Strona główna

Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach oddziały przedszkolne postanowienia ogólne


Pobieranie 39.92 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar39.92 Kb.

Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W szkole dla dzieci sześcioletnich utworzono oddziały przedszkolne, których ilość
  nie może przekroczyć 25.

§ 1

 1. Nazwa oddziału przedszkolnego: Oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 9
  w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego
  w Suwałkach, zwany dalej „oddziałem przedszkolnym”.

 2. Adres oddziału przedszkolnego: 16 – 400 Suwałki, ul. Klonowa 51.

§ 2

Organem:


 1. prowadzącym oddział przedszkolny jest Gmina Miasto Suwałki;

 2. sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością oddziału przedszkolnego
  jest Podlaski Kurator Oświaty.

§ 3

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 1. Kształcenie i wychowanie w oddziale przedszkolnym w szkole zorganizowane jest na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

 2. Oddziały przedszkolne realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 3. Dzieci sześcioletnie odbywają w oddziale przedszkolnym roczne przygotowanie przedszkolne z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat.

 4. W organizacji oddziałów przedszkolnych w szkole nie przewiduje się ferii zimowych
  i letnich.

 5. Przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych corocznie ustala organ prowadzący.

§ 4

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Cele oddziału przedszkolnego:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości przy jednoczesnym uwzględnieniu predyspozycji dziecka;

 2. doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego
  i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności
  i sprawności jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;

 3. ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami
  i normami postępowania oraz poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;

 4. wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 1. Zadania oddziału przedszkolnego:

 1. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka
  i osiągniętego stopnia rozwoju;

 2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
  w oddziale;

 3. organizowanie pracy z wychowankami, zgodnie z zasadami higieny pracy,
  nauki i wypoczynku oraz psychologii rozwojowej dzieci;

 4. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz ich indywidualizacja zgodna z jednostkowymi potrzebami i możliwościami dziecka;

 5. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnych inicjatyw;

 6. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;

 7. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 8. pomaganie dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

 9. kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości i godności oraz tożsamości narodowej;

 10. szanowanie prawa dziecka do indywidualnej linii rozwoju. 1. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego:

 1. organizowanie dla dzieci zajęć o atrakcyjnych treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy:

 2. umożliwianie dzieciom uczestnictwa w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego ich świata poprzez realizację zadań adekwatnych do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;

 3. organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych, umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy we własnej twórczości werbalnej, plastycznej, muzycznej
  i ruchowej itd.;

 4. w ramach działalności dydaktyczno – wychowawczej ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej;

 5. umożliwienie dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

 1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka.

 2. W oddziałach przedszkolnych:

 1. zapewnia się dzieciom bezpieczeństwo i stałą opiekę w szkole oraz w zajęciach organizowanych poza szkołą;

 2. uczy się zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;

 3. stwarza się atmosferę akceptacji dziecka;

 4. organizuje się wycieczki zgodnie z odrębnymi przepisami;

 5. zapewnia się właściwie zorganizowany proces wychowawczo – dydaktyczny;

§ 5

ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Organami oddziału przedszkolnego w szkole są: 1. dyrektor szkoły;

 2. rada pedagogiczna szkoły, w skład której wchodzą nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych;

 3. rada rodziców szkoły, w skład której wchodzą rodzice wychowanków z oddziałów przedszkolnych, wybierani na zasadach określonych w statucie szkoły.

§ 6

NAUCZYCIELE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały przedszkolne opiece jednego nauczyciela.

 2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków, a także współpracuje z rodzicami /opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i nauczania, tj.:

 1. informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

 2. udziela informacji rodzicom/opiekunom prawnym o postępach rozwoju
  i zachowaniu dziecka;

 3. ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie, szczególnie z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową);

 4. udostępnia rodzicom/opiekunom prawnym wytwory działalności dzieci np. prace plastyczne, ćwiczenia w książkach itp.

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu
  o programy wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, w tym m. in.:

 1. stwarza warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

 2. pobudza aktywność dzieci;

 3. stosuje zasadę indywidualizacji pracy uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

 4. stosuje nowoczesne aktywizujące metody pracy.

 1. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie
  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:

 1. dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;

 2. prowadzenie i dokumentowanie pracy wyrównawczo – kompensacyjnej w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka, przy jednoczesnym stosowaniu zasady stopniowania trudności.

 1. Nauczyciel dokonuje wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród dopuszczonych do użytku przedszkolnego, a także ma prawo opracowania własnego programu.

 2. Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w oddziale przedszkolnym: 1. ma prawo do:

 1. podmiotowego traktowania i akceptacji takim jakie jest,

 2. właściwego tempa rozwoju,

 3. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, a także do spokoju i samotności,
  jeżeli tego potrzebuje.

 1. ma obowiązek:

 1. podporządkowania się obowiązującym w grupie zasadom współżycia społecznego,

 2. przestrzegania zasad higieny osobistej,

 3. szanowania wytworów innych dzieci.

§ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:

 1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza ich dziecko;

 2. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
  m. in. poprzez:

 1. uzyskiwanie od nauczyciela informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i zdolności oraz przejawianych zachowań,

 2. obserwowanie własnego dziecka na tle grupy,

 3. zaznajamianie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,

 4. udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci
  w drodze do oddziału przedszkolnego i z oddziału do domu.

 2. Na rodzicach/opiekunach prawnych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego spoczywa obowiązek m. in. do:

 1. udzielania informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

 2. zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,

 3. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 4. odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego,

 5. odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez wychowawcę choroby dziecka.

§ 9

ZASADY ODBIERSANIA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

 1. Dziecko może być odebrane z oddziału przedszkolnego przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka, do oddziału choć może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Osoba nieletnia może odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego jeśli posiada upoważnienie pisemnie potwierdzone przez rodziców/opiekunów prawnych.

 2. Nauczyciel oddziału może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 3. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor lub wicedyrektor, natomiast nauczyciel oddziału przedszkolnego winien podjąć wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 4. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych
  o zaistniałym fakcie, a w sytuacji braku z nimi kontaktu, oczekuje z dzieckiem
  w oddziale przedszkolnym jedną godzinę.

 5. Po upływie jednej godziny powiadamia się najbliższy komisariat policji
  o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

 6. Życzenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych powinno być poświadczone przez orzeczenie sądowe.§ 10

ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego oparta jest na projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 2. W projekcie organizacyjnym określa się:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów;

 2. liczbę pracowników pedagogicznych;

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

 4. przydział godzin pracy, w tym ponadwymiarowych dla poszczególnych nauczycieli oddziałów;

 5. organizację dodatkowych zajęć dla dzieci – ilość i sposób finansowania.

 1. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzone są przez 5 dni w tygodniu
  po 5 godzin dziennie, tj. od 8.00 do 13.00 z wyjątkiem przerw wcześniej ustalonych
  z organem prowadzącym i podanych do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych. Pięciogodzinny pobyt w oddziałach jest bezpłatny.

 2. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

 3. Zapisy do oddziałów przedszkolnych dokonywane są w terminie co roku ustalonym. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów w innych terminach.

 4. W oddziałach przedszkolnych dzieci odbywają roczne przygotowanie przed podjęciem nauki w szkole.

 5. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 1. 6-letnie;

 2. matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;

 3. matek lub ojców, wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność albo samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;

 4. dzieci z rodzin zastępczych lub z domów dziecka;

 5. dzieci obojga rodziców pracujących;

 6. dzieci kontynuujące edukację przedszkolną;

 7. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w oddziale przedszkolnym,

według kolejności zgłoszeń.

 1. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do oddziałów przedszkolnych przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje społeczna komisja rekrutacyjna złożona
  z dyrektora i przedstawicieli rady pedagogicznej, której przewodniczy dyrektor.

 2. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor.

 3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25 dzieci.

 4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut z wyjątkiem zajęć religii
  i języka angielskiego, które trwają 30 minut dwa razy w tygodniu.

 5. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 25 godzin tygodniowo.

 6. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania z obiadów
  na zasadach obowiązujących w szkole.

 7. Dokumentację w oddziałach przedszkolnych prowadzi się i przechowuje zgodnie
  z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
  szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 8. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Szczegółowy rozkład dnia ustala nauczyciel oddziału przedszkolnego na podstawie ramowego rozkładu.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany uregulowań dotyczących oddziałów przedszkolnych wprowadza się w formie wymaganej dla uchwalenia statutu szkoły.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość