Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona6/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Infrastruktura techniczna


Wyposażenie Miasta w podstawową infrastrukturę techniczną decyduje w dużym stopniu o jakości życia mieszkańców i zdecydowanie wpływa w znaczący sposób na jego atrakcyjność inwestycyjną.

2.4.1. Ujęcia wody


Źródłem zaopatrzenia Lubartowa w wodę jest ujęcie komunalne przy ulicy Nowodworskiej w Lubartowie, otoczone strefą ochrony ujęcia, zapobiegającą pogorszeniu jakości tych wód. Na jakość wód podziemnych wpływ wywiera niezbyt intensywny rolniczy charakter zagospodarowania obszaru oraz rozwój miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W 2006 roku zakończono modernizację ujęcia wody w ramach projektu „Rozwój gospodarczy Lubartowa” realizowanego przez Związek Miasta i Gminy Lubartów współfinansowanego z programu PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza. Ujęcie dostarcza wodę nie tylko mieszkańcom miasta i gminy, ale również przedsiębiorcom. Pracuje nieprzerwanie od 1976 roku. Od tego czasu obiekt poddany był modernizacji i rozbudowie, w szczególności zrealizowano drugi zbiornik wyrównawczy o pojemności 1000m3, wybudowano drogi dojazdowe i zainstalowano dodatkowe pompy II°. Według norm krajowych, obowiązujących do roku 2000, pobierana woda nie wymagała odżelazienia, ani stałej dezynfekcji. Nowe przepisy sanitarne, podnoszące wymogi jakości wód do standardów europejskich wymusiły zmiany w technologii ujęcia i uzdatniania wód, w szczególności konieczność ich odżelazienia. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania w Lubartowie konieczna była również z uwagi na dekapitalizację urządzeń technicznych (wyeksploatowane pompy, konieczna wymiana zbiorników hydroforowych itp.). Zakresem przebudowy objęto uzdatnianie (odżelazienie wody i awaryjną dezynfekcję) i pompownię II°, wraz z instalacjami i urządzeniami związanymi. Wyremontowano również pomieszczenia technologiczne i rurociągi.


2.4.2. Sieć wodociągowa


Rozbudowana sieć wodociągowa pozwala na korzystanie z niej prawie wszystkim mieszkańcom (98% mieszkańców podłączonych, pokrycie 95% powierzchni miasta), woda jest pozyskiwana z własnego ujęcia wody. Zaopatrzenie w wodę w mieście w całości ma miejsce z ujęcia wody, eksploatowanego przez ZGK w Lubartowie, zaopatrującego także dużą część gminy Lubartów. Obecnie sieć wodociągowa w samym mieście ma łączną długość 106,9 km (włącznie z przyłączami), rozbudowa sieci wiąże się z doprowadzaniem wody do nowych obszarów zainwestowania budownictwem mieszkaniowym.

Poniżej zamieszczono wykres zmiany długości wodociągowej sieci rozdzielczej w badanych latach. Odnotowuje się systematyczny, stabilny wzrost długości sieci z okresu na okres. W 2006 roku czynna wodociągowa sieć rozdzielcza w Mieście Lubartów liczyła 62,7 km (dane GUS). Na 31.12.2006 roku stopień zwodociągowania Lubartowa wynosił niemal 100%.


Wykres 19. Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej Miasta Lubartów w latach 2000-2006

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w Lubartowie stale rosła do 2005 roku. W roku 2006 odnotowano niewielki spadek liczby użytkowników co jest prawdopodobnie spowodowane ogólnym spadkiem liczby ludności Miasta. Powyższą tendencję obrazuje wykres 20.

Wykres 20. Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w mieście LubartówŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Analizując poniższe dane wyraźnie widać, że sieć rozdzielcza na 100 km2 w Mieście Lubartów jest zdecydowanie dłuższa w porównaniu do analogicznego miernika dla gmin miejskich. Wykresy te potwierdzają tendencję do wzrostu długości sieci rozdzielczych co jest zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem.
Wykres 21. Długość wodociągowej sieci rozdzielczej na 100km2 w Mieście Lubartów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Wykres 22. Długość wodociągowej sieci rozdzielczej na 100km2. Średnia dla gmin miejskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS


2.4.3. Sieć kanalizacyjna


Długość sieci kanalizacyjnej w Mieście Lubartów przez kilka lat była na ustabilizowanym poziomie około 42 km. W 2006 roku wyraźnie widać wzrost ich długości do 51,5 km, a długość przyłączy 15,4 km (1 655 szt. przyłączy). Stopień skanalizowania Miasta Lubartów wynosi 91,7% (stan na 31.12.2006 roku według danych GUS).
Wykres 23. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Mieście Lubartów w latach 2000-2006

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Powyższe wnioski potwierdzają dane zobrazowane na wykresie 24. Widoczny wzrost długości sieci kanalizacyjnej w 2006 roku jest na poziomie zdecydowanie wyższym niż analogiczna średnia dla gmin miejskich (wykres 25.). Pozytywnym aspektem jest więc rozbudowująca się w ostatnich latach sieć miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Wykres 24. Długość kanalizacyjnej sieci rozdzielczej na 100km2 dla Miasta Lubartów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Wykres 25. Długość kanalizacyjnej sieci rozdzielczej na 100km2. Średnia dla gmin miejskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Wykres 26. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 100 km2 dla wybranych miast województwa lubelskiego. Dane obrazują stan na 31.12.2006 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Porównując dane dla wybranych miast województwa lubelskiego, Lubartów posiada najdłuższą sieć zarówno wodociągową jak i kanalizacyjną, co ocenia się zdecydowanie pozytywnie.
Wykres 27. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności miast. Dane obrazują stan na 31.12.2006 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Analizując dane z Wykresu 27. odsetek ludności korzystający z instalacji jest relatywnie wysoki ale niewystarczający. Konieczne są dalsze inwestycje czynione w tym zakresie.

Wykres 28. Porównanie nakładów inwestycyjnych dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kolejnych latach 2000-2006. LubartówŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Z powyższego wykresu jasno wynika, że inwestycje w latach 2000 – 2006 nakierowane były w większym stopniu na budowę kanalizacji niż wodociągów, co pozytywnie wpływa na jakość środowiska. Do pełnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców Lubartowa w tym zakresie niezbędne są dalsze inwestycje.

2.4.4. Infrastruktura elektroenergetyczna


Elektroenergetyczne sieci na terenie miasta Lubartowa eksploatuje Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Energetyczny Lubartów. Miasto zasilane jest z GPZ Lubartów (Główny Punkt Zasilania) obok siedziby Zakładu. GPZ zasilany jest dwoma liniami WN-110 kV: od strony Lublina i od strony Kocka. Na obszarze miasta rozprowadzonych jest 8 ciągów kablowych i 5 napowietrzno-kablowych średniego napięcia 15 kV. Miasto posiada 88 stacji transformatorowych średniego napięcia. Pobór mocy przez Lubartów wynosi około 10 MW. Większość sieci na terenie miasta powstała w latach 1960-1975 w ramach powszechnej elektryfikacji miast i wsi. Okres amortyzacji tych sieci w zależności od rodzaju wynosi 25-33 lat. Zależnie od stanu technicznego sieci napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia jest ona poddawana bieżącej modernizacji. Według stanu na 30 czerwca 2007 r. na terenie miasta skablowanych jest:

- 51,9 % sieci niskiego napięcia,

- 77 % sieci średniego napięcia.

Wraz z rozwojem miasta zajdzie potrzeba wyprowadzenia nowych ciągów kablowych średniego napięcia z istniejącego GPZ dla zasilenia nowych odbiorców energii oraz poprawy warunków zasilania dotychczasowych odbiorców. Ponadto w miarę wzrostu obciążeń konieczne będzie wybudowanie dodatkowych wnętrzowych i napowietrznych stacji transformatorowych średniego napięcia w istniejącej zabudowie. Konieczna będzie przebudowa większości linii napowietrznych na kablowe lub napowietrzne izolowane. Zakład Energetyczny jest w posiadaniu koncepcji budowy drugiego GPZ w południowej części miasta. Wybudowanie GPZ zapewni rezerwę mocy na najbliższe dziesięciolecia oraz w znaczący sposób poprawi stabilność zasilania miasta i okolic. W ramach porządkowania infrastruktury technicznej miasta planowane jest zastępowanie istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia liniami kablowymi.

Istniejące podwieszone oświetlenie drogowe zostało zmodernizowane w latach 2004-2005 zatem w perspektywie najbliższych kilku lat nie będzie wymagało kosztownych zabiegów. Wobec coraz częstszej likwidacji linii napowietrznych i zastępowanie ich liniami kablowymi, planuje się budowę wydzielonych linii oświetleniowych.

2.4.5. Ciepłownictwo


Na terenie miasta Lubartów znajdują się trzy centralne źródła ciepła, którymi są ciepłownia przy ul. Zielonej, ciepłownia zakładów Solbet Lubartów S.A. oraz ciepłownia Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Ks. J. Popiełuszki. Głównym źródłem ciepła na terenie miasta jest Miejski System Cieplny, będący własnością i eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie sp. z o.o. jednoosobową spółkę Miasta Lubartów.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarcza energię cieplną do 133 węzłów ciepłowniczych za pośrednictwem wysoko i niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej o łącznej długości 18,6 km. W roku 2006 sprzedaż ciepła wyniosła 154 000 GJ.

W wyniku działań oszczędnościowych oraz z uwagi na wzrost temperatur zewnętrznych w okresie grzewczym systematycznie spada wielkość zamawianej mocy cieplnej. Dla porównania: w 1997 roku wynosiło ono 36,6 MW, w 2000 – 33,1 MW, a na sezon 2007/08 wynosi 26,63 MW. Wynika z tego, że nie ma niebezpieczeństwa braku pokrycia potrzeb przez ciepłownię miejską do 2015 roku.

Analiza układu technologicznego ciepłowni przeprowadzona w 2007 roku wskazuje na konieczność jego modernizacji z uwagi na stan techniczny oraz emisję pyłów i zanieczyszczeń zbliżoną do wielkości dopuszczalnych. Modernizacja ciepłowni planowana jest w najbliższych latach.


2.4.5. Zaopatrzenie w gaz


Lubartów ma dostęp do sieci gazu ziemnego, a rozlewnia gazu płynnego zaopatruje gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe.

2.4.6. Infrastruktura drogowa


Łączna długość dróg publicznych w mieście wynosi 72,109 km w tym:

 • drogi krajowe - 1,4 km (obwodnica miasta) stan techniczny dobry;

 • drogi wojewódzkie - 1,775 km (ulice: Kleeberga, Wojska Polskiego) stan techniczny dobry, należy wybudować jedynie chodniki;

 • drogi powiatowe - 13,324 km (ulice: Powstańców Warszawy, Szaniawskiego, Kopernika – stan techniczny dobry, ulica Lipowa, Wierzbowa , Krańcowa – w części wymagają remontu, ulice: Aleje Zwycięstwa, Nowodworska, Aleje Tysiąclecia, Kolejowa) – stan zły, wymagają remontu;

 • drogi gminne - 55,61 km (140 ulic):

 • 111 ulic posiada nawierzchnię utwardzoną - asfaltową oraz z kostki brukowej z czego 59 w stanie technicznym dobrym, 52 w stanie technicznym złym – wymagają przebudowania,

 • 29 ulic o nawierzchni gruntowej, żużlowej – wymagają budowy, w części należy dokonać wykupu gruntów.

Ponadto istnieją drogi osiedlowe, wewnętrzne nie zaliczone do kategorii dróg publicznych, których łączna długość wynosi ok. 3 km.

Komunikacja pasażerska

Miasto Lubartów posiada dobre połączenia drogowe z najważniejszymi ośrodkami miejskimi województwa. Ponadto, dostępna jest także linia nr 1 komunikacji miejskiej regularnie kursująca na trasie: ul. Lubelska, ul. Kolejowa, ul. Lubelska, ul. Słowackiego, ul. Kopernika - obsługiwana jest przez przewoźnika prywatnego. Dogodne połączenia z Lublinem zapewniają linie prywatnych przewoźników oraz komunikacja PKS. Co więcej, miasto dysponuje transportem drogowym taxi - jest to pięciu przewoźników posiadających pięć pojazdów.


2.4.7. Oczyszczalnie ścieków


Wody w rzece Wieprz ze względu na zbyt duże wartości fosforanów, azotanów i często występujące bakterie E.Coli są wodami pozaklasowymi. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest także zrzut ścieków na odcinku jej górnego biegu. Na poprawę parametrów wody w rzece Wieprz istotny wpływ miała oddana do eksploatacji w 1997 roku oczyszczalnia ścieków oraz rozbudowująca się w ostatnich latach sieć miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz budowa separatorów na odpływach kanałów burzowych.

Nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oddana do użytku w 1997 roku posiada rezerwę wydajności. Jest to nowoczesna, oczyszczalnia ścieków (w technologii fińskiej firmy Raiso Engineering), która zaprojektowana została na obciążenie ściekami 6100m3/d. Po realizacji projektu związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach programu Phare 2002 (projekt realizowany był przez Związek Miasta i Gminy Lubartów) oczyszczalnia otrzymuje do 3.000 m3 ścieków na dobę, czyli pracuje z obciążeniem do 49%, w stosunku do możliwości projektowych. Jak wynika z badań służb kontrolnych, planowane wskaźniki wód po oczyszczeniu są uzyskiwane (średnie wskaźniki zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych uzyskane w III kwartale 2001r): • BZT5 – 5,3 mg O2/dm3 (wartość dopuszczalna 15,0 mg/dm3),

 • Zawiesina ogólna – 15,0 mg/dm3 (wartość dopuszczalna 30,0 mg/dm3),

 • Azot ogólny – 3,9 mg N/dm3 (wartość dopuszczalna 30,0 mg/dm3),

 • Fosfor ogólny – 1,0 mg/dm3 (wartość dopuszczalna 1,5 mg/dm3).

Stopień redukcji zanieczyszczeń jest na obiekcie wysoki (wartości za III kwartał 2007r) i wynosi obecnie:

 • BZT5 – 98,91%,

 • Zawiesina ogólna – 95,12%,

 • Azot ogólny – 94,12%,

 • Fosfor ogólny – 88,96%.

Kanalizacja deszczowa o długości 13.028,35 mb pokrywa 20% zabudowanego obszaru Miasta. Jej stan techniczny nie jest zadowalający i poza nowymi odcinkami, sieć wymaga gruntownej przebudowy i remontów ze względu na długi okres eksploatacji.
Tabela 12. Oczyszczalnie ścieków w Mieście Lubartów. Dane obrazują stan na 31.12. 2006 roku.

Wyszczególnienie
Oczyszczalnie komunalne: biologiczne

1

Przepustowość (m3/dobę)

6100

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie

22900

Oczyszczalnie przemysłowe: mechaniczne

1

Przepustowość (m3/dobę)

360

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

2.4.8. Gospodarka odpadami


Na stan środowiska naturalnego w sposób znaczący wpływa gospodarka odpadami. Miasto posiada własne wysypisko odpadów. Zorganizowanym wywozem odpadów objęty jest teren całego miasta. Wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów (szkło, makulatura, aluminium) na osiedlach bloków mieszkalnych, trwają prace nad jego wdrożeniem na osiedlach domów jednorodzinnych z rozszerzeniem o zbiórkę tworzyw sztucznych. Ocenia się, że rocznie na terenie Lubartowa powstaje około 14,9 tys. ton odpadów (dane na dzień 31.12. 2006 roku).
Gospodarka odpadami:

a) firmy wywozowe

Na terenie miasta Lubartowa działają obecnie trzy firmy obsługujące gospodarkę odpadami komunalnymi. Są to: • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lubartowie,

 • „SUK-POL” , lubelska firma obsługująca osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie,

 • P.W. Eko BoMART - Bogdan Tomczewski (głównie duże lubartowskie firmy i przedsiębiorstwa prywatne).

Wywozem nieczystości płynnych z terenu miasta zajmują się dwie firmy:

 • Usługi asenizacyjne - Radosław Stefański,

 • TRANSKOM - Stanisław Cieniuch.

b) selektywna zbiórka odpadów

Od 2001 roku na terenie miasta działa selektywny system zbiórki odpadów. Papier, szkło oraz tworzywo sztuczne zbierane są z gospodarstw domowych w worki plastikowe, a z terenów osiedli mieszkaniowych w specjalnie oznakowane pojemniki 1100 l . Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych prowadzona jest w pojemnikach 110 l i 1100 l.

W roku 2006 zebrano 16 000 kg makulatury, 15 000 kg tworzyw sztucznych, 28 000 kg szkła. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie. Od 1 stycznia 2008 takim obowiązkiem zostaną objęte wszystkie firmy wywozowe.

c) zbiórka odpadów niebezpiecznych

Na terenie miasta działa zbiórka zużytych baterii, które zbierane są w specjalne pojemniki przeznaczone do tego typu odpadów. Odbierane są one przez firmę REBA (zbiórka zorganizowana przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej).

Pod koniec 2007 r. miasto rozpocznie zbiórkę przeterminowanych medykamentów pod hasłem „Przeterminowane leki przynieś do apteki”. Na chwilę obecną chęć uczestnictwa w akcji zgłosiło 5 z pośród 15 lubartowskich aptek.

d) akty prawne

W roku 2006 został uchwalony „Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2006-2009” oraz „Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście Lubartowie”.

W roku 2007 zostało wydane i opublikowane Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubartów
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W najbliższym czasie zostanie stworzony „Program usuwania azbestu” oraz szczegółowa inwentaryzacja tego odpadu na terenie miasta Lubartowa.e) Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

W roku 2004 został utworzony Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Związek skupia 5 gmin, których celem jest wspólna i racjonalna gospodarka odpadami.

W skład związku wchodzą następujące gminy:

1. Gmina Lubartów,

2. Gmina Miasto Lubartów,

3. Gmina Niedźwiada,

4. Gmina i Miasto Ostrów Lubelski,

5. Gmina Ostrówek.

Naczelnym zadaniem Związku jest utworzenie i prowadzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który w sposób kompleksowy zajmie się utylizacją, segregacją, zbiórką odpadów z terenu powiatu lubartowskiego.

Innymi statutowymi celami działania Związku są: 1. edukacja ekologiczna,

 2. rekultywacja starych, nie spełniających norm składowisk w gminach członkowskich,

 3. nadzór nad efektywnym wykorzystaniem majątku wniesionego przez gminy
  członkowskie Związku,

 4. pozyskiwanie środków finansowych z UE i innych źródeł na realizację programu.

Wykres 29. Gospodarka odpadami w Lubartowie w latach 2002- 2006Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Na Wykresie 29. przedstawiono gospodarkę odpadami Miasta Lubartów. Warto zauważyć, że ilość odpadów zmniejsza się systematycznie od 2004 roku. Wyraźnie widać także, że w największym stopniu odpady są przetwarzane i wykorzystywane. Pozytywnym zjawiskiem jest również spadek udziału odpadów magazynowanych.

2.4.9. Oczyszczanie miasta


Oczyszczaniem miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie, Spółka z o.o. w Lubartowie. Usługi wykonywane to:

- ręczne oczyszczanie ulic i placów,

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych,

- wywóz nieczystości stałych przy załadunku ręcznym i mechanicznym,

- oczyszczanie ulic letnie i pozimowe zamiatarką mechaniczną,

- zimowe utrzymanie dróg.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Lubartowa określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubartów”, uchwalony w 2007r., stanowiący prawo miejskie. Problemem przy utrzymaniu czystości i porządku stanowią dzikie wysypiska powstające w różnych punktach miasta.

2.4.10. Stan czystości powietrza atmosferycznego


Jakość powietrza w mieście jest monitorowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.

Lubartów leży w części województwa charakteryzującej się dobrym stanem powietrza. Jednakże ze względu na koncentrację źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego


w samym mieście, stan powietrza w obrębie miasta i jego najbliższej okolicy jest znacznie gorszy.

Na stan powietrza w mieście mają wpływ: • zanieczyszczenia przemysłowe (Zakład Energetyki Cieplnej, SOLBET – Lubartów),

 • emisja komunikacyjna (CO, CO2, tlenki azotu, węglowodory, dwutlenek siarki, ołów) spowodowana spalaniem paliw (ciągły wzrost ilości samochodów). Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych jest emisja z pojazdów poruszających się po drodze krajowej nr 19, po drodze wojewódzkiej nr 815, oraz na drogach powiatowych i gminnych,

 • emisja komunalna - (SO2, CO, tlenki azotu), zwłaszcza zimą, z indywidualnych systemów grzewczych w większości opartych na wykorzystaniu węgla kamiennego.

W wyniku pomiarów stężeń jednogodzinnych mierzonych mobilnym laboratorium w 2002 r. nie odnotowano przekroczeń normy dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.

Emisję komunalną można znacząco zmniejszyć poprzez gazyfikację miasta, a także poprzez podłączanie indywidualnych odbiorców do ciepłowni miejskiej. Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości można uzyskać poprzez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

W 2003 r. oddano do użytku obwodnicę miasta Lubartowa, która w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie emisji gazów i pyłów na terenie miasta.

W przyszłości przewiduje się budowę zakładu utylizacji odpadów, który będzie posiadał linie do produkcji energii z biomasy.


2.4.11. Edukacja ekologiczna


Edukacja ekologiczna w mieście prowadzona jest przez placówki oświaty oraz Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, którego inicjatorem i członkiem jest Lubartów.

Organizowane są: • konferencje i szkolenia,

 • akcje ulotkowe, prezentacje opakowań ekologicznych, toreb płóciennych i papierowych, organizowanie konkursów z nagrodami podczas udziału w lokalnych imprezach,

 • lekcje ekologiczne w szkołach z zakresu ekologii wzbogacanych multimediami, grafikami, rysowankami w zależności od rodzaju szkoły,

 • zajęcia edukacyjne w przedszkolach - gry, zabawy i konkursy,

 • konkursy: plastyczne „Przyroda dookoła mnie”; „Eko-detektyw” - monitoring dzikich wysypisk śmieci,

 • akcje: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”; „Chrońmy kasztanowce”.

2.4.12. Konieczne interwencje w środowisko naturalne


Ze względu na ochronę środowiska naturalnego potrzebne są następujące interwencje w obszarach:

woda

 • dofinansowania do budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie,

 • rozbudowa kanalizacji, ściekowej i deszczowej,

powietrze

 • inwentaryzacja źródeł emisji do powietrza,

 • rozbudowa infrastruktury drogowej,

 • rozbudowa sieci gazowniczej,

 • dofinansowania do instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii (solary, wierzba energetyczna),

 • inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,

gleba

środowisko przyrodnicze

 • ochrona i pielęgnacja zadrzewień,

 • budowa zakładu utylizacji odpadów,

 • stworzenie programu utylizacji azbestu,

 • przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

2.4.13. Podsumowanie


Negatywnym zjawiskiem występującym w Mieście Lubartów jest fakt jego niepełnego skanalizowania. Stąd też, nie wszyscy mieszkańcy korzystający z sieci wodociągowej mają jednocześnie dostęp do sieci kanalizacyjnej, co zdecydowanie obniża ich jakość życia. Niezbędne są więc dalsze inwestycje związane z tym celem. Istnieje rozbudowana sieć wodociągowa pozwalająca na korzystanie z niej prawie wszystkim mieszkańcom, woda jest pozyskiwana z własnych ujęć wody.

Miasto posiada własne wysypisko odpadów, a zorganizowanym wywozem odpadów objęty jest teren całego miasta. Co więcej, miasto wprowadziło system selektywnej zbiórki odpadów (szkło, makulatura, plastik) na osiedlach bloków mieszkalnych. Trwają prace nad jego wdrożeniem na osiedlach domów jednorodzinnych. Jednak biorąc pod uwagę gospodarkę odpadami, konieczne są dalsze działania uświadamiające mieszkańców gminy w zakresie właściwego postępowania z powstającymi w ich gospodarstwach odpadami.

Jeśli chodzi o komunikację drogową, generalnie należy stwierdzić, że drogi powiatowe i gminne są w złym stanie technicznym i wymagają remontu. Jest to skutek wieloletniego braku dostatecznej liczby inwestycji – remontów i przebudowy dróg. Także szybko zwiększająca się liczba pojazdów oraz rosnący tonaż transportu drogowego powodują coraz większe zużycie dróg. Jednym z rozwiązań zwiększających zdolność inwestycyjną Gminy Miejskiej Lubartów powinno być planowanie i realizacja wspólnych inwestycji drogowych w partnerstwie z samorządem powiatowym. Takie przedsięwzięcia pozwolą na optymalny wybór zadań inwestycyjnych oraz zwiększą szanse miasta w ubieganiu się i dofinansowanie projektów środkami z zewnątrz.

Zdecydowanie pozytywnie ocenia się wybudowanie obwodnicy miasta (finansowanej z budżetu państwa), a także łącznika obwodnicy wybudowanego ze środków budżetu miasta i kontraktu wojewódzkiego.

W Lubartowie dosyć dobrze funkcjonuje sieć komunikacji autobusowej. Średnio co 15 minut funkcjonuje połączenie autobusowe pomiędzy Lublinem i Lubartowem. Przewóz pasażerów wykonywany jest głównie przez przewoźników prywatnych zrzeszonych w Lubelskiej Korporacji Samochodowej lub zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym. Dogodne połączenia z Lublinem zapewnia także komunikacja PKS.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość