Strona główna

Wynagrodzenie za pracę


Pobieranie 55.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar55.99 Kb.

Wynagrodzenie za pracęBODYŁ SZYMALA Piotr * Egzekucja świadczeń z rachunku bankowego. [Dot. dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia]. Rzeczposp. 2006 nr 32.

BORKOWSKA Stanisława * Wynagrodzenie godziwe. Wwa 2000 IPiSS ss. 308.

BURY Beata * Glosa – Zadaniowy czas pracy sędziów a prawo do wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 11 s. 608-614.

BURY Beata * Pojęcie i rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych według kodeksu pracy. Kontr.Państw. 2004 nr 3 s. 135-147.

CAJSEL Wiktor * Glosa do wyroku SN z 21.II.1985 r. I PRN 90/85. [Dot. prawa do premii]. Monitor Prawniczy 1999 nr 1 s. 28-29.

CAJSEL Wiktor * Glosa do wyroku SN z 4.IV.2000 r. I PKN 516/99. [Dot. terminowego wypłacania wynagrodzeń]. Monitor Prawniczy 2001 nr 11 s. 601-605.

CAJSEL Wiktor * Ruchoma część wynagrodzenia. Premia i nagroda to dwie różne instytucje. Rzeczposp. 1999 nr 83.

CAJSEL Wiktor * Ustalenie wynagrodzenia za pracę. Radca Prawny 1999 nr 6 s. 87-94.

CAJSEL Wiktor * Uwagi o instytucji godziwego wynagrodzenia za pracę. Radca Prawny 2007 nr 4 s. 64-70.

CHŁOPIŃSKI Jerzy * Jaka zapłata. Prawo pracy. W godzinach nadliczbowych. Rzeczposp. 1997 nr 247.

CHODKOWSKA Jolanta, PAWLAK Katarzyna * Glosa do uchwały SN z 15.02.2006 r. II PZP 11/05. [Dot. podwójnego dodatku za pracę w niedziele i święta]. Monitor Prawa Pracy 2006 nr 6 s. 331-334.

CIEŚLAK Monika * Płace od A do Z w 2009.Wwa 2009 HR Services Monika Cieślak ss. 339.

CUDOWSKI Bogusław * Glosa do wyroku SN z 06.12.2005 r. III PK 91/05. [Dot. problematyki kształtowania wynagrodzenia pracowniczego przez wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy]. OSP 2007 nr 11 poz. 132 p.

CUDOWSKI Bogusław * Glosa I do wyroku SN z 7.VIII.2001 r. I PKN 563/00. [Dot. wynagrodzenia za pracę w zakładach sfery publicznej]. OSP 2002 nr 1 poz. 9 p.

CZAJKA Joanna * Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Gaz.Prawna 1999 nr 44.

CZAJKA Zdzisław * Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń. Służba Pracown. 2005 nr 12 s. 29-32.

CZAJKA Zdzisław * Wynagradzanie w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Wwa 2008 IPiSS ss. 169, bibliogr.

CZAJKA Zdzisław * Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce. Wwa 2009 PWE ss. 332, bibliogr.

DOBRODZIEJ Elżbieta * Wynagradzanie pracowników za czas niewykonywania pracy. Bydgoszcz 2000 Oficyna Wydawn.OPO (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej nr 188) ss. 115.

Dodatek za godziny nadliczbowe. Pojęcie wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika. Prz.Ubezp. 2001 nr 9 s. 21-22.

DRICZINSKI Sławomir * Glosa do wyroku SN z 19.05.2004 r. I PK 630/03. [Dot. dopuszczalności ryczałtowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych]. OSP 2005 nr 7/8 poz. 86 p.

DROZD Andrzej * Glosa do wyroku SN z 20.06.2001 r. I PKN 511/00. [Dot. stosowania w prawie pracy przepisu k.c. o bezpodstawnym wzbogaceniu; zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia]. OSP 2003 nr 10 poz. 131 p.

DZIENISIUK Dorota * Zmiana warunków pracy lub płacy a ochrona interesów pracowników, pracodawców i bezrobotnych. W: Prawo pracy ... s. 74-103,{ Prawo pracy a bezrobocie. Red. Ludwik Florek. Wwa 2003 Dom Wydawn.ABC ss. 233,}

FLOREK Ludwik Ustalanie wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 41-52.

GERSDORF Małgorzata * Czy jest możliwy powrót spółki pod ustawę kominową i jakie są tego konsekwencje dla stosunków pracy kadry menedżerskiej? Praca i ZS 2002 nr 8 s. 36-38.

GERSDORF Małgorzata * Dodatek za godziny nadliczbowe dla kierowników i ich zastępców w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Praca i ZS 2005 nr 6 s. 33-35.

GERSDORF Małgorzata * Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy. Praca i ZS 2004 nr 10 s. 25-27.

GIENIECZKO Eugenia * Godziny nadliczbowe: tylko jeden dodatek. Wywiad. Rzeczposp. 1998 nr 51.

GODLEWSKA-BUJOK Barbara * Płaca minimalna - druga strona medalu. Praca i ZS 2007 nr 4 s. 10-12, Sum.

GOLNAU Wiesław * Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy. Gdańsk-Sopot 2007.

GOLNAU Wiesław * Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce na tle innych krajów OECD. W: Polityka społeczna ... s. 369-382.

GONERA Katarzyna * W poszukiwaniu sprawiedliwości płacowej. Służba Cywilna 2007 nr 10 wkładka s. XVII-XX.

GOŹDZIEWICZ Grzegorz * Refleksje na temat prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 63-77.

GÓRAL Zbigniew * Glosa do wyroku SN z 20.09.2005 r. II PK 413/04. [Dot. podmiotowości pracodawcy; prawa do premii dyrektora oddziału spółki; zakresu kontraktu menedżerskiego]. OSP 2007 nr 1 poz. 5 p.

GÓRNICZ-MULCAHY * Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim. Warszawa 2008, Oficyna a Wolters Kluwer business.

HAJN Zbigniew * Glosa do wyroku SN z 12.VI.1997 r. I PKN 204/97. [Dot. norm pracy i wynagrodzenia akordowego pracowników zatrudnionych za granicą]. OSP 1998 nr 10 poz. 180 p.

HAJN Zbigniew * Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym czasie pracy za pracę w godzinach wykraczających poza umówiony czas a zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 113-123.

IGNACIUK Ewa, KĄTOWSKI Tomasz * Płaca sprawiedliwa. Wybrane koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Pieniądze i Więź 2000 nr 2 s. 17-26.

JACUKOWICZ Zofia * Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wwa 2007 IPiSS ss. 180, Sum., bibliogr.

JACUKOWICZ Zofia * Minimalne wynagrodzenie: opinie przedsiębiorców. Polit.Społ. 2007 nr 1 s. 1-5, bibliogr., Sum.

JACUKOWICZ Zofia * Negatywne trendy w relacjach płac. Polit.Społ. 2003 nr 10 s. 1-3.

JACUKOWICZ Zofia * Normalna praca, minimalna płaca - to się nazywa wyzysk. Wywiad. Rzeczposp. 2007 nr 217.

JANUS Marcin * Problem waloryzacji wynagrodzenia za pracę. Praca i ZS 1999 nr 3 s. 29-37.

JERZAK Maria * Negocjacyjny system kształtowania wynagrodzeń w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. BiK 2002 nr 9 s. 54-61, Sum.

JOŃCZYK Jan * Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 22.02.2006 r. II PZP 10/05. [Dot. wynagrodzenia za pracę w związku z przejściem zakładu opieki zdrowotnej na innego pracodawcę]. OSP 2006 nr 9 poz. 99 p.

JUCHNOWICZ Marta * Efektywne systemy wynagrodzeń. Służba Pracown. 1999 nr 4 s. 21-22.

JULKE Grzegorz * Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Sopot 2005 "Currenda" Sp. z o.o. ss. 75.

KABAJ Mieczysław * Partycypacyjny system wynagrodzeń. W kierunku kapitalizmu partycypacyjnego, wysokiej produktywności i godziwej płacy. Wwa 2003 IPiSS ss. 191, bibliogr. [opis spóźniony].

KISIELEWICZ Andrzej * Glosa do wyroku NSA z 10.01.2006 r. II OSK 424/05. [Dot. samorządu terytorialnego; prezydenta miasta; zmiany wysokości wynagrodzenia]. OSP 2007 nr 4 poz. 44 a.

KLUCZ Danuta * Ochrona wynagrodzenia za pracę. Służba Pracown. 2001 nr 10 s. 20-24.

KLUCZ Danuta * Wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy. Gaz.Prawna 2001 nr 137.

KNYPL Zenon * Ochrona danych osobowych nade wszystko. Nowa Currenda 2007 nr 15 s. 43-50.

KOSUT Anna * Glosa do wyroku SN z 9.02.2005 r. III PK 70/04. [Dot. wynagrodzenia przysługującego działaczowi związkowemu przywróconemu do pracy]. OSP 2006 nr 6 poz. 77 p.

KOSUT Anna * Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby (wybrane zagadnienia). Praca i ZS 2003 nr 1 s. 28-32.

KUBOT Zdzisław * Charakter prawny zarządzeń pracodawcy w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników. Acta UWr.Prawo 2009 nr 307 s. 57-66.

KUBOT Zdzisław * Decyzje, porozumienia zbiorowe i uzgodnienia w sprawie wynagrodzeń w zakładach opieki zdrowotnej. Wrocław 2006 "Klemar" ss. 104.

KUBOT Zdzisław * Dodatki za pracę w niedziele i święta. Praca i ZS 2005 nr 6 s. 27-32.

KUCHARSKI Piotr * Glosa do wyroku SN z 19.07.2005 r. II PK 18/05. [Dot. wynagrodzenia pracowników naukowo-dydaktycznych za pracę w godzinach ponadwymiarowych]. OSP 2006 nr 11 poz. 132 p.

KURZYNOGA Małgorzata * Prawo pracownika do wynagrodzenia i innych świadczeń w zakładzie pracy objętym strajkiem. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 281-296.

LATOS-MIŁKOWSKA Monika * Zakres podmiotowy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Praca i ZS 2009 nr 8 s. 22-28.

LENART Bożena * Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Służba Pracown. 2004 nr 7 s. 19-21.

LESZCZYŃSKA Karina * Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jako sposób egzekucji świadczeń pieniężnych. Myśl Ekonomiczna i Prawna 2006 nr 3 s. 129-172, Sum.

ŁAPIŃSKA Kamila * Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową nauczycieli akademickich. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 147-175.

MAJKOWSKI Stanisław * Obligatoryjne składniki systemu płac. Gaz.Prawna 1999 nr 26.

MAŁYSZ Franciszek * Chałupnictwo. - Umowa i wynagradzanie. - Świadczenia przysługujące wykonawcom. Cz. 1-2. Służba Pracown. 2006 nr 4 s. 12-17; nr 5 s. 9-12.

MAŁYSZ Franciszek * Regulamin wynagradzania. Prawo Pracy 2001 nr 9 s. 13-17.

MITRUS Leszek * Glosa do wyroku SN z 29.11.2005 r. II PK 100/05. [Dot. warunków wynagradzania za pracę za granicą; znaczenia umowy międzynarodowej dla stosowania polskiego prawa pracy]. OSP 2007 nr 5 poz. 56 p.

MROZOWSKA Monika * Jak obliczyć "trzynastkę". Prawo Pracy 2006 nr 3 s. 14-16.

MROZOWSKA Monika * Jakie potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Prawo Pracy 2007 nr 6 s. 11-14.

MROZOWSKA Monika * Potrącenie z wynagrodzenia pracownika. Prawo Pracy 2004 nr 4 s. 14-16.

MROZOWSKA Monika * Wynagrodzenie pracownicze. Prawo Pracy 2005 nr 9 s. 13-18.

MROZOWSKA Monika * Wynagrodzenie pracownika za czas choroby. Prawo Pracy 1999 nr 12 s. 29-32.

MROZOWSKA-PRZEDWORSKA Monika * Jak obliczyć "trzynastkę". Prawo Pracy 2005 nr 3 s. 17-18.

MUCHA Andrzej * Potrącenie z wynagrodzeń za pracę. Gaz.Prawna 2000 nr 14.

MUCHA Andrzej * Ujawnianie zarobków jest bezprawne. Gaz.Prawna 2000 nr 12.

MUSIAŁA Anna * Glosa do wyroku SN z 29.05.2006 r. I PK 230/05. [Dot. prawa do godziwego wynagrodzenia a roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia za pracę]. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 10 s. 548-550.

MUSIAŁA Anna * Glosa – Niewypłacenie wynagrodzenia ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 4 s. 217-219

NAPIÓRKOWSKA Anna * Wynagrodzenie za pracę w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 192-218.

NIESIOŁOWSKI Jarosław * Nagrody w prawie. Gdańskie Stud.Prawn. 2002 nr 9 s. 277-281, { Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa. Red. Jolanta Jabłońska-Bonca, Janusz Guść. Gdańskie Stud.Prawn. 2002 nr 9 ss. 335, Sum., Zsf.,}

NOWAK Arkadiusz * Glosa do wyroku SN z 6.06.2000 r. I PKN 707/99. [Dot. charakteru prawnego tzw. wynagrodzenia ryczałtowego]. OSP 2003 nr 4 poz. 45 p.

NOWAK Monika * Prawo do godziwego wynagrodzenia w konstytucjach państw europejskich. Praca i ZS 2002 nr 5 s. 11-19.

NOWAK Monika * Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Regulacja prawna i treść. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

NOWIK Paweł * Układowa metoda kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 124-146.

NYCZ Tadeusz * Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Praca i ZS 2000 nr 7/8 s. 36-43.

OLEKSYN Tadeusz * O skuteczności premiowania i nagradzania. Praca i ZS 2008 nr 2 s. 2

ORŁOWSKI Grzegorz * Stałe wynagrodzenie miesięczne a stawka godzinowa – w poszukiwaniu zdrowego rozsądku. Monitor prawa Pracy 2008 nr 7 s. 343

PASIEKA Jan * Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. Prawo Pracy 1997 nr 8 s. 19-20.

PIANKOWSKI Maciej * Glosa do wyroku SN z 6.VI.2000 r. I PKN 705/99. [Dot. odróżnienia premii i nagrody jako świadczeń dodatkowych wypłacanych pracownikowi obok relatywnie niskiego wynagrodzenia zasadniczego]. OSP 2002 nr 6 poz. 90 p.

PIANKOWSKI Maciej * Karne środki oddziaływania na zaspokojenie pracowniczych świadczeń majątkowych. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 s. 185-196, { Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak. Red. Jakub Stelina, Alina Wypych-Żywicka. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 ss. 637,}

PIÓRO Jan * Regulamin wynagradzania. Wwa 2000 "Difin" ss. 134.

PISARCZYK Łukasz * Obowiązek prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzenia. Praca i ZS 2002 nr 10 s. 26-37.

PISARCZYK Łukasz * Wynagrodzenie czy zasiłek - w sprawie świadczeń za czas niezdolności do pracy. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 177-191.

PISKORZ-RYŃ Agnieszka * Dla kogo tajemnica wynagrodzeń. Osoby publiczne. Ochrona dóbr osobistych. Rzeczposp. 1997 nr 74.

PIWOWARCZYK Katarzyna A. * Możliwość ustalenia wynagrodzenia na podstawie waluty obcej. Monitor Prawa Pracy 2006 nr 6 s. 297-300.

PŁAŻEK Stefan * Problem dopuszczalności potrąceń z wierzytelnościami pracownika innymi niż wynagrodzenie. Praca i ZS 1999 nr 12 s. 36-38.

PRASOŁEK Łukasz * Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego.Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 298, bibliogr.

PRĘTCZYŃSKA Agnieszka * Akordowy system wynagradzania. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 4 s. 184-186.

POWIERZA Krzysztof * Ochrona wynagrodzenia za pracę. Jurysta 2006 nr 5 s. 12-16.

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Służba Pracown. 2003 nr 2 s. 8-9.

ROMER Teresa * Wynagrodzenie za pracę. Prawo Pracy 2006 nr 4 s. 3-8.

ROSZEWSKA Katarzyna * Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Wyd. 2 uaktual. Wwa 2000 Dom Wydawn.ABC ss. 200.

ROSZEWSKA Katarzyna * Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Wwa 1999 Dom Wydawn.ABC ss. 200, bibliogr.

RUDZIK Anna * Minimalne wynagrodzenie - analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce. Polit.Społ. 2007 nr 1 s. 5-9, bibliogr., Sum.

RZETECKA-GIL A. * Glosa – Nagroda jubileuszowa. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 7 s. 387-389

SADLIK Ryszard * Nadgodziny kadry zarządzającej. Prawo Pracy 2005 nr 5 s. 17-20.

SADLIK Ryszard * Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Prawo Pracy 2007 nr 2 s. 3-8.

SADLIK Ryszard * Wynagrodzenie za czas przestoju i gotowości do pracy. Prawo Pracy 2005 nr 3 s. 12-16.

SADLIK Ryszard * Wynagrodzenie za czas przestoju i gotowości do pracy. Sł.Pracown. 2008 nr 8 s. 3-6.

SADLIK Ryszard * Zakres potrąceń i odliczeń z wynagrodzenia za pracę. Prawo Pracy 1999 nr 7 s. 14-18.

SADOWSKI Mirosław * Praca i płaca w papieskich encyklikach społecznych Leona XIII i Piusa XI. W: Podstawy materialne państwa ... s. 881-892, Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne. Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa (Szczecin, 2004.09.23-26). Red. i wstęp: D. Bogacz, M. Tkaczuk. Szczecin 2006 Wydział Prawa i Administracji USz. ss. 964.}

SAMOL Sebastian * Glosa do wyroku SN z 23.06.2005 r. II PK 265/04. [Dot. czasu pracy; wynagrodzenia za pracę; kwalifikacji pracowniczej podróży służbowej]. OSP 2005 nr 11 poz. 137p.

SANETRA Walerian * Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji. Red. i wstęp Walerian Sanetra. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 322.

SEWERYŃSKI Michał * Minimalne wynagrodzenie za pracę - wybrane zagadnienia. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 53-62.

SKĄPSKI Michał * Glosa do wyroku SN z 15.11.2006 r. I BP 12/06. [Dot. nagrody jubileuszowej].OSP 2009 nr 2 poz. 14 p.

SKOCZYŃSKI Jacek * Prawo do godziwego wynagrodzenia. Praca i ZS 1997 nr 4 s. 11-14.

SKOCZYŃSKI Jacek * Wynagrodzenie za czas przestoju. W: Wynagrodzenie za pracę ... s. 265-280.

SOBCZYK Arkadiusz * Wynagrodzenie a rozkład czasu pracy. Praca i ZS 2005 nr 4 s. 32-39.

SOKOŁOWSKI Tomasz * Wynagrodzenie za pracę i inne zarobki małżonka w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej oraz nakaz ich zapłaty do rąk małżonka. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 s. 233-243, Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak. Red. Jakub Stelina, Alina Wypych-Żywicka. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 ss. 637,}

SPELAK Krzysztof * Ochrona wynagrodzenia za pracę. Jurysta 2006 nr 1 s. 20-22.

STANEK Jan * Ochrona wynagrodzenia za pracę. - Regulacje potrąceń. - Wynagrodzenie wolne od potrąceń. - Potrącenie z wynagrodzenia. Gaz.Prawna 2000 nr 99, nr 101, nr 106.

STELINA Jakub * Glosa do wyroku SN z 24.07.2001 r. I PKN 544/00. [Dot. partu (prowizji za złowione ryby) jako składnika wynagrodzenia rybaka; podstawy obliczenia wynagrodzenia za czas wolny w zamian za pracę w niedzielę i święta]. OSP 2004 nr 7/8 poz. 86 p.

STRUSIŃSKA-ŻUKOWSKA Jolanta * Komu przysługuje "trzynastka". Prawo Pracy 2005 nr 2 s. 17-20.

STRUSIŃSKA-ŻUKOWSKA Jolanta * Wynagrodzenie za czas urlopu pracowniczego i ekwiwalent za urlop. Prawo Pracy 1999 nr 8 s. 19-25.

STRUSIŃSKA-ŻUKOWSKA Jolanta * Zasady przyznawania "trzynastki". Prawo Pracy 2006 nr 3 s. 9-13.

SUKNAROWSKA-DRZEWIECKA Ewa * Ochrona wynagrodzenia za pracę – poradnik dla pracodawcy i pracownika. Warszawa 2008, C.H. Beck, Biblioteka Monitora Prawa Pracy.

SZAFULSKI Andrzej * Prawno-moralna ocena niewypłacania wynagrodzeń za pracę. Społeczeństwo 2004 nr 1 s. 83-95, Sum.

SZCZUREK Zbigniew * Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. W: Egzekucja sądowa świadczeń ... s. 140-165, { Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce. Red. Kazimierz Lubiński. Tekst równoległy: polsko-francusko-angielsko-niemiecki. Sopot 2002 Currenda Sp. z o.o. ss. 351, bibliogr.,}

SZEWCZYK Helena * Prawo do prywatności a ujawnianie danych o wynagrodzeniu pracownika. Monitor Prawniczy 2001 nr 6 s. 339-344.

ŚLEBZAK Krzysztof * Wpływ sprawozdań finansowych na pracownicze prawo do premii. Ius Novum 2009 nr 1 s. 95-105, Streszcz., Sum.

ŚLĘZAK Agnieszka * Wynagrodzenie za czas choroby. Rzeczposp. 2003 nr 28.

ŚMIGIEL Mariusz * Regulamin wynagradzania. Gaz.Prawna 2000 nr 79.

ŚMIGIEL Mariusz * Sposób wypłaty wynagrodzenia. Gaz.Prawna 2000 nr 32.

ŚMIGIEL Mariusz * Sposób wypłaty wynagrodzenia. Gaz.Prawna 2001 nr 93.

ŚMIGIEL Mariusz * Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Gaz.Prawna 2000 nr 16.

ŚWIĄTKOWSKI Andrzej M. * Ochrona wynagrodzenia za pracę w Konwencji Nr 95 MOP dotyczącej ochrony płacy. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 s. 255-267,{ Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak. Red. Jakub Stelina, Alina Wypych-Żywicka. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 ss. 637,}

ŚWIDERSKA Katarzyna * Zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu w prawie polskim w odniesieniu do standardów międzynarodowych. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 5 s. 136-139.

TOBIASZ-SKRZYPEK Aleksandra * Prawna ochrona danych o wynagrodzeniu pracownika. Prawo Pracy 1999 nr 2 s. 13-15.

TOMANEK Artur * Nakaz płatniczy inspektora pracy w postępowaniu upadłościowym. Praca i ZS 2006 nr 12 s. 24-26, Sum.

TOMANEK Artur * Terminowość wypłaty wynagrodzenia w postępowaniu upadłościowym: - z opcją likwidacyjną; - prowadzonym w celu zawarcia układu. Praca i ZS 2006 nr 10 s. 20-24; nr 11 s. 21-25.

TWORKOWSKA Małgorzata * Rekompensaty. [Dot. waloryzacji wynagrodzeń]. Prawo Pracy 2000 nr 2 s. 26-28.

TYMOREK Krystyna * Aktualne zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzenia za czas choroby. Cz. 1-2. Służba Pracown. 2004 nr 2 s. 13-16; nr 4 s. 7-10.

TYMOREK Krystyna * Wymiar zasiłku i wynagrodzenia za czas choroby. Służba Pracown. 2006 nr 10 s. 19-22.

WAGNER Barbara * Pozaprawne (ekonomiczne i społeczne) aspekty wynagrodzenia za pracę. W: Z zagadnień współczesnego prawa ... s. 349-364.

WAGNER Barbara * Wynagrodzenie oraz inne świadczenia za pracę. Służba Pracown. 1997 nr 5 s. 1-4.

WAGNER Barbara * Wynagrodzenie za pracę i jego związek z pracą. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 s. 301-312, {Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak. Red. Jakub Stelina, Alina Wypych-Żywicka. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 ss. 637,}

WAGNER Barbara * Wynagrodzenie za pracę. (Pojęcie, prawna ochrona i źródła regulacji). Stud.z Prawa Pracy t.3: 1996 s. 139-155, Sum.

WAGNER Barbara * Zasiłki i wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy. Prz.Ubezp. 2000 nr 5 s. 3-8.

WALCZAK Krzysztof * Glosa do wyroku SN z 12.02.2004 r. I PK 349/03. [Dot. regulaminu wynagradzania]. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 12 [dodatek s. 24-25].

WALCZAK Krzysztof * Regulamin wynagrodzeń a zasada tajności indywidualnego wynagrodzenia za pracę. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 3 s. 130-132.

WALCZAK Krzysztof * Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów spółek kapitałowych. Teoria i praktyka polska na tle europejskim. W: Z zagadnień współczesnego prawa ... s. 501-512.

WANDZEL Marek * Równe wynagradzanie pracowników niezależnie od miejsca świadczenia pracy. Monitor Prawa Pracy 2006 nr 11 s. 570-576.

WANDZEL Marek * Skutek bezpośredni norm ustanawiających obowiązek równego wynagradzania kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym. Kwart.Prawa Publ. 2001 nr 2 s. 89-115.

WĄŻ Piotr * Świadczenia związane ze stosunkiem pracy podlegające ochronie z art. 87-91 KP. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 8 s. 408-414.

WICHROWSKA-JANIKOWSKA Elżbieta * Zaliczka na poczet wynagrodzenia za pracę. Praca i ZS 1997 nr 1 s. 33-36.

WIERZBICA Anna Wynagrodzenie wójta. Wspólnota 2008 nr 11.

WRATNY Jerzy * Dylematy polityki prawa w zakresie wynagrodzenia za pracę. W: Prawo pracy ... s. 531-543, { Prawo pracy - wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Red. Maria Matey-Tyrowicz, Lesław Nawacki, Barbara Wagner. Wwa 2002 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, "Master" ss. 680,}

WRATNY Jerzy * Niektóre dylematy polityki płac a ustawodawstwo pracy. Praca i ZS 2001 nr 7 s. 2-8.

WRATNY Jerzy * Prawne aspekty kształtowania wynagrodzeń. W: Polskie prawo pracy ... s. 43-64, { Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego. Red. i wstęp Henryk Lewandowski. Wwa 1997 Wydawn.Nauk.Scholar, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego ss. 258,}

WRATNY Jerzy * Wynagrodzenie za pracę w świetle ostatnich zmian ustawodawstwa pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2003 nr 3/4 s. 57-68, bibliogr., Sum.

WRONIKOWSKA Ewa Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Naliczanie, ewidencja, dokumentacja. Wwa 2007 Wydawn."Verlag Dashofer" ss. 120.

WRÓBLEWSKA Katarzyna * Ochrona wynagrodzenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Praca i ZS 1999 nr 2 s. 37-42.

WYDRA Tadeusz * Wynagrodzenie w służbie cywilnej. Służba Cywilna 2005 nr 11 s. 83-99.

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Praktyka. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 4 s. 110-114.

ŻYTKOWSKA Mirosława * Wynagrodzenie za pracę. Jurysta 2006 nr 12 s. 21-26.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość