Strona główna

Załącznik nr 2 do Regulaminu umowa


Pobieranie 50.74 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar50.74 Kb.
Załącznik nr 2 do Regulaminu - UMOWA
o dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy z Województwa Łódzkiego w Polskiej Wystawie Narodowej w Aktobe, Kazachstan w terminie 29.09-04.10.2013 r., organizowanych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, działanie III.2

zwanych dalej „Wyjazdem”,


zawarta w ……………………… w dniu .......................................
pomiędzy:
Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Tuwima 22/26,

90-002 Łódź, numer NIP 725-00-55-74, REGON 470 569 240, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla. Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059880, o kapitale zakładowym 12 880.000 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1. ……………..........................................................................................................................…,

2. …............................................................................................................………......….....……..,

zwaną dalej „ŁARR”
a
..........................................z siedzibą w …………………. ul. …………………………………..

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………….................................... pod numerem KRS …………………………..……, o kapitale zakładowym…………………………………….……… NIP.......……………….....……., REGON ...........………....………..…...., reprezentowanym/reprezentowaną przez:

1. ……………...................................................................................................................….……..,

2. …..................................................................................................................………….....……..,


zwanego dalej „Uczestnikiem” lub Przedsiębiorcą
zwanymi dalej wspólnie "Stronami",
o następującej treści:
Dofinansowanie udziału w Wyjeździe, będące przedmiotem niniejszej umowy, jest udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013, działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
§1

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez ŁARR Uczestnikowi dofinansowania udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu oraz udziału w Polskiej Wystawie Narodowej w Aktobe, Kazachstan w terminie 29.09-04.10.2013 r., zwanych dalej „Wyjazdem”, o szacunkowej wartości całkowitej dla 1 Uczestnika w wysokości …….. PLN netto (słownie: ……….. złotych).

2. Uczestnikowi Wyjazdu udzielane jest dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013. Dzień zawarcia Umowy o dofinansowanie jest dniem udzielenia pomocy de minimis. Na potwierdzenie wysokości udzielonej pomocy de minimis Uczestnik Wyjazdu otrzymuje Zaświadczenie o pomocy de minimis zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego w misji gospodarczej do Kazachstanu oraz udziału w Polskiej Wystawie Narodowej w Aktobe, Kazachstan w terminie 29.09-04.10.2013 r., organizowanych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, działanie III.2, zwanym dalej „Regulaminem”.

3. W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, ŁARR pokryje do

50% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy w Wyjeździe, z uwzględnieniem ust. 1 powyżej, takich jak:

a. koszt zakupu biletu lotniczego na trasie Warszawa – Aktobe – Warszawa dla 1 osoby;

b. koszty zakwaterowania w hotelu**** wskazanym przez ŁARR, dla 1 osoby;

c. przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z uczestnictwem

w Wyjeździe, tj. wspólnego katalogu uczestników Wyjazdu;

d. koszty zakupu powierzchni wystawienniczej (max. 10 m kw. na 1 Przedsiębiorcę), projektu i zabudowy stoiska wystawienniczego

e. kosztu opłat targowych, wpisu do katalogu targowego, wejściówek, usług technicznych (sprzątanie);

f. kosztu zapewnienia tłumaczenia podczas spotkań b2b;

g. koszty organizacji spotkań b2b.

W przypadku gdyby koszty udziału w Wyjeździe, o których mowa powyżej, przekroczyły kwotę wskazaną w ust. 1, na Uczestniku ciąży obowiązek ich pokrycia.

4. Ubezpieczenie zdrowotne i NNW, diety pobytowe, wyżywienie, koszt opłacenia wizy, transportu materiałów Uczestnika oraz koszt dojazdu do/z Warszawy, oraz ewentualne inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 2

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wyjazdu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz do pełnego udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach Wyjazdu.

2. Uczestnik oświadcza, że:

1) jest zarejestrowany w odpowiednim rejestrze i prowadzi działalność na terenie Województwa Łódzkiego

2) działa na terenie Województwa Łódzkiego minimum 12 miesięcy (decyduje data wpisu do KRS lub CEiDG).

3) posiada stabilną sytuację finansową oraz odpowiedni potencjał technologiczny pozwalający na realizację potencjalnych kontraktów eksportowych zawartych w trakcie lub w wyniku uczestnictwa w Wyjeździe oraz złożył ofertę handlową/usługową/biznesową firmy w języku rosyjskim w formie pozwalającej na jej prezentację klientowi zagranicznemu.

4) złożył deklarację dotyczącą otrzymanej pomocy de minimis, stanowiącą Załącznik nr 5 do

Regulaminu, a udzielona mu pomoc de minimis w danym roku, w którym została przyznana i

w dwóch poprzednich latach kalendarzowych, nie przekroczyła równowartości 200 000

EUR).


5) osoba przez niego zgłoszona do reprezentacji firmy podczas Wyjazdu jest zatrudniona w

firmie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną oraz zna ofertę handlową/usługową/biznesową firmy w stopniu umożliwiającym jej samodzielną prezentację podczas spotkań z potencjalnymi partnerami zagranicznymi podczas Wyjazdu.§ 3

1. ŁARR zobowiązuje się wykonać zadania polegające na zorganizowaniu uczestnictwa

przedsiębiorcy z Województwa Łódzkiego w Wyjeździe, planowanym w terminie 29.09-04.10.2013 r., a w szczególności do:

a) Organizacji Wyjazdu poprzez zapewnienie logistyki dla wszystkich jego uczestników, w tym poniesienia kosztów wymienionych w §1 ust. 3 z zastrzeżeniem § 1 ust. 1,

b) Przeprowadzenia działań promujących polskich uczestników, w celu m.in. optymalnego

nagłośnienia i promocji Wyjazdu.


§ 4

1. W przypadku gdy realizacja Wyjazdu nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od ŁARR, ŁARR jest uprawniony do rozwiązania umowy z Uczestnikiem o dofinansowanie udziału w Wyjeździe ze skutkiem natychmiastowym, przy czym ŁARR nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

2. ŁARR zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Wyjazdu z powodów logistycznych oraz

jego odwołania bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec uczestników. Zmiana

terminu Wyjazdu z powodów logistycznych nie stanowi zmiany umowy.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Wyjeździe w terminie późniejszym niż 20 dni przed jego rozpoczęciem, uczestnik rezygnujący z udziału w Wyjeździe zobowiązuje się zwrócić ŁARR wszystkie poniesione koszty związane z jego uczestnictwem w Wyjeździe, odpowiednio do jego udziału w nich, poniesione przez ŁARR do momentu otrzymania pisemnej informacji o rezygnacji uczestnika.

4. Uczestnik Wyjazdu zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w przygotowanym przez ŁARR programie Wyjazdu oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz postanowień niniejszej umowy.

5. Uczestnik Wyjazdu nieobecny podczas jakiegokolwiek przedsięwzięcia (punktu programu)

zorganizowanego w ramach Wyjazdu z jakichkolwiek przyczyn, leżących po stronie Uczestnika, zobowiązany jest do zwrotu 50% kwoty udzielonego dofinansowania ujętej w niniejszej umowie, a w przypadku nieobecności we wszystkich przedsięwzięciach – 100% kwoty udzielonego dofinansowania określonej w niniejszej umowie. ŁARR zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzania obecności uczestników imprezy podczas Wyjazdu poprzez imienne podpisywanie listy obecności.

6. ŁARR nie ponosi odpowiedzialności za działania organów władz miejscowych, które skutkują wykluczeniem uczestników z udziału w Wyjeździe.

7. ŁARR nie ponosi odpowiedzialności za:

- bezpieczeństwo Uczestników Wyjazdu w trakcie jego trwania;

- szkody poniesione przez Uczestników z tytułu utraty majątku sprowadzanego w ramach Wyjazdu przez Uczestnika Wyjazdu;

- inne szkody lub straty (w tym bez ograniczeń za utratę wartości bądź zysków, straty tytułem

przerw w pracy, utraty danych, awarii systemu komputerowego, inne szkody handlowe).

8. W przypadku zdarzeń nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie decydujące znaczenie ma decyzja ŁARR lub organizatora Wystawy Narodowej w Aktobe.

9. Uczestnik składający Formularz zgłoszeniowy udziału w Wyjeździe oraz podpisujący umowę

o jego dofinansowanie oświadcza, że akceptuje prawo ŁARR S.A. do sporządzenia projektu stoiska w oparciu o zabudowę standardową i ofertę organizatora wystawy oraz także fakt, że przydzielone przez ŁARR S.A. miejsce nie podlega zmianie, chyba że jest to konieczne z powodów architektonicznych związanych z zabudową stoiska. Biorąc pod uwagę fakt, że ŁARR S.A. dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości zdeterminowanych usytuowaniem stoisk (których lokalizację arbitralnie wyznacza organizator targów), wszyscy Uczestnicy mieli zapewnione możliwie jednakowe warunki promocji swoich produktów, uczestnik oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ŁARR S.A. względem usytuowania swojej ekspozycji. Uczestnik ma prawo do zmiany zabudowy indywidualnego stoiska i dobudowy dodatkowych elementów na własny koszt.

.

10. W trakcie trwania Wyjazdu mogą być robione zdjęcia i nagrania. Nagrania i zdjęcia ukazujące logotypy, znaki handlowe uczestników Wyjazdu mogą być używane w celu promocji wydarzenia w różnych mediach (dokumenty, telewizja, Internet itp.) Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na publikowanie przez ŁARR artykułów prasowych, zdjęć, informacji o produktach oraz broszur zawierających firmę, logotypy, znaki handlowe, towarowe Uczestników przed, w trakcie i po wydarzeniu, jeżeli działania te mają na celu propagowanie Wyjazdu i/lub jego uczestnika.11. Uczestnik Wyjazdu oświadcza, że wszystkie elementy graficzne, treści, projekty oraz zdjęcia

przekazane przez Uczestnika do ŁARR na potrzeby uczestnictwa w Wyjeździe:

· stanowią materiał oryginalny, do którego uczestnikowi przysługują prawa autorskie w zakresie umożliwiającym wykorzystanie co najmniej dla celów określonych w Regulaminie,

· są opłacone przez Uczestnika Wyjazdu,

· nie stanowią podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności tytułem naruszenia praw

autorskich.

12. Uczestnikowi Wyjazdu udzielane jest dofinansowanie ze środków RPO WŁ. Dzień zawarcia niniejszej umowy jest dniem udzielenia pomocy de minimis. Na potwierdzenie wysokości udzielonej pomocy de minimis uczestnik Wyjazdu otrzymuje Zaświadczenie o pomocy de minimis według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

13. Wartość udzielonego dofinansowania może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu kosztów uczestnictwa w Wyjeździe. W takim przypadku ŁARR jest zobowiązany do anulowania uprzednio wystawionego zaświadczenia i wydania zaświadczenia zawierającego skorygowane koszty udzielonej pomocy de minimis.

14. Pomocy de minimis nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną określonemu

przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia

pomocą spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy, określonej w

przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis.

15. Jeżeli przedsiębiorca przekroczył dopuszczalny pułap pomocy de minimis, jest zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy udzielonym przez ŁARR wsparciem a możliwą do przyjęcia pomocą de minimis. Zwrot kwoty przekroczonej powyżej dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis, wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi, nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazany przez ŁARR rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia zaistniałej

sytuacji.

16. Pomoc de minimis nie może być udzielona na działalność gospodarczą:

- w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000

z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

- związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, str. 37);

- związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:

- wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty objęte pomocą, o udzielenie pomocy byłoby uzależnione od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,

- w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. UE L 205 z

02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170);

- związaną z wywozem, tj. bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy

publicznej na działalność związaną z wywozem;

- uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów

sprowadzanych z zagranicy.

17. Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy:

- prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na

nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;

- na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;

- spełniającemu kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej określone w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub znajdującemu się w okresie

restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.


§ 5

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy zlecenia.

2. Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ŁARR.
§ 7

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa

egzemplarze są dla ŁARR, dwa zaś dla Uczestnika Wyjazdu.

……………………………. ………………………………..

(Podpis osoby uprawnionej (Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania ŁARR) do reprezentowania Uczestnika)


……………………………..

(Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania ŁARR)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość