł


 1. FVZ Punktu Skupu Płodów Rolnych

Cena netto 16 000,00 zł

VAT 22% 3520,00 zł

Razem 19 520,00 zł

202-1 Rozrachunki z dostawcą Huta Szkła 300 Rozliczenie zakupu

8 000,00 9 760,00 8 000,00

Sk. 1 760,00 Zobowiązanie 2 000,00

221 VAT naliczony 16 000,00


1 760,00


440,00 5 720,00

3 520,00sk. 5 720,00


202-2 Rozrachunki z dostawcą Fabryka opakowań

2 440,00 2 440,00

Sk. 0,00
202-3 Rozrachunki z dostawcą Punkt Skupu Płodów Rolnych 751 Koszty finansowe

19 520,00 19 520,00 1 480,00

Sk. 0,00

Przedsiębiorstwo przetwórcze „Łowicz” wystawiło następujące faktury sprzedaży: 1. FVS dla sklepu Społem

Cena netto 6000,00 zł

VAT 22% 1320,00 zł

Razem 7320,00 zł


 1. FVS dla sklepu Żabka

Cena netto 5000,00 zł

VAT 22% 1100,00 zł

Razem 6100,00 zł


 1. FVS dla sklepu Costcutter

Cena netto 8000,00 zł

VAT 22% 1760,00 zł

Razem 9760,00 zł


 1. FVS dla supermarketu Albert

Cena netto 10 000,00 zł

VAT 22% 2200,00 zł

Cena netto 1000,00 zł

VAT 7% 70,00 zł

Razem 13 270,00 zł

201-1 Rozrachunki z odbiorcą sklep Społem 730 Przychody ze sprzedaży towarów

7 320,00 6 000,00 6 000,00

5 000,00

Sk. 1 320,00 Należność


222 VAT należny 8 000,00

1 320,00 10 000,00

1 100,00 1 000,00

1 760,00

6 450,00 2 200,00

70,00


sk. 6 450,00

201-2 Rozrachunki z odbiorcą sklep Żabka 130 Rachunek bankowy

6 100,00 6 100,008 000,00

Sk. 0,00
201-3 Rozrachunki z odbiorcą supermarket Albert 100 Kasa

6 100,00

13 270,00 13 270,00
Sk. 0,00
201-4 Rozrachunki z odbiorcą sklep Costcutter 141 Inne środki pieniężne6 000,00 2 440,00

9 760,00 9 760,00 11 000,00 21 000,0015 000,00

Sk. 0,00
750 Przychody finansowe 223 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT

1 240,00 5 720,00 6 450,001 730,00

Sk. 730,00 Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego


Przedsiębiorstwo przetwórcze „Łowicz” uregulowało faktury zakupu w następujący sposób:

Zapłacono przelewem Hucie Szkła 8000 zł;

Wystawiono czek potwierdzony na rzecz Fabryki opakowań 2440 zł;

Wystawiono weksel własny na opłacenie zobowiązań wobec Punktu Skupu Płodów Rolnych na kwotę 21000 zł.

Przedsiębiorstwo przetwórcze „Łowicz” otrzymało:


 • czek gotówkowy od sklepu Społem na kwotę 6000 zł;

 • gotówkę od sklepu Żabka 6100 zl;

 • weksel od sklepu Costcutter na kwotę 11000 zł;

 • weksel od supermarketu Albert na kwotę 15000 zł;

Należy zaewidencjonować operacje na kontach syntetycznych i analitycznych dla rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, obliczyć kwotę naliczonego i należnego VAT, ustalić rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT oraz salda rozrachunków z kontrahentami.


Zadanie 3.
W spółce ALF wystąpiły we wrześniu następujące operacje:

1. Złożono deklarację podatku od nieruchomości 1500 zł;

2. Sporządzono deklarację DRA do ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 4200zł

3. Przekazano deklarację podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2 2000 zł;

4. Przekazano deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych 1800 zł;

5. Sporządzono deklarację PFRON 900 zł;

6. Wysłano deklarację podatku od towarów i usług VAT 7 (nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym) 700 zł;

Należy zaewidencjonować operacje gospodarcze na kontach syntetycznych i analitycznych do konta rozrachunków publiczno-prawnych, ustalić wysokość zobowiązań publiczno-prawnych oraz określić terminy płatności poszczególnych rozrachunków publiczno-prawnych.

220 Inne rozrachunki publicznoprawne

403 Podatki i opłaty 220-1 Rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości 1 500,001 500,00 1 500,00 4 200,00

2 000,00


1 800,00

900,00


termin płatności: 15-09 700,00

Sk. Ct 9 700,00obciążenie pracodawcy:

 

ubezpieczenie emerytalne

9,76%

ubezpieczenie rentowe

6,50%

ubezpieczenie wypadkowe

1,93%

Fundusz Pracy

2,45%

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,15%

Razem obciążenie pracodawcy z tytułu składek na ZUS:

 20,79%

obciążenie pracownika:

 

ubezpieczenie emerytalne

9,76%

ubezpieczenie rentowe

6,50%

ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Razem obciążenie pracownika z tytułu składek na ZUS:

 18,71%

18,71% * x + 20,79% * x + 8,25% * (x - 18,71% * x) = 39,50% * x + 8,25% * 81,29% * x =

39,50% * x + 6,706425% * x = 46,206425% * x
46,206425% * x 4 200

18,71% * x y

y =

46,206425% * x 4 200

6,706425% * x z
z =
20,79% * x = 4 200 – y – z = 4 200 – 1 700,67 – 609,59 = 1 889,74

230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 220-2 Rozrachunki z ZUS 405 Świadczenia na rzecz pracowników


1 700, 47 4 200 1 889,74

609,59 900,00

1 800,00
termin płatności: 15-10
871 Podatek dochodowy 220-3 Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
2 000,00 2 000,00

termin płatności: 20-10


220-4 Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

1 800,00
termin płatności: 20-10
220-5 Rozrachunki z PFRON 223 Rozrachunki z US z tytułu podatku VAT

900,00 700,00termin płatności: 20-10 termin płatności: 25-10 (należność od US)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość