Strona główna

Załącznik do uchwały Nr xviii/128/08 Rady Miasta Lubartów


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona9/26
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

A1* – Budowa ulicy łączącej ul. Lubelska i ul. Przemysłową – (ul. Koźmińskiego) Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę i zaktualizowano studium wykonalności inwestycji.


 • A2 – Budowa parkingów – zrealizowano częściowo:

  • ul. Poprzeczna (obecnie Jana Pawła II ) – zrealizowano;

  • ul. Lubelska 34 – zrealizowano;

  • ul. Legionów – działkę, na której projektowano budowę parkingu odzyskała Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.
  1. A3 – Budowa Alei Pawła Karola Sanguszki – nie zrealizowano.


  2. A4 – Budowa łącznika do obwodnicy – zrealizowano.

  3. A5 – Budowa ul. Olchowej – zrealizowano.

  4. A6 – Budowa ulicy łączącej ul. 1-go Maja z ul. Lubelską – nie zrealizowano.
  5. A7 – Budowa drogi zachodniej z jednoczesną modernizacją ul. Krańcowej – nie zrealizowano.


  6. B1 – Rewitalizacja centrum miasta – zrealizowano częściowo.

  7. B2 – Zagospodarowanie terenów wokół oczyszczalni ścieków – teren stanowił ofertę inwestycyjną miasta, został sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy.

  8. B3 – Przygotowanie terenów pod inwestycje przy wjeździe do miasta. Została wybudowana stacja paliw przez prywatnego inwestora.
  9. B4 – Przygotowanie terenów wokół gazowni pod inwestycje – w trakcie realizacji.


  10. B5 – Opracowanie, aktualizacja i przygotowanie oferty gospodarczej Lubartowa – w trakcie realizacji.

  11. B6 – Przygotowanie terenów położonych po zachodniej stronie ul. Lubelskiej przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze – w trakcie realizacji.
  12. B7 – Przygotowanie terenów pod inwestycje poza obecnymi granicami miasta – nie zrealizowano.

  13. B8 – Wprowadzenie systemu ulg w podatkach lokalnych dla inwestorów – w trakcie realizacji.


  14. B9 – Budowa ośrodka sportu i rekreacji – nie zrealizowano.

  15. C1 – Program AWIM – stymulowanie rozwoju małych spółdzielni mieszkaniowych – nie zrealizowano.

  16. C2 – Restrukturyzacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych – przekształcenie w spółkę z o.o. o statusie towarzystwa budownictwa społecznego – nie zrealizowano.

  17. C3 – Budownictwo czynszowe w ramach Lubartowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – nie zrealizowano.

  18. C4 – Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – system wsparcia finansowego wspólnot mieszkaniowych w zakresie remontów budynków poprzez wykup odsetek od zaciągniętych kredytów – nie zrealizowano.

  19. C5 – Przedłużenie ulicy Popiełuszki do ul. Piaskowej – w trakcie realizacji.

  20. C6 – Budowa ulic i infrastruktury komunalnej w osiedlu Zwycięstwa na potrzeby budownictwa mieszkaniowego – w trakcie realizacji.
  21. C7 – Budowa ulic w osiedlu Ogrody – nie zrealizowano.

  22. C8 – Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa II – nie zrealizowano.

  23. C9 – Rozwój infrastruktury komunalnej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego – gazyfikacja – zrealizowano częściowo.


  24. C10 – Program urealnienia czynszów mieszkaniowych – nie zrealizowano.

  Podsumowanie :

  Programów nie zrealizowanych -11,

  Programów zrealizowanych częściowo - 4,

  Programów zrealizowanych w całości - 5,

  Programy w trakcie realizacji - 5,

  Programy zrealizowane przy udziale podmiotów prywatnych - 1.

  * Zachowano oznaczenia przyjęte w dokumencie strategii z 1999 roku.

  Warto zwrócić uwagę na strategiczny program rewitalizacji centrum miasta, który został częściowo zrealizowany w ramach projektu pt.: „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Phare 2000 SSG. Lubartów pozyskał dotację w wysokości ponad 294 tys. euro tj. ok. 1 235 tys. zł. W ramach projektu zmodernizowana została nawierzchnia placów, ulic i chodników w centrum miasta o pow. ok. 1,5 ha, łącznie z wykonaniem kanalizacji burzowej, przebudową sieci wodociągowej oraz elementami małej architektury, takimi jak fontanna, wodopoje, ławeczki. Ze środków własnych miasta przebudowano oświetlenie uliczne.

  W okresie budżetowym 2007-2013 zostaną złożone kolejne projekty, uzupełniające proces rewitalizacji centrum. Przygotowane są dokumentacje techniczne i programowe niezbędne do złożenia projektów, w ramach których przewidziano przeniesienie targu miejskiego oraz przywrócenie funkcji reprezentacyjnej placu przy ul. Rynek. Studium wykonalności dla tych projektów wykonane zostało w ramach wsparcia ze środków unijnych.

  W trakcie realizacji jest również strategiczny program – przygotowanie terenów wokół gazowni pod inwestycje. Projekt pn. „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” przewiduje wybudowanie dróg wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz pozyskanie części gruntów ze środków własnych miasta. Przebudowana zostanie także ulica Gazowa i uzupełniona o brakującą infrastrukturę. Efektem realizacji powinno być inwestowanie na zaoferowanym terenie, rozwój gospodarczy miasta, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia i podniesienie poziomu życia mieszkańców Lubartowa. Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, planowanych do realizacji w ramach Działania 1.3 „Wspieranie Innowacji”. W ramach tego programu projekt ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 1,52 mln euro tj. ok. 5,95 mln PLN. Umieszczenie projektu na liście projektów indywidualnych Programu jest wstępną deklaracją jego realizacji i wiąże się z zarezerwowaniem na ten cel środków w ramach budżetu Programu.

  Przygotowane do realizacji są również dwa programy strategiczne dotyczące budowy ulic. Pierwszy z nich to budowa ulicy Koźmińskiego o dł. 525 mb, przebudowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych i skrzyżowania z ulicą Lubelską wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, odwodnienie, przebudowa przejazdu kolejowego oraz kolidującej infrastruktury technicznej) w zachodniej części miasta zapewniającej bezpośredni dostęp do terenów przemysłowych. Stanowi I etap budowy „drogi zachodniej”. Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa aktualizacja studium wykonalności. Projekt znajdował się na liście rezerwowej ZPORR na lata 2004-2006 o dofinansowanie. Z uwagi na brak środków nie został zrealizowany. Miasto zamierza ubiegać się o jego dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013 w ramach 5 Osi Priorytetowej Transport, Działanie 5.1 Lokalny Układ Transportowy.

  Drugi projekt to budowa ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Inwestycja będzie polegała na przedłużeniu na odcinku 290,3 mb ulicy w kierunku południowym do ul. Piaskowej wraz z budową oświetlenia ulicznego. Powyższe zapewni dojazd do osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych oraz do terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne, na których budowane są nowe bloki. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają prace związane z opracowaniem studium wykonalności. Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013 w ramach 5 Osi Priorytetowej Transport, Działanie 5.1 Lokalny Układ Transportowy.

  Największą część programów (42,31%) stanowią programy jeszcze niezrealizowane. W przeważającej części dotyczą one budownictwa mieszkaniowego (6 programów strategicznych), gdzie powodem braku realizacji były przede wszystkim uwarunkowania zewnętrzne tj. brak możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel, brak zainteresowania potencjalnych inwestorów budową mieszkań w ramach TBS-ów itp. W celu poprawy sytuacji opracowano „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubartów na lata 2008-2012”, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Lubartów na sesji w dniu 30 października 2007 r. Należy podkreślić również, że jest to dla strategii przyjętej w 1999 roku dopiero półmetek.

  Strategia rozwiązywania problemów społecznych

  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów została przyjęta uchwałą Rady Miasta Lubartów w kwietniu 2005 r. Prowadzenie, monitorowanie i wdrażanie Strategii powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, a bezpośrednią pieczę nad prawidłowym procesem jej wdrażania Burmistrzowi Miasta.

  Dokument określa najważniejsze cele strategiczne, które zmierzają do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska lokalnego oraz skuteczny system pomocy społecznej. Realizacja określonych w dokumencie celów strategicznych została sprecyzowana na lata 2005-2013 w harmonogramie działań, poprzez programy i projekty zgłoszone do realizacji przez instytucje działające na terenie miasta Lubartowa.

  Do realizacji wskazano 5 programów w ramach 26 celów szczegółowych. Działania prowadzone w ramach Programu 1, który ukierunkowany jest na Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, skierowane są do poszczególnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób i rodzin korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej, dysfunkcjonalnych, dotkniętych ubóstwem.

  W ramach Programu 2 – Miejskiego programu wspierania profilaktyki problemów alkoholowych oraz uzależnień, podejmowane są działania mające na celu koordynację przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych prowadzonych na rzecz osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami oraz ich rodzin.

  Program 3 – Program aktywizacji i integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka w Lubartowie, skierowany jest do bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, starszych wiekiem. Głównym zamierzeniem tego programu jest poszukiwanie nowych rozwiązań pomocy pozamaterialnej, tak aby przeciwdziałać zjawisku „uzależnienia” się świadczeniobiorców od finansowej pomocy społecznej oraz dążenie do zmiany postawy z pasywnej na aktywną.

  Działania realizowane w ramach Programu 4 – Miejskiego programu dostępu do edukacji, kultury i sportu osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmierzają do zapewnienia dostępu mieszkańcom miasta do dóbr społecznych (edukacji, kultury, sportu), zwłaszcza tych grup, które zagrożone są marginalizacją społeczną.

  Zadaniem Programu 5 – Miejskiego programu rozwoju służb społecznych oraz skutecznego systemu opartego na współpracy instytucjonalnej, jest stworzenie współpracy i komunikacji pomiędzy instytucjami wsparcia społecznego, działającymi na terenie miasta, a tym samym rozwinięcie skutecznej, skoordynowanej pomocy instytucjonalno-usługowej dla osób z grup szczególnego ryzyka oraz zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

  Każdego roku realizacja zadań Strategii przedkładana jest Radzie Miasta Lubartów w formie rocznego sprawozdania.

  2.6.4. Podsumowanie


  W ciągu ostatnich lat obserwowany jest systematyczny i stabilny wzrost dochodów budżetu miasta. Jednakże mimo tego, ich wielkość w przeliczeniu na jednego mieszkańca nadal pozostaje niska w porównaniu do średniej dla gmin miejskich.

  Sytuacja i możliwości inwestycyjne Lubartowa są stosunkowo dobre, a spadki wydatków inwestycyjnych w niektórych okresach budżetowych wynikały z tego, iż większość przedsięwzięć realizowana była na przestrzeni kilku lat. Spadki te były rekompensowane w następujących po nich latach, czego przykładem może być rok 2007, w którym na wydatki inwestycyjne miasto poniosło kwotę 7.871.950 PLN, co stanowiło 18,3 % dochodów ogółem budżetu.

  Poziom wydatków na 1 mieszkańca w roku 2006 był niższy niż w innych miastach województwa lubelskiego i w tym obszarze pozostaje jeszcze wiele możliwości związanych z pozyskaniem funduszy zewnętrznych. Sytuacja ta zmieniła się znacznie na korzyść w roku 2007. Działania władz miasta skupiają się m.in. na pozyskaniu jak największej ilości środków z UE, które mogłyby być zagospodarowane w obszarach, które w przyszłości mogą przynieść mieszkańcom jak największe korzyści. Środki na wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem UE będą pozyskiwane między innymi z prywatyzacji mienia komunalnego. Należy podkreślić, że dla strategii przyjętej w 1999 roku jest to dopiero półmetek, a obecna jej aktualizacja ma na celu ewentualne skorygowanie kierunków rozwoju, czy też, o ile to będzie konieczne, wyznaczenie nowych.


 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


  ©snauka.pl 2016
  wyślij wiadomość