Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona12/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

Problemy w zakresie potencjału ekologicznego Gminy Miejskiej Lubartów

Problemy zostały określone odrębnie dla następujących grup:
Zasoby naturalne:

 • niewystarczająca ilość urządzonej zieleni,

 • niezagospodarowane obszary poeksploatacyjne,

 • zanieczyszczenie wód rzeki Wieprz - wody pozaklasowe,

 • zanieczyszczenie powietrza wynikające z pracy lokalnych kotłowni oraz ruchu komunikacyjnego w centrum miasta.


Systemy i urządzenia proekologiczne:

 • brak systemowego rozwiązania gospodarki odpadami, mało efektywny system selektywnej zbiórki odpadów,

 • azbest w pokryciach dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz sieci wodociągowej,

 • brak wykorzystania rozwiązań proekologicznych polegających na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej,

 • częściowo wyeksploatowana oczyszczalnia ścieków,

 • nierozwiązany problem zagospodarowania osadów z oczyszczalni.


Ekoświadomość:

 • niski poziom świadomości ekologicznej – zachowania naganne m.in. spalanie śmieci i paliw toksycznych w gospodarstwach domowych, niewłączanie się do miejskiej sieci kanalizacji ściekowej,

 • brak współdziałania władz samorządowych w zakresie ekologii (brak koordynacji działań).  1. Problemy w zakresie potencjału ludzkiego Gminy Miejskiej Lubartów


Problemy zostały określone odrębnie dla następujących grup:
 • zdolności zawodowe;

 • postawy społeczne;

 • biologiczny.Zdolności zawodowe:

 • kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

 • brak ofert pracy dla osób powyżej 40-tego roku życia.


Postawy społeczne:

 • problem bezrobocia strukturalnego,

 • bierna postawa mieszkańców części osiedli sprzyjająca powstawaniu patologii społecznych i wykluczeniu społecznemu.


Biologiczny:

 • zmniejszająca się liczba mieszkańców miasta,

 • emigracja zarobkowa młodych ludzi,

 • starzejące się społeczeństwo.
  1. Problemy w sferze gospodarczej Gminy Miejskiej Lubartów

Problemy zostały określone bez wyodrębnienia poszczególnych działów gospodarki: • niewykorzystane możliwości współpracy z Lublinem i funkcjonowania Lubartowa jako miasta satelickiego,

 • niedostateczna oferta dotycząca terenów pod inwestycje mieszkaniowe i gospodarcze,

 • słaba oferta turystyczna miasta, niezagospodarowane walory turystyczne rzeki Wieprz,

 • brak dostatecznego rozeznania potrzeb przedsiębiorców,

 • brak odpowiednio przygotowanego miejsca do prowadzenia handlu targowiskowego,

 • niedostateczna promocja miasta,

 • niski udział dochodów z działalności gospodarczej (rentowność). 1. CZYNNIKI ROZWOJOWE GMINY MIEJSKIEJ LUBARTÓW


W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające (atuty
i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze społecznej Gminy. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla czynników rozwojowych wewnętrznych (atuty i słabości), odnoszących się do Gminy, (na które Gmina w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia gminy, (na które Gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo ograniczonym stopniu).
  1. Czynniki rozwojowe w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Lubartów


Ocena dokonana w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest przedstawiona poniżej dla wszystkich 14 potrzeb obejmujących:

 • Zabezpieczenie materialne,

 • Wyżywienie,

 • Schronienie,

 • Bezpieczeństwo,

 • Zdrowie i życie,

 • Opieka,

 • Rozwój ludzi,

 • Rekreacja, wygoda, przyjemności,

 • Kultura,

 • Wartości moralne i potrzeby religijne,

 • Kreacja otoczenia, poczucie użyteczności, uznanie, gratyfikacja, akceptacja,

 • Tożsamość z Gminą, ład przestrzenny,

 • Swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych,

 • Kontakty społeczne, więź grupowa.
Atuty Gminy

Słabości Gminy

 • dodatni przyrost naturalny w Lubartowie,

 • korzystna struktura poziomu wykształcenia,

 • systematycznie spadająca liczba zarejestrowanych bezrobotnych,

 • bogate dziedzictwo kulturowe,

 • ponadlokalny charakter miasta i jego instytucji (powiat),

 • bliskie sąsiedztwo Lublina,

 • duży stopień stabilizacji władzy samorządowej,

 • położenie przy szlakach komunikacyjnych (drogowych i kolejowych),

 • dobrze zorganizowana struktura służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (policja, straż miejska i pożarna),

 • baza i kadra edukacyjna,

 • dobry stan środowiska naturalnego,

 • dobrze rozwinięta sieć bankowo, handlowo-usługowa,

 • atrakcyjne tereny nad rzeką Wieprz,

 • zespół pałacowo parkowy.

 • niewystarczające przeciwdziałanie patologii,

 • niewystarczające propagowanie zdrowego stylu życia,

 • niewystarczająca aktywizacja społeczna ludzi starszych,

 • niezadowalający poziom ofert wypoczynku i rekreacji,

 • niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb środowiska lokalnego,

 • niewystarczająca liczba programów aktywizujących i propagujących zdrowy styl życia,

 • brak centrum kulturalnego z profesjonalną salą widowiskową,

 • brak bazy lokalowej placówek pomocy społecznej

 • niewystarczająca i mało różnorodna oferta kulturalna,

 • niewystarczająca ilość kadry kulturalno-oświatowej specjalistycznej ze środowiska lokalnego,

 • mała ilość nowych miejsc pracy,

 • niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach,

 • niewystarczający poziom świadomości w zakresie potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych,

 • niewystarczająca infrastruktura związana z aktywnością sportowo-rekreacyjną,

 • brak infrastruktury związanej z nowymi trendami sportowo-rekreacyjnymi (skatepark, ścianka wspinaczkowa, itp.),

 • brak kalendarza (koordynacji) imprez lokalnych,

 • brak tablic z planem miasta,

 • niski udział dochodów budżetu miasta z działalności gospodarczej,

 • brak noclegowni,

 • mały wzrost budownictwa indywidualnego,

 • wysokie ceny mieszkań,

 • złe położenie miasta w skali kraju (tzw. ściana wschodnia),

 • zachowawcze postawy części społeczności lokalnej,

 • brak infrastruktury dla rekreacji masowej

 • rozwój subkultur młodzieżowych (w tym grup patologicznych).Szanse

Zagrożenia

 • możliwość korzystania z zewnętrznych środków finansowania inwestycji związanych z modernizacją substancji mieszkaniowej (m.in. fundusze strukturalne i inne)

 • możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,

 • wsparcie państwa dla osób podejmujących działalność gospodarczą,

 • bliskość dużego ośrodka miejskiego - Lublina,

 • istniejące programy pomocowe na rozwój infrastruktury (RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013),

 • wzrost inwestycji infrastrukturalnych podnoszących dostępność komunikacyjną obszaru oraz sprzyjających poprawie środowiska naturalnego,

 • wzrost zainteresowania wypoczynkiem
  w województwie lubelskim,

 • bliskość szpitali i uzdrowiska,

 • promocja zdrowego stylu życia w mediach,

 • możliwość pozyskania dofinansowania na inwestycje związane z funkcjonowaniem służby zdrowia, placówek edukacyjnych
  i pomocy społecznej,

 • dostępność środków wspierających integrację osób niepełnosprawnych,

 • coraz większa świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeby włączenia osób niepełnosprawnych do czynnego życia,

 • istniejące przepisy prawne uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych,

 • istniejące środki budżetowe
  i pozabudżetowe na rozwój infrastruktury i organizację działalności sportowo-rekreacyjnej,

 • dostępne środki pomocowe z funduszu dla osób niepełnosprawnych,

 • duże możliwości podnoszenia i rozszerzania kwalifikacji zawodowych,

 • zewnętrzne środki finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć edukacyjnych, promocyjnych i innych (fundacje, programy itp.),

 • możliwość kształcenia na poziomie wyższym w Lublinie i innych ośrodkach znaczący potencjał szkół wyższych publicznych i niepublicznych;

 • kapitał ludzki w regionie, duży potencjał wykwalifikowanych kadr (z wyższym wykształceniem);

 • wysoki poziom specjalizacji i kwalifikacji kadr pracujących w sferze usług publicznych i rynkowych;

 • liczna i dostępna baza edukacyjna na poziomie średnim i sieć placówek usług zdrowia;

 • rozwój organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej;

 • rozwinięta sieć usług doradczych,

 • bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu;

 • różnorodna i bogata oferta kulturalna;

 • stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.
 • systematyczny wzrost cen żywności,

 • wysokie koszty i utrudnienia formalno-prawne prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych,

 • ograniczony dostęp do środków pomocowych,

 • niski poziom świadomości mieszkańców na temat zdrowego żywienia,

 • bardzo znaczący wzrost natężenia ruchu na drogach,

 • ograniczone możliwości kadrowe i sprzętowe Policji,

 • niewystarczająca dbałość organizatorów imprez masowych o zapewnienie porządku i bezpieczeństwa,

 • niekorzystne wzorce zachowań (agresywność) płynące z mediów, Internetu, gier komputerowych,

 • nieznany powszechnie system sygnalizacji o zagrożeniach zdarzeniami losowymi (np. powódź),

 • wysokie koszty czynności formalno-prawnych związanych podejmowaniem budowy budynków mieszkalnych,

 • systematyczny wzrost cen materiałów budowlanych i usług budowlanych,

 • niewydolny system ochrony zdrowia,

 • ograniczone środki na służbę zdrowia,

 • wysokie koszty leczenia i rehabilitacji,

 • obojętność społeczeństwa na zachowania patologiczne,

 • duży popyt na wykwalifikowanych pracowników i atrakcyjne oferty pracy poza granicami kraju i w większych ośrodkach miejskich w Polsce,

 • trudny dostęp do zewnętrznych środków zasilania finansowego,

 • narastanie negatywnych zjawisk patologii zachowań społecznych,

 • brak stabilnej polityki oświatowej,

 • ograniczone środki na oświatę,

 • wysokie koszty kształcenia w odległych ośrodkach akademickich,

 • trudny dostęp do zewnętrznych środków pomocowych na rozwój oświaty,

 • wzrastające koszty utrzymania bazy sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej,

 • wzrastające koszty organizacji imprez rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych,

 • wysokie bezrobocie i znikoma ilość atrakcyjnych ofert pracy w regionie,

 • stresujący tryb życia związany z nadmierną aktywnością zawodową.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość