Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona16/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

OBSZARY I CELE STRATEGICZNE GMINY MIEJSKIEJ LUBARTÓW


Poprzedni dokument Strategii Rozwoju Miasta nakreślił Priorytetowe Obszary Strategicznych działań rozwojowych:

  • Stworzenie przyjaznych warunków do życia oraz wzrostu zasobności miasta i jego mieszkańców.

  • Wypracowanie pozytywnego wizerunku miasta, jako miasta nowoczesnego, sprawnie zarządzanego, bezpiecznego.

  • Ukształtowanie zdrowego i światłego społeczeństwa obywatelskiego.

  • Rewitalizacja centrum Miasta i stworzenie ładu przestrzennego oraz systemów nowoczesnej infrastruktury technicznej na obszarze miasta.

Pozostają one nadal aktualne. Dla tych obszarów sformułowano cele strategiczne.

Cel to stan, który chcemy osiągnąć w przyszłości. Cele strategiczne określone są do roku 2015 i służą osiąganiu misji Gminy Miejskiej Lubartów.

Cele strategiczne określają rezultaty o zasadniczym znaczeniu w długiej perspektywie oraz kierunkują działania na rzeczy właściwe dla koncepcji rozwoju gminy. Cele strategiczne związane są z decyzjami dotyczącymi utrzymania lub zmiany wykorzystania zasobów gminy,
w tym również zasobów będących w dyspozycji sektora prywatnego i pozarządowego.

Cele strategiczne Gminy powstały na podstawie oceny aktualnej sytuacji, uwzględniającej zidentyfikowane w uspołecznionym procesie pracy problemy i czynniki wewnętrzne, wpływające na możliwość rozwoju gminy (słabe i mocne strony gminy) oraz zewnętrzne (szanse i zagrożenia w otoczeniu).

Określenie celów w sferze społecznej poprzedza dokonanie hierarchizacji potrzeb społecznych.


    1. Hierarchia potrzeb społecznych


Hierarchizacja potrzeb społecznych jest niezbędna do podejmowania decyzji przez władze samorządowe. Niedostatek środków finansowych, a tym samym brak możliwości zaspokajania w pełni wszystkich potrzeb, wymaga skoncentrowania ograniczonych środków na sprawach najważniejszych i najpilniejszych dla mieszkańców.

Prezentowane poniżej potrzeby zostały ułożone w hierarchii. Hierarchia potrzeb została ustalona na podstawie przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznej ankiety. Hierarchię ustalono przyznając każdej z potrzeb numery kolejne od 1 do 14, według indywidualnej oceny ich ważności dokonanej przez każdą osobę ankietowaną.

Kolejność ustalona została w następujący sposób:

1 – potrzeba najważniejsza,

14 – potrzeba najmniej ważna.

Oznacza to, że im mniejsza średnia liczba punktów, tym potrzeba jest ważniejsza.Tabela 22. Hierarchia potrzeb

Miejsce
w hierarchii


Potrzeba

Uzyskana średnia liczba punktówZabezpieczenie materialne

3,13Zdrowie i życie

4,79Wyżywienie

4,92Schronienie

5,24Bezpieczeństwo

5,88Opieka

6,34Rozwój ludzi

7,01Kultura

8,06Rekreacja, wypoczynek, przyjemności

8,13Kontakty społeczne, więź grupowa

8,86Swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych

9,45wartości moralne i potrzeby religijne

9,81Tożsamość z gminą, ład przestrzenny

10,04Kreacja otoczenia, poczucie użyteczności, uznanie, akceptacja, gratyfikacja

10,31

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankietyzacji

Dla właściwego przedstawienia graficznego przyjęto odwrotną prezentację uzyskanych


w badaniu ankietowym wartości. Na wykresie słupkowym wizualizowane wartości zaprezentowane są w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej, zgodnie z formułą: 11 minus uzyskany wynik, prezentowany w powyższej tabeli – im wyższy słupek, tym wyższa pozycja w hierarchii ważności potrzeb.

Przedstawiona powyżej lista odnosi się do wszystkich potrzeb klasyfikowanych


w systematyce Unii Europejskiej. Potrzeby te mogą być zaspokajane w ramach działań podejmowanych przez władze gminy, indywidualnie przez mieszkańców oraz przez instytucjonalne podmioty działające w sektorze prywatnym i pozarządowym.

Hierarchia potrzeb społecznych powinna być wspólnym kryterium podejmowania decyzji przez wszystkich partnerów społecznych gminy w zakresie działań wspólnych


i samodzielnych.

Wykres 55. Hierarchia potrzeb społecznych – wyniki badania ankietowegoŹródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankietyzacji


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość