Strona główna

Z wykonania budżetu


Pobieranie 2.23 Mb.
Strona1/26
Data19.06.2016
Rozmiar2.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA BUDŻETUMIASTA OPOLA
za 2006 r.

Spis treści:


1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2006 ROKU. 3

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU 4

2. 1. Podatek od nieruchomości 6

2. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7

2. 3. Dochody z majątku gminy 8

2. 4. Opłata skarbowa 10

2. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 10

2. 6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 11

2. 7. Podatek od środków transportowych 11

2. 8. Opłata targowa 12

2. 9. Podatek od spadków i darowizn 12

2.10. Pozostałe dochody 13

2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu miasta Opola 14

2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych 14

2.13. Subwencje i dotacje z budżetu państwa 15

3. PRZYCHODY BUDŻETOWE 15

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK 17

5. ROZCHODY BUDŻETOWE 151

6. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH 152

7. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE 186

8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE 192

9. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 196

10. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 197

11. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK KULTURY 197

12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 198

13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO 198

14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH 199

15. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ 199

16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 199

17. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM 203

18. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2006 R. 205

19. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY 206

20. DODATKOWE INFORMACJE 2081. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2006 ROKU.

Budżet Miasta Opola na 2006 rok uchwalony został w dniu 15 grudnia 2005 r. uchwałą Nr LVI/634/05 Rady Miasta Opola. Zakładał on wysokość dochodów ogółem w kwocie 514.518.805 zł. W ciągu 2006 roku dochody zmniejszono o kwotę 35.396.301 zł, stąd też na koniec roku wyniosły 479.122.504 zł.

Powyższe zmiany dokonane były określonymi uchwałami Rady Miasta Opola oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola, co obrazuje załącznik nr 20. Zmiany wielkości dochodów budżetu miasta dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola dotyczyły wprowadzenia do planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z przedstawionych w załączniku danych wynika, że największego zmniejszenia planu dochodów dokonano uchwałą Nr LXX/815/06 z dnia 21.09.2006 r. Rady Miasta Opola i związane to było z korektą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Dokonywane zmiany w planie budżetu miasta po stronie dochodów, powodowały odpowiednie korekty w wielkościach planowanych wydatków.

Uchwalony budżet na 2006 rok zakładał wydatki w wysokości 642.974.893 zł, a po łącznych korektach budżetu w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 44.964.549 zł. W ten sposób planowana wielkość wydatków na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 598.010.344 zł. Szczegółowe zmiany wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w załączniku
nr 21. Z danych zawartych w tym załączniku wynika, że w ciągu roku największe zmniejszenia planu wydatków nastąpiło uchwałą Nr LXX/815/06 z dnia 21.09.2006 r. Rady Miasta Opola i związane to było z korektą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta, dotyczyły korekt w ramach tego samego działu, wprowadzenia do planu wydatków na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak również rozdysponowania rezerw budżetowych, których rozliczenie podano w załącznikach nr 22 i nr 23.

Uchwalony budżet Miasta Opola na 2006 rok, ustalał wielkość przychodów na poziomie 160.456.088 zł (obejmując wolne środki wynikające z rozliczeń za 2005 rok w kwocie 12.552.521 zł, pożyczki w kwocie 91.387.319 zł, pożyczki na prefinansowanie wydatków z funduszy UE w kwocie 54.516.248 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł), co przy planowanych dochodach w kwocie 514.518.805 zł, dawało wielkość środków finansowych będących do dyspozycji w wysokości 674.974.893 zł.

W ciągu 2006 roku zwiększeniu uległy wolne środki wynikające z rozliczeń za


2005 rok o kwotę 17.606.592 zł, nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 6.700.732 zł, pożyczki na prefinansowanie wydatków z funduszy UE o kwotę 15.566.368 zł, a także wprowadzona została do planu przychodów pożyczka dla Województwa Opolskiego związana z realizacją projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”. Zmniejszeniu uległy przychody w pozycji „pożyczki krajowe” o kwotę 46.826.165 zł, a także przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000 zł. Tym samym na koniec 2006 roku plan przychodów wyniósł 152.615.245 zł.

Środki finansowe będące do dyspozycji miasta na początku 2006 r. sfinansowały łączne wydatki budżetowe w kwocie 642.974.893 zł oraz rozchody przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 32.000.000 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku sprawozdawczego, planowane wydatki na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 598.010.344 zł, a razem z rozchodami w kwocie 33.727.405 zł (spłaty pożyczek i kredytów) dały łączną kwotę 631.737.749 zł. Wyszczególnione wielkości dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wskazują, że budżet miasta Opola był zrównoważony.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych przez miasto dochodów budżetowych w 2006 r. ujęto w załączniku nr 1 (w podziale na gminę i powiat w załącznikach 1a i 1b), natomiast dochody uzyskane wg poszczególnych źródeł, przedstawiono w załączniku nr 1c.

Wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych miasta Opola, podano w załączniku nr 2, omawiając w części informacyjnej oddzielnie wydatki bieżące, wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe, wydatki w ramach zadań zleconych, a także inne wydatki. Dane liczbowe przedstawiono w oddzielnych zestawieniach tabelarycznych.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość