Strona główna

Z działalności Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego


Pobieranie 62.95 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar62.95 Kb.
Sprawozdanie

z działalności Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego


w Lublinie za lata 2008 – 2012


 1. Działalność Zarządu

Obecny Zarząd został wybrany podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w

Nasutowie w lipcu 2008 r. i ukonstytuował się w następującym składzie:
WIERZCHOWSKI Dariusz - Prezes

MARUSZCZAK Jarosław - Wiceprezes d/s. szkoleniowych

BRATKOWSKI Lesław - Przewodniczący Kolegium Sędziów

KOŁODZIEJ Andrzej - skarbnik

IWAŃCZUK Mirosław - członek

RACHAŃSKI Artur - członek

KOZŁOWSKI Krzysztof - członek

Praca Zarządu opierała się na realizacji wniosków Walnego Zebrania w Nasutowie i działań związanych ze statutem LOZTS zgodnie z regulaminami i wytycznymi PZTS. W każdym sezonie sportowym Zarząd LOZTS odbywał minimum po 4 zebrania statutowe oraz posiedzenia powołanych komisji. Zarząd dzięki oszczędnościom pozostawionym przez poprzedniego Prezesa Pana Zdzisława Waśkowskiego fundował nagrody finansowe i rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych w okresie całej kadencji.
Zarząd w celu skutecznej działalności powołał następujące komisje:
1. Komisję szkoleniową.

2. Wydział Gier i Dyscypliny.

3. Kolegium sędziowskie.

4. Komisja Statutowa.

Każdy członek Zarządu otrzymał przydział zadań do realizacji w okresie

całej kadencji. Należy stwierdzić, że członkowie Zarządu z obowiązków tych wywiązywali się właściwie.

W okresie sprawozdawczym Zarząd LOZTS odbył 17 posiedzeń w tym:

w 2008 r. – 2; w 2009 r. – 4; w 2010 r. – 5; w 2011 r. – 4; w 2012 r. –2 do 19.06.2012r.

Obecność na posiedzeniach Zarządu była każdorazowo wysoka i przekraczała w okresie kadencji 75 %. Program pracy Zarządu obejmował sprawy wynikające z realizacji zadań statutowych i uchwał Walnego Zjazdu Delegatów LOZTS z lipca 2008 r. Posiedzenia Zarządu były poświęcane rozwiązywaniu następujących problemów :


 • organizacja szkolenia młodzieży i doszkalania kadry trenerskiej i instruktorskiej

 • realizacja kalendarza imprez w poszczególnych sezonach sportowych

 • realizacja programu działania Związku przyjętego na Zjeździe Delegatów

 • ocena przebiegu obozów sportowych i wyniki sportowe na OTK i MP

 • ocena wyników rozgrywek ligowych szczebla wojewódzkiego i krajowego Ki M

- ocena organizowanych imprez przez kluby

- ocena realizacji kalendarza rozgrywek

- ocena imprez wojewódzkich

 • zatwierdzanie corocznego bilansu związku

 • analiza źródeł dochodów własnych i struktura ich wydatkowania

 • zarządzanie funduszami Związku

- prowadzenie biura i obsługa finansowa Związku

- przydział zadań dla poszczególnych członków Zarządu i ich realizacja

- współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim, LUS, LW SZS i RW LZS

- ocena pracy poszczególnych komisji

- informacja o przebiegu Zjazdu PZTS oraz Rady Związku przy PZTS

- ocena WTK, MW, Drużynowy Turniej UKS o Puchar PZTS oraz

imprezy ogólnopolskie organizowane na naszym terenie (OTK)

- ocena imprez masowych typu MOG, Puchar PS i PZTS oraz Wojewódzka Olimpiada Gmin i Powiatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.

- zatwierdzanie corocznych planów pracy Zarządu

Realizując zadania statutowe Zarząd co roku organizował spotkanie z

przedstawicielami klubów członków Związku. W trakcie tych spotkań Zarząd przedstawiał swoje sprawozdania za poszczególne sezony sportowe, wręczał najlepszym klubom puchary za zwycięstwa we współzawodnictwie sportowym oraz przedstawiał założenia programowe na każdy następny sezon. Przedstawiciele klubów na spotkaniu zgłaszali Zarządowi swoje uwagi do regulaminu rozgrywek i opiniowali programy i kierunki działania LOZTS.


A. Struktura szkolenia – odpowiedzialny - Maruszczak Jarosław,

1. Sprawozdanie w załączeniu.


 1. Szkolenie i doszkalanie kadry instruktorskiej

Zorganizowane zostały w okresie kadencji kursy instruktorów tenisa stołowego oraz kursy sędziowskie.
A.Kontakty z prasą regionalną – popularyzacja osiągnięć sportowych

W okresie sprawozdawczym znacznie pogorszyły się kontakty z prasą i środkami masowego przekazu. Pisano i pokazywano w TV tylko o Superlidze i radzyńskiej Alfie oraz kobiecej drużynie KS Sygnał Lublin. Przedstawiciele współpracujących gazet promowali głównie sport lubelski a nie sport Lubelszczyzny co było zauważalne przez Zarząd. Główne pisma województwa , radio i TV skupiały się na wynikach poziomu krajowego a nie wojewódzkiego. O wszystkich wynikach sportowych informowała ciesząca się dużym powodzeniem, prowadzona przez Pana Zdzisława Waśkowskiego i Prezesa Dariusza Wierzchowskie strona internetowa LOZTS i mniej lub bardziej przyjazne portale wojewódzkie piszące o tenisie stołowym. www.lozts.plB.Sprawy sędziowskie – odpowiedzialny - Bratkowski Lesław

 1. Sprawozdanie w załączeniu.


C.Wydział Gier i Dyscypliny (WG i D)
prowadził Pan Zdzisław Waśkowski i Dariusz WierzchowskiW omawianym okresie sprawozdawczym zakres prac Wydziału Gier i Dyscypliny obejmował:
1. Opracowywanie regulaminów rozgrywek indywidualnych i drużynowych oraz nanoszenie każdego roku poprawek zgodnie z uchwałami PZTS, narad z przedstawicielami klubów oraz Zarządu LOZTS Lublin.
2. Tworzenie kalendarza imprez tenisa stołowego na każdy sezon rozgrywkowy
3. Opracowywanie komunikatów wynikowych z imprez wojewódzkich
4. Weryfikacja rozgrywek ligowych po I rundzie i po sezonie rozgrywkowym
5. Przeprowadzanie baraży o awans do III i II ligi mężczyzn
6. Prowadzenie rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim
7. Zbieranie i opiniowanie wniosków na organizację imprez wojewódzkich i prezentowanie ich na posiedzeniu Zarządu LOZTS w celu dokonania ostatecznego wyboru gospodarza.
8. Pełnienie dyżurów w dniach terminów ligowych w celu opracowania wyników i przekazania ich do prasy oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.lozts.pl

9. Weryfikacja protokółów z rozgrywek ligowych 10. Opracowywanie komunikatów końcowych po sezonie i podsumowanie współzawodnictwa

indywidualnego i klubowego za każdy sezon rozgrywkowy.

11. WGiD współpracował z Komisją Szkoleniową oraz Kolegium Sędziów.

D.Działalność U K S-ów – odpowiedzialny - Mirosław Iwańczuk

Zarząd LOZTS w okresie sprawozdawczym zajmował się aktywizacja szkolnych stowarzyszeń kultury fizycznej (UKS). Aktualnie uczestniczy w rozgrywkach ligowych i turniejach indywidualnych – 34 UKS na 54 członków Związku. Wzrost zainteresowania uprawianiem tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej był między innymi spowodowany programem „Sport wszystkich dzieci” (oraz przeprowadzonymi kursami instruktorskimi i sędziowskim). Uczestnictwo w nim, to znaczy tworzenie UKS-ów oraz aktywny udział w zawodach sportowych za pośrednictwem LOZTS dawało nowo powstałym klubom wymierne korzyści w postaci sprzętu sportowego (2 stoły, zestaw rakietek, siatek , piłeczek oraz materiałów szkoleniowych). Po otrzymaniu sprzętu działalność UKS słabła i często klub znikał z mapy sportowej. Kłopoty finansowe jak również słaba znajomość dyscypliny jaką jest tenis stołowy przez nauczycieli w/f i często zbyt słaby poziom wyszkolenia technicznego zawodników z pewnością powodują, że nigdy tych klubów w komunikatach z imprez sportowych nie ujrzymy ale plusem jest fakt wykorzystywania sprzętu sportowego przez dzieci.

Zarząd udzielał poparcia w staraniach o sprzęt wszystkim klubom występującym z prośbą. Częste zmiany barw klubowych przez młodzież i reprezentowanie silnych klubów to droga do szlifowania talentów, którą kierują się najlepsze stowarzyszenia w Polsce. Do wyróżniających się UKS –ów mających już spore osiągnięcia sportowe w latach 2008-2012 należy zaliczyć: UPKS Arkę Ryki, UKS Bobry Bobrowniki, LUKS Trefl Zamość, UKS Legion Grabów Szlachecki czy najbardziej masowy UKS Spartakus Dzwola i wiele innych, których wyniki można zobaczyć w podsumowaniu działalności mijającej kadencji. UKS - y korzystały także z bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z tenisa stołowego. Odbywały się one pod koniec roku w Gdańsku, gdzie uczestnicy otrzymują certyfikat o przeszkoleniu. Z tej formy szkolenia korzystały osoby z naszego województwa.

Nasze województwo należy do czołówki kraju jeżeli chodzi o rywalizację w zawodach UKS. Zawodnicy naszych klubów stawali na podium Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych.

W przyszłości rzeczą niezwykle ważną jest organizacja szkoleń dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z tenisa stołowego w Uczniowskich Klubach Sportowych i szkołach. Ułatwiłoby to im pracę szkoleniową z dziećmi w sprawach podstawowych zasad techniki i taktyki gry w tej dyscyplinie sportu. Tego typu szkolenia i spotkania z nauczycielami mogą doprowadzić, że zwiększy się liczba klubów członkowskich w LOZTS a co za tym idzie szerszy wybór uzdolnionej młodzieży i dzieci.


F. Imprezy masowe dla wszystkich dzieci
Niezmiernie ważną rolę w rozwoju tenisa stołowego odgrywają masowe imprezy dla dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej do których należą turnieje:

- MINI OLYMPIC GAMES – dla dzieci do lat 12. Rokrocznie bierze udział około 80 dzieci, które nie muszą być zrzeszone w klubach sportowych ani posiadać licencji okresowych

- TURNIEJ o Puchar PS i PZTS – dla dzieci do 11 lat (żacy). Tu również nie obowiązuje przynależność klubowa ani licencje okresowe. Corocznie bierze udział w tych zawodach po

około 100 zawodników.

- DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA UKS – ów,

- WTK i Mistrzostwa Województwa skrzatów i żaków

W okresie sprawozdawczym wiele ośrodków organizowało zawody tenisa stołowego w których mogli uczestniczyć wszyscy chętni z terenu województwa i kraju. Do nich należą: Grand Prix LZS, Liga Tenisa Stołowego Amatorów rozgrywana w Lublinie, Puławach, Lubartowie, Międzyrzecu Podlaskim i innych miejscowościach województwa. Mistrzostwa województwa SZS poprzedzone eliminacjami szkolnymi, gminnymi, rejonowymi dobrze służą popularyzacji naszej dyscypliny w województwie. Wszystkim anonimowym działaczom, którzy działają na rzecz popularyzacji tenisa stołowego Zarząd tą drogą składa serdeczne podziękowanie za ich trudną bardzo często bezinteresowną pracę.


 1. Wyniki sportowe

Od sezonu 1998/1999 osoby, które chcą uprawiać tenis stołowy oraz brać udział w zawodach

sportowych organizowanych przez LOZTS i PZTS musza posiadać licencje sportowe, które nadaje Polski Związek Tenisa Stołowego. Jest to zadanie nałożone na wszystkie Związki Sportowe Ustawą o Kulturze Fizycznej. Liczba licencji świadczy o masowości i rozwoju tenisa stołowego na terenie działania LOZTS.

Z zestawienia, które znajduje się w programie „turniej” prowadzonym przez PZTS a które będzie opublikowane na stronie internetowej LOZTS po ogłoszeniu wyników przez Zarząd i biuro PZTS po zakończeniu sezonu wynika, że w naszym województwie ilość wykupowanych licencji okresowych ustabilizowała się na stałym wysokim poziomie . Dobrze to świadczy o pracy klubów i ich Zarządów i korzystnie wpływa na Okręg Lubelski.

Od 2001 roku z inicjatywy Pana Władysława Matwieja i działaczy UKS Spartakus Dzwola wprowadzona została do kalendarza imprez tenisa stołowego Wojewódzka Olimpiada o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego w tenisie stołowym. Impreza finałowa poprzedzona jest eliminacjami gminnymi i powiatowymi a najlepsi spotykają się na zawodach finałowych w Kocudzy. Jest to każdorazowo wielkie święto tenisa stołowego w wydaniu masowym oraz daje możliwość podsumowania całorocznej pracy w gminach i powiatach.


Wyniki indywidualne
Sprawozdanie mówiące o wynikach indywidualnych w załączeniu.
Wszystkim medalistom, trenerom i tym którzy przyczynili się do ich wywalczenia składamy serdeczne gratulacje.

Wyniki drużynowe
W okresie sprawozdawczym LOZTS prowadził następujące rozgrywki drużynowe:

II ligę kobiet i mężczyzn oraz III ligę mężczyzn składającą się w każdym sezonie rozgrywkowym z 12 drużyn oraz IV ligę, która podzielona została terytorialnie na 2 grupy: północną i południową. IV liga była w sezonie 2011/2012 najbardziej liczną w kadencji. Po zakończeniu sezonu mistrz i wicemistrz każdej grupy rozgrywali baraże o wejście do III ligi.

Drużyny naszego województwa z różnym powodzeniem uczestniczyły przez cały

okres sprawozdawczy w rozgrywkach II ligi kobiet i mężczyzn i I ligi mężczyzn.

Ogromny sukces zanotowała drużyna męska tenisa stołowego UKTS Alfa-Bank Spółdzielczy Radzyń Podl. zdobywając historyczny dla Lubelszczyzny awans do Ekstraklasy i jako beniaminek wywalczyła VI miejsce na zakończenie sezonu. Podobnym sukcesem, może pochwalić się Lubelski KTS Sygnał, który wprowadził swoją drużynę kobieca do I ligi krajowej po ponad 25 latach nieobecności lubelskich kobiet na tym poziomie rozgrywek. UKS 23 Lublin otarł się o elitę krajowych rozgrywek. Zapał działaczy tych klubów może w przyszłym roku doprowadzić do awansu na szczyt. Mijająca kadencja i nadchodzący sezon 2012/2013 to w rozgrywkach ligowych bardzo znaczące osiągnięcie Lubelszczyzny na płaszczyźnie rozgrywek krajowych. 1 klub w ekstraklasie (Alfa) i 4 w I lidze (UKS 23, KS Sygnał, KTS Sygnał i Trefl Zamość) to osiągnięcie sportowe, które powtórzyć będzie bardzo trudno. Jest nam niezmiernie miło, ze tak znaczące sukcesy odbywają się podczas naszej kadencji.
Dodatkowe sprawozdanie w załączeniu.

E.SPONSORING

Problemy z pozyskiwaniem sponsorów to bolączka większości klubów zarówno na Lubelszczyźnie jak i w Polsce. Naszym zdaniem dopóki w naszym kraju nie wyrośnie lub nie zostanie wyszkolony ktoś podobny do Andrzeja Grubby o kim będzie mówiła chociaż przez parę sekund telewizja publiczna w wieczornych wiadomościach, ktoś kto będzie znany w świecie tenisa a nie tylko w krajowych rozgrywkach ligowych dopóty w tej mierze nic się nie zmieni. Liczymy, że Urząd Marszałkowski zauważa i docenia nasze sukcesy i rozwój tenisa stołowego w następnych latach będzie wspierany sukcesywnie.
F.SPRAWY FINANSOWE

Głównym zadaniem Zarządu w okresie sprawozdawczym było pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową

Związek otrzymuje dotacje celowe na działalność statutową związaną z organizacją WTK i MW. Główne źródła dochodu to: 40% ( od przyszłego sezonu ma być 50%) wpływów za wykupione licencje sportowe, składki członkowskie od klubów, wpisowe do rozgrywek drużynowych i turniejów indywidualnych. Obsługa księgowa w znaczącym stopniu finansowana jest z dotacji Marszałkowskiej jako obsługa zadania. Niewielki procent dokłada Związek. Wobec takiego stanu rzeczy Związek mógł sobie pozwolić na finansowanie udziału naszych reprezentantów na turnieje ogólnopolskie, dofinansowanie uczestnikom obozów kadry wojewódzkiej młodzików, sfinansowanie przejazdu w jedną stronę na obóz sportowy oraz posiłku na trasie w obie strony. Przez całą kadencję Zarząd na zakończenie sezonu sportowego fundował za współzawodnictwo indywidualne i klubowe puchary i nagrody rzeczowe oraz finansowe. Bardzo duży wpływ na środki finansowe Związku miał fakt, że biuro Związku mieściło się w domu Prezesa i nie płacono za czynsz, światło, ogrzewanie, wodę, sprzątanie oraz telefon i internet. Dało to rocznie znaczące oszczędności . Przeniesienie konta do B.S. w Radzyniu (bezpłatne prowadzenie rachunku) zmniejszyło również koszty Związku. Korzyści w postaci pozostawionych funduszy na koncie LOZTS przez Pana Waśkowskiego i jego Zarząd wpłynęły na zwiększenie dofinansowania do OTK naszych członków oraz nagradzanie finansowe i rzeczowe Mistrzostw Województwa we wszystkich kategoriach całej kadencji.
G. Realizacja Uchwał i Wniosków z Walnego Zebrania z 2008 r.

 1. Rozważenie zmian organizacji turniejów poprzez skrócenie czasu ich trwania

Wniosek Walnego został zrealizowany. Zmieniono i skrócono wszystkie turnieje poprzez ograniczenie z prawej strony tabeli liczby gier do miejsc 1-32.

 1. Od przyszłego sezonu podsumowania rozgrywek dokonać w ostatnią sobotę przed zakończeniem roku szkolnego

Ten wniosek realizowany był z różnym skutkiem. Pierwsze tak zorganizowane spotkanie zakończyło się bardzo niską frekwencją. Organizowanie zakończenia sezonu sprawdzały się raczej po zakończeniu roku szkolnego w zwykły dzień tygodnia.

 1. Nie organizować zawodów w niedzielę

Z racji braku terminów i natłokiem imprez sportowych Zarząd starał się wykonać ten wniosek i ustalać kalendarz tak aby niedziele były wykorzystywane tylko w sytuacjach koniecznych.

 1. Sprecyzować rolę delegata i sędziego głównego na zawodach

Sprawa została uregulowana. Na zebraniu Zarządu dnia 5.08.2008 r. przydzielono obowiązki dotyczące tych funkcji.

 1. Wpłata składki statutowej – członkowskiej powinna obejmować sezon a nie rok i być pobierana przed I WTK sezonu”.

Wniosek został zrealizowany. Wszystkie składki zostały przeniesione na proponowany przez Walne okres.

 1. Uhonorowanie trzech pierwszych zespołów IV ligi

Wniosek zrealizowany.

 1. Rozważyć skrócenie spotkań ligowych III ligi do 10 pkt wzorem ligi II i rozgrywać mecze na 2 stołach”.

Wniosek zrealizowany. Rozgrywki były prowadzone zgodnie z propozycją.

K. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ LOZTS NA LATA 2012 - 2013
1. Realizacja kalendarza sportowego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i udziału reprezentacji województwa w imprezach rangi ogólnopolskiej.

2. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Lubelską Unią Sportu w zakresie realizacji programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w woj. lubelskim.

3. Upowszechnianie masowości tenisa stołowego przez organizację Olimpiady Wojewódzkiej o Puchar Marszałka Województwa.

4. Realizacja programu „Sport wszystkich dzieci”:

- organizacja cyklu imprez dla dzieci i młodzieży : MOG, Puchar PS i PZTS oraz drużynowy turniej UKS –ów o Puchar PZTS.

- opiniowanie dla UKS – ów o sprzęt sportowy

- organizacja zgrupowań sportowych w ramach akcji „Sportowe Wakacje”.

5 Szkolenie i doszkalanie trenerów , instruktorów i sędziów.

6. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej - LWSZS , LZS oraz samorządami terenowymi i placówkami oświatowymi w realizacji programu rozwoju tenisa stołowego.

7. Realizacja zadań statutowych:

- organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego

- przygotowanie kadry wojewódzkiej do uczestnictwa w zawodach ogólnopolskich

8. Organizacja co najmniej jednego turnieju o randze ogólnopolskiej: OTK , OOM ,

lub półfinały (MOG, UKS, PS i PZTS oraz półfinałów do OTK lub Mistrzostw Polski)

9. Poprawa współpracy z mediami w celu popularyzacji i upowszechniania tenisa stołowego

10. Po dokonaniu zmian w statucie podjęcie kroków związanych z wyjazdem Kadry młodzików na „Kinderolympiade” do Niemiec.

11. Doskonalenie organizacji wojewódzkich imprez sportowych w zakresie ceremoniału

oraz dbanie o właściwy strój sportowy na zawodach.

12. Przyznawanie organizacji imprez o randze wojewódzkiej tam, gdzie są optymalne

warunki do gry w tenisa stołowego.

13. Poprawić i doskonalić stronę internetową LOZTS w Lublinie.
Podsumowując 4–letnią kadencję Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

w Lublinie, należy stwierdzić, że mimo wielu „piętrzących” się również problemów i trudności lokalowych, organizacyjnych i finansowych była to kadencja bardzo udana i obfitowała w sukcesy sportowe, które będziemy długo pamiętać.

Do największych należy zaliczyć awans UKTS Alfa Radzyń Podlaski w 2011 roku do Elity krajowych rozgrywek męskiej ekstraklasy, awans KTS Sygnał Lublin do I ligi kobiet i historyczny medal zawodniczki tego klubu w MP oraz udział wychowanka UKS Ruch Lublin w pierwszej młodzieżowej Olimpiadze jako reprezentanta Polski. Niewątpliwym wydarzeniem minionej kadencji była organizacja przez Alfę Radzyń Podlaski w 2009 r. oficjalnego meczu Ligi Narodów Polska – Włochy, który obejrzała wypełniona po brzegi publiczność całego województwa. Stała obecność naszych młodych sportowców na zawodach ogólnopolskich oraz zajmowanie czołowych miejsc w Polsce z medalami w kategorii młodzieżowców, kadetów i młodzików. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu działaczy sportowych i nauczycieli, którzy bezpośrednio pracują z młodzieżą (bardzo często społecznie) mogliśmy cieszyć się z sukcesów odnoszonych przez reprezentantów naszego województwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas zawodów tenisa stołowego przyjmowani byliśmy bardzo życzliwie przez dyrekcje szkół w których odbywały się imprezy. Czy wszystko się nam udało? Myślimy, że nie. Zawsze jest tak, że coś można poprawić, lepiej zaplanować czy zorganizować. Dowodem tego były liczne słowa krytyki a czasem bolesne komentarze podczas zawodów i na stronach portali internetowych dotyczące organizacji imprez i pracy Zarządu LOZTS. Wszystkie te krytyczne uwagi przyjmowaliśmy z pokorą i staraliśmy się doskonalić naszą pracę. Dziękujemy więc wszystkim działaczom tenisa stołowego za owocną współpracę w mijającej kadencji i życzymy dużo sukcesów sportowych w dalszej działalności sportowej związane z naszą dyscypliną.

Lublin , dnia 20.06.2012 r. ZARZĄD LOZTS LUBLIN
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM SĘDZIÓW

ZA LATA 2008 – 2012


 1. Wszystkie wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne od kategorii: skrzat, żak, młodzik, kadet, junior i senior odbywały się zgodnie z przepisami PZTS. Na każdym wojewódzkim turnieju miało miejsce uroczyste otwarcie zawodów przez prezesa LOZTS Dariusza Wierzchowskiego lub sędziego głównego (o co gramy, jaki system, do ilu wygranych setów). Po zakończeniu zawodów, które zazwyczaj kończyły się w godzinach 14.00 – 16.00, wręczane były dyplomy, puchary, a na Mistrzostwach Województwa dochodziły medale, nagrody rzeczowe i finansowe.

 2. Na każdych zawodach system rozgrywek dostosowywano do ilości zawodniczek i zawodników. Pierwsze turnieje kwalifikacyjne w kategoriach młodzik, kadet, junior były rozgrywane w systemie: z prawej strony czwórka, z lewej gra o piąte, szóste i dalsze miejsca w celu wyłonienia szóstek dziewcząt i chłopców na półfinały Mistrzostw Polski. Drugie i trzecie turnieje kwalifikacyjne odbywały się w systemie kombinowanym w zależności od ilości zawodników. Do 64 zawodniczek lub zawodników graliśmy: z prawej strony 1-8, a z lewej o 9 i dalsze miejsca. Powyżej 64 zawodniczek i zawodników system był następujący: z prawej strony zostaje 32 i system jest pucharowy, z lewej strony gramy o miejsca 33-40, 41-48, 49-64, 65 i dalsze. Mistrzostwa Województwa we wszystkich kategoriach wiekowych (indywidualnie, gry podwójne dziewcząt i chłopców i gry mieszane) odbywały się systemem pucharowym, to znaczy do jednego przegranego meczu.

 3. Poprawiła się sytuacja startu - zawodniczki i zawodnicy w odpowiednich strojach i obuwiu. Zachowanie zawodniczek i zawodników podczas gry przy stole nie budziło większych zastrzeżeń, choć czasami trzeba było interweniować w postaci zwrócenia uwagi na niewłaściwe zachowanie się zawodnika, udzielając upomnienia, za co zawsze zawodnik przepraszał i nie było już żadnych problemów. Czasami więcej zamętu robili sami trenerzy lub opiekunowie, na co też zwracaliśmy uwagę.

 4. Na wszystkich WTK organizowanych przez LOZTS na szczeblu wojewódzkim była obsada sędziowska – sędzia pomocniczy-delegat, sędzia główny, którzy dokonywali losowania i prowadzili turniej. Poszczególne partie meczowe w kategoriach młodszych sędziowali zawodnicy wyznaczeni przez sędziego głównego; byli to zawodnicy, którzy przegrali swój mecz.

 5. Zawody Wojewódzkie odbywały się w halach sportowych dostosowanych do tenisa stołowego. Gospodarze tych turniejów wywiązywali się dobrze ze swoich obowiązków. Liczba stołów na poszczególnych turniejach w granicach 9-16.

Relacje między obsadą sędziowską i trenerami, opiekunami były właściwe.

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Lesław Bratkowski

Rozgrywki drużynowe w latach 2008 – 2012
W okresie mijającej kadencji wiele zmieniło się na lepsze w zakresie udziału naszych drużyn w rozgrywkach drużynowych. Cieszy, że w sezonie 2011/2012 z województwa Lubelskiego we wszystkich klasach rozgrywkowych od Superligi do IV ligi uczestniczyła rekordowa liczba 63 drużyn. Nastąpiła dalsza poprawa w organizacji rozgrywek drużynowych dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków technicznych (faks, e-mail, telefon komórkowy) do podawania zarówno wyników meczy jak również przesyłania protokołów co umożliwiło szybkie podawanie informacji na stronie LOZTS Lublin. Mimo tego są jeszcze kluby, które notorycznie opóźniają podawanie wyników jak i przesyłanie protokołów meczy. Od nowego sezonu WGiD LOZTS Lublin będzie na bieżąco podawał stan zaległości i kwoty kar nakładanych na kluby zgodnie z regulaminem rozgrywek. Przypominamy, że w sezonie 2011/2012 rozgrywki II ligi kobiet i mężczyzn prowadził Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Białymstoku natomiast rozgrywki III i IV ligi WGiD LOZTS Lublin.

Poza dużym postępem organizacyjnym rozgrywek drużynowych w okresie, mijającej kadencji nastąpił dalszy wzrost poziomu sportowego. Do sukcesów sportowych, które nastąpiły w wyniku bardzo dobrej pracy działaczy i klubów należy zaliczyć: Awans UKTS Alfa Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski do Superligi Polskiej i zajęcie VI miejsca w sezonie 2011/2012. Awansu do I ligi zespołów: LUKS Stone Master Trefl Zamość ( przejęta sekcja z UPKS Dawid Tarnogród a następnie z LUKS Trefl Zawada), UKS Edbar 23 Lublin, TBV Sygnał Lublin w kategorii mężczyzn oraz KTS Sygnał Lublin w kategorii kobiet. Z tego miejsca chcę złożyć słowa podziękowania działaczom, którzy na przestrzeni ostatnich 4 lat przyczynili się do tak ogromnego wzrostu poziomu tenisa stołowego w naszym województwie. Są to m. In. Panowie: Pan Dariusz Wierzchowski z Radzynia Podl., Pan Wojciech Skuba i ks. Andrzej Łuszcz z Zamościa, Pan Paweł Janowski, Pan Jarosław Matuszczak i Pan Marcin Pawlak z Lublina oraz trenerom, prezesom klubów sportowych i wszystkim działaczom tenisa stołowego, którzy swoją codzienną pracą przyczynili się do podnoszenia poziomu tenisa stołowego na Lubelszczyźnie. Pełne wyniki naszych drużyn znajdują się na stronach internetowych PZTS oraz LOZTS Lublin.

Od sezonu 2012/2013 nastąpi reorganizacja rozgrywek IV ligi poprzez zmniejszenie ilości drużyn do 12 i powołanie V ligi. Decyzja o reorganizacji tych rozgrywek została podjęta uchwałą Zarządu LOZTS Lublin w czerwcu 2011 roku i podana do publicznej wiadomości w regulaminie rozgrywek na sezon 2011/2012. Od tego jaką formę rozgrywek przyjmie nowy Zarząd zależeć będzie od ilości zespołów , które zgłoszą chęć gry w V lidze. Mam nadzieję, że w dyskusji delegaci wyrażą opinię na temat rozgrywek drużynowych prowadzonych przez LOZTS Lublin a zjazd przyjmie w tej sprawie odpowiednią uchwałę.
Zdzisław Waśkowski – Członek WG i D LOZTS

SZKOLENIE W LATACH 2008 – 2012


W roku 2008 zawodnicy i zawodniczki kadry wojewódzkiej kadetów i juniorów przepracowali w formie zgrupowań i konsultacji szkoleniowych 460 osobodni.

Odbyły się trzy zgrupowania - zimowe w Nowym Targu, letnie ogólnorozwojowe w Wałczu oraz techniczne w Nyireghazie (10-20.08) na Węgrzech, gdzie kadra trenowała razem z reprezentacją Małopolski. Na zgrupowaniu węgierskim przeprowadzony został test obowiązujący wszystkie dyscypliny sportu test MTSF. W obozach letnim i zimowym uczestniczyli także młodzieżowcy, oraz kadra młodzików, która objęła szkoleniem 23 osoby - 357 osobodni.

W roku 2009 kadrowicze na zgrupowaniach i konsultacjach spędzili 486 osobodni. Odbyły się trzy zgrupowania - zimowe w Gilowicach (1-10.02), ogólnorozwojowe w Wałczu i techniczne w Olecku (13-23.08). Była też dłuższa konsultacja letnia w Nałęczowie. Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono test MTSF. W szkoleniu uczestniczyli także młodzieżowcy. Kadra młodzików objęła szkoleniem 17 osób (273 osobodni) na zgrupowaniach zimowym w Gilowicach i letnim w Olecku.

Wyniki sportowe były najlepsze od wielu lat. Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Konrad Kulpa z Sygnału wywalczył mistrzostwo Polski kadetów w grze pojedynczej, podwójnej, oraz brązowy medal w mikście. Z kolei jego koleżanka klubowa Natalia Cięszczyk zdobyła 3 brązowe medale w deblu i mikście i drużynie z Sylwią Pawlak.

W klasyfikacji generalnej Lubelszczyzna zajęła ósmą pozycję.

W 2010 roku odbyło się zgrupowanie zimowe w Nałęczowie, oraz dwa wakacyjne zgrupowania też w Nałęczowie (26. 07 - 4. 08 i 9 - 22 0.8). . W zgrupowaniach zimowym i letnim w sierpniu uczestniczyli też członkowie kadry młodzików, którzy przepracowali w tym roku 294 osobodni. Kadra liczyła 12 osób zarówno dla juniorów jak i młodzików.

W OOM zdobyliśmy dwa brązowe medale - Natalia Cięszczyk i Paweł Rozwadowski (Trefl Zawada). W Pucharze Polski Młodzików brązowy medal w deblu zdobyły Karolina Lalak i Dagmara Baranowska.

W 2011 roku kadra juniorów objęła szkoleniem 14 osób na 3 zgrupowaniach – zimowym w Nałęczowie, oraz letnim w Nałęczowie(22-30.07) z zawodnikami z Belgii i Lidzbarku Warmińskim(15-26.08). Przepracowano 382 osobodni. Kadra młodzików miała 2 zgrupowania razem z kadrą juniorów w Nałęczowie (zima) i Lidzbarku Warmińskim (lato), w szkoleniu brało udział 14 zawodników którzy wykorzystali 231 osobodni.

Najlepsze wyniki to 3 m Przemysława Walaszka (Bobry Bobrowniki) w Mini Olimpic Games, złoty medal w grze podwójnej Karoliny Lalak w Pucharze Polski Młodzików, oraz brązowy medal w grze podwójnej w Mistrzostwach Polski Juniorów Pawła Kozieła (oboje KS Sygnał). Zawodnicy Trefla Zamość Michał Dąbrowski i Maciej Nowaliński zdobyli brązowy medal w deblu na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

Rok 2012 przyniósł bardzo dobre wyniki w Mistrzostwach Polski Juniorów. Zawodniczka KTS Sygnał Kinga Jabłońska zdobyła złoty medal w grze podwójnej, srebrny indywidualnie i srebrny w drużynie z Sylwią Pawlak. Ponadto Natalia Cięszczyk (KS Sygnał) zdobyła brązowy medal w grze podwójnej. Na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Daniel Kisielewicz zdobył złoty medal w grze podwójnej, Michał Dąbrowski również złoty w grze mieszanej, Daniel Puchalski srebrny w grze pojedynczej, oraz para Puchalski Dąbrowski brązowy w deblu. Zawodnicy Trefla Zamość zajęli 3 miejsce w klasyfikacji klubowej.W trakcie kadencji zorganizowane zostały 3 kursy instruktorskie, na których kwalifikacje, oraz uprawnienia sędziowskie zdobyło ponad 50 osób, głównie z naszego regionu.
Wiceprezes ds. szkolenia - Jarosław Maruszczak
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość