Strona główna

Załącznik nr 1 do siwz pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy


Pobieranie 22.98 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.98 Kb.
Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy


Formularz ofertowy
Pełna nazwa Wykonawcy:.......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................

.................................................................................................................................


Kontakt:

Adres do korespondencji:........................................................................................

.................................................................................................................................

tel.: ……….…………… fax.: ………..................

adres email: ……………………………………………….
1.Zgłaszamy swój udział w przetargu nieograniczonym na :
Dostawę produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego
SP ZOZ cz. IV
sprawa nr 44/2015
2. Oferujmy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę:
  Pakiet nr 1 - „Albuminy”

  brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)  Pakiet nr 2 - „Metronidazol inf”

  brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)  Pakiet nr 3 - „Afibercept”

  brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)  Pakiet nr 4 - „immunoglobuliny G – B,67”

  brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)  Pakiet nr 5 - „Levofloxacine”

  brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)  Pakiet nr 6 - „Amantadyna, ornityna”

  brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)  Pakiet nr 7 - „Leki różne”

  brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..) 1. Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminie
  24 miesięcy, liczonym od daty zawarcia umowy 1. Akceptujemy 60 dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Udzielamy gwarancji na okres (należy podać – minimum 12 miesięcy) ………………………., licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, że towar jest dobrej jakości i wolny od wad.
 1. Oświadczamy, iż okres przydatności do stosowania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego 1. Oferujemy następujący termin realizacji dostaw częściowych:Numer Pakietu

Parametr wymagany ( należy podać jedną z dwóch wymaganych wartości

Parametr oferowany: Deklarujemy realizację dostaw częściowych w terminie niżej wskazanym (wypełnić dla właściwego pakietu)

Pakiet nr 1

1 albo 2 dni robocze

………… dzień/dni robocze

Pakiet nr 2

1 albo 2 dni robocze

………… dzień/dni robocze

Pakiet nr 3

1 albo 2 dni robocze

………… dzień/dni robocze

Pakiet nr 4

12 albo 24 godziny

……........ godzin/godziny

Pakiet nr 5

1 albo 2 dni robocze

………… dzień/dni robocze

Pakiet nr 6

1 albo 2 dni robocze

………… dzień/dni robocze

Pakiet nr 7

1 albo 2 dni robocze

………… dzień/dni robocze 1. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
 1. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Oświadczamy, że dostawę objętą zamówieniem wykonamy siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców* (informację o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 2).
 1. Do niniejszej oferty załączamy:

 1. ..............................................................

 2. ..............................................................

 3. ..............................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.


............................., dnia ...............................
...............................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość