Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona13/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

Czynniki rozwojowe w sferze techniczno - przestrzennej i zasobów Gminy Miejskiej Lubartów


Ocena czynników rozwojowych została dokonana dla potencjału technicznego, gospodarki przestrzennej, ładu przestrzennego oraz potencjału ekologicznego i ludzkiego.

Atuty Gminy

Słabości Gminy

 • wysoka jakość wody pitnej,

 • pełna dostępność do sieci wodociągowej,

 • liczne zabytki,

 • systematyczny i stabilny wzrost dochodów budżetu miasta,

 • aktywność miasta w pozyskaniu funduszy zewnętrznych,

 • przygotowane do realizacji inwestycje drogowe i inne z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej,

 • realizacja nowych inwestycji – nowe parkingi, ulice, gazyfikacja,

 • zrealizowane projekty z zakresu rewitalizacji centrum miasta,

 • podjęte działania związane z tworzeniem uzbrojonych terenów inwestycyjnych,

 • duży stopień stabilizacji władzy samorządowej,

 • wysokie zaawansowanie w rozwiązaniu problemu oczyszczania ścieków płynnych,

 • posiadanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

 • dobrze zorganizowana struktura służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,

 • rozwinięta baza edukacyjna,

 • dobry stan środowiska naturalnego

 • współpraca między sąsiadującymi samorządami gminnymi w sferze rozbudowy infrastruktury technicznej i ochrony środowiska,

 • dobry stan uciepłownienia,

 • istniejąca obwodnica miasta,

 • sieć gazu zimnego jako alternatywne źródło zasilania,

 • rozwinięty system kanalizacji ściekowej.
 • niewłaściwe ukształtowanie granic miasta stwarzające bariery rozwojowe,

 • brak bodźców do podnoszenia świadomości ekologicznej,

 • niska świadomość mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z powstającymi w ich gospodarstwach odpadami,

 • wieloletni brak dostatecznej liczby inwestycji drogowych,

 • standard dróg nie dostosowany do szybko zwiększającej się liczby pojazdów oraz rosnącego tonażu transportu drogowego,

 • niskie dochody budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

 • emigracja rodzin zagranicę z powodów ekonomicznych,

 • ograniczone środki z budżetu miasta na wydatki majątkowe,

 • brak odpowiednich powiązań komunikacyjnych w kierunku północ-południe (droga wschodnia i zachodnia),

 • zły układ komunikacyjny – brak odpowiednich powiązań wschód-zachód,

 • niedostateczna infrastruktura teleinformatyczna,

 • brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,

 • niedostateczna oferta rekreacyjna,

 • ograniczona powierzchnia gruntów przygotowanych pod inwestycje gospodarcze w dyspozycji UM,

 • rozdrobnienie własności gruntów i brak uregulowanych ich stanów prawnych,

 • zaszłości urbanistyczne powodujące ograniczenia w rozbudowie miasta,

 • bariery zagospodarowania i zabudowy centralnej części miasta (konserwator zabytków, ludzie),

 • niedostatecznie rozwinięta kanalizacja deszczowa

 • brak wysypiska odpadów spełniającego normy ochrony środowiska.

Szanse

Zagrożenia

 • dobry dostęp do nowych technologii
  i materiałów budowlanych,

 • możliwość korzystania z zewnętrznych środków finansowania inwestycji związanych z budową i modernizacją infrastruktury (m.in. fundusze strukturalne),

 • intensywny rozwój telefonii komórkowej,

 • duża aktywność szkół na rzecz ochrony środowiska (programy szkolne, akcje),

 • przepisy prawne umożliwiające egzekwowanie zachowań proekologicznych,

 • akcje proekologiczne w środkach masowego przekazu,

 • możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie infrastruktury ochrony środowiska,

 • preferencyjne kredyty na inwestycje proekologiczne,

 • możliwość nawiązania współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów ciekłych i stałych,

 • nowoczesne technologie pozwalające na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

 • możliwość podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w Lublinie,

 • propagowanie zdrowego stylu życia
  w mediach,

 • zewnętrzne środki finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć edukacyjnych, promocyjnych innych (fundacje, programy, itp.),

 • możliwość pozyskania dofinansowania na inwestycje związane z funkcjonowaniem służby zdrowia, placówek edukacyjnych pomocy społecznej,

 • istniejące fundacje dostępność stypendia dla osób kształcących się,

 • coraz powszechniejsze zrozumienie przez społeczeństwo problemów osób niepełnosprawnych,

 • programy wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych dostępność wolontariatu,

 • istniejące na terenie powiatu trzy parki krajobrazowe, z urozmaiconym krajobrazem oraz licznymi kompleksami leśnymi i wodami,

 • atrakcyjna przyrodniczo Pradolina Wieprza oraz Rejon Lasów Kozłowieckich,

 • zasoby biotyczne regionu mające istotny udział w krajowych i międzynarodowych systemach przyrodniczych – sieć NATURA 2000 zajmująca ok. 12,8% pow. województwa,

 • obszary objęte prawną ochroną przyrody stanowiące 22,8% pow. województwa,

 • stan środowiska naturalnego w regionie wyraźnie lepszy od przeciętnego w kraju, stwarzający potencjalnie przyjazne warunki zamieszkania i wypoczynku,

 • zasoby regionu: surowce mineralne, zróżnicowane warunki przestrzeni (walory uzdrowiskowe, turystyczne, rolniczej przestrzeni produkcyjnej),

 • wysokie zainteresowanie rozwojem technologii wykorzystania alternatywnych źródeł energii, zasoby województwa i korzystne uwarunkowania dla rozwoju tego sektora elektroenergetyki,

 • bliskość Lublina jako ośrodka metropolitalnego,

 • położenie regionu na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych, z planowaną budową dróg szybkiego ruchu i rozbudowy sieci przejść granicznych,

 • liczna sieć niewielkich lotnisk w regionie do wykorzystania turystycznego, sportowego, biznesowego itp.,

 • sieć połączeń autobusowych pokrywająca terytorium całego województwa, oraz wypracowany dobry system połączeń autobusowych zaspakajający zróżnicowane potrzeby przewozowe,

 • lokalizacja inwestycji zagranicznych przy wschodniej granicy.

 • niewystarczająca dostępność do środków pomocowych na inwestycje infrastrukturalne,

 • bardzo mała pula środków UE do podziału w województwie,

 • ograniczone możliwości wykorzystania środków z Unii Europejskiej na rewitalizację,

 • zwiększająca się liczba użytkowników dróg,

 • zbiurokratyzowany system administracyjny w zakresie budownictwa, skomplikowane procedury i długotrwałe procesy decyzyjne,

 • wysokie ceny ekologicznych nośników energii (gaz, prąd),

 • ograniczone możliwości korzystania
  z zewnętrznych środków finansowania inwestycji proekologicznych (fundusze strukturalne) – ograniczona dostępność środków, trudne dostępność długotrwałe procedury,

 • wysokie koszty modernizacji systemów grzewczych dostępność termomodernizacji budynków,

 • niedostateczna informacja na temat istniejących kredytów na inwestycje proekologiczne,

 • zbyt szerokie programy szkolne niesprzyjające aktywności ruchowej dzieci
  i młodzieży,

 • znieczulenie społeczeństwa na zachowania patologiczne,

 • ograniczone środki na oświatę i niskie zarobki w oświacie,

 • powszechność złych wzorców zachowań w mediach,

 • nieefektywny system ubezpieczeń społecznych,

 • wysokie koszty kształcenia na poziomie wyższym,

 • wysokie bezrobocie i znikoma ilość atrakcyjnych ofert pracy w regionie,

 • atrakcyjne oferty pracy poza granicami kraju i w większych ośrodkach miejskich w Polsce,

 • emigracja rodzin zagranicę z powodów ekonomicznych,

 • trudny dostęp do zewnętrznych środków zasilania finansowego na podejmowanie własnej działalności gospodarczej,

 • ograniczone środki na służbę zdrowia,

 • wzrastające koszty utrzymania bazy sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej,

 • wzrastające koszty organizacji imprez rekreacyjno – sportowych i wypoczynkowych,

 • niedostateczna infrastruktura komunikacyjna (kolej, lotnisko),

 • niska atrakcyjność inwestycyjna województwa w rankingach krajowych i zagranicznych,

 • słabe połączenia komunikacyjne województwa z ośrodkami krajowymi, brak zrealizowanych dróg strategicznych o dużej przepustowości w układzie powiązań międzyregionalnych,

 • słaby stan sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia na większej części regionu,

 • braki w wyposażeniu infrastruktury turystycznej,

 • niewielki udział w produkcji energii źródeł odnawialnych,

 • znaczne zanieczyszczenie wód powierzchniowych,

 • pogarszanie się stanu technicznego dróg i obiektów mostowych na wszystkich kategoriach dróg,

 • narastające trudności w poruszaniu się ruchu tranzytowego przez miasta i mniejsze miejscowości (niewydolny układ drogowy, brak obwodnic).


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość