Załącznik do uchwały Nr 1131/48/07Pobieranie 1.7 Mb.
Strona1/20
Data20.06.2016
Rozmiar1.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Załącznik do uchwały Nr 1131/48/07


Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 12 czerwca 2007 r.
Zarząd Województwa MazowieckiegoSprawozdanie z realizacji

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami za okres od 15 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r.”(projekt)

Warszawa, 2007


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Jacek Kozłowski - Wicemarszałek

Tomasz Siemoniak - Wicemarszałek

Waldemar Roszkiewicz - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Piotr Szprendałowicz - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
KOMITET MONITORUJĄCY:
Przewodniczący Komitetu:

Tomasz Siemoniak


Zastępca przewodniczącego Komitetu:

Małgorzata Krzyżanowska


Sekretarz Komitetu:

Elżbieta Anuszewska


Członkowie komitetu:

Radosław Rybicki

Marcin Gębka

Albert Borowski

Ewa Łagońska

Bartłomiej Kolipiński

Krzysztof Mączewski

Andrzej Gąsiewicz

Joanna Fajfer

Anna Bliźniuk

Małgorzata Paszkowska

Ewa Stępniewska

Ryszard Kowalski

Stanisław Jaworowski

Mieczysław Wójcik

Arkadiusz Drewniak

Leszek Bagiński

Barbara Szeremetti

Krzysztof Czarnomski

Ryszard Kalbarczyk

Elżbieta Biernacka

Andrzej Kraszewski


Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie i Socotec polska sp. z o. o.

Zespół autorski:

Dr Joanna Fajfer

Dr Ryszard Strzelecki

Mgr Anita Barszcz

Mgr inż. Anna Bliźniuk

Mgr inż. Joanna Karwowska

Mgr Paulina Kostrz-Sikora

Mgr Anna Ogrodowczyk

Mgr Anita Witkowska
Spis treści


Załącznik do uchwały Nr 1131/48/07 1

1. Wprowadzenie 11

2. Podstawa wykonania pracy 12

3. Cel i zakres pracy 13

4. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie 15.12.2003 do 31.12.2006 15

4.1 Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 15

4.1.1. Odpady komunalne 15

4.1.2 Odpady opakowaniowe 18

4.1.3 Odpady z sektora gospodarczego 20

4.1.4 Osady ściekowe 26

4.1.5 Odpady niebezpieczne 28

4.1.5.1 Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych 31

4.1.5.2 Odpady zawierające PCB 32

4.1.5.3 Oleje odpadowe 33

4.1.5.4 Baterie i akumulatory 33

4.1.5.5 Odpady zawierające azbest 34

4.1.5.6 Środki ochrony roślin 35

4.1.5.7 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową 36

4.1.5.8 Wycofane z eksploatacji pojazdy 36

4.1.5.9 Odpady medyczne i weterynaryjne 37

4.1.5.10 Zużyte opony 38

4.2 Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku/unieszkodliwiania 38

4.2.1 Odpady komunalne 38

4.2.2 Odpady opakowaniowe 43

4.2.2.1. Dane dotyczące odpadów opakowaniowych przekazanych przez przedsiębiorców do odzysku i recyklingu na podstawie sprawozdania OŚ-OP2 43

4.2.2.2. Dane dotyczące odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminy Województwa Mazowieckiego do odzysku i recyklingu na podstawie sprawozdania OŚ-OP3a 44

4.2.2.3. Dane dotyczące odpadów opakowaniowych odzyskanych i unieszkodliwionych w Województwie Mazowieckim na podstawie zbiorczych zestawień danych o rodzaju i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przekazanych przez przedsiębiorców do urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 44

4.2.3 Odpady z sektora gospodarczego 46

4.2.4 Osady ściekowe 52

4.2.5 Odpady niebezpieczne 54

4.2.5.1 Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych 55

4.2.5.2 Odpady zawierające PCB 55

4.2.5.3 Oleje odpadowe 56

4.2.5.4 Baterie i akumulatory 57

4.2.5.5 Odpady zawierające azbest 58

4.2.5.6 Środki ochrony roślin 58

4.2.5.7 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową 59

4.2.5.8 Wycofane z eksploatacji pojazdy 59

4.2.5.9 Odpady medyczne i weterynaryjne 60

4.2.5.10 Zużyte opony 61

4.3 Istniejące systemy zbierania odpadów 62

4.3.1 Odpady komunalne 62

4.3.1.1 System zbierania odpadów niesegregowanych 62

4.3.1.2 Odpady zbierane selektywnie 62

4.3.3 Odpady z sektora gospodarczego 64

4.3.4 Osady ściekowe 65

4.3.5 Odpady niebezpieczne 65

4.3.5.1 Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych 65

4.3.5.2 Odpady zawierające PCB 66

4.3.5.3 Oleje odpadowe 66

4.3.5.4 Baterie i akumulatory 67

4.3.5.5 Odpady zawierające azbest 67

4.3.5.6 Środki ochrony roślin 67

4.3.5.7 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową 68

4.3.5.8 Wycofane z eksploatacji pojazdy 68

4.3.5.9 Odpady medyczne i weterynaryjne 69

4.4 Instalacje do odzysku/unieszkodliwiania odpadów 69

4.4.1Odpady komunalne 69

4.4.2 Odpady opakowaniowe 72

4.4.3 Odpady z sektora gospodarczego 72

4.4.4 Osady ściekowe 72

4.4.5 Odpady niebezpieczne 73

4.4.5.1 Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych 75

4.4.5.2 Odpady zawierające PCB 75

4.4.5.3 Oleje odpadowe 76

4.4.5.4 Baterie i akumulatory 76

4.4.5.5 Odpady zawierające azbest 76

4.4.5.6 Środki ochrony roślin 76

4.4.5.7 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową 77

4.4.5.8 Wycofane z eksploatacji pojazdy 77

4.4.5.9 Odpady medyczne i weterynaryjne 77

4.5 Stan realizacji Planów gospodarki odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego 78

5 Stan realizacji zaplanowanych celów, działań i zadań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 79

5.1 Odpady komunalne 79

5.1.1 Plan zamykania instalacji w szczególności składowisk odpadów komunalnych 90

5.1.2 Realizacja zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych 98

5.2 Odpady opakowaniowe 99

5.3 Odpady z sektora gospodarczego 100

5.5 Osady ściekowe 102

5.5 Odpady niebezpieczne 104

5.5.1 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 104

5.5.2 Odpady zawierające PCB z uwzględnieniem planu unieszkodliwiania substancji szczególnie szkodliwych w szczególności PCB oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB) 105

5.5.3 Oleje odpadowe 106

5.5.4 Odpady zawierające azbest (z uwzględnieniem planu unieszkodliwiania substancji szczególnie szkodliwych w tym azbestu) 107

5.5.5 Środki ochrony roślin 108

5.5.6 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (z uwzględnieniem planu zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancję zubożające warstwę ozonową) 108

5.5.7 Wycofane z eksploatacji pojazdy 109

5.5.8 Odpady medyczne i weterynaryjne 110

6. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć 112

6.1 Odpady komunalny 112

6.2 Odpady opakowaniowe 114

6.3 Odpady z sektora gospodarczego 116

6.4 Osady ściekowe 116

6.5 Odpady niebezpieczne 117

6.5.1 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 117

6.5.2 Odpady zawierające PCB 117

6.5.3 Oleje odpadowe 117

6.5.4 Odpady zawierające azbest 117

6.5.5 Środki ochrony roślin 117

6.5.6 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 117

6.5.7 Pojazdy wycofane z eksploatacji 117

6.5.8 Odpady medyczne i weterynaryjne 118

7. Ocena przyjętego w WPGO 2004 - 2011 systemu monitoringu realizacji Planu 119

8. Podsumowanie 125Spis skrótów


BAT

The Best Available Technology (Najlepsza dostępna technologia)

GUS

Główny Urząd Statystyczny

GPZON

Gminne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

Kpgo

Krajowy plan gospodarki odpadami

MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Mg

mega gramy (tony)Ministerstwo Środowiska

PCB

polichlorowane bifenyle

SIGOP

System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi

SIGOP-W

System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi- Wojewódzki

SPO

Stacja Przeładunkowa Odpadów

SPON

Stacja Przeładunkowa Odpadów Niebezpiecznych

US

Urząd Statystyczny

WBGO

Wojewódzka Baza Gospodarki Odpadami

WFOSiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WPGO

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

WUS

Wojewódzki Urząd Statystyczny

ZUOK

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

ZUSOK

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Nazwa instytucji oraz kraj, z którego delegacja przybywa
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 1224/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn
mazovia -> Uchwała Nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
mazovia -> Nazwa przedsiębiorstwa (organizacji)
mazovia -> 30 stycznia 2008 r., Warszawa, Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14. 9: 30 – 10: 00– Rejestracja
mazovia -> Egipt 1022 osoby
mazovia -> Nie wyśmiewaj małego ziarenka, pewnego dnia będzie ono drzewem… przysłowie angolskie o rolnictwie ekologicznym dla nauczycieli
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 166/320/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego
mazovia -> Stowarzyszenie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 210/6/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy