Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona11/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

PROBLEMY GMINY MIEJSKIEJ LUBARTÓW


W trakcie pracy warsztatowej uczestnicy zidentyfikowali problemy w następujących zakresach:

Problem, to nieakceptowana sytuacja odnosząca się do podmiotu strategii, uniemożliwiająca utrzymanie pożądanego stanu lub osiągnięcie zamierzonych celów/rezultatów. Problem, to także nieakceptowany skutek oddziaływania wewnętrznych lub zewnętrznych czynników rozwojowych.

Poniżej przedstawione są problemy określone w zespołach roboczych dla każdego


z zakresów.
  1. Problemy w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Lubartów


Problemy zostały określone odrębnie dla każdej z 14 potrzeb przyjętych i opisanych
w punkcie 3.1 i przedstawiają się następująco:

Potrzeba zabezpieczenia materialnego: • niskie dochody znacznej części mieszkańców,

 • bezrobocie.

Potrzeba wyżywienia:

 • niedostateczna ilość tanich zbiorowych form żywienia,

 • utrzymująca się liczba przypadków niedożywienia.

Potrzeba schronienia:

 • brak możliwości schronienia dla osób bezdomnych, będących w potrzebie,

 • ograniczone możliwości udzielenia schronienia w sytuacjach kryzysowych osobom ewakuowanym, brak mieszkań chronionych i ograniczona liczba mieszkań socjalnych,

 • niski standard dużej części mieszkań,

 • brak możliwości zapewnienia schronienia osobom zbiegłym z młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

 • ograniczona dostępność mieszkań na lokalnym rynku.

Potrzeba opieki:

 • niewystarczający udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta,

 • wysoki udział osób wymagających pomocy społecznej (ok. 10%),

 • odsuwanie osób starszych na margines życia społecznego,

 • ograniczony dostęp do opieki przedszkolnej,

 • niewystarczająca ilość żłobków i opieki popołudniowej dla dzieci,

 • niewystarczająca opieka paliatywna – hospicjum.

Potrzeba zdrowia i życia:

 • zatruwanie środowiska przez mieszkańców domów jednorodzinnych – stosowanie toksycznego opału,

 • wzrost spożycia alkoholu wśród młodzieży,

 • styl życia niesprzyjający zdrowiu,

 • otyłość i wady postawy u dzieci i młodzieży,

 • utrudniony dostęp do lecznictwa specjalistycznego,

 • utrudniony dostęp do rehabilitacji,

 • niewystarczająca profilaktyka zdrowotna.

Potrzeba kultury:

 • brak świadomości społecznej i bierność w odbiorze propozycji kulturalnych,

 • niewystarczający poziom czynnego uczestnictwa społeczności w kulturze,

 • brak koordynacji działań pomiędzy organizatorami imprez kulturalnych.

Potrzeba bezpieczeństwa:

 • wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży,

 • niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wzrost zagrożenia komunikacyjnego,

 • niedostateczna ilość miejsc parkingowych w tym dla autobusów oraz zaplecza socjalnego,

 • zagrożone wykluczeniem społecznym niektóre obszary miasta.

Potrzeba tożsamości z gminą, ładu przestrzennego:

 • niewystarczająca estetyka terenów poza centrum,

 • znikomy poziom uczestnictwa w życiu miasta,

 • niedostateczne oznakowanie miasta.

Potrzeba rozwoju ludzi:

 • niedostosowanie szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • ograniczone zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

 • niewystarczające wyposażenie szkół i placówek kulturalno-oświatowych w sprzęt dydaktyczny, przestarzała baza techniczna szkół i baza kulturalno-oświatowa,

 • ograniczone możliwości rozwijania zainteresowań mieszkańców miasta,

 • niewystarczająca infrastruktura placówek pomocy społecznej.

Potrzeba rekreacji, wypoczynku, przyjemności:

 • ograniczone możliwości atrakcyjnego, efektywnego wypoczynku i rekreacji - brak oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

Potrzeba kreacji otoczenia, poczucia użyteczności, uznania, akceptacji, gratyfikacji: • ograniczona możliwość oddziaływania na otoczenie materialne, społeczne i zawodowe,

 • niski poziom uczestnictwa w aktywnościach pozazawodowych.

Potrzeba kontaktów społecznych, więzi grupowej:

 • niewystarczający poziom zintegrowania społeczności miasta,

 • mała ilość stowarzyszeń, organizacji i fundacji działających na terenie miasta,

 • niska tolerancja i słabe zrozumienie potrzeb różnych grup wiekowych wśród społeczności miasta, niewystarczające poczucie wspólnoty.

Potrzeba swobody i łatwości kontaktów przestrzennych:

 • ograniczony dostęp do Internetu,

 • narastający problem przemieszczania się osób w czasie godzin szczytu na trasie pomiędzy Lubartowem a Lublinem,

 • ograniczony przepływ informacji w mieście,

 • komunikacja miejska niedostosowana do potrzeb.


Potrzeba wartości moralnych i wartości religijnych:

 • nie zidentyfikowano problemów.  1. Problemy w zakresie potencjału technicznego Gminy


Problemy zostały określone odrębnie dla następujących grup:

 • infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna,

 • komunikacja (transport, drogi),

 • infrastruktura społeczna,

 • gospodarka przestrzenna,

 • ład przestrzenny.


Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna:

 • niewystarczająca sieć gazownicza na terenie miasta,

 • nieestetyczne słupy energetyczne,

 • zbyt duża ilość napowietrznych linii energetycznych,

 • częściowo zdegradowana infrastruktura techniczna (linie przesyłowe):

 • telekomunikacja,

 • ciepłownicze,

 • wodno-kanalizacyjne,

 • brak infrastruktury technicznej do transferu sygnału telekomunikacyjnego w nowej technologii: Internet, telewizja cyfrowa,

 • brak uzbrojenia nowych osiedli mieszkaniowych,

 • niewystarczająca infrastruktura techniczna sprzyjająca zwiększeniu bezpieczeństwa w mieście (osiedla) – monitoring,

 • brak kaplicy i parkingu przy cmentarzu komunalnym,

 • niedostateczne odwodnienie niektórych obszarów miasta – np. Osiedle 3 Maja oraz południowa część miasta,

 • brak kanalizacji ściekowej w ulicy Krańcowej, Hutniczej, Wojska Polskiego oraz w nowym osiedlu mieszkaniowym: osiedle Wierzbowa,

 • zły stan techniczny kanałów ściekowych w centrum miasta,

 • duża ilość sieci wodociągowych wykonanych w technologiach azbestowo-cementowych,

 • brak drugostronnego (alternatywnego) zasilania miasta w wodę na wypadek awarii (pierścień),

 • zły stan techniczny wielu zabytków i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Komunikacja (transport, drogi):

 • niewystarczająca ilość miejsc parkingowych w tym dla autokarów,

 • stan techniczny dróg niedostosowany do potrzeb mieszkańców i biznesu,

 • niewydolny system komunikacyjny miasta niedostosowany do obecnych potrzeb,

 • brak ciągów pieszo-jezdnych przystosowanych:

 • do przepisów ppoż.,

 • dla osób niepełnosprawnych,

 • dla rowerów (ścieżki rowerowe),

 • brak chodników przy niektórych ulicach,

 • zły układ komunikacyjny – brak połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi częściami miasta,

 • brak lokalizacji dla przystanków autobusowych (PKS) w centrum miasta,

 • brak pasażerskiego połączenia kolejowego,

 • brak połączeń komunikacyjnych na kierunku wschód – zachód (Puławy-Lubartów-Włodawa) o randze wojewódzkiej.

Infrastruktura społeczna:

 • zbyt energochłonne budynki wielorodzinne - zbyt mała izolacyjność termiczna budynków wielorodzinnych,

 • zły stan techniczny części budynków,

 • zły stan techniczny obiektów szkolnych – termomodernizacja,

 • zły stan techniczny basenu i brak miejsc dla widowni,

 • zdegradowane obszary: śródmieście, strona północna i południowa miasta, osiedle 3 Maja, Cicha, Parkowa, Powstańców Warszawy, 1 Maja, Orlicz Dreszera),

 • brak przestrzeni rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych,

 • brak infrastruktury na terenie rekreacyjnym nad rzeką Wieprz,

 • niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych,

 • niewystarczająca ilość obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych,

 • brak centrum kulturalnego,

 • brak kina o odpowiednich standardach,

 • brak obiektów sportowo-rekreacyjnych dla małych dzieci,

 • brak bazy lokalowej dla instytucji pomocy społecznej,

 • brak bazy lokalowej służącej do udzielania pomocy – np. noclegowni dla bezdomnych,

 • zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej (Szpitala, Urzędu Skarbowego, Straży Pożarnej),

 • zadłużenie szpitala.

Gospodarka przestrzenna i ład przestrzenny:

 • niewłaściwie ukształtowanie granic miasta stwarzające bariery rozwojowe,

 • brak bazy o odpowiednim standardzie dla targowiska,

 • brak reprezentacyjnego placu miejskiego,

 • duże rozdrobnienie gruntów pod inwestycje (aspekt własnościowy),

 • niedostateczne uzbrojenie terenów inwestycyjnych,

 • zły stan techniczny niektórych budynków w centrum miasta wpływający na estetykę obszaru,

 • zdegradowany teren kolejowy wraz z obiektami produkcyjnymi,

 • niewystarczająca liczba połączeń komunikacyjnych ujętych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość