Załącznik do uchwały Nr 392/23/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2008 2009 WarszawaPobieranie 1.72 Mb.
Strona1/22
Data18.06.2016
Rozmiar1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Załącznik do uchwały Nr 392/23/11

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 1 marca 2011 r.
Zarząd Województwa Mazowieckiego


Raport

z realizacji Programu ochrony środowiska

Województwa Mazowieckiego

za lata 2008 - 2009

Warszawa, luty 2011 rok

Dokument został opracowany w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wydziale Polityki Ekologicznej

Spis treści

Wyjaśnienie skrótów użytych w Raporcie 5
I. Wprowadzenie 6
1. Cel i zakres Raportu 6

2. Metodyka opracowania Raportu i źródła informacji 6

3. Założenia Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata

2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. 7
II. Ocena opisowa realizacji Programu ochrony Środowiska

Województwa Mazowieckiego w Latach 2008-2009. 8
1. Cel główny - Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska 8

1.1. Ocena ogólna 8

1.2. Ocena szczegółowa 10

1.2.1. Poprawa jakości wód 10Ograniczenie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 10

1.2.2. Ochrona powierzchni ziemi 13Ochrona gleb użytkowanych rolniczo 13

Rekultywacja terenów zdegradowanych 16

1.2.3. Gospodarka odpadami 17Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 17

1.2 4. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 20Zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń 20

Ograniczenie emisji niskiej 23

1.2.5. Hałas 25Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców w miejscach poważnego naruszenia

standardów 25

Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian 29

1.2.6. Promieniowanie niejonizujące 32Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 32

2. Cel główny - Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii oraz

rozwój proekologicznych form działalności w gospodarce 33

2.1. Ocena ogólna 33

2.2. Ocena szczegółowa 35

2.2.1. Racjonalne gospodarowanie wodą 35Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi 35

Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych 35

Zmniejszenie narastającego deficytu wód podziemnych i powierzchniowych 37

2.2.2. Wykorzystanie energii 38Zmniejszenie energochłonności gospodarki 38

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 40

2.2.3. Ekologia w rolnictwie 43Zmniejszenie presji rolnictwa na środowisko naturalne 43

2.2.4. Proekologiczne inwestycje w dziedzinie transportu 46Zmniejszenie presji środków transportu na środowisko naturalne 46

3. Cel główny - Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych 48

3.1. Ocena ogólna 48

3.2. Ocena szczegółowa 49

Ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych 49

Kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego respektującej wartości

przyrodnicze i krajobrazowe 55

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 56

4. Cel główny - Zwiększenie lesistości i ochrona lasów 59

4.1. Ocena ogólna 59

4.2. Ocena szczegółowa 59

Ochrona ekosystemów leśnych 59

Poprawa lesistości 60

5. Cel główny - Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego 62

5.1. Ocena ogólna 62

5.2. Ocena szczegółowa 64

5.2.1. Ochrona przed powodzią i suszą 64Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią oraz suszą hydrologiczną 64

Zwiększanie retencyjności oraz poprawa stanu przeciwpowodziowych urządzeń technicznych 64

5.2.2. Ochrona przed osuwiskami 66Ograniczenie skutków procesów geodynamicznych 66

5.2.3 Ochrona przeciwpożarowa 69- Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej 69

5.2.4. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym 71- Zmniejszenie zagrożenia w przypadku wystąpienia awarii 71

5.2.5. Transport substancji niebezpiecznych 72- Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych 72

6. Cel - Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej 73

6.1. Ocena ogólna 73

6.2. Ocena szczegółowa 75

6.2.1. Edukacja ekologiczna 75- Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa 75

6.2.2. Zarządzanie środowiskowe 84- Wzmocnienie instytucjonalne 84

6.2.3. Aspekty ekologiczne w politykach sektorowych 86- Upowszechnienie ekologicznych zasad w gospodarce 86

6.2.4. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 88- Zwiększanie aktywności podmiotów gospodarczych na rzecz ochrony środowiska 88
III. Wskaźniki wdrażania programu i wskaźniki monitorowania 91
IV. Nakłady finansowe na realizację Programu
w Latach 2008-2009 96

V. Podsumowanie 99

1. Ocena realizacji Programu w latach 2008-2009. 99

2. Ocena efektów wdrażania Programu w latach 2008-2009. 105

3. Wnioski 106
Spis tabel 108
Literatura 110


Wyjaśnienie skrótów użytych w Raporcie
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BAT – najlepsze dostępne techniki

BOŚ – Bank Ochrony Środowiska

FSO – Fabryka Samochodów Osobowych

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GIS – System Informacji Geograficznej

GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GUS – Główny Urząd Statystyczny

IUNG – Instytut Uprawy i Nawożenia Gleboznawstwa

JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego

KM – Koleje Mazowieckie

KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

KPOŚK„Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

MODR – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MZA – Miejskie Zakłady Autobusowe

MZDW – Mazowieckie Zarząd Dróg Wojewódzkich

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSN – obszary szczególnie narażone

OSO – obszary specjalnej ochrony ptaków

OZE – odnawialne źródła energii

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PK – Park Krajobrazowy

PLB – obszary specjalnej ochrony ptaków

PLC – obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk, których granice

całkowicie się pokrywająPLH – specjalne obszary ochrony siedlisk

POŚ WM„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010

z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.”

PROW„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”

PSP – Państwowa Straż Pożarna

PKP PLK – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

RCEE – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

SIWRM„Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza”

SOO – specjalne obszary ochrony siedlisk

SPO-Rolnictwo - Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskichTBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

UE – Unia Europejska

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

WITD – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa

WORD – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

WPGOWojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011

z uwzględnieniem lat 2012-2015”

WZMiUW – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

ZKM – Zakład Komunikacji Miejskiej

ZPORR„Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006”

ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego

ZW ZOSP – Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnej


I . Wprowadzenie
Obowiązek sporządzania raportów z realizacji programów ochrony środowiska wynika z zapisów
art. 18 ustawy - Prawo ochrony środowiska1, która jednocześnie obliguje do tego odpowiednio zarządy województw, powiatów i gmin.
Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczas opracowanych programów ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego i raportów z ich wykonania.
Tabela 1

Wykaz programów ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego i raportów z ich realizacji


Program ochrony środowiskaUchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjmująca program ochrony środowiska

Raport z realizacji programuProgram ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2011

Nr 118/2003

z dnia 15 grudnia 2003 r.


Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za rok 2004
(z uwzględnieniem roku 2003)


Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2005-2006

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.

Nr 19/07


z dnia 19 lutego 2007 r.

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za 2007 rok

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2008-2009


Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2008-2009, zwany dalej Raportem, jest czwartym tego typu dokumentem, przedstawiającym stan zaawansowania prac środowiskowych na Mazowszu i drugim odnoszącym się do obowiązującej od 2007 r. zaktualizowanej polityki ekologicznej województwa, jaką jest Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r., zwany dalej Programem lub POŚ WM.
1. Cel i zakres Raportu
Zamiarem Raportu jest próba oceny stopnia i efektów realizacji działań, zapisanych
w POŚ WM, pokazanie postępów, jakie udało się osiągnąć w zakresie wykonania przedsięwzięć wpisanych w wyżej wymieniony Program, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, jak również analizę ujętych w POŚ WM działań oraz ich rezultatów wraz z poniesionymi nakładami finansowymi. Okres raportowania to lata 2008-2009.
2. Metodyka opracowania Raportu i źródła informacji
Metodyka opracowania niniejszego Raportu zbliżona jest do Raportu z Polityki Ekologicznej Państwa za lata 2003-2006 sporządzonego przez Ministerstwo Środowiska. Składa się z oceny opisowej, wskaźnikowej, analizy kosztów i podsumowania.

Realizacja przedsięwzięć w Raporcie wojewódzkim została zaprezentowana z podziałem na cele główne, obszary działań, cele szczegółowe i działania. Stopień realizacji działań wyznaczony jest strzałkami: - działanie zrealizowane; - działanie w trakcie realizacji; - działanie ciągłe;

- działanie nie rozpoczęte.

W dokumencie, przede wszystkim zostały opisane działania realizowane lub współfinansowane przez jednostki Samorządu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koleje Mazowieckie, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) oraz jednostki rządowe. Zadania realizowane lub współfinansowane przez pozostałe jednostki: samorządy terytorialne, Bank Ochrony Środowiska, fundusze ekologiczne, przedsiębiorstwa i in. będą uwzględnione głównie


w kosztach i poziomie realizacji działań.

Dane ze wszystkich wymienionych jednostek zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji. Wysłano ponad 650 pism z ankietami. Ponadto umieszczono informacje


o przygotowywanym Raporcie na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wartości wskaźników wdrażania i monitorowania zostały określone przy wykorzystaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego.


3. Założenia Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.
został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 19/07 z dnia 19 lutego 2007 r.

Dokument zakłada realizację sześciu celów głównych, w ramach których wyznaczone zostały obszary działań i cele szczegółowe, do których przypisane zostały poszczególne działania (zaprezentowane w dalszej części Raportu).


Tabela 2

Wykaz celów głównych, obszarów działań i celów szczegółowych stanowiących podstawę analiz w RaporcieCele główne

Obszary działań

Cele szczegółowe

1. Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska


1.2.1. Poprawa jakości wód

- Ograniczenie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód

1.2.2. Ochrona powierzchni ziemi

- Ochrona gleb użytkowanych rolniczo

- Rekultywacja terenów zdegradowanych

1.2.3. Gospodarka odpadami

- Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

1.2 4. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

- Zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń

- Ograniczenie emisji niskiej

1.2.5. Hałas


- Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców w miejscach poważnego naruszenia standardów

- Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian

1.2.6. Promieniowanie niejonizujące

- Ochrona przed polami elektromagnetycznymi


2. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii
oraz rozwój proekologicznych form działalności w gospodarce2.2.1. Racjonalne gospodarowanie wodą


- Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi

- Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych

Zmniejszenie narastającego deficytu wód podziemnych i powierzchniowych

2.2.2. Wykorzystanie energii


Zmniejszenie energochłonności gospodarki

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

2.2.3. Ekologia w rolnictwie

Zmniejszenie presji rolnictwa na środowisko naturalne

2.2.4. Proekologiczne inwestycje w dziedzinie transportu

Zmniejszenie presji środków transportu na środowisko naturalne


3. Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych

- Ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych

- Kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego respektującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe

- Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

4. Zwiększenie lesistości i ochrona lasów

- Ochrona ekosystemów leśnych

- Poprawa lesistości

5. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego5.2.1. Ochrona przed powodzią i suszą

-Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią oraz suszą hydrologiczną

- Zwiększenie retencyjności oraz poprawa stanu przeciwpowodziowych urządzeń technicznych

5.2.2. Ochrona przed osuwiskami

- Ograniczenie skutków procesów geodynamicznych


5.2.3 Ochrona przeciwpożarowa

- Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej


5.2.4. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym

- Zmniejszenie zagrożenia w przypadku wystąpienia awarii

5.2.5. Transport substancji niebezpiecznych

- Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych

6. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej


6.2.1. Edukacja ekologiczna

- Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa

6.2.2. Zarządzanie środowiskowe

- Wzmocnienie instytucjonalne

6.2.3. Aspekty ekologiczne w politykach sektorowych

- Upowszechnienie ekologicznych zasad w gospodarce

6.2.4. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska

- Zwiększanie aktywności podmiotów gospodarczych na rzecz ochrony środowiskaII. Ocena opisowa realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego w latach 2008-2009.
1. Cel główny - Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska
1.1. Ocena ogólna
Jednym z najważniejszych celów POŚ WM jest zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska.

Obszary działań i cele szczegółowe w tym zakresie zostały przedstawione poniżej.


Tabela 3

Obszary działań i cele szczegółowe w ramach celu głównego – Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiskaObszary działań


Cele szczegółowe

Poprawa jakości wód

- Ograniczenie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód

Ochrona powierzchni ziemi

- Ochrona gleb użytkowanych rolniczo;

- Rekultywacja terenów zdegradowanych

Gospodarka odpadami

- Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

- Zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń;

- Ograniczenie niskiej emisji

Hałas

- Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców w miejscach poważnego naruszenia standardów;

- Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian

Promieniowanie niejonizujące

- Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

W odniesieniu do ograniczenia odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód wszystkie zaplanowane działania są realizowane. W 2009 r. emisja ścieków do wód lub ziemi wymagających oczyszczenia wyniosła 229,2 hm³, z czego 90% stanowiły ścieki komunalne. Ilość tych ścieków zmniejszyła się na przestrzeni ostatniej dekady o około 25%. Nadal istotnym problemem jest niekorzystny wskaźnik długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej.

Dzięki wdrażaniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przy wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej i krajowych funduszy ekologicznych oraz wsparciu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego (w ramach SIWRM), zostało zrealizowanych szereg inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Jednak mimo podejmowanych działań wyniki monitoringu wód wykazują, że ich stan jest niezadowalający. Do najbardziej zanieczyszczonych rzek województwa w latach 2008-2009 należały Wisła, Bug, Bzura, Jeziorka, Brok, Utrata, Cetynia.

Decydującym elementem wpływającym na wyniki oceny stanu wód były wskaźniki biologiczne (makrolity, okrzemki). Na złą jakość wód wpływały również zanieczyszczenia fizykochemiczne, takie jak: związki azotu, węgiel organiczny i fosfor.

Według klasyfikacji ogólnej tylko 2% jednolitych części wód charakteryzuje się dobrym stanem, który stwierdzono jedynie w rzekach Modrzejowica i Drzewiczka.


W celu ochrony gleb użytkowanych rolniczo i rekultywacji terenów zdegradowanych zostały wdrożone wszystkie zaplanowane działania. Rozpoczęto, kontynuowano lub zakończono rekultywację terenów zdegradowanych na 14 składowiskach odpadów. W toku jest proces unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań – w 2008 r. zlikwidowano mogilnik
w Grójcu.

W ramach wdrażania WPGO Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadził akcje edukacyjne, m.in. szkolenia i konferencje z zakresu gospodarowania odpadami, kolportaż materiałów na temat opłat za korzystanie ze środowiska i rocznych sprawozdań z gospodarowania odpadami, a także opracowywał broszury informacyjne dotyczące azbestu.

W 2009 r. nastąpił spadek ilości wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego o około 15%
w stosunku do roku poprzedniego. Może to być jednak jednym z symptomów trwającego kryzysu gospodarczego. Największe ilości odpadów z sektora gospodarczego wytwarza MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Zakład Wodociągu Centralnego i Zakład Wodociągu Północnego oraz Elektrownia „KOZIENICE’ S.A. Świerże Górne.

W 2009 r. zmniejszyła się również ilość odpadów komunalnych zebranych w województwie mazowieckiem w stosunku do 2008 r. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2008 r. zebrano 324 kg odpadów, natomiast w 2009 r. zebrano ich 298 kg. Ogólnie jednak ilość odpadów komunalnych wolno lecz systematycznie wzrasta. W 2008 r. zebrano o około 17 % więcej odpadów komunalnych niż w 2000 r.


W latach 2008-2009 realizowane były wszystkie działania dotyczące ograniczania emisji niskiej, m.in. wykonywano termomodernizacje budynków, wprowadzano indywidualne liczniki ciepła, podłączano obiekty do miejskiej sieci cieplnej oraz zmieniano czynnik grzewczy z paliwa stałego na gazowe lub olejowe. Przeprowadzono również szereg inwestycji dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach SIWRM przeznaczył na ten cel ponad 170 mln zł.

Jednak mimo ograniczenia emisji substancji gazowych i pyłowych, pomiary stanu jakości powietrza prowadzone przez WIOŚ nadal wykazują przekroczenia obowiązujących norm dla niektórych substancji. Największy problem dotyczący stanu środowiska atmosferycznego to zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10.

W latach 2008-2009 Samorząd Województwa Mazowieckiego opracował 17 programów ochrony powietrza (głównie ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 – 15 programów, ale również ze względu na przekroczenia poziomu docelowego ozonu i benzo(a)pirenu w powietrzu), których realizacja ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska atmosferycznego.
W ramach inwestycji ograniczających uciążliwość akustyczną na terenie Mazowsza realizowane były zadania dotyczące m.in. budowy ekranów dźwiękochłonnych, wymiany okien, poprawy stanu nawierzchni dróg, przebudowy dróg, a także modernizacji tras kolejowych.

Ponadto Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2009 r. przyjął 7 programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych poza aglomeracjami wzdłuż 7 dróg krajowych i jednej ekspresowej. Wymienione obszary znajdują się przy odcinkach dróg nr 2, 7, S7, 8, 17, 60, 61, 79 (łącznie obejmują ok. 304 km).

Z badań WIOŚ wynika, że nadal głównym źródłem zagrożenia hałasem jest komunikacja, szczególnie transport drogowy. Największe przekroczenia występują w centralnych rejonach dużych miast oraz przy drogach, na których odbywa się ruch tranzytowy. Miastem najbardziej zagrożonym hałasem, zarówno pod względem liczby ludności narażonej na hałas jak i wielkości powierzchni objętej ponadnormatywnym hałasem jest m.st. Warszawa.

W 2010 r. uchwalony został Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. Realizacja działań zawartych w powyższym opracowaniu oraz w ww. dokumentach Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest niezwykle istotna z punktu widzenia poprawy klimatu akustycznego na Mazowszu.


W latach 2008-2009 nie stwierdzono w województwie mazowieckim obszarów, na których poziomy pól elektromagnetycznych mogłyby zagrażać zdrowiu.

W 2009 r. wykonano pomiary monitoringowe w 6 punktach na terenie m.st. Warszawy, w Siedlcach, Legionowie, Pruszkowie, Ostrołęce, Płocku i Radomiu, a także w 15 miastach poniżej 50 tys. mieszkańców oraz w 15 punktach na terenach wiejskich. W żadnym z badanych punktów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm.

W województwie mazowieckim nie ma obszarów ograniczonego użytkowania ze względu
na oddziaływanie pól elektromagnetycznych.
1.2. Ocena szczegółowa


: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Nazwa instytucji oraz kraj, z którego delegacja przybywa
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 1224/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn
mazovia -> Uchwała Nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
mazovia -> Nazwa przedsiębiorstwa (organizacji)
mazovia -> 30 stycznia 2008 r., Warszawa, Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14. 9: 30 – 10: 00– Rejestracja
mazovia -> Egipt 1022 osoby
mazovia -> Nie wyśmiewaj małego ziarenka, pewnego dnia będzie ono drzewem… przysłowie angolskie o rolnictwie ekologicznym dla nauczycieli
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 166/320/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego
mazovia -> Stowarzyszenie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 210/6/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy