Strona główna

Załącznik nr 2 do Procedur


Pobieranie 56.74 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar56.74 Kb.

Załącznik nr 2 do Procedur
Wzór

Umowa nr .............................

(zgodnie z systemem MIDAS)

o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”


Zawarta w dniu ....................................... w .................................. pomiędzy:

(miesiąc słownie) (miejscowość)


Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej „PFRON”, który reprezentują:
1) .............................................................. - .......................................................

(nazwisko i imię) (stanowisko)

2) .............................................................. - .......................................................

(nazwisko i imię) (stanowisko)


a
Panem/Panią ........................................................................................................ zameldowanym/ą na pobyt stały w ................................................................... przy ul.................................................., legitymującym/cą się dowodem osobistym seria .......................... numer ............................................., Wystawionym w dniu ....................................... przez ..........................................................................., nr PESEL .........................................., zwanym/ą dalej „Beneficjentem pomocy”,
o następującej treści:
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, kosztów nauki pobieranej przez Beneficjenta pomocy.........................................

..........................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły, rok nauki, wydział, kierunek)

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................................................................................, zwanej dalej „nauką”.w sytuacji, gdy Wnioskodawca pobiera naukę równocześnie w ramach kilku form kształcenia lub pobiera naukę na kilku kierunkach danej formy kształcenia, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, kosztów nauki pobieranej przez Beneficjenta pomocy w:

1) ....................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły, rok nauki, wydział, kierunek)

...................................................................................................................,

2) ....................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły, rok nauki, wydział, kierunek)

...................................................................................................................,

3) itd.,

zwanej dalej „nauką”.

2. Zakres rzeczowy i finansowy kosztów nauki, dofinansowywanych przez PFRON, określa załącznik do umowy, uzgodniony i podpisany przez strony. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie te koszty (te części kosztów), które nie zostały sfinansowane z innych źródeł tj. ze środków pochodzących z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ze środków własnych szkół i uczelni oraz z funduszy strukturalnych.

3. Beneficjent pomocy oświadcza, że:

1) znane są mu zapisy programu i procedur realizacji programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, zwanego dalej „programem STUDENT II”,

2) o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki w półroczach, o których mowa w § 2 ust. 1 ubiega się tylko w ...................... Oddziale PFRON,

3) na dzień zawarcia umowy spełnia warunki uczestnictwa w programie STUDENT II,

4) nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

5) nie otrzymał na pokrycie kosztów wskazanych w umowie dofinansowania (stypendium) z innych źródeł, tj. ze środków pochodzących z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ze środków własnych szkół i uczelni oraz z funduszy strukturalnych,

w sytuacji, gdy Beneficjent pomocy otrzymał na pokrycie części danego kosztu wskazanego w umowie o dofinansowanie (stypendium) z innych źródeł, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) otrzymał na pokrycie części danego kosztu wskazanego w umowie dofinansowanie (stypendium) z innych źródeł, tj. ze środków pochodzących z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ze środków własnych szkół i uczelni oraz z funduszy strukturalnych, z tym, że przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż dofinansowaniu ze środków PFRON może podlegać wyłącznie ta cześć kosztu, która nie została sfinansowania z innych źródeł,

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz potwierdza, że wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach do tego wniosku, są zgodne ze stanem faktycznym,

7) w ciągu ostatnich 3 lat nie był stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie,

8) zapoznał się z treścią niniejszej umowy, w tym z prawami i obowiązkami wynikającymi z otrzymania dofinansowania ze środków PFRON oraz sankcjami z tytułu niedotrzymania warunków umowy, które przyjmuje do wiadomości i stosowania.

4. Beneficjent pomocy przyjmuje do wiadomości i stosowania, że uzyskane środki są środkami publicznymi, w związku z tym podlegają szczególnej kontroli.


§ 2
1. PFRON dofinansowuje koszty nauki Beneficjenta pomocy w roku akademickim/szkolnym ........../........... do łącznej wysokości..........................zł (słownie złotych:..............................................................................), w tym na:

1) półrocze nauki trwające od dnia.......................... do dnia.........................., do wysokości.........................zł (słownie złotych: ......................................... ..................................................................................................................),

2) półrocze nauki trwające od dnia.......................... do dnia.........................., do wysokości.........................zł (słownie złotych: ......................................... ..................................................................................................................).

w sytuacji, gdy Wnioskodawca pobiera naukę równocześnie w ramach kilku form kształcenia lub pobiera naukę na kilku kierunkach danej formy kształcenia, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. PFRON dofinansowuje koszty nauki Beneficjenta pomocy w roku akademickim/szkolnym  ........../........... do łącznej wysokości.........................zł (słownie złotych:..........................................................................), w tym na:

1) półrocze nauki trwające:

a) od dnia........................ do dnia........................ – w przypadku nauki, o której mowa w § 1 pkt 1 umowy,

b) od dnia........................ do dnia....................... – w przypadku nauki, o której mowa w § 1 pkt 2 umowy,

c) itd.,


do wysokości.........................zł (słownie złotych: ......................................... ..................................................................................................................),

2) półrocze nauki trwające:

a) od dnia........................ do dnia........................ – w przypadku nauki, o której mowa w § 1 pkt 1 umowy,

b) od dnia........................ do dnia....................... – w przypadku nauki, o której mowa w § 1 pkt 2 umowy,

c) itd.,

do wysokości.........................zł (słownie złotych: ......................................... ..................................................................................................................).

w przypadku, gdy dofinansowanie przyznane jest dla osoby mającej wszczęty przewód doktorski, która nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. PFRON dofinansowuje koszty opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego przez Beneficjenta pomocy do łącznej wysokości...................zł (słownie złotych:.................................................).

2. Płatność przez Fundusz kwot dofinansowania nastąpi w polskich złotych (PLN) i wyłącznie na terenie Polski.

3. Przekazanie dofinansowania nastąpi w transzach, w następujący sposób:

1) pierwsza transza zaliczkowo w wysokości.........................zł (słownie złotych: ................................................................................................), na pokrycie kosztów nauki w półroczu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – nastąpi po podpisaniu umowy,

2) druga transza zaliczkowo do wysokości............................zł (słownie złotych: ................................................................................................), na pokrycie kosztów nauki w półroczu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – nastąpi po:  1. przedłożeniu przez Beneficjenta pomocy dokumentu, wystawionego przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły, potwierdzającego kontynuację nauki – najpóźniej w terminie do dnia................................1,

  2. przedłożeniu przez Beneficjenta pomocy, w terminie wskazanym w pkt 2 lit. a, dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w sytuacji gdy, w okresie od dnia przekazania pierwszej transzy dofinansowania do dnia rozpoczęcia drugiego półrocza nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności),

  3. rozliczeniu przez Beneficjenta pomocy transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) w sytuacji nieuznania przez PFRON rozliczenia części kwot przekazanych w pierwszej transzy, warunkiem przekazania drugiej transzy jest zwrot przez Beneficjenta pomocy zakwestionowanej części dofinansowania, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 umowy,

4) warunkiem wypłaty przez PFRON kwot dofinansowania jest posiadanie przez PFRON środków finansowych na realizację programu „STUDENT II”, umożliwiających wykonanie niniejszej umowy.

w przypadku gdy przyznane przez PFRON dofinansowanie dotyczy kosztów nauki wyłącznie w jednym półroczu danego roku akademickiego (szkolnego) lub gdy dotyczy opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego przez osobę, która nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Przekazanie środków finansowych PFRON nastąpi w całości po podpisaniu umowy. Warunkiem wypłaty przez PFRON kwot dofinansowania jest posiadanie przez PFRON środków finansowych na realizację programu „STUDENT II”, umożliwiających wykonanie niniejszej umowy.

4. Środki PFRON przekazane będą na rachunek bankowy Beneficjenta pomocy/lub uczelni/szkoły w................................................................................................ numer rachunku bankowego .............................................................................

5. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w załączniku do umowy, Beneficjent pomocy pokrywa ze środków własnych.


§ 3


  1. Rozliczenie przekazanych przez PFRON transz dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Beneficjenta pomocy oryginałów wystawionych na Beneficjenta pomocy dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów w przypadku opłaty za naukę (czesne) (faktur VAT, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe wystawienie faktury VAT innych dokumentów – wraz z dowodami zapłaty). Dokumenty rozliczeniowe, wystawione w języku innym niż język polski muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dowody zapłaty wyrażone w walucie obcej, rozliczane są przy zastosowaniu przelicznika, wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu płatności tych dokumentów.

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia jest uznawany jako koszt poniesiony i nie podlega rozliczeniu przez PFRON. W tym przypadku Beneficjent składa jedynie oświadczenie, stanowiące załącznik nr 5 do procedur.

3. Przedstawiane przez Beneficjenta pomocy do rozliczenia poszczególnych transz dofinansowania dokumenty muszą być wystawione w okresie trwania danego półrocza objętego dofinansowaniem, z wyłączeniem przypadków, gdy zgodnie z decyzją PFRON, dofinansowaniem objęte są koszty czesnego poniesione przez Beneficjenta pomocy przed datą rozpoczęcia tego półrocza. Poniesione przez Beneficjenta pomocy koszty czesnego, potwierdzone dokumentami rozliczeniowymi mogą dotyczyć wyłącznie nauki w semestrze rozpoczynającym dofinansowywane półrocze.  1. PFRON zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 i żądania zwrotu przekazanych środków finansowych powyżej zweryfikowanych kwot.

5. Beneficjent pomocy zobowiązuje się do złożenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania w terminie:

1) do dnia................................................. – w przypadku kosztów nauki w półroczu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,

2) do dnia 30 czerwca ..................... r. – w przypadku kosztów nauki w półroczu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

6. Beneficjent pomocy zobowiązuje się do składania na żądanie PFRON dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

7. Przedstawione przez Beneficjenta pomocy do rozliczenia przyznanego dofinansowania oryginały dokumentów oraz oświadczenie przechowywane są przez PFRON w aktach sprawy. Beneficjent pomocy ma prawo żądania zwrotu oryginału dokumentu rozliczeniowego. Przed wydaniem Beneficjentowi pomocy oryginału dokumentu rozliczeniowego PFRON opatrzy dokument klauzulą: „płatne ze środków PFRON w wysokości..., w ramach programu STUDENT II”, skseruje ten dokument i kopię poświadczy za zgodność z oryginałem.

8. PFRON przekaże Beneficjentowi pomocy pisemną informację o decyzji dotyczącej rozliczenia dofinansowania w terminie 10 dni roboczych od daty jej podjęcia.


§ 4
1. W przypadku, gdy Beneficjent pomocy posiada czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie trwania półrocza objętego dofinansowaniem, zobowiązany jest przedłożyć kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie później niż łącznie z dokumentami rozliczającymi przyznane dofinansowanie.

2. Jeżeli z treści orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wynika, iż Beneficjent pomocy nie spełnia warunku uczestnictwa w programie STUDENT II dotyczącego stopnia niepełnosprawności (przestał być osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub posiadając orzeczony lekki stopień niepełnosprawności – nie spełnia warunków wskazanych w rozdziale IV ust. 3 programu „STUDENT II”) wysokość dofinansowania zostanie przez PFRON obniżona proporcjonalnie do liczby dni, w których Beneficjent pomocy nie spełniał tego warunku.

3. Zwrot kwoty, o którą, zgodnie z postanowieniami ust. 2 obniża się wysokość przyznanego dofinansowania, nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez PFRON, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia wezwania.
§ 5
Beneficjent pomocy zobowiązuje się do umożliwienia w każdym czasie przedstawicielom PFRON przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości sposobu wydatkowania środków PFRON oraz do udzielania na życzenie PFRON pisemnych informacji o przebiegu nauki.
§ 6
1. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do powiadomienia PFRON, w formie pisemnej, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy, w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.


  1. Na ewentualne wezwanie PFRON Beneficjent pomocy zobowiązuje się do przekazania do PFRON, zgodnej ze stanem faktycznym, pisemnej informacji o efektach udzielonego dofinansowania, sporządzonej w formie ankiety ewaluacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 6 do procedur realizacji programu „STUDENT II” – w terminie wskazanym przez PFRON.


§ 7
1. Zwrotowi, na wskazany przez PFRON rachunek bankowy, podlega:

1) kwota dofinansowania w części, która nie została uznana przez PFRON podczas rozliczenia przyznanego dofinansowania – w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Beneficjenta pomocy pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej części dofinansowania, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 pkt 32,

2) część dofinansowania niewykorzystana przez Beneficjenta pomocy – w terminie 30 dni od dnia ustalenia, że na realizację umowy została wykorzystana tylko część przekazanego dofinansowania.

2. Zwrot środków finansowych w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

3. W przypadku, gdy przyznane przez PFRON dofinansowanie obejmuje opłatę za naukę (czesne), a przy rozliczeniu dofinansowania kwota faktycznie wydatkowana na opłatę za naukę będzie niższa od kwoty deklarowanej we wniosku złożonym w ramach programu STUDENT II, wysokość dofinansowania zostanie wyliczona ponownie, zgodnie z algorytmem wyznaczającym wysokość pomocy finansowej w programie STUDENT II, z uwzględnieniem nowych danych.

4. Różnica pomiędzy wysokością dofinansowania przyznanego przez PFRON a wysokością dofinansowania ponownie wyliczonego, zgodnie z postanowieniami ust. 3, podlega zwrotowi do PFRON, na rachunek bankowy wskazany przez PFRON, w terminie 30 dni od dnia ustalenia tej różnicy.


§ 8
1. PFRON zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) niewykonania przez Beneficjenta pomocy zobowiązań określonych w umowie, a w szczególności nieterminowego lub nienależytego jej wykonywania lub wykorzystania przekazanych przez PFRON środków finansowych na inne cele niż określone w umowie – gdy Beneficjent pomocy nie doprowadzi do usunięcia uchybień w terminie wskazanym przez PFRON,

2) złożenia oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-7, niezgodnych z rzeczywistym stanem.

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Beneficjent pomocy zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania przekazanego przez PFRON, z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wykonania przez PFRON płatności środków do dnia uregulowania całości włącznie – w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia rozwiązania umowy.

3. Jeżeli zgodnie z zasadami niniejszej umowy PFRON podejmie kroki w kierunku odzyskania udzielonego dofinansowania, zobowiązany będzie do:


  1. wypowiedzenia niniejszej umowy ze wskazaniem powodu wypowiedzenia,

  2. określenia wysokości roszczenia,

  3. wyznaczenia miesięcznego terminu zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami,

  4. wysłania wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ustala się, iż adresami do korespondencji są: adres siedziby Oddziału .............................. PFRON tj. ...................................3 oraz adres Beneficjenta pomocy tj. ................................4

4. Strony ustalają, iż prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie przez strony za doręczoną.

5. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Beneficjenta pomocy, PFRON może podjąć decyzję o przywróceniu Beneficjentowi pomocy terminu określonego w umowie. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Beneficjent pomocy zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu. Przywrócenie terminu nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.
§ 9
1. Umowa wygasa po wypełnieniu przez PFRON i Beneficjenta pomocy wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

2. Umowa może być rozwiązana za zgodą stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie umowy. W takim przypadku PFRON powiadomi Beneficjenta pomocy odrębnym pismem o rozliczeniu lub/i konieczności zwrotu przekazanej kwoty dofinansowania.


§10
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Oddziału Funduszu w ...............................................

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

...............................................


.............................................. ..............................................

FUNDUSZ BENEFICJENT POMOCY

Umowę zawarto w obecności:


.................................................
..................................................
Umowę sporządził(a):
................................................


 należy wybrać odpowiednio

1 należy wpisać termin uzgodniony z Beneficjentem pomocy

2 wyrazy: „z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 pkt 3” należy umieścić w umowie rocznej

3 należy wpisać adres Oddziału PFRON (ulica, miejscowość, kod pocztowy)

4 należy wpisać adres Beneficjenta pomocy (ulica, miejscowość, kod pocztowy)©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość