Załącznik nr 2 do Uchwały Nr rady Miasta Konina z dnia rPobieranie 115.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar115.96 Kb.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ………………...

Rady Miasta Konina z dnia ………………. 2015 r.

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy BursztynowejLp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę

Treść uwagi

Oznacze-nie nierucho-mości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Prezydenta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały nr..... z dnia......

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nie-
uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględ-niona

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

UWAGI ZŁOŻONE W OKRESIE 22.10.2014 r. – 05.12.2014 r.

1.26.11.

2014 r.


Marcin Koszter

Prośba o zmianę ustaleń planu dla terenów zabudowy usługowej:

  1. maksymalnej wysokości budynków z 12 m do 23 m;

  2. zmianę maksymalnej wysokość elewacji z 8 m do 14 m;

  3. zmianę najwyższego punktu dachu z rzędnej 102 m n.p.m. na 112 m n.p.m.

dz. nr 699, 698, obr. Chorzeń;
teren oznaczony w projekcie planu jako: 7U, 4RZ, 1KDG, 27KDD

Dla terenu oznaczonego 7U ustalono przeznaczenie na cele zabudowy usługowej z możliwością realizacji zabudowy o parametrach:

- maksymalna wysokość budynków 12,0 m,

- maksymalna wysokość elewacji 8,0 m,

- najwyżej położony punkt dachu nie może przekraczać rzędnej 102,0 m n.p.m.-

Uwaga nieuwzględniona.

Ustalone wysokości służą ochronie walorów krajobrazowych skarpy doliny rzeki Warty, zlokalizowanej w granicach obszaru Natura 2000, szczególnie eksponowanej z terenów dróg: Trasy Bursztynowej i ul. Poznańskiej.
-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

2.


01.12. 2014 r.

Kazimierz Bojarski

Prośba o:

  1. zmniejszenie pasa 1ZP z szerokości 8 m do 4m i zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej dla 1U z 20% na 15% lub rezygnację z terenu 1ZP z zachowaniem wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej;

część dz. nr 1722 obr. Chorzeń;
teren oznaczony w projekcie planu jako: 1U, 1ZP

Dla terenu oznaczonego 1ZP ustalono przeznaczenie na tereny zieleni urządzonej z konieczno-ścią utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej – 80% i zakazem lokalizacji budynków.

Dla terenu oznaczonego 1U ustalono przeznaczenie na cele zabudowy usługowej z możliwością realizacji zabudowy o parametrach:

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niż 20%,

- maksymalna wysokość budynków 8,0 m,

- maksymalna wysokość elewacji 8,0 m,

- dachy płaskie.Ad. 1. Uwaga uwzględniona w części. Zmniejszono szerokość pasa zieleni do 6,0 m.Ad. 1. Uwaga nieuwzględniona w części. Zmniejszono szerokość pasa zieleni do 6,0 m. Pas o szerokości 4,0 m jest niewystarczający dla zapewnienia ochrony przed ewentualnymi uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem usług dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce sąsiedniej.
Uwagi nie uwzględnia się w zakresie dotyczącym zmiany minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na terenie 1U. 20% jest najniższym wskaźnikiem przyjętym w projekcie planu. W obszarze Planu, będącym częścią ważnego korytarza ekologicznego, jakim jest dolina Warty, szczególnie pożądane jest zachowanie w możliwie największym zakresie ciągłości przyrodniczej terenów aktywnych - otwartych terenów łąk i pastwisk, ale także zapewnienie jak największej powierzchni biologicznie czynnej w obrębie terenów zainwestowanych, chociażby w postaci trawników i przydomowych ogrodów, które oprócz oczywistej funkcji sanitarno-higieniczną (koncentracja zanieczyszczeń i pyłów) mają istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości lokalnych struktur przyrodniczych. Ponadto zachowanie odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej konieczne jest dla zapewnienia warunków zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej.

Uwaga uwzględniona w zakresie przedstawionym w rubryce 7.

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

  1. zwiększenie maksymalnej wysokości budynków i wysokości elewacji dla 1U z 8 m do 10 m;
-

Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona. Utrzymano maksymalną wysokość budynków i maksymalną wysokość elewacji na poziomie 8,0 m. Ustalone wysokości służą ochronie walorów krajobrazowych skarpy doliny rzeki Warty, zlokalizowanej w granicach obszaru Natura 2000, szczególnie eksponowanej z terenów ul. Poznańskiej.

-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

  1. możliwość realizacji dachów płaskich, dwuspadowych, czterospadowych i wielospadowych symetrycznych o kącie nachylenia 30-45°.

-

Ad. 3. Uwaga nieuwzględniona. Utrzymuje się realizację dachów jako płaskich, w celu zachowania kontynuacji cech zabudowy obiektów usługowych.

-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

3.


02.12. 2014r.

Andrzej Kwieciński


Sprzeciw lokalizacji drogi na działce nr 763/3 jako uniemożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej.

dz. nr 763/3

obr. Chorzeń;

teren oznaczony w projekcie planu jako: 14MNU, 6RZ, 27KDD, 29KDD


Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (14MNU), tereny łąk i pastwisk (6RZ) oraz tereny dróg publicznych – ulic dojazdowych (27KDD, 29KDD).

-

Uwaga nieuwzględniona.

Utrzymuje się przebieg dróg 27KDD i 29KDD oraz zmniejsza się zajętość terenu pod projektowaną drogę 27KDD.-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

4.


02.12. 2014r.

Andrzej i Ewa Kwiecińscy


Sprzeciw lokalizacji drogi na działce nr 764/2.

dz. 764/2

obr. Chorzeń;


teren oznaczony w projekcie planu jako: 14MNU, 6RZ, 9I-K, 27KDD

Dla terenu oznaczonego 27KDD ustalono przeznaczenie na tereny dróg publicznych – ulic dojazdowych.

-

Uwaga nieuwzględniona.

Utrzymuje się przebieg drogi 27KDD oraz zmniejsza się zajętość terenu pod projektowaną drogę 27KDD.

(w uwadze omyłkowo wskazano na działkę nr 764/1)


-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

5.


02.12. 2014r.

Stefan Tamulski

1) Prośba o wprowadzenie zapisów do mpzp dotyczących możliwości zmiany konstrukcji dachu już istniejących budynków, tzn.:

- dopuszcza się zmianę konstrukcji dachu budynku przez który biegnie linia zabudowy;

- dopuszcza się zmianę konstrukcji dachu na dachy jednospadowe;

- dopuszcza się zmianę konstrukcji dachu budynku usytuowanego w granicy działki.
dz. nr 799 obr. Chorzeń;


teren oznaczony w projekcie planu jako: 16MNU

Dla terenu oznaczonego 16MNU ustalono przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-rodzinnej i usług z możliwością realizacji budynków mieszkalnych i usługowych o parametrach:

- maksymalna liczba kondygnacji naziemnych – 3,

- maksymalna wysokość budynków 12,0 m,

- maksymalna wysokość elewacji 8,0 m,

- dachy dwuspadowe, cztero-spadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie odpo-wiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu 30o – 45o. Na budynkach usługowych, na nie więcej niż 70% powierzchni ich zabudowy dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich,

- najwyżej położony punkt dachu nie może przekraczać rzędnej 99,0 m n.p.m.

Ustalono możliwość wykorzysta-nia terenów i obiektów w sposób dotychczasowy, w zakresie zacho-wania funkcji terenu, funkcji i formy zabudowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z usta-leniami planu. Ponadto ustalono możliwość przebudowy, rozbu-dowy i nad-budowy istniejących obiektów z zachowaniem ich funkcji oraz cech w zakresie wysokości, formy dachów i ich geometrii, przy zachowaniu warunków:

- nie dopuszcza się dalszego przekraczania wskaźników kształtowania zabudowy niezgodnych z ustalonymi w planie,

- obowiązuje respektowanie wyznaczonych linii zabudowy przy rozbudowie istniejących budynków zlokalizowanych częściowo poza wyznaczonymi w planie liniami zabudowy,

- dopuszcza się wyłącznie prze-budowy oraz remonty budynków zlokalizowanych w całości poza wyznaczonymi w planie liniami zabudowy.

Dla ulicy 1KDG (ul. Poznańska) ustalono brak powiązania z ulicą 28KDD (ul. Stroma).


Ad. 1. Uwaga uwzględniona w części. Wprowadza się korektę linii zabudowy do linii elewacji frontowej budynku mieszkal-nego zlokalizowanego na działce 799. Nie dopuszcza się stoso-wania dachów jednospadowych. Nie wprowadza się zapisów dotyczących możliwości nad-budowy istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią.

Istniejący budynek zlokalizo-wany jest bezpośrednio przy granicy z drogą – dla takiej lokalizacji nie stosuje się wymogów dotyczących lokali-zacji budynku w stosunku do lokalizacji z działką sąsiednią.

W stosunku do granic działki z innymi działkami budowlanymi istniejący budynek zlokalizo-wany jest w odległości nie mniejszej niż 4,0 m.


-

Uwaga uwzględniona w zakresie przedstawionym w rubryce 7.

-

-

2) W przypadku negatywnego rozpatrzenia uwagi w części dotyczącej możliwości zmiany konstrukcji dachu sprzeciw wobec zamknięcia wyjazdu z ul. Stromej na ul. Poznańską.

-

Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego nie przewiduje się możliwości włączenia ul. Stromej w ul. Poznańską w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową.-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

6.


03.12. 2014r.

Teresa i Andrzej Pyrzyńscy

Sprzeciw wobec poszerzenia ul. Poznańskiej (wprowadzenia dodatkowego pasa ruchu). W przypadku nieuwzględnienia uwagi żądanie wykupu całej nieruchomości.

dz. nr 425

obr. Czarków;
teren oznaczony w projekcie planu jako: 1KDG


Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny dróg publicznych – ulicy głównej (1KDG) o parametrach 1/4 – jedna jezdnia z czterema pasami ruchu.

-

Uwaga nieuwzględniona. Utrzymuje się plany poszerzenia ul. Poznańskiej w granicach oznaczonych na rysunku planu.

Poszerzenie ul. Poznańskiej jest inwestycją realizowaną konsekwentnie w oparciu o istniejący plan miejscowy (uchwała nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 r.) oraz wydane decyzje administracyjne. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu stanowią kontynuację rozwiązań przyjętych dla ul. Poznańskiej.

Zakres ustaleń planu nie obejmuje kwestii wykupu terenu przez Miasto, które to są regulowane przepisach odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.


-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

7.


04.12. 2014 r.

Karol Wojciechowski, Krystian Wojciechowski

Sprzeciw wprowadzenia podziału działki nr 725/5 w celu budowy drogi.

Wniosek o zlokalizowanie drogi bezpośrednio przy ciepłociągu.dz. nr 725/5 obr. Chorzeń;
teren oznaczony w projekcie planu jako: 9U, 5RZ, 27KDD

Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny zabudowy usługowej (9U), tereny łąk i pastwisk (5RZ) oraz dróg publicznych – ulicy dojazdowej (27KDD).

Uwaga uwzględniona w części. Wprowadza się korektę przebiegu projektowanej drogi, przesuwa się w kierunku południowym o ok. 10,0 m.

Lokalizacja projektowanej drogi uwzględnia istniejące uwarun-kowania terenowe, a także granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozwiązanie przyjęte w projekcie planu stanowią korektę rozwiązań obowiązującego planu miejscowego (uchwała nr 221 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2003 r.): powiększe-nie pasa obszaru przewidzianego do realizacji zabudowy o ok. 45,0 m od ul. Poznańskiej oraz zmianę przebiegu linii zabu-dowy, w sposób umożliwiający lokalizację zabudowy bliżej ul. Poznańskiej.


Uwaga nieuwzględniona częściowo.

Uwaga uwzględniona w zakresie przedstawionym w rubryce 7.

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

8.


04.12. 2014r.

Henryk Nowak

Sprzeciw wobec poszerzenia ul. Poznańskiej (wprowadzenia dodatkowego pasa ruchu).

dz. nr 424

obr. Czarków;
teren oznaczony w projekcie planu jako: 1KDG


Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny dróg publicznych – ulicy głównej (1KDG) o parametrach 1/4 – jedna jezdnia z czterema pasami ruchu.

-

Uwaga nieuwzględniona. Utrzymuje się plany poszerzenia ul. Poznańskiej w granicach oznaczonych na rysunku planu.

Poszerzenie ul. Poznańskiej jest inwestycją realizowaną konsek-wentnie w oparciu o istniejący plan miejscowy (uchwała nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 r.) oraz wydane decyzje administracyjne. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu stanowią kontynuację rozwiązań przyjętych dla ul. Poznańskiej.-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

9.


05.12. 2014r.

Robert Romanowski, Agnieszka Romanowska


Sprzeciw przebudowie drogi 1KDG przy ul. Poznańskiej. Wniosek o pozostawienie tej części drogi jako funkcje mieszkaniowo-usługowe.

część dz. nr 338

obr. Czarków;


teren oznaczony w projekcie planu jako: 1KDG

Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny dróg publicznych – ulicy głównej (1KDG) o parametrach 1/4 – jedna jezdnia z czterema pasami ruchu.

-

Uwaga nieuwzględniona. Utrzymuje się plany poszerzenia ul. Poznańskiej w granicach oznaczonych na rysunku planu.

Poszerzenie ul. Poznańskiej jest inwestycją realizowaną konsek-wentnie w oparciu o istniejący plan miejscowy (uchwała nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 r.) oraz wydane decyzje administracyjne. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu stanowią kontynuację rozwiązań przyjętych dla ul. Poznańskiej.
-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

10.


05.12. 2014 r.

Wojciech Kościuch


Sprzeciw przeznaczenia części działki na projektowaną drogę krajową 1KDG.

dz. nr 340

obr. Czarków;


teren oznaczony w projekcie planu jako: 1KDG


Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny dróg publicznych – ulicy głównej (1KDG) o parametrach 1/4 – jedna jezdnia z czterema pasami ruchu.

-

Uwaga nieuwzględniona. Utrzymuje się plany poszerzenia ul. Poznańskiej w granicach oznaczonych na rysunku planu.

Poszerzenie ul. Poznańskiej jest inwestycją realizowaną konsek-wentnie w oparciu o istniejący plan miejscowy (uchwała nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 r.) oraz wydane decyzje administracyjne. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu stanowią kontynuację rozwiązań przyjętych dla ul. Poznańskiej.-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

11.


05.12. 2014 r.

Iwona, Marian Dryjańscy
Jadwiga Wałensa
Wojciech Wesołowski
Karol Wojciechowski, Krystian Wojciechowski
Wojciech Kościuch

Prośba o:

  1. przesunięcie planowanej drogi dojazdowej na odległość nie mniejszą niż 120 m od pasa drogowego ul. Poznańskiej;

dz. nr 720, 721, 723/2, 725;
teren oznaczony w projekcie planu jako: 11MNU, 9U, 4RZ, 5RZ, 1KDG, 27KDD

Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (11MNU), tereny

zabudowy usługowej (9U), tereny łąk i pastwisk (4RZ, 5RZ) oraz dróg publicznych – ulicy głównej (1KDG) i ulicy dojazdowej (27KDD).Ad. 1. Uwaga uwzględniona. Wprowadza się korektę przebiegu projektowanej drogi. Lokalizuje się w odległości ok. 120,0 m od ul. Poznańskiej.

-

Uwaga uwzględniona w zakresie przedstawionym w rubryce 7.

-

-

  1. budowę chodnika w ul. Poznańskiej przy wskazanych działkach;

Ad. 2. Uwaga uwzględniona. Rozwiązania projektu planu umożliwiają urządzenie chodnika w ul. Poznańskiej.

-

Uwaga uwzględniona w zakresie przedstawionym w rubryce 7.

-

  1. wykup przedmiotowych nieruchomości i budowę drogi bezpośrednio przy istniejącej ul. Poznańskiej jako alternatywa dla projektowanej drogi.

-

Ad. 3. Uwaga nieuwzględniona. Nie przewiduje się budowy dodatkowej jezdni bezpośrednio przy ul. Poznańskiej dla obsługi przedmiotowych nieruchomości.

Zakres ustaleń planu nie obejmuje kwestii wykupu terenu przez Miasto, które to są regulowane przepisach odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

Rozwiązanie przyjęte w projekcie planu stanowią korektę rozwiązań obowiązującego planu miejscowego (uchwała nr 221 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2003 r.): powiększenie pasa obszaru przewidzianego do realizacji zabudowy o ok. 35,0 m od ul. Poznańskiej oraz zmianę przebiegu linii zabudowy, w sposób umożliwiający lokalizację zabudowy bliżej ul. Poznańskiej.


-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

UWAGI ZŁOŻONE W OKRESIE 01.04.2015 r. – 19.05.2015 r.

12.


04.05. 2015 r.

Michał Reczek

Lidl Polska sp. z o.o.

Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne


Prośba o przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. Poznańskiej tak, aby przebiegała w granicy terenu 1U.

dz. nr 1723/2, 227/36

obr. Nowy Dwór;

teren oznaczony w projekcie planu jako: 1U


Według rysunku planu na terenie 1U ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 7 m od strony ulicy Poznańskiej.

-

Uwaga nieuwzględniona. Przyjęta w projekcie planu linia zabudowy służy właściwemu kształtowaniu cech zabudowy terenu wzdłuż ul. Poznań-skiej. Zbliżenie linii zabudowy zgodnie z uwagą stwarzałoby możli-wość lokalizacji budynków w odle-głości mniejszej niż ustalona dla pozostałych terenów i jednocześnie mniejszej niż istniejąca zabudowa zlokalizowana wzdłuż ul. Poznań-skiej w szczególności w rejonie Ronda Św. Jana Bosko, co naruszałoby ład przestrzenny.

-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

13.


11.05. 2015 r.

Joanna i Mirosław Pędziwiatr

Prośba o połączenie drogi 10KDD z drogą 1KDD przez teren 1UO, tj. utrzymanie połączenia jak w obowiązującym planie miejscowym z ewentualną zmianą jej przebiegu przez teren 1UO.

dz. nr 562/14, 1033, 1046/3, 1046/6,

1046/7


obr. Chorzeń;
teren oznaczony w projekcie planu jako:

10KDD, 1UODla terenu ustalono przeznaczenie na tereny zabudowy usług oświaty (1UO) oraz tereny dróg publicznych – ulicy dojazdowej (10KDD).

-

Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozp. z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożar-owego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynków mieszkalnych niskich (m.in. zabudo-wa mieszkaniowa jednorodzinna o wysokości do 12,0 m) nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej. W przedmiotowej spra-wie zastosowanie znajduje § 14 rozp. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Dla drogi, ze względu na istniejące uwarunko-wania, przyjęto szerokość 6,0 m – zgodnie z § 7 ust. 2 rozp. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

W związku z powyższym stwierdza się iż przyjęta w planie szerokość drogi 10KDD jest wystarczająca dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej działek.

Kwestia bezpieczeństwa użytkowania drogi, w tym parkowania pojazdów, musi być zapewniona metodami organizacyjnymi, zgodnie z przepisa-mi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.). Plac manewrowy, wprowadzony na zakończeniu drogi 10KDD, umożli-wia zawracanie pojazdów o długości do 8,0 m (w tym pojazdów straży pożarnej) – plac nie służy zaspokoje-niu potrzeb parkingowych.

Obsługa komunikacyjna wyznaczo-nego w projekcie planu terenu 2MN jest możliwa z przylegających terenów komunikacji: dróg 1KDD, 9KDD i 10KDD. Brak jest uzasad-nienia dla utrzymania lokalizacji drogi z obowiązującego planu. Dla obsługi komunikacyjnej terenu 4MN wystarczający jest układ komunika-cyjny przedstawiony w projekcie planu miejscowego. Utrzymanie przebiegu drogi przez teren usług oświaty (1UO) utrudnia efektywne i bezpieczne zagospodarowanie przedpola istniejącej szkoły, zlokalizowanej na tym terenie.-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

14.


12.05. 2015 r.

Andrzej Kwieciński


Sprzeciw lokalizacji drogi na działce nr 763/3.

dz. nr 763/3

obr. Chorzeń;

teren oznaczony w projekcie planu jako: 14MNU, 6RZ, 27KDD, 29KDD


Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (14MNU), tereny łąk i pastwisk (6RZ) oraz tereny dróg publicznych – ulic dojazdowych (27KDD, 29KDD).

-

Uwaga nieuwzględniona.

Utrzymuje się przebieg drogi 27KDD jako konieczny dla utrzymania planowanego układu komunikacyjnego niezbędnego dla zapewnienia prawidłowej obsługi terenów.-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

15.


12.05. 2015 r.

Andrzej i Ewa Kwiecińscy

Sprzeciw lokalizacji drogi na działce nr 763/2.

dz. 764/2

obr. Chorzeń;

teren oznaczony w projekcie planu jako: 13MNU, 6RZ, 9I-K, 27KDD


Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (13MNU), tereny łąk i pastwisk (6RZ), tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji (9I-K) oraz teren drogi publicznej – ulicy dojazdowej (27KDD). Na rysunku planu wyznaczono linie nieprze-kraczalnej zabudowy w odległości 5,4-5,9 m od drogi 27KDD.

-

Uwaga nieuwzględniona.

Utrzymuje się przebieg drogi 27KDD jako konieczny dla utrzymania planowanego układu komunikacyjnego niezbędnego dla zapewnienia prawidłowej obsługi terenów.

(w uwadze omyłkowo wskazano na działkę nr 764/1).


-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-

16.


14.05. 2015 r.

Ewa Słodowa-Subotić

Prośba o połączenie drogi 10KDD z drogą 1KDD przez teren 1UO, tj. utrzymanie połączenia jak w obowiązującym planie miejscowym z ewentualną zmianą jej przebiegu przez teren 1UO.

dz. nr 562/14, 1033, 1046/3, 1046/6,

1046/7


obr. Chorzeń;

teren oznaczony w projekcie planu jako:

10KDD, 1UO


Dla terenu ustalono przeznaczenie na tereny zabudowy usług oświaty (1UO) oraz tereny dróg publicznych – ulicy dojazdowej (10KDD).

-

Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozp. z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożar-owego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynków mieszkalnych niskich (m.in. zabudo-wa mieszkaniowa jednorodzinna o wysokości do 12,0 m) nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej. W przedmiotowej spra-wie zastosowanie znajduje § 14 rozp. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Dla drogi, ze względu na istniejące uwarunko-wania, przyjęto szerokość 6,0 m – zgodnie z § 7 ust. 2 rozp. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

W związku z powyższym stwierdza się iż przyjęta w planie szerokość drogi 10KDD jest wystarczająca dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej działek.

Kwestia bezpieczeństwa użytkowania drogi, w tym parkowania pojazdów, musi być zapewniona metodami organizacyjnymi, zgodnie z przepisa-mi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.). Plac manewrowy, wprowadzony na zakończeniu drogi 10KDD, umożli-wia zawracanie pojazdów o długości do 8,0 m (w tym pojazdów straży pożarnej) – plac nie służy zaspokoje-niu potrzeb parkingowych.

Obsługa komunikacyjna wyznaczo-nego w projekcie planu terenu 2MN jest możliwa z przylegających terenów komunikacji: dróg 1KDD, 9KDD i 10KDD. Brak jest uzasad-nienia dla utrzymania lokalizacji drogi z obowiązującego planu. Dla obsługi komunikacyjnej terenu 4MN wystarczający jest układ komunika-cyjny przedstawiony w projekcie planu miejscowego. Utrzymanie przebiegu drogi przez teren usług oświaty (1UO) utrudnia efektywne i bezpieczne zagospodarowanie przedpola istniejącej szkoły, zlokalizowanej na tym terenie.-

Uwaga nieuwzględ-niona w zakresie przedstawio-nym w rubryce 8.

-


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy