Strona główna

Załącznik do decyzji nr … Prezesa Zarządu Orange Polska S. A. Bruno Duthoit


Pobieranie 72.93 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar72.93 Kb.


Załącznik do decyzji nr …

Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. – Bruno Duthoitz dnia ...

regulamin

konkursu TELEKREATOR


z dnia ……...2015 r.


§ 1

Nazwa konkursu

1Konkurs innowacyjnych pomysłów, projektów, produktów, usług, usprawnień procesów, etc. (dalej: „Projekt”), zgłaszanych przez pracowników i współpracowników Orange Polska S.A. jest organizowany pod nazwą „TELEKREATOR” (dalej: „Konkurs”).

2Konkurs jest organizowany w cyklach realizowanych w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy i nie dłuższym niż dwanaście miesięcy. Przebieg Konkursu w okresie jego realizacji określany jest jako edycja (zwana dalej: „Edycją”). Pierwsza Edycja Konkursu organizowana w ramach niniejszego regulaminu to Edycja 2015, a nazwa własna każdej następnej Edycji będzie ogłaszana przez Zespół ds. realizacji Konkursu, na zasadach opisanych w § 11 Regulaminu.

§ 2


Cel konkursu

Celem konkursu jest:

1promowanie innowacyjności i kreatywności pracowników i współpracowników Orange Polska S.A.


oraz wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów cechujących się potencjałem wdrożenia w ramach Grupy Orange Polska, w szczególności dających możliwość promowania przez Grupę Orange Polska innowacyjnych produktów, usług przyjaznych technologicznie, dostępnych zawsze i wszędzie. Jako „Grupę Orange Polska” należy rozumieć Orange Polska S.A. oraz podmioty, wobec których Orange Polska S.A. jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz wszelkie podmioty które są podmiotami powiązanymi w rozumieniu tejże ustawy oraz Fundacja Orange.  

§ 3


Organizacja konkursu

1Organizatorem Konkursu jest podmiot gospodarczy (dalej: „Organizator”), który zobowiązany jest do profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia Konkursu danej Edycji na zlecenie Orange Polska S.A.

2Wyboru Organizatora danej Edycji, podpisując odpowiednią umowę z Organizatorem, dokonuje Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010681; REGON: 012100784, NIP: 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych (dalej: Orange Polska S.A.).

3Wszystkie zobowiązania związane z Konkursem zlecone przez Orange Polska S.A., w szczególności odpowiedzialność za realizację postanowień niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) spoczywa na Organizatorze. Pełne dane Organizatora są udostępniane wszystkim uczestnikom Edycji i zainteresowanym bezzwłocznie po wyborze Organizatora przez Orange Polska S.A. i rozpoczęciu danej Edycji, zgodnie z § 11 Regulaminu.

4Regulamin określa zasady Konkursu, w szczególności określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu oraz obowiązki Organizatora. Organizator nie ma możliwości zmiany Regulaminu.

5Honorowym patronem Konkursu jest Prezes Zarządu Orange Polska S.A.

6Orange Polska S.A. ustala treść Regulaminu oraz udziela wsparcia merytorycznego i z zakresu komunikacji wewnętrznej, w zakresie i formie uzgodnionej na podstawie Regulaminu z Organizatorem.

§ 4

Uczestnicy konkursu

1Uczestnikami (dalej: „Uczestnik”) Edycji Konkursu mogą być osoby fizyczne, które w momencie zgłaszania swojego Projektu są :

     1. zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez jeden z podmiotów Grupy Orange Polska,

     2. zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez podmiot, z którym podmiot z Grupy Orange Polska ma podpisaną umowę na świadczenie usług, na podstawie której osoba ta wykonuje określone czynności bezpośrednio dla spółki wchodzącej w skład Grupy Orange Polska,

     3. osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) świadczącą usługi na rzecz podmiotu wchodzącego w skład Grupy Orange Polska na podstawie umowy cywilnoprawnej lub świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, z którym podmiot wchodzący w skład Grupy Orange Polska ma zawartą umowę o świadczenie usług, na podstawie której osoba ta wykonuje określone czynności bezpośrednio dla spółki wchodzącej w skład Grupy Orange Polska,

     4. praktykantem w rozumieniu Ustawy z dnia 17.07.2009 r. o praktykach studenckich (Dz. U. z dnia 13.08.2009 r. 127.1052, z późn. zm.), odbywającym praktykę absolwencką na podstawie umowy zawartej z jednym z podmiotów Grupy Orange Polska, lub na podstawie umowy zawartej z podmiotem, z którym podmiot z Grupy Orange Polska ma podpisaną umowę o świadczenie usług, na podstawie której osoba ta wykonuje określone czynności bezpośrednio dla spółki wchodzącej w skład Grupy Orange Polska,

     5. wolontariuszem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), wykonującym świadczenia w porozumieniu i na rzecz Fundacji Orange.

2Z uczestnictwa z Edycji Konkursu są wyłączone osoby, które w roku kalendarzowym danej Edycji są:

     1. pracownikiem lub właścicielem/współwłaścicielem lub udziałowcem lub akcjonariuszem Organizatora danej Edycji,

     2. członkiem zarządu podmiotu z Grupy Orange Polska lub spółki, z którą podmiot z Grupy Orange Polska ma podpisaną umowę na świadczenie usług,

     3. członkiem Jury Konkursu – w rozumieniu § 7 ust. 6 Regulaminu,

     4. członkiem Zespołu ds. realizacji Konkursu – w rozumieniu § 7 ust. 1 Regulaminu,

     5. członkiem Komisji Kwalifikacyjnej – w rozumieniu §7 ust. 3 d. Regulaminu,

     6. członkiem Innovation Core Team –w rozumieniu §7 ust. 8 Regulaminu,

     7. pozostają w związku małżeńskim lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z osobą wskazaną w pkt. 1) do pkt. 6).

3W Konkursie uczestniczą osoby, które w sposób opisany w Regulaminie zgłoszą projekty swojego autorstwa lub współautorstwa.

§ 5


Zgłoszenia do konkursu

1Projekty do Edycji Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników indywidualnych lub przez zespół.

2W przypadku zgłoszenia Projektu przez zespół, członkowie zespołu powinni określić procentowe udziały (wkład pracy) w przedstawionym Projekcie. W przeciwnym razie udziały poszczególnych członków zespołu uznane zostaną za równe (100%/liczba osób). Ponadto, w zgłoszeniu zespół ma obowiązek wskazać LIDERA (dalej; „Lider”), który będzie reprezentował zespół jako Uczestnik we wszystkich aspektach związanych z procedurami Konkursowymi. W przeciwnym razie za Lidera uważa się pierwszą z osób wymienionych na liście członków zespołu.

3Aby przystąpić do Konkursu Uczestnik winien prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu i znajdujący się w aplikacji Innowatorium pod adresem: https://learning.corpnet.pl/Saba/Web/Main. Osoby, które nie posiadają dostępu do aplikacji, mogą przesyłać formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres Tele.kreator@orange.com, poprzez:

 1. wskazanie danych takich jak imię i nazwisko Uczestnika (członków zespołu), adres mailowy, udział % w Projekcie (dot. zespołów), telefon kontaktowy, status zatrudnienia (podstawa prawna i firma), adres zamieszkania, odpowiednio w zakresie wymaganym na etapie zgłoszenia Projektu zgodnie z treścią formularza zgłoszeniowego lub w zakresie wymaganym do uzupełnienia przez Uczestnika - laureata na etapie wypłaty/ przekazania Nagrody,
 2. wskazanie Lidera (dot. zespołów),
 3. fakultatywnie załączenie wypełnionego przez autora/ autorów planu wdrożenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu i znajdującym się w intranetowym portalu Konkursu,
 4. dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa umieszczonego w narzędziu Innowatorium a następnie załączenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i znajdującego się w intranetowym portalu Konkursu. Dodatkowo oryginał oświadczenia należy przesłać na adres:

Orange Polska S.A.

Badania i Rozwój Sieci i Platform Usługowych

ul. Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa (z dopiskiem „TELEKREATOR”)

4Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia do Edycji Konkursu oraz informacja o nadanym numerze rejestracyjnym lub o brakach formalnych w zgłoszeniu, przesyłane będzie pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w formularzu. Projekty zgłaszane w inny sposób lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

5Organizator posiada możliwość wykluczenia Uczestnika na każdym etapie Edycji Konkursu, w stosunku do którego otrzymał wiadomość, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób sprzeczny z prawem.

6Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Projektów z zastrzeżeniem, iż dany Projekt może być zgłoszony tylko w jednej Kategorii zgodnie z § 6 Regulaminu. Kategoria zakwalifikowania Projektu może zostać zmieniona przez Organizatora zgodnie z rekomendacją przekazaną przez Zespół ds. realizacji Konkursu lub Komisję Kwalifikacyjną, po uzyskaniu pisemnej lub mailowej akceptacji Uczestnika zgłaszającego dany Projekt.

§ 6
Kategorie konkursu

1Konkurs jest przeprowadzany w podziale na kategorie Konkursowe (dalej: „Kategoria”). Uczestnik zgłasza Projekt, wskazując Kategorię, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 Regulaminu.

2Podział na Kategorie dla danej Edycji jest ustalany przez Zespół ds. realizacji Konkursu przed rozpoczęciem danej Edycji i ogłaszany zgodnie z § 11 Regulaminu.

§ 7

Zespół ds. realizacji konkursu,

Jury konkursu, Innovation Core Team

1W celu zapewnienia prawidłowej współpracy Orange Polska S.A. z Organizatorem, w szczególności zapewnienia merytorycznego wsparcia oraz prawidłowej komunikacji dot. Konkursu, Dyrektor Badań i Rozwoju Sieci i Platform Usługowych (dalej: „BiRSiPU”), powołuje Zespół ds. realizacji Konkursu (dalej: „Zespół ds. realizacji Konkursu”).

2Zespół ds. realizacji Konkursu składa się z osób rekomendowanych przez podmioty/jednostki Grupy Orange Polska i jest powoływany odrębnie dla każdej Edycji.

3Szczegółowe zadania formalne Zespołu ds. realizacji Konkursu:

     1. podanie do wiadomości Uczestników i osób zainteresowanych danych rejestrowych/ewidencyjnych Organizatora,

     2. ustalenie podziału Projektów na Kategorie,

     3. ustalenie szczegółowego harmonogramu Edycji,

     4. rekomendowanie komisji kwalifikującej, oceniającej zgłoszone w Konkursie Projekty, składającej się z członków Zespołu ds. realizacji Konkursu lub innych osób rekomendowanych przez Zespół ds. realizacji Konkursu lub inne podmioty/jednostki Grupy Orange Polska (dalej: „Komisja Kwalifikacyjna”). Komisja Kwalifikacyjna jest ustanawiana przez Dyrektora BiRSiPU, przy czym dopuszcza się nieustanawianie odrębnej Komisji Kwalifikacyjnej – w takim przypadku funkcje i uprawnienia Komisji Kwalifikacyjnej realizuje Zespół ds. realizacji Konkursu,

     5. ogłoszenie kolejnej Edycji Konkursu,

     6. formalna weryfikacja zgłoszeń, zgodnie z § 9 Regulaminu.

4Realizacja zadań wskazanych w ust. 3następuje poprzez ogłoszenie informacji w intranetowym serwisie konkursu na ipk oraz pod adresem: http://www.orange.pl/OL-Telekreator2015.phtml.Szczegółowe zasady dot. komunikacji zawiera § 11 Regulaminu.

5Ogólne zadania Zespołu ds. realizacji Konkursu:

     1. wsparcie merytoryczne dla Organizatora przy realizacji Konkursu,

     2. realizacja komunikacji dot. Konkursu,

6Honorowy patron Konkursu, Prezes Zarządu Orange Polska S.A., na wniosek Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych powołuje Jury Konkursu (dalej: „Jury”) oraz Innovation Core Team.

7Jury obraduje pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Do wyłącznych kompetencji Jury pozostaje przyznawanie nagród i wyróżnień w Konkursie, na zasadach określonych w §10 Regulaminu.

8Innovation Core Team – zespół managerów Grupy Orange Polska, powoływanych przez Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych oceniających merytorycznie Projekty zgłoszone do Konkursu pod kątem możliwości ich wykorzystania w ramach działalności prowadzonej przez Grupę Orange Polska. Zadaniem Innovation Core Team w ramach Konkursu jest udzielenie rekomendacji dla Jury odnośnie sposobu podziału i charakteru nagród i wyróżnień przyznawanych w Konkursie, przy uwzględnieniu możliwości wdrożenia Projektu w Grupie Orange Polska.

§ 8

Harmonogram konkursu

1Konkurs jest prowadzony w ramach poszczególnych Edycji. Ramowy harmonogram Edycji, wskazujący kamienie milowe Edycji (dalej: „Kamień Milowy”) przedstawia Załącznik nr 4 do Regulaminu.

2Szczegółowy harmonogram Edycji (dalej: „Harmonogram szczegółowy”), uwzględniający terminy dla Kamieni Milowych danej Edycji, jest ustalany przez Zespół ds. realizacji Konkursu, przed ogłoszeniem danej Edycji i ogłaszany na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

§ 9

Zasady weryfikacji

1Weryfikacji formularzy zgłoszeniowych pod względem formalnym, tzn. zgodności ze stanem faktycznym danych osobowych, adresowych oraz poprawności i kompletności wypełnienia formularza, dokonuje Zespół ds. realizacji Konkursu.

2Oceny merytorycznej nadesłanych i zweryfikowanych pod względem formalnym Projektów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.

3Postępowanie Komisji Kwalifikacyjnej przy ocenie przedstawionych Projektów odbywa się następująco:

 1. na pierwszym posiedzeniu Komisja Kwalifikacyjna:
 1. wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej,
 2. ustala szczegółowy harmonogram swoich prac, uwzględniający Harmonogram szczegółowy Edycji,
 3. przyjmuje zasady działania Komisji Kwalifikacyjnej,
 1. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzje większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Dla ważności decyzji niezbędny jest udział co najmniej 50% członków składu Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczący ma prawo dopuszczenia do udziału w posiedzeniu, w szczególności dopuszczenia do głosowania, członków Komisji Kwalifikacyjnej przebywających poza miejscem posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej, którzy wezmą udział w posiedzeniu/głosowaniu w sposób zdalny m.in. za pomocą komunikatora korporacyjnego Microsoft Lync. Przewodniczący ma prawo rozstrzygania sporów organizacyjnych lub merytorycznych w pracy Komisji Kwalifikacyjnej, które zgodnie z Regulaminem nie podlegają głosowaniu
 2. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje oceny zgłoszonych Projektów według następujących kryteriów:
 1. innowacyjność - 0-10 pkt,
 2. korzyści dla Grupy Orange Polska (materialne i niematerialne) – 0-10 pkt,
 3. wdrożenie (z akcentem na wielowymiarową analizę rozwiązania w przypadku zgłoszenia zespołowego, uwzględniającą niezbędne obszary z perspektywy jego implementacji) - 0-10 pkt,
 4. efekt „WOW” (zrozumiałość, trafność, czytelność opisu Projektu oraz efekt „WOOO” tj. – opis ryzyka utraty korzyści, czarny scenariusz - jeśli Projekt nie zostanie wdrożony) – 0-5 pkt,
 5. zgodność ze strategią Grupy Orange Polska - 0-10 pkt,
 1. Komisja Kwalifikacyjna bierze pod uwagę opinie i uwagi nadesłane po zarejestrowaniu zgłoszeń i w trakcie Głosowania vox populi,
 2. Przyznanie przez Komisję Kwalifikacyjną „zero" punktów za innowacyjność eliminuje Projekt z postępowania konkursowego,
 3. Komisja Kwalifikacyjna może rekomendować Innovation Core Team obszar potencjalnego wdrożenia zgłoszonego w Konkursie Projektu,
 4. Komisja Kwalifikacyjna ma prawo żądania wyjaśnień i uzupełnień formularza zgłoszeniowego Projektu od Uczestnika, a w szczególności opisu zgłaszanego Projektu,
 5. Komisja Kwalifikacyjna przy wyborze rekomendowanych Projektów ma prawo zaprosić Uczestników, autorów wybranych Projektów do osobistego ich zaprezentowania. Sposób i zakres prezentacji oraz odpowiedzi udzielane na zadane pytania, zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie Projektów i ich ostatecznej rekomendacji dla Innovation Core Team,
 6. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej może wystąpić do dyrektora jednostki organizacyjnej Grupy Orange Polska, z której zgłoszono Projekt, o delegowanie do prac Komisji Kwalifikacyjnej eksperta, i udzielenie informacji na temat ocenianego Projektu lub jego autora/autorów. o ile w składzie Komisji Kwalifikacyjnej nie ma przedstawiciela tej jednostki.

4Komisja Kwalifikacyjna rekomenduje Innovation Core Team i Jury do nagrody po 5 (pięć) Projektów w każdej Kategorii, przy czym może zadecydować o rekomendacji większej lub mniejszej liczby Projektów. Kluczowym kryterium przy rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej jest dojrzałość Projektu i możliwość jego wdrożenia.

5Zespół ds. realizacji Konkursu udostępni publicznie wszystkie zweryfikowane pod względem formalnym Projekty wraz z podaniem danych osobowych Uczestników Konkursu. Projekty te wezmą udział w Głosowaniu vox populi. Głosowanie vox populi odbywa się w terminie ustalonym w Harmonogramie szczegółowym Edycji.

6Komisja Kwalifikacyjna przedstawi wyniki swoich prac Innovation Core Team i Jury w formie pisemnego raportu.

7Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej lub wskazani przez niego członkowie udzielą Innovation Core Team i Jury wyjaśnień dotyczących wyników prac Komisji Kwalifikacyjnej.

8Pracownicy lub Współpracownicy Grupy Orange Polska mają możliwość głosowania/wyrażania opinii i wskazania najlepszych ich zdaniem Projektów spośród wszystkich zgłoszeń zakwalifikowanych do Edycji Konkursu, poprzez głosowanie vox populi. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem narzędzia Innowatorium (dla osób posiadających dostęp), bądź mailowo na adres Tele.kreator@orange.com (dla osób nie posiadających dostępu do Innowatorium). Każdy pracownik/współpracownik Grupy Orange Polska może oddać trzy głosy wskazując trzy, najlepsze jego zdaniem Projekty. Wynik głosowania jest sumą głosów oddanych na każdy z Projektów za pośrednictwem Innowatorium i mailowo. Projekt, który zdobędzie największą ilość głosów zdobywa nagrodę vox populi. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie intranetowej Konkursu, a szczegółowe informacje o głosach oddanych udziela Zespół ds. realizacji Konkursu.

§ 10

Nagrody

1W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne, przyznawane odrębnie w każdej Kategorii ustalonej w danej Edycji. W każdej z Kategorii przewidziane są:

     1. nagroda za 1 miejsce w danej Kategorii do 15.000 zł.;

     2. nagroda za 2 miejsce w danej Kategorii do 10.000 zł.;

     3. nagroda za 3 miejsce w danej Kategorii do 5.000 zł.

2W Konkursie przewidziane są dodatkowe nagrody pieniężne:

     1. specjalna nagroda Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. do 15.000 zł.;

     2. nagroda vox populi do 5.000 zł.;

3Na każdym etapie realizacji Konkursu możliwe jest ufundowanie przez jednostkę/komórkę Grupy Orange Polska nagród specjalnych.

4Jury Konkursu ma prawo do dysponowania nagrodami przewidzianymi w Regulaminie. Jury jest niezależne, w szczególności nie musi opierać się na rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej lub Innovation Core Team.

5Jury ma prawo w szczególności do:

 1. nieprzyznania nagrody lub nagród w danej Kategorii lub nagród dodatkowych (nie dotyczy nagrody vox populi),
 2. przyznania nagród równorzędnych, w szczególności innego podziału nagród w danej Kategorii przy przyznaniu nagród równorzędnych lub podziału kwoty nagrody pomiędzy laureatów równorzędnych.

6Jury:

 1. przyznaje nagrodę vox populi – Uczestnikowi Konkursu, którego Projekt otrzyma najwięcej głosów w plebiscycie spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Projektów, lub zdecyduje o przyznaniu nagród w przypadku jednakowej ilości głosów oddanych w głosowaniu na więcej niż jeden Projekt,
 2. może przyznać nagrodę specjalną Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.,
 3. może przyznać nagrodę specjalną Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych ,
 4. może przyznać inne nagrody specjalne.

7W przypadku, gdy nagroda zostanie przyznana zespołowi, kwota nagrody dzielona jest zgodnie z udziałami określonymi w § 5 ust. 2 Regulaminu.

8Uczestnicy Konkursu, których Projekty zostały zarekomendowane Innovation Core Team i Jury przez Komisję Kwalifikacyjną do przyznania nagrody oraz zwycięzca Głosowania vox populi zostają nagrodzeni:

 1. pamiątkowym dyplomem – wersja elektroniczna,
 2. włączeniem do akt osobowych pracowników Grupy Orange Polska kserokopii dyplomu,
 3. nagrodą pieniężną, zgodnie z decyzją Jury.

9Autorzy rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną Projektów dokonują prezentacji swojego Projektu przed Innovation Core Team. O terminach prezentacji Projektów przed Innovation Core Team zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Niespełnienie przez autorów rekomendowanych Projektów wymogu prezentacji przed Innovation Core Team oznacza rezygnację Uczestnika z udziału Projektu w Konkursie.

10Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie intranetowej, o której mowa w § 11 Regulaminu, zaś Uczestnicy nie posiadający do niej dostępu zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11Jeżeli w Konkursie zostanie przyznana dodatkowa nagroda rzeczowa, zostanie ona wysłana do zwycięzcy do 90 dni od ogłoszenia werdyktu podczas Gali Konkursu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pod adres wskazany przez zwycięzcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nagroda taka nie podlega wymianie na inną nagrodę, równowartość w gotówce lub usługi, o ile nie jest to uregulowane w Regulaminie.

12Do obowiązków Organizatora należy:

 1. organizacja Gali finałowej Konkursu,
 2. obliczenie i odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego należnego podatku dochodowego od kwoty nagród pieniężnych i wartości nagród rzeczowych przekazanych nagrodzonym uczestnikom konkursu na zasadach określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).


§ 11

Komunikacja


Informacje dotyczące Konkursu i Organizatora zostaną umieszczone w serwisie intranetowym dostępnym dla pracowników i współpracowników Orange Polska S.A. oraz dla osób nie mających do niego dostępu pod adresem: http://www.orange.pl/OL-Telekreator2015.phtml Uczestnikom nie posiadającym dostępu do aplikacji Innowatorium, informacje dot. realizacji Konkursu będą przesyłane na adresy e-mail.

§ 12

Prawa autorskie

1Poprzez zgłoszenie Projektu, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do Projektu, a także, że Projekt nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza osobistych lub majątkowych praw autorskich osób trzecich, a ponadto nośnik, na którym utrwalono Projekt jest wolny od wad fizycznych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi lub Orange Polska S.A. lub podmiotowi z Grupy Orange Polska z tytułu naruszenia praw, Uczestnik zobowiązuje się do wynagrodzenia Organizatorowi lub Orange Polska S.A. lub innemu podmiotowi z Grupy Orange Polska wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich, zwalniając Organizatora lub Orange Polska S.A. lub inny podmiot z Grupy Orange Polska od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału.

2Poprzez zgłoszenie Projektu, Uczestnik upoważnia Organizatora oraz upoważnia Orange Polska S.A. do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z Projektu w zakresie związanym z przeprowadzeniem i promowaniem Konkursu, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz jego rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3Poprzez zgłoszenie Projektu Uczestnik upoważnia Orange Polska S.A. oraz inne podmioty z Grupy Orange Polska do dokonania analizy Projektu pod kątem możliwości jego wykorzystania w ramach prowadzonej działalności oraz do nieodpłatnego korzystania z Projektu do czasu nabycia przez Orange Polska S.A. lub inny podmiot z Grupy Orange Polska praw do Projektu (niezależnie od przyznania nagrody w wyniku oceny Projektu przez Jury). W przypadku gdy nabycie praw do Projektu nie nastąpi zgodnie z postanowieniami ust. 4 Orange Polska S.A. lub innemu podmiotowi z Grupy Orange Polska zainteresowanemu korzystaniem z Projektu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu praw do Projektu, a wynagrodzenie za przeniesienie praw do Projektu nie będzie wyższe niż wartość nagrody za 1 miejsce w danej Kategorii.

4Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, poprzez zgłoszenie Projektu, Uczestnik oświadcza, że z chwilą wypłacenia nagrody przewidzianej w Regulaminie przenosi na Orange Polska S.A. autorskie prawa majątkowe do Projektu lub jego części, stanowiącego(ej) utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w przypadku programu komputerowego, również prawa do kodu źródłowego, na określonych w ust. 5 lub ust. 6 polach eksploatacji wraz z prawami zależnymi oraz prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) wraz z prawem własności egzemplarzy projektów.

5Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu lub do jego części następuje na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6W przypadku Projektu stanowiącego (w całości lub części) program komputerowy, przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu lub do jego części następuje na polach eksploatacji, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie:

 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
 3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

7Uczestnik Konkursu, z chwilą przyznania nagrody zezwala Orange Polska S.A. nabywającej autorskie prawa majątkowe na wykonywanie praw zależnych do Projektu, w tym na rozporządzanie nimi. Postanowienia ust. 4 w zakresie dotyczącym autorskich praw majątkowych oraz ust. 6 nie mają zastosowania, jeżeli na mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa albo umów łączących Uczestników z podmiotami z Grupy Orange Polska:

 1. autorskie prawa majątkowe do Projektu lub jego części stanowiącego(ej) utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych nabył podmiot z Grupy Orange Polska,
 2. autorskie prawa majątkowe do Projektu lub jego części, stanowiącego(ej) program komputerowy, przysługują podmiotowi z Grupy Orange Polska,
 3. prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w odniesieniu do Projektu bądź jego części, stanowiącej wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy, przysługuje podmiotowi z Grupy Orange Polska.

8Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia Projektu zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich osobistych oraz powierza wykonanie praw osobistych Orange Polska S.A. Celem uniknięcia wątpliwości precyzuje się, iż powyższe dotyczy w szczególności:

 1. autorstwa utworu,
 2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
 3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
 4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
 5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

§ 13

Dane osobowe

1Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miejsce zatrudnienia i innych niezbędnych danych, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz na publiczne udostępnianie jego danych osobowych w podanym zakresie oraz wizerunku w związku z Konkursem, w szczególności w serwisie intranetowym oraz innych mediach poprzez zaakceptowanie treści oświadczenia, zawartego w formularzu zgłoszeniowym

2Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Orange Polska S.A. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłaszania jego wyników) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.

§ 14

Reklamacje

1Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora reklamacji związanej z Edycją Konkursu – począwszy od daty rozpoczęcia Edycji do 5 (pięciu) dni od ogłoszenia werdyktu podczas Gali danej Edycji Konkursu. W przypadku reklamacji przesłanych w formie listu poleconego decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje nadane lub przekazane Organizatorowi po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje związane z Konkursem, należy kierować w formie pisemnej (z dopiskiem „TELEKREATOR”- reklamacja) na adres Organizatora dostępny zgodnie z § 11 Regulaminu lub na adres mailowy: Tele.kreator@orange.com

2Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika wnoszącego reklamację, adres zamieszkania, numer telefonu Uczestnika Konkursu, adres mailowy oraz powód reklamacji.

3Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu, listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia lub mailowo na adres mailowy wskazany przez Uczestnika.

4Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

§ 15

Postanowienia końcowe

1Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.

2Konkurs jest prowadzony na podstawie prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu TELEKREATOR - Formularz konkursu TELEKREATOR

 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu TELEKREATOR –Plan wdrożenia

 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu TELEKREATOR - Oświadczenie uczestnika konkursu TELEKREATOR

 4. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu TELEKREATOR - Ramowy harmonogram Edycji Konkursu TELEKREATOR©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość