Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona1/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Załącznik do uchwały

Nr XVIII/128/08

Rady Miasta Lubartów

z dnia 28 marca 2008 r.Miasto LubartówStrategia Rozwoju

Miasta Lubartów

do roku 2015


Lubartów, marzec 2008SZANOWNI PAŃSTWO,

W październiku 2007 roku przystąpiliśmy do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lubartowa. Do współpracy w tworzeniu tego ważnego dokumentu zaprosiliśmy konsultantów


i ekspertów z firmy RES Management S.C.

Pracę rozpoczęliśmy od gromadzenia niezbędnych danych statystycznych, materiałów potrzebnych do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz oceny poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Formułowanie misji, celów i projektów realizacyjnych było kolejnym etapem pracy zespołów osób rekrutujących się z pracowników Urzędu Miasta, radnych jak i reprezentantów różnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw.

Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych prowadzonych jesienią 2007 roku powstały konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju Miasta w latach 2008-2015, które uwzględniają ważne, realne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.

Istotną cechą naszej strategii jest jej spójność z innymi dokumentami planistycznymi takimi jak:

- Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020;

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013.

- Strategia Rozwoju Powiatu Lubartowskiego 2007-2015;

- Program Ochrony Środowiska Gminy Miasto Lubartów;

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów;

Mimo braku odwołania, strategia jest zgodna z koncepcją zrównoważonego rozwoju sformułowaną na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku i Agendą 21.

Nie jest ona dokumentem zarządzania operacyjnego, który tak jak budżet miasta, musi być wykonany. Jest to plan zamierzeń pokazujący kierunki rozwoju miasta. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych oraz wewnętrznych uwarunkowań. Pokazuje jednak faktyczny stan zasobów miasta w roku 2007 i stanowi początek nowego, wieloletniego procesu rozwoju zgodnego z misją miasta. Strategia jest „małym krokiem w wielkiej sprawie”.

Za współpracę przy powstaniu tego dokumentu składam serdeczne podziękowania konsultantom i ekspertom z firmy RES Management S.C. oraz wszystkim mieszkańcom miasta, którzy uczestniczyli w pracach zespołów problemowych.Burmistrz Miasta

Jerzy Zwoliński

Dokument Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015 został opracowany na podstawie wyników prac Zespołu Opracowującego Strategię, w którego pracach uczestniczyli:Przedstawiciele Urzędu Miasta:

Jerzy Zwoliński – Burmistrz

Jacek Krzysztof Świętoński – Z-ca Burmistrza - Koordynator prac nad Strategią

Pracownicy Wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Lubartów

oraz

Konsultanci RES Management S.C.:

Paweł Mentelski – główny konsultant,

Tomasz Bartnicki – konsultant i główny moderator,

dr Paweł Wroński – ekspert,

Maciej Jednakiewicz – konsultant i moderator,

Justyna Kostecka – asystent,

Wiktoria Wójcik – asystent.

W pracach nad Strategią wzięli również udział mieszkańcy Miasta oraz przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji działających na terenie Lubartowa. Lista uczestników prac nad Strategią została zamieszczona na następnej stronie, listy obecności są załącznikami do dokumentu Strategii.Tabela 1. Lista osób, które uczestniczyły w warsztatach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju Lubartowa

Zespół Nr 1 - sfera społeczna

1.

Adamczyk Tomasz

Radny RM

2.

Antonik Agnieszka

MOPS

3.

Bajda Krystyna

Radna RM

4.

Banucha Adam

Lubartowski Ośrodek Kultury

5.

Borzęcka Helena

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne

6.

Charliński Janusz

Powiatowy Urząd Pracy

7.

Filipowicz Anna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

8.

Gajewski Jarosław

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

9.

ks. Huzar Józef

Dziekan Dekanatu Lubartowskiego

10.

Jabłońska Beata

UM Wydział Spraw Społecznych

11.

Jednous Stanisław

UM Wydział Oświaty Kultury i Sportu

12.

Jedut Jerzy

KS „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji

13.

Kirylak Krzysztof

Komenda Powiatowa Policji

14.

Kulka Bożena

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

15.

Lato Jerzy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

16.

Lisek-Jublewska Bogumiła

Radna RM

17.

Mazurek Krystyna

Dyrektor II LO im. Piotra Firleja

18.

Migal Marta

Społeczna Szkoła Muzyczna im. F. Chopina

19.

Mitura Bożena

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

20.

Moskaluk Zbigniew

Radny RM

21.

Pankowski Marek

UM Wydział Promocji i Projektów Społecznych

22.

Polichańczuk Marek

KS „Lewart

23.

Pożak Janusz

KS „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji

24.

Rybak Andrzej

Miejska Biblioteka Publiczna

25.

Struski Sławomir

Starostwo Powiatowe

26.

Walczak Jerzy

Radny RM

27.

Włoszek Jolanta

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

28.

Wronowski Andrzej

Komendant Straży Miejskiej

29.

Zalewski Jacek

Przewodniczący RM

30.

Zalewski Karol

ZHP Hufiec Lubartów

31.

Zbiciak Jerzy

Gimnazjum Nr 1 im. KEN

32.

Żyśko Józef

Radny RM
Zespół nr 2 - sfera potencjałów

1.

Barszczyk Rafał

Zakład Energetyczny „LUBZEL”

2.

Borowicz Ryszard

Radny RM

3.

Bronisz Jan

PSSE w Lubartowie

4.

Gasiuk Tadeusz

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

5.

Gorzel Zofia

UM Wydział Rozwoju Gospodarczego

6.

Góźdź-Staszek Beata

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa

7.

Kosiński Marek

Zakład Energetyczny „LUBZEL”

8.

Krojec Ewa

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lubartowie

9.

Olesiejuk Marian

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

10.

Słowikowska Alina

UM Wydział Infrastruktury

11.

Stępiński Radosław

UM Wydział Infrastruktury

12.

Strzelecki Andrzej

UM Wydział Planowania Przestrzennego

13.

Tomasiak Jacek

SM Lubartów

14.

Trocyk Artur

UM Wydział Rozwoju Gospodarczego

15.

Winiarski Marek

SM Lubartów

16.

Wójtowicz Ludwik

SM „Wspólny Dom”

17.

Wronowski Grzegorz

Urząd Gminy Lubartów
Zespół nr 3 - sfera gospodarcza

1.

Abramowicz Adam

Nadleśnictwo Lubartów

2.

Fiutka Piotr

Radny RM

3.

Gajewski Mirosław

Bank Spółdzielczy

4.

Grabek Ewa

Radna RM

5.

Kardasz Andrzej

Radny RM

6.

Kozieł-Ludwiczuk Anna

Urząd Skarbowy w Lubartowie

7.

Kula Waldemar

Radny RM

8.

Mazur Wiesław

Gaspol S.A. Region Lubartów

9.

Mileszczyk Bogumiła

Bank Przemysłowo − Handlowy oddział
w Lubartowie

10.

Poznański Grzegorz

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „JEDNOŚĆ”,

11.

Sowa Jadwiga

Mota Engil Polska S.A. Region Lubartów

12.

Strzelecki Sławomir

Naczelnik Wydziału Infrastruktury

13.

Szkułat Andrzej

Mota Engil Polska S.A. Region Lubartów

14.

Targońska Krystyna

Agencja Rozwoju Lokalnego w Lubartowie LFR

15.

Tomasiak Jacek

Radny RM

16.

Turowski Piotr

Wydział Rozwoju Gospodarczego

17.

Walkiewicz Tadeusz

Radny RM

18.

Więsyk Monika

Wydział Finansowy

19.

Wójtowicz Henryk

Solbet Lubartów S.A.

20.

Zięba Piotr

Radny RM

Źródło: opracowano na podstawie list uczestników

Spis treści

1.WPROWADZENIE 10

2.DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBARTÓW 13

2.1.Przestrzeń i środowisko 13

2.1.1 Położenie 13

2.1.2. Środowisko 17

2.1.3. Zasoby dziedzictwa kulturowego 18

2.1.4. Potencjał turystyczny 22

2.1.4. Podsumowanie 24

2.2.Sfera społeczna 25

2.2.1. Demografia 25

2.2.2. Poziom wykształcenia 30

2.2.3. Rynek pracy 32

2.2.4. Bezrobocie 33

2.2.5. Podsumowanie 35

2.3. Sfera gospodarcza 35

2.3.1. Podmioty gospodarcze 36

2.3.2. Struktura gruntów 37

2.3.3. Rolnictwo 38

2.3.4. Plany zagospodarowania przestrzennego 40

2.3.5. Turystyka i wypoczynek 42

2.3.6. Podsumowanie 44

2.4.Infrastruktura techniczna 44

2.4.1. Ujęcia wody 45

2.4.2. Sieć wodociągowa 45

2.4.3. Sieć kanalizacyjna 48

2.4.4. Infrastruktura elektroenergetyczna 51

2.4.5. Ciepłownictwo 52

2.4.5. Zaopatrzenie w gaz 52

2.4.6. Infrastruktura drogowa 52

2.4.7. Oczyszczalnie ścieków 53

2.4.8. Gospodarka odpadami 54

2.4.9. Oczyszczanie miasta 56

2.4.10. Stan czystości powietrza atmosferycznego 56

2.4.11. Edukacja ekologiczna 57

2.4.12. Konieczne interwencje w środowisko naturalne 57

2.4.13. Podsumowanie 58

2.5.Infrastruktura społeczna 59

2.5.1. Kultura 59

2.5.2. Sport 63

2.5.3. Gospodarka mieszkaniowa 65

2.5.4. Edukacja 68

2.5.5. Ochrona zdrowia 72


2.5.6. Pomoc społeczna 74

2.5.7. Podsumowanie 81

2.6.Zarządzanie 81

2.6.1. Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Lubartów 81

2.6.2. Kapitał społeczny 86

2.6.3. Planowanie działań długookresowych 86

1.A1* – Budowa ulicy łączącej ul. Lubelska i ul. Przemysłową – (ul. Koźmińskiego) Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę i zaktualizowano studium wykonalności inwestycji. 87

3.A3 – Budowa Alei Pawła Karola Sanguszki – nie zrealizowano. 87

7.A7 – Budowa drogi zachodniej z jednoczesną modernizacją ul. Krańcowej – nie zrealizowano. 87

11.B4 – Przygotowanie terenów wokół gazowni pod inwestycje – w trakcie realizacji. 87

14.B7 – Przygotowanie terenów pod inwestycje poza obecnymi granicami miasta – nie zrealizowano. 88

15.B8 – Wprowadzenie systemu ulg w podatkach lokalnych dla inwestorów – w trakcie realizacji. 88

23.C7 – Budowa ulic w osiedlu Ogrody – nie zrealizowano. 88

24.C8 – Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa II – nie zrealizowano. 88

25.C9 – Rozwój infrastruktury komunalnej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego – gazyfikacja – zrealizowano częściowo. 88

2.6.4. Podsumowanie 90

3.OCENA POZIOMU ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW 92

3.1.Struktura i kryteria ocen zaspokojenia potrzeb mieszkańców 92

3.2.Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców 93

4.PROBLEMY GMINY MIEJSKIEJ LUBARTÓW 97

4.1.Problemy w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Lubartów 97

4.2.Problemy w zakresie potencjału technicznego Gminy 99

4.3.Problemy w zakresie potencjału ekologicznego Gminy Miejskiej Lubartów 101

zasoby naturalne, 101

systemy i urządzenia proekologiczne; 101

ekoświadomość. 101

4.4.Problemy w zakresie potencjału ludzkiego Gminy Miejskiej Lubartów 102

zdolności zawodowe; 102

postawy społeczne; 102

biologiczny. 102

4.5.Problemy w sferze gospodarczej Gminy Miejskiej Lubartów 102

5.CZYNNIKI ROZWOJOWE GMINY MIEJSKIEJ LUBARTÓW 103

5.1.Czynniki rozwojowe w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Lubartów 103

5.2.Czynniki rozwojowe w sferze techniczno - przestrzennej i zasobów Gminy Miejskiej Lubartów 106

5.3.Czynniki rozwojowe w sferze gospodarczej Gminy Miejskiej Lubartów 110

6.ZAŁOŻENIA STRATEGII 113

7.MISJA GMINY MIEJSKIEJ LUBARTÓW 114

8.OBSZARY I CELE STRATEGICZNE GMINY MIEJSKIEJ LUBARTÓW 118

8.1.Hierarchia potrzeb społecznych 118

8.2.Cele strategiczne i zadania realizacyjne do roku 2015 w zakresie zaspokojenia poszczególnych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Lubartów 122

8.3.Cele strategiczne i zadania realizacyjne do roku 2015 w zakresie potencjałów Gminy Miejskiej Lubartów 133

8.4.Cele strategiczne i zadania realizacyjne do roku 2015 w sferze gospodarczej Gminy Miejskiej Lubartów 143

9.ZGODNOŚĆ ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI 146

10.PLAN OPERACYJNY 184

11.LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ, HARMONOGRAM REALIZACJI, WSKAŹNIKI REALIZACJI, WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 186

Program rozwoju terenów inwestycyjnych 188

Program rewitalizacji miasta 188

Program modernizacji infrastruktury drogowej 190

Program gospodarki odpadami 191

Program informatyzacji i rozwoju e-administracji 191

Program rozwoju infrastruktury społecznej 191

Program rozwoju mieszkalnictwa 192

Lp. 193


12.SYSTEM PLANOWANIA, WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I OCENY STRATEGII ORAZ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 195

12.1. Podmioty realizacji strategii rozwoju lokalnego 195

12.2. Procedura przygotowania strategii rozwoju lokalnego 195

12.3. Proces uspołecznienia prac nad strategią rozwoju lokalnego 197

12.4. Procedura przyjęcia i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego 202

12.5. System monitorowania i oceny realizacji strategii rozwoju lokalnego 202

1.Monitoring społeczny obejmuje zbieranie informacji poprzez: 202

2.Wskaźniki monitorowania 203

3.Proces monitorowania, oceny i wykorzystania wyników 204

12.6. Komunikacja społeczna i inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem


publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 204

13.UWAGI I REKOMENDACJE KOŃCOWE 208
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość