Strona główna

Z walnego zebrania sprawozdawczego walne zebranie sprawozdawcze


Pobieranie 7.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.94 Kb.
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Członków Stowarzyszenia Lubuska Organizacja Turystyczna LOTur

Zielona Góra - 30 maja 2007 r.

W zebraniu wzięło udział czternastu spośród trzydziestu członków Stowarzyszenia.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło w II terminie, przy wymaganym do ważności podjętych uchwał kworum.

Przybyłych powitał i podziękował za przybycie Przewodniczący Zarządu –p. Andrzej Bocheński.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrany został jednogłośnie p. Zbigniew Włodarczak.

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Następnie dokonano jednomyślnie wyboru komisji Wniosków i Uchwał w składzie Bruno Aleksander Kieć oraz Tomasz Błochowicz.

Przekazano głos wiceprzewodniczącej Jadwidze Błoch, która zaprezentowała zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2006 .( w załączeniu).

Andrzej Bocheński przedstawił sprawozdanie finansowe ( w załaczeniu)

Po burzliwej dyskusji , głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Konrad Jarowicz przedstawiając protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący kontroli dokumentów finansowych( w załączeniu) przedkładając jednocześnie wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2006..

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania uchwał ;

   1. Uchwała nr1/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2006 rok-została przyjęta jednomyślnie
   2. Uchwała nr 2/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Lubuskiej Organizacji Turystycznej za rok 2006- została przyjęta jednomyślnie
   3. Uchwała nr 3/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lubuskiej Organizacji Turystycznej LOTur za rok 2006- została przyjęta jednomyślnie.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia- Jadwigę Błoch – planu pracy Lubuskiej Organizacji Turystycznej LOTur na rok 2007. Omówione zostały m.innymi kwestie związane z rozwojem współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania turystyką, rozszerzaniem promocji lubuskiego poprzez stworzenie dobrych stron internetowych ( strona już trakcie nowelizacji),organizowanie szkoleń, stady-tour, konkursów, udział w imprezach krajowych dzięki wsparciu finansowemu POT.

Plan pracy LOTur na rok 2007- Uchwała nr 4/2007- został również przyjęty jednomyślnie.

W sprawach różnych została przedstawiona nowa sytuacja LOTur. Urząd Marszałkowski ( Marszałek Województwa) pozbawił z dnia na dzień LOTur korzystania ze wszelkich dobrodziejstw ( pomieszczenie, telefon, fax, Internet), z których to LOTur mógł korzystać na mocy podpisanego porozumienia. Porozumienie obowiązywało do końca 2007r. W mediach głoszone są przez członków Zarządu województwa nieprawdziwe informacje o LOTur ( m.innymi:” Zarząd LOtur zmienił zapisy Statutu”- zapisy Statutu może zmienić tylko Walne i Statut nie był zmieniany od początku,” o pozbawieniu wpływu Urzędu Marszałkowskiego nad LOTur”- Urząd Marszałkowski jako członek LOTur ma taki sam wpływ jak każdy z 30 członków LOtur, ) Niestety nikt z Zarządu Województwa nie rozmawiał z Zarządem LOTur. Nie wiadomo skąd te błędne informacje. Brak reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego w Paryżu na wyjeździe studyjnym –ubolewa członek Zarządu Andrzej Szablewski (za gazeta Lubuską z dnia 24.05br) .Wyjazd studyjny organizowała Polska Organizacja Turystyczna zapraszając przedstawicieli Zarządu Regionalnych Organizacji Turystycznych ( w Polsce jest ich 16) oraz przedstawicieli Zarządu Województwa.

Lotur reprezentowali Andrzej Bocheński i Jadwiga Błoch . Urząd Marszałkowski zgłosił Andrzeja Szablewskiego, który w ostatniej chwili zrezygnował ( za zmianę biletu dodatkowe koszta ponosi UM) wysyłając na swoje miejsce Błażeja Krupę. Urzędy Marszałkowskie były reprezentowane przez marszałków, wicemarszałków . Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego był reprezentowany przez Błażeja Krupę, który podpisał listę jako członek Zarządu ( do wglądu POT i LOTur)

Jednocześnie przez media poinformowano nas o wstrzymaniu składki członkowskiej UM.

Uczestnicy zebrania zaapelowali do Zarządu Województwa , żeby nie bojkotował działań LOTur i współpracował Niestety na Walnym Zebraniu nie było przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Przewodniczący zobowiązał się , że będzie próbował rozmawiać z marszałkiem na temat dalszej współpracy.

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła wnioski z zebrania:

Ø Informacje o Walnym przesłać do wszystkich członków LOTur ,

Ø Apel do Zarządu Województwa Lubuskiego

Jadwiga Błoch poinformowała iż LOTur jest członkiem FORUM REGIONÓW, omówiła działania w ramach forum, przedstawiła także propozycje związane z emisją w Berlińskim Radio TEDDY oraz o partnerstwie w ramach największego projektu Turystyka – Wspólna Sprawa.

Zamykając Walne Zebranie i następującą po nim żywą dyskusję członkowie Zarządu podziękowali uczestnikom, zachęcając ich do dalszej współpracy.Protokolant Zebrania      Przewodniczący Zebrania

/-/ Jadwiga BŁOCH      /-/ Zbigniew Włodarczak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość