Strona główna

Załącznik nr 1 do opz szablon projektu dokumentacji Planu Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 plb020007 w województwie dolnośląskim


Pobieranie 0.69 Mb.
Strona1/6
Data20.06.2016
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V.
Załącznik nr 1 do OPZ
Szablon projektu dokumentacji Planu
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB020007 w województwie dolnośląskim


  1. Etap wstępny pracy nad Planem

    1. Informacje ogólne

Nazwa obszaru

Karkonosze

Kod obszaru

PLB020007

Opis granic obszaru

Plik shp – załącznik do dokumentacji

SDF

SDF w formacie PDF stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, w trakcie weryfikacji

Położenie

Województwo dolnośląskie, powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, m. Jelenia Góra, gminy: Szklarska Poręba, Piechowice, m. Jelenia Góra, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Kamienna Góra, Lubawka

Powierzchnia obszaru (w ha)

18 578,4

Status prawny

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Termin przystąpienia do sporządzenia Planu

18-10-2011

Termin zatwierdzenia Planu
Koordynator Planu

Monika Rusztecka, monika@gridw.pl, +48228406664 wew. 115

Planista

Lidia Przewoźnik, lidia.przewoznik@kpnmab.pl, +48757556244

Sprawujący nadzór

Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra


1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

L.p.

Nazwa krajowej formy ochrony przyrody pokrywającej się z obszarem

Dokument planistyczny

Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze sporządzania PZO

Procent powierzchni obszaru pokryty istniejącym dokumentem planistycznym
Karkonoski Park Narodowy

Plan Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego (w trakcie uchwalania)

Część obszaru Natura 2000 PLB020007 pokrywa się z parkiem narodowym, dla którego ustanawiany jest plan ochrony (art. 28 ust. 11.2 Ustawy o ochronie przyrody)

30,03%

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi
w pkt 13.

1.3. Mapa obszaru Natura 2000
1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu

Założenia do sporządzenia planu stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.


1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp.

Kod

Nazwa polska

Nazwa łacińska

% pokrycia

Pop.

Osiadł.

Pop. Lęgowa

Populacja Migr.

Ocena Pop.

Ocena
St. zach.


Ocena

Izol.

Ocena

Ogólna

Opina dot. wpisu

Z1

A075

bielik

Haliaeetus albicilla1p
D


Dane dotyczą całego obszaru PLB020007

Z2

A104

jarząbek

Bonasa bonasia1-3m
C

B

C

C

Dane dotyczą całego obszaru PLB020007

Z3

A108

głuszec

Tetrao urogallus-
-

-

-

-

Gatunek wyginął w Karkonoszach na początku XXI w.

Z4

A215

puchacz

Bubo bubo2p
C

A

C

C

Dane dotyczą całego obszaru PLB020007

Z5

A217

sóweczka

Glaucidium passerinum36-40p
B

B

C

C

Dane dotyczą całego obszaru PLB020007

Z6

A223

włochatka

Aegolius funereus20-25p
C

B

C

C

Dane dotyczą całego obszaru PLB020007

Z7

A234

dzięcioł zielonosiwy

Picus canus20-25p
C

B

C

C

Dane dotyczą całego obszaru PLB020007

Z8

A272

podróżniczek

Luscinia svecica-
-

-

-

-

Gatunek nie występuje na obszarze objętym PZO.

Z9

A320

muchołówka mała

Ficedula parva25-30p
C

B

C

C

Dane dotyczą całego obszaru PLB020007

Z10

A321

muchołówka białoszyja

Ficedula albicollis1-2p
D


Dane dotyczą całego obszaru PLB020007

Z11

A409

cietrzew

Tetrao tetrix tetrix36-44m
B

B

B

C

Dane dotyczą całego obszaru PLB020007

pZ1

A030

bocian czarny

Ciconia nigra1p
D


Dane wymagają zaktualizowania.

pZ2

A089

orlik krzykliwy

Aquila pomarina-
-

-

-

-

Gatunek nie występuje w Karkonoszach. Podawany w SDF dla PLH020006

pZ3

A072

trzmielojad

Pernis apivorus1-2p
D


Dane dotyczą całego obszaru PLB020007 - wymagają aktualizacji.

pZ4

A103

sokół wędrowny

Falco peregrinus-
-

-

-

-

Gatunek nie występuje na obszarze objętym PZO.

pZ5

A139

mornel

Charadrius morinellus-
-

-

-

-

Gatunek nie występuje na obszarze objętym PZO.

pZ6

A122

derkacz

Crex crex3-5m
D


Dane wymagają zaktualizowania.

pZ7

A236

dzięcioł czarny

Dryocopus martius50-60p
D


Dane dotyczą całego obszaru PLB020007 - wymagają aktualizacji.

pZ8

A246

lerka

Lullula arboreta1p
D


Dane dotyczą całego obszaru PLB020007 - wymagają aktualizacji.

pZ9

A338

gąsiorek

Lanius collurio40-50p
D


Dane dotyczą całego obszaru PLB020007 - wymagają aktualizacji.

pZ10

A282

drozd obrożny

Turdus torquatus35-40p
D


Dane dotyczą całego obszaru PLB020007 - wymagają aktualizacji.

pZ11

A053

krzyżówka

Anas platyrhynchos-

-

XX

XX

XX

XX

Wymaga weryfikacji w czasie prac terenowych.

pZ12

A153

kszyk

Gallinago gallinago-

-

XX

XX

XX

XX

Wymaga weryfikacji w czasie prac terenowych.

pZ13

A155

słonka

Scolopax rusticola-

-

XX

XX

XX

XX

Wymaga weryfikacji w czasie prac terenowych.

pZ14

A207

gołąb siniak

Columba oenas-

-

XX

XX

XX

XX

Dane dotyczą całego obszaru PLB020007 - wymagają aktualizacji.

pZ15

A267

płochacz halny

Prunella collaris-
-

-

-

-

Gatunek nie występuje na obszarze objętym PZO.

pZ16

A368

czeczotka

Carduelis flammea25-35p
XX

XX

XX

XX

Dane dotyczą całego obszaru PLB020007 - wymagają aktualizacji.  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość