Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona17/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

Cele strategiczne i zadania realizacyjne do roku 2015 w zakresie zaspokojenia poszczególnych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Lubartów


Cele strategiczne w ramach każdej z potrzeb zostały poddane hierarchizacji poprzez przyznanie punktów z uwzględnieniem wag zgodnych z poziomem zaspokojenia potrzeb oraz hierarchizacją potrzeb, według zasady: im więcej punktów, tym wyższa pozycja w hierarchii celów. Hierarchizacja została ustalona na podstawie wyników konsultacji społecznej, przeprowadzonej za pomocą ankiety. Do każdego z celów zostały zaprojektowane wskaźniki, które będą mogły być wykorzystane przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych oraz przy wdrażaniu systemu monitorowania rozwoju Gminy.

Cele priorytetowe, które uzyskały największą liczbę punktów są zaprezentowane na ciemniejszym (żółtym) tle.Potrzeba bezpieczeństwa


 1. Ograniczenie zjawiska agresji wśród dzieci i młodzieży

wskaźniki:

 • liczba przestępstw i wykroczeń;

 • liczba zatrudnionych specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki i prawa;

 • liczba osób korzystających.

 1. Ograniczenie wykluczenia społecznego na obszarach miejskich

wskaźniki:

 • liczba osób dotkniętych ubóstwem;

 • liczba lokali socjalnych i chronionych;

 • powierzchnia lokali socjalnych i chronionych.

 1. Ograniczenie zagrożeń w ruchu komunikacyjnym, dostępne
  miejsca parkingowe (wraz z zapleczem socjalnym), w tym dla autobusów


wskaźniki:

 • liczba wypadków i kolizji, zdarzeń drogowych;

 • długość wybudowanych chodników dla pieszych i utwardzonych poboczy;

 • długość wybudowanych ścieżek rowerowych;

 • liczba wybudowanych zatok autobusowych;

 • długość oświetlonych ciągów komunikacyjnych;

 • liczba wybudowanych parkingów;

 • liczba wybudowanych miejsc parkingowych.

Zadania realizacyjne do grupy celów strategicznych

Zadanie realizacyjne

 • rozwijanie profilaktyki rodzin zagrożonych dysfunkcjonalnością,

 • edukacja osób zagrożonych uzależnieniami oraz osób uzależnionych i ich rodzin,

 • organizowanie imprez masowych z pełnym zabezpieczeniem porządku publicznego,

 • wspieranie działań i programów profilaktycznych prowadzonych przez policję
  i organizacje społeczne,

 • wzmacnianie nadzoru policyjnego w miejscach o dużym zagrożeniu,

 • pozyskiwanie obiektów i adaptowanie ich na lokale socjalne,

 • systematyczna praca specjalistów z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

 • aktywizacja i integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

 • systematyczne rozbudowywanie i modernizowanie infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa,

 • dostosowywanie organizacji ruchu do aktualnych potrzeb i uwarunkowań,

 • pozyskiwanie terenów i organizacja/budowa parkingów wraz z zapleczem socjalnym.

Potrzeba zabezpieczenia materialnego, wyżywienia, schronienia 1. Poprawa sytuacji dochodowej mieszkańców

wskaźniki:

 • liczba rodzin, w których przynajmniej jedna osoba posiada pracę zarobkową;

 • liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej.

 1. Zwiększona dostępność mieszkań na lokalnym rynku

wskaźniki:

 • liczba wybudowanych mieszkań;

 • powierzchnia wybudowanych mieszkań.

 1. Przygotowanie mieszkań chronionych oraz zwiększenie liczby
  mieszkań socjalnych


wskaźniki:

 • liczba lokali socjalnych i chronionych;

 • powierzchnia lokali socjalnych i chronionych.

 1. Stworzone możliwości schronienia dla osób bezdomnych,
  będących w potrzebie


wskaźniki:

 • liczba lokali socjalnych i chronionych,

 • powierzchnia lokali socjalnych i chronionych.

 1. Rozszerzone możliwości udzielenia schronienia w sytuacjach
  kryzysowych osobom ewakuowanym


wskaźniki:

 • liczba lokali socjalnych i schronisk;

 • powierzchnia lokali socjalnych i schronisk.

 1. Poprawa standardu mieszkań

wskaźniki:

 • liczba budynków poddanych termomodernizacji;

 • liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych;

 • liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej;

 • liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej.

 1. Stworzone możliwości zapewnienia schronienia osobom zbiegłym z młodzieżowych ośrodków wychowawczych

wskaźniki:

 • liczba lokali socjalnych i schronisk;

 • powierzchnia lokali socjalnych i schronisk.

 1. Dostępne tanie zbiorowe formy żywienia

wskaźniki:

 • liczba osób korzystających z dożywiania.

 1. Ograniczenie zjawiska niedożywienia

wskaźniki:

 • liczba osób korzystających z dożywiania.

Zadania realizacyjne do grupy celów strategicznych

Zadanie realizacyjne

 • przeciwdziałanie zjawiskom związanym z ubóstwem,

 • prowadzenie prac interwencyjnych i robót publicznych,

 • wspieranie i preferowanie osób podejmujących działalność gospodarczą,

 • wspieranie przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy,

 • wspieranie działań zmierzających do powstawania zespołowych form działalności gospodarczej,

 • pozyskiwanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych,

 • wspieranie rozwoju rzemiosła i rękodzieła artystycznego,

 • ułatwianie dostępu do instytucjonalnych form wsparcia przedsiębiorczości (inkubator przedsiębiorczości, podstrefa ekonomiczna, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, itp.),

 • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie rozwijania przedsiębiorczości
  w mieście,

 • systematyczne podnoszenie estetyki miasta,

 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych pod osiedla mieszkaniowe budowane przez firmy developerskie,

 • adaptacja istniejących budynków komunalnych na mieszkania komunalne,

 • uzbrajanie nowych terenów budowlanych,

 • wspieranie procesu termomodernizacji budynków komunalnych,

 • informowanie mieszkańców o potencjalnych zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji budowlanych,

 • ustalanie miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

 • podnoszenie standardu zamieszkiwania poprzez rozbudowę wodociągów i kanalizacji,

 • dysponowanie lokalami zastępczymi, socjalnymi i chronionymi celem udzielenia schronienia osobom będącym w potrzebie,

 • podejmowanie działań na rzecz budowy, lub adaptacji istniejących pomieszczeń na mieszkania komunalne, socjalne, chronione,

 • pomoc przy utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest,

 • organizowanie wsparcia dla osób, rodzin żyjących w ubóstwie,

 • wykorzystywanie istniejących miejsc zbiorowego żywienia do organizacji dożywiania,

 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy społecznej,

 • prowadzenie innowacyjnych działań propagujących zdrowy sposób odżywiania się,

 • propagowanie wzorców racjonalnego odżywiania się,

 • włączanie szkół do propagowania zdrowego stylu życia,

 • promowanie lokalnych produktów żywnościowych.

Potrzeba rozwoju ludzi, kultury, rekreacji, wygody, przyjemności


 1. Osiągnięcie wysokiego poziom biernego i czynnego uczestnictwa
  społeczności w kulturze


wskaźniki:

 • liczba mieszkańców korzystających z ofert placówek kulturalnych;

 • liczba mieszkańców zaangażowanych czynnie w kreację działań kulturalnych.

 1. Szerokie możliwości atrakcyjnego, efektywnego wypoczynku i rekreacji - bogata oferta spędzania wolnego czasu mieszkańców

wskaźniki:

 • liczba wybudowanych obiektów sportowych;

 • liczba zmodernizowanych obiektów sportowych;

 • powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych;

 • powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych;

 • liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych;

 • liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny;

 • powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny;

 • liczba użytkowników obiektów sportowo-rekreacyjnych;

 • liczba ofert na spędzanie wolnego czasu;

 • liczba masowych imprez sportowo-rekreacyjnych;

 • liczba uczestników masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

 1. Stworzone możliwości rozwijania zainteresowań dla mieszkańców
  miasta


wskaźniki:

 • liczba ofert na rozwój zainteresowań;

 • liczba zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań (kółka zainteresowań);

 • liczba uczestników spotkań.

 1. Poprawa stanu wyposażenia szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne

wskaźniki:

 • liczba wyposażonych obiektów oświatowych;

 • liczba osób korzystających z wyposażenia.

 1. Poprawa stanu bazy technicznej szkół i kulturalno-oświatowej

wskaźniki:

 • liczba wybudowanych obiektów kulturalnych-oświatowych;

 • liczba zmodernizowanych obiektów kulturalno-oświatowych;

 • powierzchnia wybudowanych obiektów kulturalno-oświatowych;

 • powierzchnia zmodernizowanych obiektów kulturalno-oświatowych;

 • liczba osób korzystających z obiektów kulturalno-oświatowych;

 • liczba mieszkańców korzystających z miejskich obiektów kulturalno-oświatowych.

 1. Dostosowanie infrastruktury bazy szkolnej do potrzeb osób
  niepełnosprawnych


wskaźniki:

 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Poprawa stanu wyposażenia placówek kulturalno-oświatowych

wskaźniki:

 • liczba wyposażonych obiektów kulturalno-oświatowych.

 1. Szerokie możliwości zmiany bądź podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych


wskaźniki:

 • liczba uczestników szkoleń i kursów;

 • liczba zorganizowanych szkoleń podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe.

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:

Zadanie realizacyjne

 • rozbudowa bazy lokalowej instytucji kultury,

 • pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na działania kulturalne,

 • systematyczne poszerzanie oferty kulturalnej,

 • systematyczne doposażanie placówek kulturalnych,

 • wspieranie aktywnego i twórczego udziału mieszkańców w kulturze,

 • współdziałanie z lokalnymi mediami, ośrodkami kultury w regionie oraz placówkami oświatowymi na rzecz urozmaicania miejskiej oferty kulturalnej,

 • współpraca z ośrodkami zagranicznymi – wymiana kulturalna,

 • ciągłe wzbogacanie kalendarza imprez kulturalnych,

 • integrowanie działań różnych organizacji instytucji w zakresie tworzenia oferty kulturalnej,

 • pozyskiwanie środków na rzecz wzbogacania form pracy w bibliotekach, digitalizacji zbiorów,

 • działania w kierunku stałego powiększania zbiorów w bibliotekach i czytelniach,

 • wykorzystywanie naturalnych uwarunkowań do organizacji bazy rekreacyjno – sportowej,

 • systematyczne tworzenie nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej,

 • zagospodarowywanie miejsc atrakcyjnych dla rekreacji i wypoczynku (np. rzeka Wieprz itp.),

 • organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,

 • rozwijanie nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej,

 • modernizowanie obiektów oświatowych,

 • intensyfikowanie programu zajęć pozalekcyjnych,

 • intensyfikowanie programu zajęć uzupełniających dla dzieci z problemami edukacyjnymi,

 • realizacja programów/projektów kształtujących postawy dzieci i młodzieży w zakresie aktywnych sposobów wykorzystania czasu wolnego,

 • realizacja projektów związanych z organizacją wypoczynku i rekreacji dla dzieci
  i młodzieży,

 • realizacja projektów szkoleniowych (kursy, staże itp.) podnoszących umiejętności zawodowe osób kończących naukę,

 • realizacja przez projektów infrastrukturalnych w zakresie rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej szkół i poza nimi,

 • realizacja projektów z zakresu podnoszenia jakości oferty edukacyjnej (wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i sprzętu audiowizualnego),

 • wspieranie rodzin najuboższych w dostępie do edukacji,

 • promowanie działań z zakresu zdrowego trybu życia.

Potrzeba zdrowia i życia

 1. Poprawa dostępności lecznictwa specjalistycznego

wskaźniki:

 • liczba przedsięwzięć cyklicznych poprawiających dostępność badań specjalistycznych zrealizowanych na terenie miasta;

 • liczba gabinetów specjalistycznych uruchomionych na terenie Gminy;

 • liczba osób korzystających z usług lekarzy specjalistów.

 1. Wypromowany zdrowy styl życia i szeroko rozwinięta profilaktyka zdrowotna

wskaźniki:

 • liczba przedsięwzięć cyklicznych poprawiających dostępność badań specjalistycznych zrealizowanych na terenie miasta;

 • liczba gabinetów specjalistycznych uruchomionych na terenie miasta;

 • liczba gabinetów rehabilitacyjnych na terenie miasta;

 • liczba godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach;

 • liczba osób korzystających z usług lekarzy specjalistów;

 • odsetek dzieci i młodzieży z wadami postawy.

 1. Zahamowanie wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży

wskaźniki:

 • liczba akcji profilaktycznych przeprowadzonych dla dzieci i młodzieży informujących o zagrożeniach związanych z używaniem tytoniu, alkoholu i narkotyków;

 • liczba osób nieletnich spożywających alkohol.

 1. Poprawa dostępności rehabilitacji

wskaźniki:

 • liczba gabinetów rehabilitacyjnych na terenie miasta;

 • liczba korzystających z zabiegów.

 1. Ograniczenie negatywnego zjawiska otyłości i wad postawy
  u dzieci i młodzieży


wskaźniki:

 • liczba godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach;

 • odsetek dzieci i młodzieży z wadami postawy.

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:

Zadanie realizacyjne

 • stałe propagowanie beznałogowego stylu życia w rodzinach, szkołach, kościołach
  i organizacjach młodzieżowych,

 • edukacja osób zagrożonych uzależnieniami oraz osób uzależnionych i ich rodzin,

 • prowadzenie stałej działalności profilaktycznej w szkołach i w rodzinach,

 • rozwijanie bazy rehabilitacyjnej,

 • tworzenie nowoczesnej bazy sportowej,

 • wspieranie przedsięwzięć związanych z aktywnością ruchową,

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na wyposażenie i dostosowywanie bazy ośrodków zdrowia do obowiązujących wymogów i potrzeb,

 • podejmowanie działań zwiększających dostępność lecznictwa specjalistycznego oraz opieki stomatologicznej i rehabilitacji,

 • tworzenie i realizacja lokalnych programów profilaktycznych dotyczących zdrowia mieszkańców,

 • organizacja akcji, badań profilaktycznych,

 • wspieranie działań instytucji zajmujących się promocją zdrowia i profilaktyką patologii,

 • koordynowanie działań organizacji, instytucji w zakresie realizacji zadań dotyczących problematyki uzależnień,

 • realizacja programów umożliwiających nabywanie umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy,

 • zwiększanie stopnia współpracy szkół z rodzicami np. na rzecz ograniczania niekorzystnych zachowań młodzieży,

 • zwiększanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży,

 • edukowanie mieszkańców o sposobach postępowania w sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia,

 • stanowcze egzekwowanie prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim.

Potrzeba opieki

 1. Poprawa infrastruktury placówek pomocy socjalnej

wskaźniki:

 • liczba budynków poddanych termomodernizacji;

 • liczba zmodernizowanych budynków socjalnych;

 • liczba wybudowanych lokali socjalnych;

 • powierzchnia wybudowanych lokali socjalnych.

 1. Zapewnienie pomocy społecznej wszystkim wymagającym
  tego osobom


wskaźniki:

 • liczba obiektów użyteczności publicznej dostosowana dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową;

 • liczba osób starszych (które zakończyły aktywność zawodową) aktywnie uczestniczących
  w działaniach organów samorządowych oraz działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe;

 • liczba osób korzystających z opieki dziennej;

 • liczba osób korzystających z opieki całodobowej;

 • liczba nowych obiektów opieki nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi;

 • powierzchnia nowych obiektów opieki nad osobami w podeszłym wieku
  i niepełnosprawnymi.

 1. Pełna dostępność opieki przedszkolnej, w tym opieki popołudniowej nad dziećmi

wskaźniki:

 • liczba uruchomionych oddziałów przedszkolnych;

 • liczba dzieci korzystających z zajęć przedszkolnych;

 • liczba osób zatrudnionych w przedszkolach.

 1. Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu
  społecznym miasta


wskaźniki:

 • liczba budynków użyteczności publicznej z barierami architektonicznymi;

 • liczba osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w działaniach samorządu oraz działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe;

 • poziom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych.

 1. Zapewnienie opieki i możliwości integracji osobom starszym

wskaźniki:

 • liczba obiektów użyteczności publicznej dostosowana dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową;

 • liczba osób starszych (które zakończyły aktywność zawodową) aktywnie uczestniczących;
  w działaniach organów samorządowych oraz działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe;

 • liczba osób korzystających z opieki dziennej;

 • liczba osób korzystających z opieki całodobowej;

 • liczba nowych obiektów opieki nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi;

 • powierzchnia nowych obiektów opieki nad osobami w podeszłym wieku
  i niepełnosprawnymi.

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:

Zadania realizacyjne

 • rozwijanie bazy lokalowej placówek pomocy społecznej,

 • uruchamianie nowych form pomocy osobom potrzebującym,

 • rozwijanie profilaktyki rodzin zagrożonych dysfunkcjonalnością,

 • organizowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach,

 • adaptowanie pomieszczeń komunalnych na rozwijanie bazy opieki przedszkolnej,

 • popularyzowanie idei działania przedszkoli domowych,

 • organizowanie opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku i z zaburzeniami psychicznymi,

 • rozwijanie wolontariatu nakierowanego na pomoc osobom starszym, niedołężnym,
  z zaburzeniami psychicznymi,

 • współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie zapewniania całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku,

 • dostosowywanie miejsc publicznych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,

 • współpraca z PFRON w celu zlikwidowania barier architektonicznych w szkołach;

 • wykorzystanie istniejących funduszy pomocowych na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,

 • prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych;

 • zwiększanie liczby stanowisk pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej;

 • zwiększanie dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych;

 • zwiększanie możliwości udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;

 • realizowanie programów zmierzających do identyfikacji i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych;

 • tworzenie warunków do rozwoju zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej;

 • zwiększanie stopnia współpracy z branżowymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

 • rozwijanie wolontariatu,

 • tworzenie grup samopomocy dla osób szczególnego ryzyka i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • realizowanie projektów socjalnych skierowanych do osób szczególnego ryzyka i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Potrzeba kontaktów społecznych, więzi grupowej, swobody i łatwości kontaktów przestrzennych

 1. Poprawa poziomu zintegrowania społeczności miasta

wskaźniki:

 • liczba imprez integrujących mieszkańców;

 • liczba członków organizacji pozarządowych;

 • liczba osób uczestniczących w imprezach integracyjnych;

 • liczba zrealizowanych projektów przez organizacje pozarządowe;

 • liczba osób uczestniczących w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 1. Powszechność zachowań tolerancyjnych i zrozumienia potrzeb różnych grup wiekowych

wskaźniki:

 • liczba spotkań i imprez integracyjnych dla przedstawicieli wszystkich pokoleń;

 • liczba uczestników spotkań i imprez.

 1. Aktywnie działające organizacje pozarządowe

wskaźniki:

 • liczba organizacji pozarządowych;

 • liczba członków organizacji pozarządowych;

 • liczba zrealizowanych projektów przez organizacje pozarządowe;

 • liczba osób uczestniczących w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 1. Wysoki poziom poinformowania mieszkańców o problemach miasta i działaniach podejmowanych przez władze miasta

wskaźniki:

 • liczba osób uczestniczących w zebraniach mieszkańców i innych, podczas których podejmowane są decyzje dotyczące rozwoju miasta;

 • liczba wejść na stronę internetową miasta,

 • liczba mieszkańców korzystających z mediów lokalnych.

 1. Powszechny dostęp do Internetu

wskaźniki:

 • liczba prywatnych i publicznych łączy internetowych;

 • liczba osób bez możliwości dostępu do Internetu i sieci telefonicznych.

 1. Rozwiązany problem przemieszczania się osób w czasie godzin szczytu na trasie pomiędzy Lubartowem a Lublinem

wskaźniki:

 • długość przebudowanych dróg na terenie miasta;

 • liczba projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej;

 • liczba połączeń komunikacji publicznej.

 1. Komunikacja miejska dostosowana do potrzeb mieszkańców i gości

wskaźniki:

 • liczba połączeń komunikacji publicznej.

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:

Zadanie realizacyjne

 • wspieranie organizacji cyklicznych imprez promujących miasto, integrujących mieszkańców,

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje programów integrujących społeczeństwo,

 • wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz środowiska,

 • podnoszenia standardu dróg na terenie miasta,

 • współpraca z instytucjami zarządzającymi drogami powiatowymi i wojewódzkimi na rzecz podnoszenia standardu tych dróg i rozwijania infrastruktury towarzyszącej,

 • umożliwianie działalności różnym firmom telekomunikacyjnym oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostępu do Internetu,

 • realizacja projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego na terenie wszystkich miejscowości w mieście,

 • przystosowywanie Urzędu Miasta do świadczenia e-usług,

 • wspieranie działań na rzecz tworzenia i rozwijania lokalnych środków masowego przekazu,

 • wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych,

 • wspieranie działań na rzecz tworzenia i rozwijania lokalnych środków masowego przekazu,

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje programów integrujących społeczeństwo,

 • wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz środowiska,

 • podnoszenia standardu ulic na terenie miasta,

 • współpraca z instytucjami zarządzającymi drogami powiatowymi i wojewódzkimi na rzecz podnoszenia standardu tych dróg i rozwijania infrastruktury towarzyszącej.

 • wspieranie rozwoju komunikacji publicznej,

 • rozwijanie systemu informacji obywatelskiej.


Potrzeba kreacji otoczenia, poczucia użyteczności, uznania, akceptacji,
gratyfikacji, tożsamości z gminą, ładu przestrzennego,
wartości moralne, potrzeby religijne


 1. Stworzone możliwości oddziaływania na otoczenie materialne,
  społeczne i zawodowe


wskaźnik:

 • liczba publikacji prezentujących inicjatywy społeczne i działalność na rzecz swojego środowiska.

 1. Podwyższony poziom uczestnictwa mieszkańców w aktywnościach pozazawodowych

Wskaźniki:

 • liczba organizacji pozarządowych;

 • liczba członków organizacji pozarządowych;

 • liczba osób uczestniczących w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe;

 • liczba ofert na rozwijanie zainteresowań;

 • liczba uczestników spotkań.

 1. Poprawa estetyki terenów poza centrum

wskaźnik:

 • powierzchnia terenów efektownie zagospodarowanych.

 1. Podwyższony poziom uczestnictwa w życiu miasta

wskaźnik:

 • liczba osób uczestniczących w zebraniach mieszkańców i innych, podczas których podejmowane są decyzje dotyczące rozwoju miasta.

 1. Poprawa stanu oznakowania miasta

wskaźnik:

 • liczba zamontowanych znaków i tablic informacyjnych.

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:

Zadanie realizacyjne

 • promocja osób, organizacji i działań sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnej,

 • rozwijanie wolontariatu nakierowanego na działania międzypokoleniowe,

 • włączanie w różne działania społeczne grup emerytów i rencistów,

 • edukacja mieszkańców w zakresie aktywności społecznej,

 • stały kontakt z dawnymi mieszkańcami miasta w kraju i zagranicą dotyczący promocji miasta,

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania związane z rozwojem demokracji lokalnej,

 • stałe konsultacje władz miasta z mieszkańcami przy podejmowaniu kluczowych decyzji,

 • promocja osób, organizacji i działań sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnej,

 • edukacja społeczna mieszkańców,

 • wykorzystywanie imprez masowych i spotkań mieszkańców do przekazywania idei samorządności i aktywności społecznej,

 • nagradzanie osób za wyjątkowe osiągnięcia w pracy społecznej oraz zachowania wymagające odwagi i wysokiego morale.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość