Strona główna

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr r-12/2007


Pobieranie 35.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar35.49 Kb.


załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr R-12/2007
KARTA KURSU


NAZWA

Opracowanie danych pomiarowych

NAZWA W J. ANG.

Evaluation of experimental data
KOD

13.2- -820

PUNKTACJA ECTS

2
KOORDYNATOR

Dr hab. Władysław Błasiak

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY

dr hab. Władysław Błasiak

dr Małgorzata Godlewska

WARUNKI WSTĘPNE

WIEDZA

Zakres kursów: analiza matematyczna


UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność: obliczania pochodnych funkcji wielu zmiennych, różniczki zupełnej, szukania minimum funkcji wielu zmiennych.


KURSY

Analiza matematyczna 1

EFEKTY KSZTAŁCENIAWIEDZA

Systematyka niepewności i błędów pomiarowych (niepewności systematyczne i przypadkowe, błędy systematyczne i grube). Błędy pomiarowe (przyczyny błędów, heurystyka unikania błędów). Niepewności pomiarów bezpośrednich. Rozkład Gaussa (wyprowadzenie metodą Hagena). Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru. Poziom ufności. Odchylenie standardowe średniej arytmetycznej. Podstawowe prawo statystycznej teorii pomiarów. Niepewność całkowita pomiaru bezpośredniego. Niepewności pomiarów pośrednich (metoda różniczki zupełnej, metoda logarytmiczna, metoda najmniej korzystnego przypadku). Planowanie pomiarów bezpośrednich i pośrednich. Metoda najmniejszych kwadratów (linearyzacja zależności fizycznych, metoda regresji liniowej, dopasowywanie funkcji do wyników pomiarowych). Prawo przenoszenia niepewności pomiarowych. Współczynnik korelacji. Test zgodności 2 Analiza wymiarowa (wykorzystanie metody analizy wymiarowej przy planowaniu złożonych eksperymentów fizycznych). Metody prezentacji danych pomiarowych (graficzna prezentacja danych pomiarowych, zasady zapisu wyników pomiarów, zastosowanie programów komputerowych do opracowania danych pomiarowych).

UMIEJĘTNOŚCI

Student powinien znać aktualną systematykę niepewności pomiarowych oraz heurystyczne zasady unikania błędów. Powinien umieć oceniać niepewności pomiarów bezpośrednich oraz pomiarów pośrednich, stosując odpowiednie metody w zależności od uzyskanych wyników (metody statystyczne metody maksymalnego szacowania niepewności takie, jak metoda różniczki zupełnej, metoda logarytmiczna metoda najmniej korzystnego przypadku). Powinien znać interpretację probabilistyczną odchylenia standardowego oraz właściwości funkcji Gaussa. Umieć planować liczbę pomiarów losowych zapewniającą uzyskanie niezbędnej niepewności pomiaru. Umieć planować pomiary złożone (ze względu na kryterium uzyskania możliwie najmniejszej niepewności pomiaru). Stosować metodę najmniejszych kwadratów. Obliczać i interpretować współczynnik korelacji. Stosować metodę analizy wymiarowej. Zapisywać prawidłowo wyniki pomiarów (z zachowaniem właściwej liczby cyfr znaczących) oraz prezentować wyniki pomiarów w formie graficznej.
ORGANIZACJA

FORMA ZAJĘĆ

WYKŁAD (W)

ĆWICZENIA W GRUPACH

A
K
L
S
P
LICZBA GODZIN

15

15
FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

W

Kolokwium zaliczeniowe z zakresu zagadnień omawianych na wykładzie.

A
K
L
S
P


OCENA

Ocena końcowa kursu jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia ćwiczeń oraz kolokwium zaliczeniowego.

UWAGILITERATURA

- Abramowicz H., Jak analizować wyniki pomiarów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
- Błasiak W., Opracowanie danych pomiarowych i planowanie eksperymentów fizycznych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1988
- Szydłowski H., Pomiary fizyczne, Podręcznik dla nauczycieli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977 (i dalsze wydania)
- Taylor J. R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

PODSTAWOWA- Barford N.C., Experimental measurements: precision, error and truth, John Wiley & Sons 1987
- Błasiak W., Errors and uncertainty in physical measurement, Physics Education,18,290(1983)
Błasiak W., Plannig a school physics experiments, Physics Education, 21, 317 (1986)
Błasiak W., Planowanie eksperymentów fizycznych, Fizyka w Szkole Nr.6, 1988
Bielski A., Ciuryło R., Podstawy metod opracowania pomiarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998
Dryński T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976 (i dalsze wydania)
Gajek L., Kałuszka L, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993
Poprawski R., Salejda W., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, część I, Podstawy rachunku błędów i opracowania wyników pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996
Strzałkowski A., Śliżyński A., Matematyczne metody opracowania wyników pomiarów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978
Squires G.L., Praktyczna fizyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
Szydłowski H., Pracownia fizyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977 (i dalsze wydania)
Szydłowski H., Teoria pomiarów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981 (i dalsze wydania).
UZUPEŁNIAJĄCA©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość