Strona główna

Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany ruchem pojazdów na drodze, którym ubezpieczony brał udział jako „uczestnik ruchu”


Pobieranie 10.91 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.91 Kb.
WYPADEK KOMUNIKACYJNY – nieszczęśliwy wypadek wywołany ruchem pojazdów na drodze, którym ubezpieczony brał udział jako „uczestnik ruchu” i „kierowca” z tym, że „pojazd”, ”droga”, ”uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym.

WYPADEK PRZY PRACY – nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy albo stosunku cywilno-prawnego, w ramach, którego ubezpieczający opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenie dodatkowe:

Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego obejmuje osoby, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia nie ukończyły 69. roku życia. W stosunku do osób, które nie posiadały w/w ubezpieczenia w okresie pierwszych 30 dni, licząc od początku odpowiedzialności obowiązuje karencja. W okresie karencji PZU ŻYCIE SA ponosi odpowiedzialność jedynie za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

1. Pobyt w szpitalu - całodobowy pobyt w szpitalu świadczenie płatne za pobyt trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni; świadczenie płatne maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w każdym roku polisowym na terytorium Polski oraz krajów UE oraz Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, N. Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanu

2.Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni – bezpośrednio po pobycie w szpitalu – pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital, jeśli pobyt w tym szpitalu trwał, co najmniej

14 dni.


3. Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) – trwający nieprzerwanie minimum 48 godzin pobyt na OIT w trakcie pobytu w szpitalu.

4. Odpowiedzialność PZU Życie SA obejmuje pobyt w szpitalu w:

- krajach Unii Europejskiej, oraz

- Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu.

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby W stosunku do osób, które nie posiadały w/w ubezpieczenia w okresie pierwszych

90 dni, licząc od początku odpowiedzialności obowiązuje karencja.Katalog ciężkich chorób :

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel gazowa.Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie małżonka.małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do której nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, której wiek w dniu wystąpienia u niej ciężkiej choroby nie przekracza70 lat,

wiek małżonka – wiek małżonka określony jako różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia małżonka.W okresie pierwszych 180 dni, licząc od początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność jedynie za ciężkie choroby małżonka powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w tym okresie.

Katalog ciężkich chorób :

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel gazowa.Karta Apteczna PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece maksymalnie za trzy pobyty w szpitalu rozpoczęte w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, trwającym między rocznicami polisy, objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia LS
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość