Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona14/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Czynniki rozwojowe w sferze gospodarczej Gminy Miejskiej Lubartów
Atuty Gminy

Słabości Gminy

 • bogate dziedzictwo kulturowe,

 • przyrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,

 • potencjał do rozwoju sektora turystyki,

 • warunki do uprawiania różnych form rekreacji i turystyki,

 • istniejące szlaki turystyczne,

 • przygotowane do realizacji inwestycje drogowe i inne z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej,

 • realizacja nowych inwestycji – nowe parkingi, ulice,

 • zrealizowane projekty z zakresu rewitalizacji centrum miasta,

 • podjęte działania związane z tworzeniem uzbrojonych terenów inwestycyjnych,

 • przygotowywana aktualizacja oferty gospodarczej Lubartowa,

 • wprowadzany system ulg w podatkach lokalnych dla inwestorów,

 • ponadlokalny charakter miasta i jego instytucji (powiat),

 • duży stopień stabilizacji władzy samorządowej,

 • położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych (drogowych i kolejowych),

 • wysokie zaawansowanie w rozwiązaniu problemu oczyszczania ścieków płynnych,

 • posiadanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

 • dobrze zorganizowana struktura służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (policja, straż miejska i pożarna),

 • dobry stan środowiska naturalnego,

 • dobry stan uciepłownienia,

 • rozwinięty system kanalizacji sanitarnej,

 • pełne pokrycie miasta siecią wodociągową,

 • sieć gazu ziemnego średniego ciśnienia jako alternatywne źródło zasilania.

 • słabo rozwinięta baza gastronomiczno-hotelowa,

 • brak bazy hotelowej o odpowiednim standardzie,

 • niedostateczne uzbrojenie techniczne terenów inwestycyjnych,

 • brak środków finansowych na wykup terenów pod inwestycje,

 • brak odpowiednich powiązań komunikacyjnych w kierunku północ-południe,

 • zły układ komunikacyjny – brak odpowiednich powiązań wschód-zachód,

 • niedostateczna współpraca między samorządami w sferze gospodarczej,

 • brak miejskiej oferty inwestycyjnej,

 • zły stan techniczny dróg utrudniający przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych,

 • niedostateczny poziom infrastruktury teleinformatycznej,

 • brak organu doradczego władz miasta złożonego z przedsiębiorców,

 • niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjnej,

 • niedostateczna oferta rekreacyjna,

 • zły stan techniczny niektórych zabytków i obiektów objętych ochroną konserwatorską,

 • ograniczona powierzchnia gruntów pod inwestycje gospodarcze w dyspozycji UM,

 • rozdrobnienie własności gruntów i brak uregulowanych ich stanów prawnych,

 • złe położenie miasta w skali kraju (tzw. ściana wschodnia),

 • zaszłości urbanistyczne powodujące ograniczenia w rozbudowie miasta,

 • bariery zagospodarowania i zabudowy centralnej części miasta (przepisy w zakresie ochrony zabytków, opór mieszkańców).Szanse

Zagrożenia

 • bliskie sąsiedztwo Lublina,

 • możliwość wykorzystania alternatywnych, tańszych źródeł energii,

 • rozwój nowoczesnych technologii komunikowania się,

 • położenie geograficzne – bliskość ośrodków wypoczynkowo-sanatoryjnych,

 • istniejące na terenie powiatu trzy parki krajobrazowe, z urozmaiconym krajobrazem oraz licznymi kompleksami leśnymi i wodami,

 • atrakcyjna przyrodniczo Pradolina Wieprza oraz Rejon Lasów Kozłowieckich,

 • muzeum w Kozłówce,

 • nieskażone środowisko przyrodnicze w pasie Polski wschodniej,

 • rozwój turystyki i funkcji kulturalnych opartych o dziedzictwo kultury,

 • względna bliskość przejść granicznych znajdujących się na wschodniej granicy z Ukrainą, stwarzająca szansę rozwoju współpracy transgranicznej,

 • bliskość Lwowa – szansa dla turystki,

 • rozwój turystyki biznesowej,

 • rozwijająca się partnerska współpraca międzynarodowa,

 • stosunkowo niewysokie koszty rozpoczynania działalności gospodarczej,

 • możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych – m.in. możliwość korzystania ze wsparcia w ramach programów operacyjnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013),

 • wzrost zainteresowania inwestorów zewnętrznych regionem,

 • wysoka pozycja w kraju lubelskiego ośrodka naukowego dająca podstawę do systematycznej poprawy jakości kadr i potencjału badawczo-rozwojowego w województwie, a także tworzenie regionalnej sieci innowacji,

 • dobrze rozwinięta sieć usług okołobiznesowych w regionie, dobrze funkcjonujące fundacje i agencje wspomagające rozwój przedsiębiorczości,

 • wysoka aktywność ludności w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej i zdolność przedsiębiorstw do funkcjonowania w trudnych warunkach prawno-ekonomicznych,

 • wsparcie PUP dla zatrudniania stażystów oraz inne formy pomocy,

 • rosnące zainteresowane społeczeństwa aktywnym wypoczynkiem (turystyką
  i sportem).

 • wysokie koszty pracy - system ubezpieczeniowy (wysokie składki),

 • ograniczenia formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej, długotrwałe i kosztowne procedury,

 • atrakcyjne oferty pracy w innych regionach kraju i za granicą dla wykwalifikowanych pracowników,

 • ograniczona ilość i trudny dostęp do źródeł zewnętrznego finansowania inwestycji związanych z powstawaniem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw,

 • brak autostrady i dróg szybkiego ruchu na obszarze województwa oraz zły stan komunikacji drogowej i kolejowej, brak lotniska pasażerskiego,

 • rosnące koszty utrzymania,

 • niski poziom płac w regionie,

 • niski poziom siły nabywczej w regionie,

 • niski poziom rozwoju gospodarczego regionu,

 • słaby ekonomicznie sektor małych i średnich przedsiębiorstw w regionie (przeciętnie niska produktywność tego sektora na tle kraju),

 • brak kompleksowej teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej,

 • niedostateczny w stosunku do potrzeb stan i rozwój instytucji otoczenia biznesu w mniejszych ośrodkach, a zwłaszcza na obszarach peryferyjnych,

 • niska konkurencyjność regionu połączona z niewielkim zaangażowaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa,

 • słabnące tempo restrukturyzacji gospodarki,

 • mała zdolność podmiotów do współfinansowania projektów ze środków unijnych,

 • słabo rozwinięty system wspierania finansowego przedsiębiorstw ze środków publicznych (fundusze poręczeniowe i pożyczkowe).

Zapisy zawarte w ocenie problemów i analizie SWOT są odzwierciedleniem sposobu widzenia aktualnej sytuacji przez członków Zespołu Opracowującego Strategię. Analiza ma charakter prospektywny. Oznacza to, iż szczególne znaczenie mają te czynniki (problemy), które będą wpływały na sytuację w przyszłości. Świadomość i rozumienie sytuacji przedstawionej
w ocenie problemów i analizie SWOT ma decydujący wpływ na kształt strategii i programy działań. Bardzo ważnym uzupełnieniem jest ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, dokonana w badaniu ankietowym, stanowiąca punkt odniesienia do ustalania priorytetowych celów i działań.

Przedstawiona w rozdziałach 3 i 4 analiza stanu Gminy Miejskiej Lubartów ma charakter oceny jakościowej, natomiast opis faktograficzny stanu Gminy sporządzony w rozdziale 2 ma charakter oceny ilościowej. Analizy te stanowią uzupełniające się części diagnozy w procesie opracowania Strategii Rozwoju Miasta Lubartowa na lata 2007-2015.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość