Strona główna

Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów)


Pobieranie 61.45 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar61.45 Kb.

Wypełnia Zespół Kierunku

Nazwa modułu (bloku przedmiotów):

PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 3

Kod modułu:

Nazwa przedmiotu:

POLSKA I POLACY W LITERATURZE NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

Kod przedmiotu:

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

Nazwa kierunku:

FILOLOGIA

Forma studiów:

STUDIA STACJONARNEProfil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKISpecjalność:

FILOLOGIA GERMAŃSKA –

NAUCZYCIELSKA

TRANSLATORYKAJĘZYKI OBCE W BIZNESIE

Rok / semestr:

3/5

Status przedmiotu /modułu:

OBOWIĄZKOWY

Język przedmiotu / modułu:

NIEMIECKI

Forma zajęć

wykład

ćwiczenia

laboratorium

projekt

seminarium

inne
(wpisać jakie)

Wymiar zajęć

30
Koordynator przedmiotu / modułu


mgr Ewa Leszczyńska

Prowadzący zajęcia


mgr Ewa Leszczyńska

Cel przedmiotu / modułu


Celem kursu jest pogłębienie kompetencji językowej i umiejętności literaturoznawczej interpretacji tekstów, a także analiza literackiej transpozycji stosunków polsko-niemieckich, stanowiąca punkt wyjścia do dyskusji stereotypów oraz ich kulturowo-społecznych uwarunkowań.

Wymagania wstępne


Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym swobodny udział w dyskusji na zajęciach oraz ogólna wiedza z zakresu analizy tekstu literackiego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Nr

Opis efektu kształcenia

Odniesienie do efektów dla kierunku

01

Student identyfikuje powiązania literatury niemieckojęzycznej z rodzimym dla niej kontekstem kulturowo-społecznym

K_W07

02

Student charakteryzuje podstawowe tendencje rozwojowe literatury niemieckojęzycznej przez pryzmat aspektów dokumentujących ewolucję postrzegania Polski i Polaków

K_W09

03

Student posiada wiedzę z zakresu analizy tekstu prozatorskiego

K_W10

04

Student analizuje i interpretuje teksty narracyjne, charakteryzuje odniesienia do kontekstu kulturowego oraz rozpoznaje i uwzględnia zmienność znaczeń w kontekście kultury własnej

K_U09

05

Student uzasadnia tezy w odniesieniu do rzeczywistości słownej tekstu oraz aspektów pozatekstowych, wyciąga wnioski i formułuje sądy własne odnośnie sposobów literackiego opisu i rozumienia zjawisk kulturowo-społecznych

K_U10

06

Student tworzy w języku niemieckim teksty będące interpretacją wybranych utworów z kręgu literatury niemieckiego obszaru językowego

K_U12

07

Student przygotowuje w zespole prezentację obejmującą analizę, interpretację oraz ustną prezentację wybranego utworu literackiego

K_U15

08

Student identyfikuje aspekty kultury własnej i obcej, charakteryzuje mechanizmy rządzące postrzeganiem obcości i swojskości oraz potrafi modyfikować własny ogląd wspomnianych aspektów w procesie relatywizacji perspektyw

K_U08

09

Student określa własną rolę w komunikacji interkulturowej oraz rozwija wrażliwość na wieloaspektowość oraz różnice w postrzeganiu zjawisk kulturowych

K_K07
TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

nie dotyczy

Ćwiczenia

Ćwiczenia w interpretacji tekstów literackich uwzględniające mechanizmy rozumienia obcości tj. rozmaite perspektywy interpretacyjne oraz ich relatywizację. Wprowadzenie obejmuje zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami obcości i swojskości w różnych ujęciach teoretycznych. Ważnym elementem zajęć jest refleksja nad auto- i heterostereotypami oraz ich wpływem na odbiór dzieła literackiego pochodzącego z obcego obszaru kulturowego. Wartością nadrzędną pozostaje konfrontacja z trudnymi, często przemilczanymi aspektami stosunków polsko-niemieckich, ich analiza, dyskusja i reinterpretacja.

Analizie zostaną poddane wybrane teksty literackie stanowiące świadectwa postrzegania Polski i Polaków w niemieckojęzycznej przestrzeni kulturowej od XVIII wieku po czasy współczesne, min. wybrane fragmenty następujących utworów:

- Christoph F.D. Schubart: Die Polen

- Heinrich Heine: Über Polen

- Johannes Bobrowski: Levins MühleMäusefest

- Siegfried Lenz: Heimatmuseum

- Alfred Döblin: Reise über Polen - Lublin

- Günter Grass: Die BlechtrommelPan Kiehot

- Armin Müller: Der Puppenkönig und ich

- Hermann Kant: Der Aufenthalt

- Rolf Schneider: Polonaise

- Hans M. Enzensberger: Polnische Zufälle

Laboratorium


nie dotyczy

Projekt


nie dotyczy

Literatura podstawowa

Schubart Ch.: Die Polen. In: Koziełek G. (Hrsg.): Das Polenbild der Deutschen 1772-1848. Heidelberg: Universitätsverlag Carl Winter 1989.

Heine H.: Über Polen. In: Drs.: Werke und Briefe, Bd. 3. Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag 1922.

Bobrowski J.: Levins Mühle. 34 Sätze über meinen Großvater. Berlin: Buchverlag Union 1964.

Bobrowski J.: Mäusefest. In: Drs.: Boehlendorf und Mäusefest. Die Erzählungen. Berlin: Buchverlag Union 1979.

Lenz S.: Heimatmuseum. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag 1978.

Döblin A.: Reise in Polen. In: Muschg W. (Hrsg.): Alfred Döblin. Ausgewählte Werke in Einzelbänden in Verbindung mit den Söhnen des Dichters. Olten: Walter-Verlag 1968.

Grass G.: Pan Kiehot. In: Neuhaus V./ Hermes D. (Hrsg.): Günter Grass. Werkausgabe. Bd. 1 Gedichte und Kurzprosa. Göttingen: Gerhard Steidl Verlag 1997.

Grass G.: Die Blechtrommel. In: Neuhaus V./ Hermes D. (Hrsg.): Günter Grass. Werkausgabe. Bd. 3. Göttingen: Gerhard Steidl Verlag 1997.

Müller A.: Der Puppenkönig und ich. Rudolstadt: Greifenverlag 1986.

Kant H.: Der Aufenthalt. Berlin: Verlag Röten-Loening 1977.

Schneider R.: Polonaise. In: Drs.: Annäherungen und Ankunft. Rostock: Hinstorff Verlag 1982.

Enzensberger H.M.: Polnische Zufälle. In: Drs.: Ach Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern. Mit einem Epilog aus dem Jahre 2006. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 1987.Literatura uzupełniająca


Bredella L.: Literarisches und interkulturelles Verstehen. Tübingen: Narr 2002.

Bredella L.: Das Verstehen des Anderen. Kulturwissenschaftliche und literaturdidaktische Studien. Tübingen: Narr 2010.

Göller T.: Sprache, Literatur, kultureller Kontext. Studien zur Kulturwissenschaft und Literaturästhetik. Würzburg: Königshausen 2001.

Wierlacher A./Albrecht C.(1998): Fremdgänge. Eine anthologische Fremdheitslehre für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bonn: Inter Nationes.

Metody kształcenia
dyskusja plenarna, prezentacja multimedialna, burza mózgów, inscenizacja, prezentacja

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Nr efektu kształceniaprace pisemne obejmujące pogłębioną refleksję interpretacyjną tekstów omawianych na zajęciach

03, 04, 05, 06, 08

dyskusja na zajęciach

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09

zadanie projektowe oraz jego prezentacja

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Forma i warunki zaliczeniaZaliczenie na ocenę – ocena końcowa ustalana jest w oparciu o następujące proporcje:

40% - aktywny udział w analizie i dyskusji znaczeń testów na zajęciach

30% - pisemne interpretacje tekstów

30% - prezentacja projektu będącego analizą samodzielnie wybranego krótkiego utworu literackiego z kręgu problematyki interkulturowejNAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin

Udział w wykładach

-

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

-

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych*

30

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń*

20

Przygotowanie projektu / eseju / itp. *

10

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia

-

Udział w konsultacjach

5

Inne: przygotowanie krótkich analiz literackich

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS za przedmiot

3

Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi*


70

(30+20+10+10)

2,8

Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

35

(30+5)

1,4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość