Załącznik do uchwały Nr 2083/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Zarząd Województwa MazowieckiegoPobieranie 98.55 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar98.55 Kb.
Załącznik do uchwały Nr 2083/90/11

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 27 września 2011 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego
działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 19, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13, art.14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr 175/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie „Rocznego programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.”, zmienionej uchwałą Nr 3/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011 roku.

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2011 r. w zakresie turystyki.

I.Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Nr zadania publicznego

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

7.

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

50.000 zł

8.

Mazowiecki Szlak Literacki

80.000 zł
Razem:

130.000 zł

Inne informacje specyfikujące zadanie:

Specyfikacja zadania publicznego nr 7:

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej :

Audyt miejsc i obiektów wpisujących się w Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie Mazowsza, wytyczenie szczegółowej trasy przejazdu szlakiem w oparciu o istniejące drogi oraz pozycjonowaniem GPS (powierzenie zadania – do kwoty 50 000 zł).


W ramach zadania przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty. Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie powierzenia jego wykonania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.


 1. OPIS ZADANIA

„Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”, w którego tworzenie zaangażowanych jest osiem województw, stanowić ma ponadregionalną trasę wędrówek turystów z Polski i całej Europy do miejsc związanych z działaniami wojennymi i wydarzeniami, jakie rozegrały się na froncie wschodnim I wojny światowej. Projekt ma szansę na powodzenie międzynarodowe. Turyści, którzy będą nim podążać będą mogli m.in. oglądać autentyczne pola bitew i wędrować w poszukiwaniu mogił swoich przodków, którzy polegli w walkach.

Centralna oś szlaku ma być trasą samochodową i obejmować najważniejsze miasta i miejscowości w poszczególnych województwach, związane z frontem wschodnim I wojny światowej. Dla urozmaicenia szlaku na terenie poszczególnych województw zostaną wytyczone lokalne „odnogi” odchodzące od szlaku głównego o charakterze rowerowym i pieszym, wykorzystujące lokalne atrakcje turystyczne, bazę turystyczną, lokalne wydarzenia kulturalne.
PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST:


 1. audyt miejsc i obiektów wpisujących się w Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie Mazowsza, zgodnie z wykazem przedstawionym w pkt. II specyfikacji przedmiotowego zadania,

 2. wytyczenie i opisanie szczegółowej trasy przejazdu szlakiem w oparciu o istniejące drogi

 3. wyspecyfikowanie miejsc do oznakowania tego szlaku turystycznymi znakami drogowymi,

 4. wyspecyfikowanie miejsc i obiektów do oznakowania turystycznymi tablicami informacyjni ,

 5. pozycjonowanie GPS.


Ad. 1)

Celem audytu jest analiza i ocena walorów oraz infrastruktury istniejącej na szlaku, oraz w jego niedalekim sąsiedztwie. Celem przeprowadzenia analizy jest nie tylko inwentaryzacja zasobów i ocena potencjału w zakresie rozwoju turystyki, ale także wybranie spośród wszystkich walorów i zasobów tych, które mogą przyciągnąć potencjalnego turystę w dane miejsce. Ocena bazy noclegowej oraz poznanie słabych i mocnych stron poszczególnych miejsc związanych ze szlakiem pozwoli ocenić, jak są one przygotowane do przyjęcia wszystkich, którzy postanowią swój czas spędzić w tym właśnie miejscu.

W ramach zleconego audytu wykonawca zobowiązany będzie zweryfikować i ocenić następujące kwestie: 1. Analiza miejsc pod kątem pozostałości po wydarzeniach związanych z działaniami podczas I wojny światowej (pamiątki militarne, tablice pamiątkowe, miejsca pamięci, nekropolie, pamiątki muzealne, budynki, itp. itd.)

 2. Walory turystyczne miejsc znajdujących się na szlaku, również te, niebezpośrednio z nim związane, w tym:

 • naturalne (rzeki, jeziora, lasy, obszary chronione, pomniki przyrody)

 • antropogeniczne (zabytki architektury, ciekawe obiekty współczesne, muzea i wystawy, imprezy i wydarzenia mogące stanowić atrakcje turystyczne, obiekty kultury materialnej i niematerialnej)

 1. Stan zagospodarowania turystycznego danego miejsca/obiektu:

 1. Dostępność komunikacyjna (elementy infrastrukturalne, organizacja transportu zbiorowego itp.)

 2. Infrastruktura turystyczna

 • baza noclegowa

 • baza gastronomiczna

 • baza uzupełniająca (szlaki turystyczne, informacje turystyczne, oznakowanie miasta etc.)

 1. Infrastruktura paraturystyczna

 • obiekty sportowe i wypoczynkowe

 • urządzenia rozrywkowe

 • infrastruktura usługowa

 1. Funkcjonujące formy turystyki (w tym funkcjonujące szlaki)

 1. Analiza aktywności marketingowej

 2. Wnioski i rekomendacje

AUDYT MUSI ZAWIERAĆ DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

Ad. 2)

W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do: 1. wskazania miejsc spośród głównych punktów szlaku wokół których powstaną rozgałęzienia

 2. wyznaczenia i opisania szczegółowej trasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami szlaku w oparciu o istniejące drogi

 3. analizy stanu dróg, którymi będzie wiódł szlak oraz stanu ich oznakowania


Ad. 3) i 4)

W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do: 1. wyspecyfikowania miejsc, w których powinny znaleźć się turystyczne znaki drogowe dotyczące przebiegu szlaku oraz turystyczne tablice informacyjne, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, dokumentacja fotograficzna

 2. przygotowania szczegółowych wytycznych dotyczących uzyskania pozwoleń na ustawienia znaków i tablic w wyspecyfikowanych miejscach


Ad. 5)

W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do wypozycjonowania GPS miast oraz obiektów znajdujących się na trasie szlaku.
 1. WYKAZ OBIEKTÓW WYSPECYFIKOWANYCH DO SZLAKU

GŁÓWNE PUNKTY SZLAKU 1. Sochaczew (dojazd z terenu województwa łódzkiego szosą Bolimów – Nowa Sucha – Sochaczew)

 2. Błonie (droga E 30) – linia frontu 1914 r. wzdłuż Utraty.

 3. Siestrzeń (szosą 579 Błonie – Grodzisk Mazowiecki, dalej drogą lokalną przez Książenice do E67; 8)

 4. Góra Kalwaria (drogą E67; 8 do drogi 721 przez Lesznowolę do Piaseczna, dalej lokalną drogą przez Zalesie Dolne, Jesówkę do Pilawy i drogą 79 do Góry Kalwarii)

 5. Józefów, Wiązowna (drogą 50 do drogi 801, dalej drogą 721 do Wiązowny)

 6. Twierdza Modlin

 7. Pułtusk (drogą 62 Dębego przez Serock, Wirzbicę, dalej lokalna drogą przez Zatory do drogi 618)

 8. Różan (drogą 61 z Pułtuska)

 9. Jednorożec (drogą 61do Młynarzy i dalej lokalną drogą do Jednorożca przez Krasnosielec)

 10. Przasnysz (drogą lokalną z Jednorożca)

 11. Puszcza Kozienicka – operacja warszawsko – dęblińska

 12. Przedgórze Iłżeckie – pole bitwy Legionu Puławskiego

ROZGAŁĘZIENIA 1. Piaseczno – Konstancin – Jeziorna

 2. Linia Otwocka

 3. Wysoczyzna Rawskafront bitwy nad Bzurą i Rawką – wojna pozycyjna (Żyrardów, Wiskitki, Guzów, Sochaczew).

 4. Warszawa

 5. Modlin, Pomiechówek, Dębe (z Wiązowny drogą 17 i E30, 2 prawym brzegiem Wisły, jednym z mostów warszawskich przez Wisłę do drogi E77,7 na lewym brzegu do Modli)na i dalej drogą 62 przez Pomiechówek do Dębego)

 6. Legionowo, Jabłonna, Zegrze, Beniaminów – fortyfikacje i inne obiekty militarne

 7. Północne Mazowsze (Płock, Drobin, Glinojeck, Grudusk, Mława)

 8. Teren bitew przasnyskich (Chojnowo, Czernice Borowe, Kosmów, Pawłowo Kościelne, Zemrzus Wielki)

 9. Kurpiowszczyzna (Goworowo, Ostrołęka, Kamionka, Chruśnice, Czerwin)

 10. Podlasie (Sarnaki, Łosice, Chłopków)

PUNKTU STYCZNE Z POZOSTAŁYMI WOJEWÓDZTWAMI

 1. Województwo Łódzkie – Drogą 705 – Bolimów – Nowa Sucha

 2. Województwo Kujawsko-Pomorskie – Drogą 562 – Dobrzyń nad Wisłą w kierunku Płocka

 3. Województwo Warmińsko-Mazurskie – Drogą 57 – Piwnice Wielkie - Chorzele

 4. Województwo Podlaskie – Drogą 19 – Siemiatycze - Sarnaki

 5. Województwo Lubelskie – Drogą 48 – Dęblin – Drogą 691 – Garbatka Letnisko

 6. Województwo Świętokrzyskie – Drogą E371 – Brody - Iłża


 1. DODATKOWE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy ze zleceniodawcą. Wszelkie materiały wykorzystane w ostatecznym opracowaniu, jak również samo opracowanie, muszą uzyskać akceptację zleceniodawcy. Wszelkie niejasne kwestie wykonawca zobowiązuje się wyjaśniać ze zleceniodawcą w trakcie realizacji zadania.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej w czasie wykonywania zadania.
Wszystkie materiały bazowe powstałe w trakcie realizacji zadania (np. zdjęcia, teksty, bazy danych itd.) Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać Zleceniodawcy w wersji elektronicznej na płytach CD, w sposób umożliwiający ich dalsze przetwarzanie wraz ze zgodą (licencją) na ich wykorzystanie przez Zleceniodawcę na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie,

  • zwielokrotnianie techniką druku i wszystkimi innymi technikami videograficznymi, cyfrowymi i elektronicznymi,

  • wprowadzanie do obrotu,

  • wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,

  • publicznie wykonywanie albo publicznie prezentowanie,

  • wystawianie,

  • wyświetlanie,

  • wypożyczanie i wynajmowanie,

  • wykorzystywanie fragmentów dzieła i materiałów bazowych do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Zleceniodawcę;

  • przetwarzanie dzieła, w tym aktualizacja i modyfikacja treści, zakresu, grafiki, wymiana zdjęć, itp.Specyfikacja zadania publicznego nr 8:

Mazowiecki Szlak Literacki

Audyt miejsc i obiektów wyspecyfikowanych w ramach Mazowieckiego Szlaku Literackiego, wytyczenie głównej trasy szlaku, pozycjonowanie GPS oraz przygotowanie projektu graficznego mapy szlaku (powierzenie zadania – do kwoty 80 000 zł).


W ramach zadania przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty. Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie powierzenia jego wykonania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.


 1. OPIS ZADANIA

Mazowiecki Szlak Literacki – ma na celu wyeksponowanie interesujących miejsc, z którymi związana jest twórczość literacka bądź biografia znanych literatów zamieszkałych i tworzących niegdyś na Mazowszu. Są to nie tylko największe nazwiska związane z literaturą polską, lecz także takie, które mogą być ważne dla poszczególnych miejscowości i powiatów. Mazowsze gościło na przestrzeni dziejów wielu znamienitych twórców, których śladami będziemy mogli podążać na Mazowieckim Szlaku Literackim.
Przedmiotem zadania jest:


 1. audyt miejsc i obiektów wyspecyfikowanych w ramach Mazowieckiego Szlaku Literackiego, zgodnie z wykazem przedstawionym w pkt. II specyfikacji przedmiotowego zadania,

 2. wytyczenie i opisanie głównej trasy przejazdu szlakiem w oparciu o istniejące drogi,

 3. wyspecyfikowanie miejsc do oznakowania tego szlaku turystycznymi znakami drogowymi,

 4. wyspecyfikowanie miejsc i obiektów do oznakowania turystycznymi tablicami informacyjni ,

 5. pozycjonowanie GPS,

 6. przygotowanie projektu graficznego mapy szlaku;

 7. opracowanie systemu identyfikacji wizualnej szlaku, w tym: logotypu, projektu graficznego tablic informacyjnych, projektu graficznego znaków drogowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.


Ad. 1)

Celem audytu jest analiza i ocena walorów oraz infrastruktury istniejącej na szlaku, oraz w jego niedalekim sąsiedztwie. Celem przeprowadzenia analizy jest nie tylko inwentaryzacja zasobów i ocena potencjału w zakresie rozwoju turystyki, ale także wybranie spośród wszystkich walorów i zasobów tych, które mogą przyciągnąć potencjalnego turystę w dane miejsce. Ocena bazy noclegowej oraz poznanie słabych i mocnych stron poszczególnych miejsc związanych ze szlakiem pozwoli ocenić, jak są one przygotowane do przyjęcia wszystkich, którzy postanowią swój czas spędzić w tym właśnie miejscu.

W ramach zleconego audytu wykonawca zobowiązany będzie zweryfikować i ocenić następujące kwestie: 1. Analiza miejsc pod kątem ich związku z wyspecyfikowanymi postaciami jak również pod kątem pozostałości po ich życiu i twórczości w danym miejscu, z uwzględnieniem:

 • pamiątek niematerialnych

 • miejsc/izb pamięci

 • miejsc pochówku

 • pomników

 • obiektów budowlanych

 • muzeów

 • wydarzeń kulturalnych (koncerty, konkursy, imprezy poświęcone danej postaci)

 • miejsc będących scenografią do filmów
 1. Walory turystyczne miejsc znajdujących się na szlaku, również te, niebezpośrednio z nim związane, w tym:

 • naturalne (rzeki, jeziora, lasy, obszary chronione, pomniki przyrody)

 • antropogeniczne (zabytki architektury, ciekawe obiekty współczesne, muzea i wystawy, imprezy i wydarzenia mogące stanowić atrakcje turystyczne, obiekty kultury materialnej i niematerialnej)

 1. Stan zagospodarowania turystycznego danego miejsca/obiektu:

 1. Dostępność komunikacyjna (elementy infrastrukturalne, organizacja transportu zbiorowego itp.)

 2. Infrastruktura turystyczna

 • baza noclegowa

 • baza gastronomiczna

 • baza uzupełniająca (szlaki turystyczne, informacje turystyczne. oznakowanie miasta etc.)

 1. Infrastruktura paraturystyczna

 • obiekty sportowe i wypoczynkowe

 • urządzenia rozrywkowe

 • infrastruktura usługowa

 1. Funkcjonujące formy turystyki (w tym funkcjonujące szlaki)

 1. Analiza aktywności marketingowej

 2. Wnioski i rekomendacje

AUDYT MUSI ZAWIERAĆ DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

Ad. 2)

W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do: 1. wyznaczenia i opisanie szczegółowej trasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami szlaku w oparciu o istniejące drogi

 2. analizy stanu dróg, którymi będzie wiódł szlak oraz stanu ich oznakowania


Ad. 3) i 4)

W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do: 1. wyspecyfikowania miejsc, w których powinny znaleźć się turystyczne znaki drogowe dotyczące przebiegu szlaku oraz turystyczne tablice informacyjne, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, dokumentacja fotograficzna

 2. przygotowania szczegółowych wytycznych dotyczących uzyskania pozwoleń na ustawienia znaków i tablic w wyspecyfikowanych miejscach


Ad. 5)

W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego mapy szlaku w skali 1:170 000. Opracowanie winno zawierać: 1. mapę całego obszaru województwa mazowieckiego;

 2. monografię Mazowieckiego Szlaku Literackiego (opis poszczególnych miejsc na szlaku, zdjęcia poszczególnych atrakcji);

 3. adresy, informacje, porady (noclegi, gastronomia, komunikacja, punkty informacji turystycznej).


Ad. 6)

W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do wypozycjonowania GPS miast oraz obiektów znajdujących się na trasie szlaku.


W ramach realizacji zadania wykonawca zobowiązuje się przygotować logo Literackiego Szlaku Mazowsza, projekt tablicy informacyjnej przy obiektach oraz projekt turystycznego znaku drogowego. Projekt logo powinien być przygotowane w trzech wersjach kolorystycznych: kolorowej, czarno-białej i monochromatycznej, oraz w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Projekt powinien określać pole ochronne dla znaku jak również jego minimalną wielkość.


 1. WYKAZ MIEJSC I POSTACI WYSPECYSIKOWANYCH DO SZLAKU
 1. Ostrołęka

Wiktor Gomulicki (ur. 17 X 1848 w Ostrołęce; zm. 14 II 1949 w Warszawie). Autor „Wspomnień niebieskiego mundurka” (1906) patrz: Pułtusk. Jako jeden z pierwszych docenił twórczość Norwida. W Ostrołęce: tablica upamiętniająca miejsce urodzenia pisarza

 1. Ławy k. Ostrołęki

Franciszek Fiszer (Franc Fiszer) ur. 25 III 1860 w majątku Ławy k. Ostrołęki, zm 9 kwietnia 1937 w Warszawie; filozof, erudyta, postać ze środowiska kabaretu oraz kręgów artystyczno-literackich. Przyjaźnił się z wieloma znanymi literatami i filozofami. Został zapamiętany dzięki licznym anegdotom, powiedzeniom i żartom stworzonym przez niego i o nim. Wśród najbliższych przyjaciół Fiszera byli Bolesław Leśmian (sądzi się, że to Fiszer stworzył jego pseudonim artystyczny), Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Skamandryci: Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Jan Lechoń , Zenon Przesmycki, Artur Rubinstein oraz Antoni Lange. Uważa się, że Fiszer był pierwowzorem postaci Pana Kleksa (Jan Brzechwa).W 1985 roku historie o Franciszku Fiszerze z różnych dzienników i wspomnień zostały zebrane przez Romana Lotha w książce Na rogu świata i nieskończoności.

 1. Ciechanów

Maria Konopnicka od pocz. XIX w. odwiedzała Ciechanów, gdzie osiedlił się jej najmłodszy syn, działała na rzecz lokalnej społeczności. Obecnie w parku pomnik pisarki.

Henryk SienkiewiczZamek w Ciechanowie (dziś malownicza ruina) był miejscem pojedynku bohatera „Krzyżaków”, Zbyszka z Bogdańca z Rotgierem.

 1. Opinogóra

Zygmunt Krasiński (ur. 19 II 1812 Paryż, zm. 23 II 1859 Paryż), od 1843 r. właściciel neogotyckiego zameczku., obecnie Muzeum Romantyzmu, ekspozycja także w odbudowanym dworze, w parku pomnik Zygmunta Krasińskiego, w kościele – nagrobek matki poety, Marii z Radziwiłłów Krasińskiej autorstwa Luigi Pampalloniego nawiązujący do „Nieboskiej komedii”. W parku pomnik Zygmunta Krasińskiego.

 1. Gołotczyzna:

Aleksander Świętochowski (ur. 18 I 1849 Stoczek na Podlasiu, zm. 25 IV 1938 Gołotczyzna), publicysta, dramaturg, prozaik, historyk i filozof, działacz polityczny i społeczny. Obecnie kompleks muzealny Muzeum Pozytywizmu im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie obejmujący willę „Krzewnia”, gdzie żył i pracował pisarz, dworek Aleksandry Bąkowskiej, zabudowania gospodarcze i budynki szkoły rolniczej z pocz. XX w.

 1. Szulmierz

Stefan Żeromski w 1887 r. przez kilka tygodni był nauczycielem we dworze. Opisy Szulmierza i okolic w „Dziennikach”, Szulmierz był pierwowzorem Nawłoci z „Przedwiośnia”, opowieści z okolic stały się kanwą utworu „Rozdziobią nas kruki, wrony”.

 1. Płock

Władysław Broniewski (ur. 17 XII w Płocku, zm. 10 II Warszawa), ukończył Gimnazjum Polskie
w Płocku. Przy ulicy Kościuszki – dom W. Broniewskiego (obecnie ZNP), kilkusetletni dąb (ślady w poezji), pomnik poety; książnica jego imienia.

Jan Lemański (ur. 7VII 1866 r. w Głażewie pod Płockiem, zm. 1933 Warszawa), ukończył gimnazjum w Płocku, poeta, satyryk i bajkopisarz okresu Młodej Polski, autor m.in. „Bajek” 1902, był w składzie redakcji „Chimery”, mąż Marii Komornickiej (przez dwa lata), patrz: powiat kozienicki

Julian Stryjkowski (ur. 27 IV 1905 w Stryju, zm. 8 VIII 1996 w Warszawie), prozaik, dramaturg, Dziennikarz autor m.in. „Austerii”, 1966, „Wielkiego strachu”, 1980. W latach 1932-1933 nauczyciel gimnazjum w Płocku

Stefan Themerson (ur. 25 I 1910 w Płocku, zm. 6 IX 1988 w Londynie) awangardowy artysta: prozaik, poeta, filmowiec, filozof, kompozytor, twórca koncepcji poezji semantycznej.

 1. Sarbiewo

Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ (ur. 24 II 1595 w Sarbiewie k. Płońska (w kościele – tablica pamiątkowa), zm. 2 IV 1640 w Warszawie, wybitny poeta polskiego baroku (Poeta laureatus), zwany sarmackim Horacjuszem. W Sarbiewie odbywają się Międzynarodowe Dni ks. Macieja Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (ZLP); Ogólnopolski konkurs poetycki „O laur Sarbiewskiego” (Sarbiewo i Płońsk).

 1. Pułtusk

Włodzimierz Wolski ur. 9 X 1924 w Pułtusku, poeta z kręgu Cyganerii Warszawskiej, a więc i Norwida, autor m.in. libretta do „Halki” Moniuszki. Pułtusk jest miejscem akcji „Wspomnień niebieskiego mundurka” i wspomnień z dzieciństwa „Miecz i łokieć” Wiktora Gomulickiego, który w Pułtusku spędził dzieciństwo i ukończył gimnazjum przy klasztorze oo. Benedyktynów.

 1. Laski

Na cmentarzu leśnym w Laskach pochowani m.in.: Antoni Słonimski, Marian Brandys, Jerzy Liebert, Stanisław Stomma, Jan Lechoń, Aleksander Małachowski, Jerzy Zawieyski, Zygmunt Kubiak. Bywali i pisali w Laskach, także m.in. Zbigniew Herbert, Ewa Szelburg-Zarmbina, ks. Jan Twrdowski. Zakład dla Niewidomych był ważnym ośrodkiem katolickiej inteligencji oraz miejscem przyciągającym i chroniącym ludzi prześladowanych przez władze komunistyczne.

 1. Zaborów

W pałacu w Zaborowie nagrywane były plenery m.in. filmów „Lalka” i „Kariera Nikodema Dyzmy”
We dworze u Izbińskich bywała pisarka Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, od pana Trzaskowskiego mieli nabyć konie dla regimentu bohaterowie „Ogniem i mieczem”, Wołodyjowski i Zagłoba, lecz po drodze doszło do pojedynku z Bohunem w Lipkowie.

 1. Zegrzynek

Jerzy Szaniawski (ur. 10 II 1886 w Zegrzynku, zm. 1970 w Warszawie) dramaturg, felietonista, prozaik autor m.in. „Dwóch teatrów”, „Profesora Tutki”. W Zegrzynku mieszkał do 1939 r. i od 1950 r. W Zegrzynku bywała Maria Konopnicka. W roku 1977 dworek w Zegrzynku spłonął. Obecnie malownicza ruina i resztki parku.

 1. Strachówka

odbudowany dworek prababki CN Hilarii Sobieskiej. Tu poznali się rodzice CN Jan i Ludwika, tu urodziło się jego rodzeństwo, tu mieszkał po śmierci matki w 1825 r. Coroczna impreza „korowód weselny rodziców Norwida”.

 1. Wołomin:

Zofia Nałkowska (ur. 10 XI 1664 Warszawa – zm. 17 XII 1954 tamże) powieściopisarka i publicystka. W rodzinnym domu pisarki, zbudowanym w połowie lat 90. XIX w. (zwanym „domem nad łąkami”) mieści się Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Domowi poświęciła Nałkowska utwór „Dom nad łąkami” (1925).

 1. Węgrów

Cyprian Norwid „Vanitas”, Maria Konopnicka „Bój pod Węgrowem” – literackie odniesienia do bitwy z 3 II 1863 – jednej z największych bitew powstania styczniowego, pomnik bitwy (głaz narzutowy) na miejscu mogiły kosynierów. „Polskie Termopile” to określenie bitwy użyte przez Norwida, wcześniej przez poetę francuskiego, Augusta Barbiera)

Węgrów i wieś Jatypory – związane z postacią mistrza Twardowskiego (w zakrystii kościoła farnego w Węgrowie przechowywane jest „lustro Twardowskiego”, w którym Zygmunt August zobaczył ducha Barbary Radziwiłłówny)

 1. Żyrardów

Paweł Hulka – Laskowski (ur. 25 VI 1881 w Żyrardowie, zm. 29 X Cieszyn) powieściopisarz, publicysta tłumacz, krytyk literacki, autor m.in. wspomnień „Mój Żyrardów”. W żyrardowie obecnie GABINET PISARZA Pawła Hulki-Laskowskiego (Oddział Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie)

 1. Radziejowice

Zespół pałacowo- parkowy, obecnie Dom Pracy Twórczej (od roku 1965), odwiedzali go m.in. Juliusz Kossak, Lucjan Rydel, Jarosław Iwaszkiewicz, Józef Chełmoński (w pałacu gabinet malarza), Jerzy Waldorff (stały rezydent, w pałacu jego gabinet). Zwiedzanie z przewodnikiem – soboty, niedziele i święta.

 1. Podkowa Leśna

Jarosław Iwaszkiewicz (ur. 20 II 1894 w Kalniku na Ukrainie, zm. 2 III 1980 w Warszawie).
W Podkowie w posiadłości darowanej Annie Iwaszkiewiczowej w prezencie ślubnym – Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Wśród gości domu m.in.: Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Stanisław Baliński, Jerzy Mieczysław Rytard, Karol Szymanowski, Czesław Miłosz, Stanisław Dygat, Krzysztof Kamil Baczyński, Leon Schiller, Pola Gojawiczyńska, Jerzy Andrzejewski, Władysław Tatarkiewicz.

Irena Krzywicka (ur. 28 V Jenisiejsk 1899, zm. 12 VII 1994 Bures-sur-Yvette), pisarka, publicystka, tłumaczka, autorka m.in. autobiografii „Wyznania gorszycielki”. W Podkowie od 1930 r., gdzie wybudowała willę „Szklany dom”.

Bendykt Hertz (ur. 1872 Warszawa, zm. 1952 Podkowa Leśna), prozaik, satyryk, bajkopisarz, publicysta, tłumacz (m.in. bajek Kryłowa). W Podkowie od 1930 r., gdzie wybudował willę „Kurza stopka”

 1. Brwinów

Zygmunt Bartkiewicz (ur. 21 X Pabianice, zm. 10 VI 1944 Warszawa), pisarz, od 1907 r. właściciel placu w Brwinowie, gdzie pobudował dworek „Zagroda” (wsi i przyrodzie poświęcił opowiadanie „Psie dusze”). Obecnie siedziba Tow. Przyjaciół Brwinowa i muzeum pisarza.

Na cmentarzu w Brwinowie – groby Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 1. Konstancin – Jeziorna

Wacław Gąsiorowski (ur. 27 VI Warszawa, zm. 30 X 1939 Konstancin) autor powieści historycznych (m.in. z okresu epopei napoleońskiej), od r. 1936 sołtys Konstancina, pochowany na cmentarzu w Skolimowie)

Stefan Żeromski (ur. 14 X 1864 Strawczyn, zm. 20 XI 1925 Warszawa), zakupił w roku 1920 willę „Świt” w Konstancinie, gdzie spędzał z rodziną miesiące letnie. Obecnie willa jest własnością fundacji. Czasem udostępniana publiczności

Inne związki literackie:Miron Białoszewski, cykl „Konstancin”

Katarzyna Witwicka, „Opowiadania konstancińskie”

Monika Żeromska, „Wspomnienia”

 1. Józefów

Michał Elwiro Andriolli (ur. 2 XI 1836 w Wilnie, zm. 23 VIII 1893 w Nałęczowie), ilustrator, rysownik malarz, twórca ilustracji do „Pana Tadeusza” i „Konrada Wallenroda” 1879-1882.

W 1880 r. nabył folwark Anielin, budują tam willę, a potem po obu stronach Świdra wybudował kilkanaście willi (folwark „Brzegi”) na wynajem wg własnego projektu (styl „świdermajer” – określenie wymyślone przez K.I. Gałczyńskiego. W Karczewie w kościele barokowym „Św. Kazimierz” pędzla Andriollego. W Muzeum Ziemi Otwockiej w Otwocku (Narutowicza 2/4) część ekspozycji poświęcona artyście 1. Garwolin

Miron Białoszewski (ur. 30 VI 1922 Warszawa, zm. 17 VI 1983 tamże), poeta, prozaik, dramatopisarz. W Garwolinie mieszkała matka Mirona Białoszewskiego, który mieszkał z nią krótko po wojnie, często ją odwiedzał. Matka zmarła w 1980 r.. Opisy sytuacji Garwolińskich w „Dzienniku” poety i w „Garwolin tam i z powrotem” (z tomu „Odczepić się 1978 r.).
W centrum Garwolina nad rzeką Wilgą pomnik (z trzema kaczkami).

 1. Chlewiska

W Chlewiskach znajduje się zabytkowy dworek nabyty niegdyś przez wdowę po Władysławie Reymoncie za pieniądze otrzymane przez pisarza za zdobycie literackiej nagrody Nobla. Obecnie jest to Dom Pracy Twórczej Reymontówka.

 1. Przysucha

Oskar Kolberg (ur. 22 II 1814 w Przysusze, zmarł 3 Vi 1890 w Krakowie) etnograf, kompozytor
i folklorysta, autor m.in. pięciotomowego dzieła p.t. „Mazowsze”. W dawnym dworze Dembińskich – Muzeum im. Oskara Kolberga (oddział Muzeum Wsi Radomskiej). Patrz także: powiat szydłowiecki

 1. Wsola

obecnie Muzeum Witolda Gombrowicza (pałacyk Jerzego Gombrowicza – brata pisarza, pisał tu „Pamiętnik z okresu dojrzewania”, „Ferdydurke” (fragmenty). Ostani raz przebywał w 1939 r.

 1. Skaryszew

Skaryszew jest miejscem akcji opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza „Kościół w Skaryszewie”, na jego podstawie film w reż. Stanisława Różewicza „Ryś”.

 1. Czarnolas

w 1559 odziedziczył połowę Czarnolasu, w Czarnolesie co najmniej od 1576 r. – po ślubie z Dorotą Podlodowską. W Zwoleniu obecnie – nagrobek z popiersiem poety, w Czarnolesie – w dawnym dworze Jabłonowskich obecnie Muzeum Jana Kochanowskiego, pomnik Urszulki, obelisk w miejscu słynnej lipy. W wakacje 1841 roku Cyprian Norwid podczas swej literacko-artystycznej, romantycznej podróży z Władysławem Wężykiem po Królestwie Polskim odwiedził Zwoleń i Czarnolas, aby złożyć hołd uwielbianemu poecie. W opisie dodać Zwoleń (nagrobek z popiersiem) i Sycynę (miejsce urodzenia). 1. DODATKOWE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy ze zleceniodawcą. Wszelkie materiały wykorzystane w ostatecznym opracowaniu jak również samo opracowanie muszą uzyskać akceptację zleceniodawcy. Wszelkie niejasne kwestie wykonawca zobowiązuje się wyjaśniać ze zleceniodawcą w trakcie realizacji zadania.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej w czasie wykonywania zadania.
Wszystkie materiały bazowe powstałe w trakcie realizacji zadania (np. zdjęcia, teksty, bazy danych itd.) Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać Zleceniodawcy w wersji elektronicznej na płytach CD, w sposób umożliwiający ich dalsze przetwarzanie wraz ze zgodą (licencją) na ich wykorzystanie przez Zleceniodawcę na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie,

  • zwielokrotnianie techniką druku i wszystkimi innymi technikami videograficznymi, cyfrowymi i elektronicznymi,

  • wprowadzanie do obrotu,

  • wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,

  • publicznie wykonywanie albo publicznie prezentowanie,

  • wystawianie,

  • wyświetlanie,

  • wypożyczanie i wynajmowanie,

  • wykorzystywanie fragmentów dzieła i materiałów bazowych do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Zleceniodawcę;

  • przetwarzanie dzieła, w tym aktualizacja i modyfikacja treści, zakresu, grafiki, wymiana zdjęć, itp.


II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowi 100% kosztów całkowitych zadania.

 2. Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty dla niniejszego zadania.

 3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

 4. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 5. Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do dofinansowania w ramach dotacji dostępne są w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4.

 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Do konkursu mogą być składane oferty zadania, które realizowane będzie w terminie od dnia podpisania umowy w przedmiocie powierzenia realizacji zadania publicznego do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.


IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się: od 28 września do 19 października 2011 roku.

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26, w godzinach: 8.00 – 16.00; w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, w godzinach: 8.00 – 16.00; za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego) na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS OFERT-TURYSTYKA” ZADANIE NR….. pod nazwą……, drogą elektronicznąopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu: urzad_marszalkowski@mazovia.pl.

 3. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie.

 4. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz można pobrać ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego www.dialog.mazovia.pl – zakładka ”Prawo i dokumenty”.

 5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

 1. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji – zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od daty jego wystawienia) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów)

 3. statut, w przypadku gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Wszelkie kopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Na ostatniej stronie każdego z potwierdzanych dokumentów należy umieścić napis (pieczątkę) „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Pozostałe strony potwierdzanych dokumentów powinny być parafowane.

 2. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną załączniki powinny zostać zeskanowane i dołączone w formie plików w formacie *.pdf.

 3. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego załącznika ze wskazaniem na pierwszej stronie każdej oferty, przy której się znajduje. Oferta złożona bez wymaganego załącznika jest niekompletna.

 4. Oferent może złożyć dowolną ilość ofert w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania.

V. Terminy i tryb wyboru oferty

 1. Procedura oceny formalnej ofert jest dokonywana na bieżąco i rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu oferty na konkurs.

 2. 24- 25 października 2011 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim, w jego delegaturach oraz na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert” zostanie zamieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju uchybienia.

 3. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu lub sekretariatu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej) złożenia zastrzeżenia w sytuacji gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

 4. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 5. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa opiniująca oferty, powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Komisja konkursowa opiniująca oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VI ogłoszenia.

 6. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.

 7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w jego delegaturach, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, a także na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkurs ofert”. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.

 8. Od uchwały Zarządu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 9. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 listopad 2011 roku.

VI. Kryteria wyboru ofert

Nie będą rozpatrywane oferty:

 1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;

 2. niekompletne;

 3. złożone po terminie;

 4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;

 5. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie;

 6. niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych w ogłoszeniu;

 7. niezgodne ze specyfikacją zadania;

 8. których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe podane w ogłoszeniu konkursowym w punkcie III.3.

W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego:

- pozyskanie partnerów z doświadczeniem w realizacji zadań o podobnym charakterze;

- doświadczenie podmiotu w realizacji projektów i zadań będących przedmiotem konkursu;

-posiadane rekomendacje dla podmiotu i partnerów( w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, innych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów)15

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania:

adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa30

Ocena projektu:

- rzetelny, realny opis planowanych działań.10

Zgodność ze specyfikacją i zadaniami określonymi w ogłoszeniu.

40

Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich

5

Liczba punktów ogółem

100

VIII. Dodatkowych informacji udzielają

pracownicy Wydziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków:

Agata Kowalska – podinspektor , ul. Okrzei 35, IV piętro, pok. 424B, tel. (22) 59 79 509,


e-mail: a.kowalska@mazovia.pl

Kamila Kowalikowska – p.o kierownika, ul. Okrzei 35, II piętro, pok. 214, tel. (22) 59 79 574,e-mail: k.kowalikowska@ mazovia.pl


: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Nazwa instytucji oraz kraj, z którego delegacja przybywa
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 1224/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn
mazovia -> Uchwała Nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
mazovia -> Nazwa przedsiębiorstwa (organizacji)
mazovia -> 30 stycznia 2008 r., Warszawa, Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14. 9: 30 – 10: 00– Rejestracja
mazovia -> Egipt 1022 osoby
mazovia -> Nie wyśmiewaj małego ziarenka, pewnego dnia będzie ono drzewem… przysłowie angolskie o rolnictwie ekologicznym dla nauczycieli
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 166/320/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego
mazovia -> Stowarzyszenie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 210/6/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy