Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona2/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

WPROWADZENIE


Gmina Miejska Lubartów jest wspólnotą samorządową utworzoną z mocy prawa przez mieszkańców oraz odpowiednim terytorium, w którym splatają się złożone procesy społeczno – gospodarcze przebiegające w środowisku naturalnym i w określonej przestrzeni.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, rozwijanie infrastruktury technicznej i społecznej, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój gospodarczy Gminy uwarunkowane są wieloma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Przy określaniu celów strategicznych uwzględnione zostały występujące uwarunkowania. Cele strategiczne dotyczą spraw, co do których Gmina i partnerzy społeczni, każdy
w zakresie swoich kompetencji, mogą podejmować autonomiczne działania. Autonomiczność działań oznacza, że Gmina i partnerzy społeczni mają do tego prawo i nie są uwarunkowani decyzjami zewnętrznymi, podejmowanymi poza Gminą.

Proponowane w strategii cele i zadania służące ich realizacji, obejmują wszystkie sfery życia i funkcjonowania Gminy. W pracach nad strategią wyodrębnione zostały trzy obszary prezentowane poniżej:

1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, obejmujące 14 potrzeb:


 • zabezpieczenie materialne;

 • wyżywienie;

 • schronienie;

 • bezpieczeństwo;

 • zdrowie i życie;

 • opieka;

 • rozwój ludzi;

 • rekreacja, wypoczynek, przyjemności;

 • kultura;

 • kontakty społeczne, więź grupowa;

 • swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych;

 • kreacja otoczenia, poczucie użyteczności, uznanie, akceptacja, gratyfikacja;

 • tożsamość z gminą, ład przestrzenny;

 • wartości moralne i potrzeby religijne.

2. Potencjały Gminy, obejmujące:

 • potencjał techniczny:

 • infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna,

 • komunikacja (transport, drogi),

 • infrastruktura społeczna,

 • gospodarka przestrzenna,

 • ład przestrzenny;

3. Gospodarka Gminy, obejmująca sektor MŚP z wyodrębnioną turystyką oraz rolnictwem i leśnictwem.

Takie ujęcie stanowi swoistą mapę wszystkich spraw ważnych dla rozwoju Gminy, które są dodatkowo poddane hierarchizacji i uporządkowane obszarowo (sfera społeczna, sfera zasobów wraz z infrastrukturą i gospodarką przestrzenną oraz sfera gospodarcza).Tym samym Strategia Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015” jest dokumentem kierunkowym, swoistą mapą, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów lokalnych Gminy.
Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy. Kompleksowe podejście, będące cechą planowania strategicznego powoduje, iż realizacja tak określonej strategii jest wspólnym zadaniem władz samorządowych i wszystkich parterów społeczno-gospodarczych w Gminie.

Bardzo ważnym aspektem jest uspołecznienie procesu opracowania i wdrażania strategii przy udziale wszystkich głównych partnerów społecznych i gospodarczych.

Do realizacji strategii niezbędne będzie podejmowanie działań:


  • samodzielnych przez władze Gminy,

  • samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego,

  • samodzielnych przez organizacje pozarządowe,

  • indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska,

  • wspólnych z udziałem parterów z różnych sektorów (publicznego, prywatnego
   i pozarządowego).

Wynika z tego, iż bardzo ważnym, a jednocześnie trudnym zadaniem będzie zaangażowanie wszystkich kluczowych dla rozwoju Gminy partnerów. Powodzenie w tym zakresie jest uzależnione od zdolności do wzajemnej komunikacji, radzenia sobie
z różnicami interesów poszczególnych partnerów i grup, wspólnego definiowania problemów i celów, a następnie projektowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W okresie wdrażania strategii władze Gminy mogą występować w różnych rolach, w tym jako:  • bezpośredni realizator działań,

  • inicjator i animator działań,

  • uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami,

  • wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane przez partnerów lokalnych,

  • administrator centrum lokalnej informacji i komunikacji w gminie.

Wdrożenie strategii przez władze Gminy wymaga stosowania operacyjnych narzędzi planistycznych, pozwalających na podjęcie ostatecznych decyzji, które działania i przy jakich zaangażowanych środkach własnych oraz zewnętrznych będą realizowane. Tymi narzędziami planistycznymi władz Gminy mogą być:

  • wieloletni plan inwestycyjny,

  • plan rozwoju lokalnego/operacyjny,

  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

  • budżet gminy,

  • budżet zadaniowy,

  • konkretne projekty i programy,

  • aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania,

  • polityki szczegółowe gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad odnoszących się do określonej dziedziny życia/funkcjonowania Gminy), pozwalające podejmować powtarzalne decyzje według tych samych kryteriów,

  • zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie.

Planowanie i wdrażanie strategii w opisany powyżej sposób daje szansę świadomego wpływania na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze
i przestrzenne. Pozwoli to na zarządzanie rozwojem niezależnie od zmian kolejnych ekip sprawujących władzę w gminie i ponad występującymi w środowisku lokalnym konfliktami interesów.

 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBARTÓW


Zaprezentowana poniżej diagnoza stanu wyjściowego Lubartowa obejmuje szczegółową analizę uwarunkowań jego rozwoju. Oceny czynników rozwoju dokonano w sześciu najważniejszych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, obejmujących: przestrzeń i środowisko, sferę społeczną, sferę gospodarczą, infrastrukturę techniczną i społeczną oraz zarządzanie Miastem. Analizę oparto na dostępnych danych statystycznych, starając się opisywać zachodzące trendy i zjawiska w układzie graficznym na przestrzeni ostatnich lat. Część z zaprezentowanych danych porównano ze średnimi wartościami w województwie i kraju. Takie podejście pozwala na ukazanie pozycji konkurencyjnej Lubartowa i będzie pomocne w procesie monitorowania jego rozwoju w kolejnych latach.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość