Strona główna

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2005 Burmistrza Miasta z dnia 22. 12. 2005 r


Data17.06.2016
Rozmiar30 Kb.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 76/2005 Burmistrza Miasta

z dnia 22.12.2005 r.Procedury związane z zawarciem małżeństwa.

Cel: Celem procedury jest sporządzenie aktu zawarcia małżeństwa, sporządzenia zaświadczenia do ślubu „konkordatowego”, skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego, przyjęcie oświadczenia od rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.
Lp.

Opis działania.

Czas realizacji.

Zawarcie małżeństwa


1.

Zgłoszenie się w USC osób zawierających związek małżeński. Wymagane dokumenty:

- dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa (rozwiedziona, rozwiedziony)

- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (wdowa, wdowiec)Na miejscu

1.1

Pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Uiszczenie opłaty w postaci znaczków skarbowych w wysokości 5 zł.

Na miejscu w obecności zainteresowanych

2.

Zawarcie małżeństwa następuje po upływie jednego miesiąca po złożeniu zapewnienia.

-

3.

Sporządzenie aktu małżeństwa. Opłata 75 zł. w znaczkach skarbowych.

Na miejscu

3.1

Wystawienie 5 odpisów skróconych aktu małżeństwa

 • 3 egzemplarze dla małżonków

 • 1 egzemplarz zostaje wysłany do miejsca zameldowania kobiety

 • 1 egzemplarz zostaje wysłany do miejsca zameldowania mężczyzny .

Bezpośrednio po zawarciu związku małżeńskiego

4.

Wysłanie zawiadomienie o zawarciu małżeństwa, do miejsca urodzenia kobiety i mężczyzny.

Niezwłocznie

5.

Wpisanie aktu małżeństwa do skorowidza alfabetycznego.

Niezwłocznie

Zaświadczenie do ślubu „konkordatowego”

1

Zgłoszenie się w USC osób zawierających związek małżeński. Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste

 • odpisy skrócone aktów urodzenia

- dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa (rozwiedziona, rozwiedziony)

- akt zgonu współmałżonka (wdowa, wdowiec)Na miejscu w obecności zainteresowanych

1.1

Pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Uiszczenie opłaty w postaci znaczków skarbowych w wysokości 5 zł

Na miejscu w obecności zainteresowanych

1.2

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Uiszczenie opłaty w postaci znaczków skarbowych w wysokości 5 zł.

Na miejscu w obecności zainteresowanych

2.

Sporządzenie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 4 egzemplarzach.

Na miejscu

3.

Wydanie 3 egzemplarzy zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa celem doręczenia duchownemu. Opłata 75 zł. w znaczkach skarbowych w kasie Urzędu Miejskiego.

Na miejscu

4.

Po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia stwierdzającego, zawarcie małżeństwa podlegającego prawu kościoła lub związku wyznaniowego, sporządzany jest akt małżeństwa

Bezpośrednio po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia

5.

Wystawienie 5 odpisów skróconych aktu małżeństwa

 • 3 egzemplarze dla małżonków

 • 1 egzemplarz zostaje wysłany do miejsca zameldowania kobiety

1 egzemplarz zostaje wysłany do miejsca zameldowania mężczyzny .

Niezwłocznie po sporządzeniu aktu

6.

Wysłanie zawiadomienie o zawarciu małżeństwa, do miejsca urodzenia kobiety i mężczyzny.

Niezwłocznie

7.

Wpisanie aktu małżeństwa do skorowidza alfabetycznego.

Niezwłocznie

Przyjęcie oświadczenia od rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.

1.

Osobiste stawiennictwo przed kierownikiem USC.

Zależne od klienta

2.

Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłata 15zł. w znaczkach skarbowych.Na miejscu

3.

Wpis w wzmiankach dodatkowych aktu małżeństwa.

Niezwłocznie

4.

Sporządzenie odpisu skróconego aktu małżeństwa i przesłanie do miejsca zameldowania rozwiedzionego małżonka.

Niezwłocznie

Skrócenie terminu zawarcia związku małżeńskiego.

1.

Złożenie w USC pisemnego, umotywowanego wniosku. Uiszczenie opłaty skarbowej w postaci znaczków skarbowych w wysokości 5 zł.

Zależne od klienta

2.

Wydanie decyzji. Opłata w znaczkach skarbowych w wysokości 30 zł.

Niezwłocznie

3.

Wydanie decyzji zainteresowanym.

Niezwłocznie


Wykaz dokumentów związanych z realizacją procedury:

1. Podstawa prawna:

- art. 38-41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (jednolity tekst, Dz. U. z 2004 r Nr 161, poz. 1688)

- art.62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz. U. z 1964 r., Nr 9,poz.59 z późniejszymi zmianami). 1. Dowód osobisty.

 2. Pisemny wniosek.

 3. Odpisy skrócone aktów urodzenia.

 4. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa.

Miejsce przechowywania (archiwizacji) dokumentacji: Urząd Stanu Cywilnego


Właściciel procedury: kierownik USC Halina Sławecka©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość