Strona główna

WYŻsza szkoła społeczno-gospodarcza


Pobieranie 75.69 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar75.69 Kb.


WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
W TYCZYNIE


Program przedmiotu
(Syllabus)  1. Podstawowe informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE
Wydział

Socjologiczno-Politologiczny

Kierunek

Socjologia

SPECJALNOŚĆ
Semestr (letni)
Rok Akademicki

2007/2008

Forma studiów (NIESTACJONARNE) ZAOCZNEIIS, IIISm06


Forma zajęć
Liczba godzin
Prowadzący zajęcia

Wykład

30

dr Antoni Olak

Konwersatorium

-
Ćwiczenia

-
Laboratorium

-
Projekt

-
e-Projekt

-  1. Szczegółowy program zajęć wykład - WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE

Lp.

Temat

Literatura do tematu

Uwagi

1.


Znaczenie teorii socjologicznych.

Pojęcie teorii w socjologii.

1. Misztal Bronisław. 2000. Dlaczego teoria?, w: Teoria socjologiczna a praktyka społeczna. Kraków: Universitas, s 1-32.

2. Szmatka Jacek, Sozański Tadeusz. 1993. O czterech mitach socjologii i trzech generacjach teorii socjologicznych, w: Struktura, wymiana, władza (red. Sozański Tadeusz, Szmatka Jacek, Marian Kempny), Warszawa: PAN, s 9-28.

3. Turner Jonathan. 2004. Struktura teorii socjologicznej (T.Socjologiczna). W-wa PWN, s. 1-5.


3 godz.


2.


Strukturalny funkcjonalizm.
Funkcjonalizm jako orientacja teoretyczno – metodologiczna
Neofunkcjonalizm - O wybranych koncepcjach Jeffreya C. Alexandra oraz Niklasa Luhmanna

1. Turner Jonathan. 1985. Struktura teorii socjologicznej („Powstanie funkcjonalizmu”). Warszawa: PWN, s 75-95 (lub nowe wydanie z 2004r.„Powstanie teorii funkcjonalnej”, s. 7-23.)

2. 2. Piotr Sztompka. Statyczna i dynamiczna wersja funkcjonalizmu, w: Studia Socjologiczne nr 4, s. 157-191. 1969.

3. J.H. Turner, Kontynuowanie tradycji I. Neofunkcjonalizm – Alexander, /w/ Struktura teorii socjologicznej, Warszwa PWN s.49-66.

4. 4. N. Luhmann, 2006, Pojecie społeczeństwa, /w/ A. Jasińska-Kania i inni., Współczesne teorie socjologiczne Warszawa, Scholar t.1, s. 414-424.


2 godz.

3.Konflikt społeczny - jako istota systemu społecznego.

Konfliktowy model społeczeństwa –
K. Marks i G. Simmel. T. Parsons, R. Merton.

Teoria Krytyczna w ujęciu Jürgena

Habermasa. Szkoła Frankfurcka1. Turner Jonathan. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: PWN, s. 177-187.

2. Mlicki Marek K. 1986. O pojęciu konfliktu społecznego, Studia Socjologiczne, I, 123-36.

3. Szacki Jerzy. 2002. Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: PWN, s. 211-242.

4. J. Turner, 2004, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 639-664.


2 godz.


4.Dialektyczny model społeczeństwa R. Dahrendorfa versus funkcjonalny model społeczeństwa L. Cosera

Teorie Ruchów Społecznych


1. Turner Jonathan. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN, s. 188- 202.

2. Dahrendorf Ralf. 1975. Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa s.429-63. (Lektury studenckie)2 godz.


5.

6.

Teoria wymiany społecznejHomans – behawioralna teoria wymiany.
Peter Blau – strukturalna teoria wymiany.

Teoria struktury społecznej i anomii. Kontynuacje.


1.Turner J. H. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: PWN, 283-324.

2. Kempny Marian, Szmatka Jacek. 1992. Współczesne teorie wymiany społecznej. Wprowadzenie, w: Kempny Marian, Szmatka Jacek (red.) Współczesne teorie wymiany społecznej, Warszawa: PWN, 5-72.

3. J.H. Turner, 2004, teoria solidarności grupowej –Hechter, /w/ Struktura teorii socjologicznej Warszwa, PWN s. 349-359.

4. Claus Offe, 1995, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej,


1. Turner J. 2004. Struktura teorii socjologicznej.

Wydanie nowe. Warszawa: PWN, 283-324.

2. Kempny M. Szmatka J. 1992. Współczesne teorie

Wymiany społecznej.

3. E. Wnuk-Lipiński, Profile polityczne elity polskiej

Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej, s.111-234.2 godz.


2

godz.

7.

EKOLOGIA SPOŁECZNA.
Teorie ekologiczne: miasta, organizacji, makropoziomowa, proksemika

Jonathan Turner, 2004, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 97-100, 112-137.

- Bohdan Jałowiecki, 1992, Ekologia społeczna a nowe paradygmaty socjologii miasta, /w:/, Kazimiera Wódz i Krzysztof Czekaj (red.), Szkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii empirycznej, Katowice-Warszawa, UŚ-PTS, ss. 52-66.

- Włodzimierz Mirowski, 1992, Koncepcja szkoły chicagowskiej a koncepcja ekologii F. Znanieckiego, /w:/, Kazimiera Wódz i Krzysztof Czekaj (red.), Szkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii empirycznej, Katowice-Warszawa, UŚ-PTS, ss. 74-81.

- Edward T. HALL, 1997, Ukryty wymiar, Warszawa, MUZA S.A. (wybrane fragmenty).


2 godz.


8.SYMBOLICZNY

INTERAKCJONIZM

HERBERTA BLUMERA.

- Elżbieta Hałas, 1981, Symboliczny interakcjonizm - wielość orientacji a podstawy jedności perspektywy, "Studia Socjologiczne" nr 4: 103-114.

- Herbert Blumer, 1984, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, /w:/, Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa, PIW, t. 1, ss. 71-86.

- Zbigniew Bokszański, 1986, Koncepcja siebie i Twenty Statement Test (TST) w perspektywie teoretycznej Szkoły Iowa ", "Studia Socjologiczne" nr: 3: 283-305.2 godz.


9.

DRAMATURGICZNA WIZJA ŚWIATA WEDŁUG ERVINGA GOFFMANA


- Erving Goffman, 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa, PIW, ss. 156-195.

- Erving Goffman, 1984, Pierwotne ramy interpretacji, /w:/, Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa, PIW, t. 1, ss. 363-88.

- Jonathan Turner, 2004, Podejście dramaturgiczne - Goffman, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 456-479.
2 godz.


10.

Socjologia fenomenologiczna -

Alfreda SCHÜTZA


Etnometodologia -

Herolda GARFINKLA- Alfred Schütz, 2006, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 867-893.

- Harold Garfinkel, 2006, Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 896-908.

- Zdzisław Krasnodębski, 1989, O związkach fenomenologii i socjologii, /w:/. tenże (red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa, PWN, ss. 7-51. - Aaron Cicourel, 1984, Etnometodologia, /w:/, Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa, PIW, t. 1,ss. 221-302.


2 godz.


11.

STRUKTURALIZM

KULTUROWY

PIERRE'A BOURDIEU.

- Antonina Kłoskowska, 1990, Teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu, /w:/, Pierre Bourdieu i Jean-Claude Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa, PWN, ss. 7-41.

- Pieree Bourdieu, 2006, Dystynkcja: klasy i klasyfikacje, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 634-650.

- Jonathan Turner, 2004, Strukturalizm konstruktywistyczny - Bourdieu, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 593-603.

2 godz.


12.

TEORIE PONOWOCZESNOŚCI.
Socjologia postmodernistyczna,

Socjologia ponowoczesności
Jonathan Turner, 2004, Teorie postmodernistyczne, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 692-715.

- Andrzej Szahaj, 2003, Co to jest postmodernizm?, /w:/, Potocka Maria Anna (red.), Post-modernizm. Teksty polskich autorów, Kraków, Bunkier Sztuki/inter esse, ss. 41-52.

- Jean Baudrillard, 1997, Precesja symulakrów, /w:/, Ryszard Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków, Wyd. Baran i Suczyński, ss. 175-189.

- Zygmunt Bauman, 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa, Instytut Kultury (całość).


2 godz.


12.

TEORIE PONOWOCZESNOŚCI.
Socjologia postmodernistyczna,

Socjologia ponowoczesności


Jonathan Turner, 2004, Teorie postmodernistyczne, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 692-715.

- Andrzej Szahaj, 2003, Co to jest postmodernizm?, /w:/, Potocka Maria Anna (red.), Post-modernizm. Teksty polskich autorów, Kraków, Bunkier Sztuki/inter esse, ss. 41-52.

- Jean Baudrillard, 1997, Precesja symulakrów, /w:/, Ryszard Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków, Wyd. Baran i Suczyński, ss. 175-189.

- Zygmunt Bauman, 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa, Instytut Kultury (całość).


2 godz.


13.

SPOŁECZEŃSTWO RYZYKA,
SPOŁECZEŃSTWO

PÓŹNONOWOCZESNE.

- Ulrich Beck, 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 11-65.

- A. Giddens, 2006, Ramy późnej nowoczesności, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn., Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 687-699.


2 godz.


14.

TEORIE RUCHÓW SPOŁECZNYCH.- Claus Offe, 1995, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, /w:/, Jerzy Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa, Scholar, ss. 226-233. Także /w:/ Sztompka Piotr i Marek Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak, ss. 218-225. - Krzysztof Olechnicki, 1998, New Age. Kościół wobec wyzwania Wodnika, Warszawa, Oficyna Naukowa, 26-43.

- Aldona Jawłowska, 1993, Interwencja socjologiczna, /w:/,"Kultura i społeczeństwo", nr XXXVII,3:161-170.1 godz.

15.


TEORIE

TWORZENIA SIĘ

SPOŁECZEŃSTWA
(Dodatek do zajęć)- Alain Touraine, 2006, Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 769-788.

- Piotr Sztompka, 1999, Stawanie się społeczeństwa. Między struktura a zmianą, /w:/, Joanna Kurczewska (red), Zmiana społeczna, W-wa, IFiS PAN, s. 19-38.

  1. Kryteria i forma zaliczenia zajęć

  1. Na ocenę końcową wieńczącą WYKŁAD składają się oceny cząstkowe za: referat, obecność na zajęciach, aktywność, test semestralny oraz test egzaminacyjny. Każdy z tych elementów jest punktowany.

  2. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH. Maksymalna liczba punktów za obecność wynosi 10 punktów. (Każde zajęcia 3 godz. 1punkt].

  3. TEST SEMESTRALNY. Za test kontrolny przeprowadzany na zajęciach nr 4 można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Obejmuje on diagnozę dogłębnej znajomości treści związanych z dotychczasowymi zajęciami (wykłady, wprowadzenia, literatura, referaty).

  4. TEST EGZAMINACYJNY. Test odbędzie się ostatnich zajęciach (bez względu na termin). Obejmować będzie on 20 pytań/zadań diagnostycznych z zakresu wykładów, wprowadzeń, literatury, referatów oraz pracy: Jonathan H. Turner, 2004, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN. Za test egzaminacyjny będzie można zdobyć maksymalnie 20 punktów.

  5. AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH. Zabranie głosu w dyskusji nie oznacza automatycznego uzyskania punktu za aktywność. Premiowane będą głosy wnoszące wkład do zrozumienia przez grupę lub prowadzącego omawianych kwestii. Każdorazowo pod koniec zajęć odbywać się będzie przyznanie punktów za aktywność. Ewentualne uwagi mogą być zgłaszane jedynie bezpośrednio po naszych zajęciach. Z aktywności można uzyskać 30 punktów.

  6. PUNKTACJA ZBIORCZA:

0 - 49 punktów = ndst.

50 - 57 = dst

64 - 71 = dst+

72 - 79 = db

80 - 87 = db+

88 - 95 = bdb.


.........................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Nauczyciel

Kierownik Zakładu

Dziekan2016-06-17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość