Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2005 Burmistrza Miasta z dnia 22. 12. 2005 rPobieranie 30 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar30 Kb.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 76/2005 Burmistrza Miasta

z dnia 22.12.2005 r.Procedury związane z zawarciem małżeństwa.

Cel: Celem procedury jest sporządzenie aktu zawarcia małżeństwa, sporządzenia zaświadczenia do ślubu „konkordatowego”, skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego, przyjęcie oświadczenia od rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.
Lp.

Opis działania.

Czas realizacji.

Zawarcie małżeństwa


1.

Zgłoszenie się w USC osób zawierających związek małżeński. Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste

  • odpisy skrócone aktów urodzenia

- dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa (rozwiedziona, rozwiedziony)

- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (wdowa, wdowiec)Na miejscu

1.1

Pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Uiszczenie opłaty w postaci znaczków skarbowych w wysokości 5 zł.

Na miejscu w obecności zainteresowanych

2.

Zawarcie małżeństwa następuje po upływie jednego miesiąca po złożeniu zapewnienia.

-

3.

Sporządzenie aktu małżeństwa. Opłata 75 zł. w znaczkach skarbowych.

Na miejscu

3.1

Wystawienie 5 odpisów skróconych aktu małżeństwa

Bezpośrednio po zawarciu związku małżeńskiego

4.

Wysłanie zawiadomienie o zawarciu małżeństwa, do miejsca urodzenia kobiety i mężczyzny.

Niezwłocznie

5.

Wpisanie aktu małżeństwa do skorowidza alfabetycznego.

Niezwłocznie

Zaświadczenie do ślubu „konkordatowego”

1

Zgłoszenie się w USC osób zawierających związek małżeński. Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste

  • odpisy skrócone aktów urodzenia

- dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa (rozwiedziona, rozwiedziony)

- akt zgonu współmałżonka (wdowa, wdowiec)Na miejscu w obecności zainteresowanych

1.1

Pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Uiszczenie opłaty w postaci znaczków skarbowych w wysokości 5 zł

Na miejscu w obecności zainteresowanych

1.2

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Uiszczenie opłaty w postaci znaczków skarbowych w wysokości 5 zł.

Na miejscu w obecności zainteresowanych

2.

Sporządzenie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 4 egzemplarzach.

Na miejscu

3.

Wydanie 3 egzemplarzy zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa celem doręczenia duchownemu. Opłata 75 zł. w znaczkach skarbowych w kasie Urzędu Miejskiego.

Na miejscu

4.

Po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia stwierdzającego, zawarcie małżeństwa podlegającego prawu kościoła lub związku wyznaniowego, sporządzany jest akt małżeństwa

Bezpośrednio po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia

5.

Wystawienie 5 odpisów skróconych aktu małżeństwa

  • 3 egzemplarze dla małżonków

  • 1 egzemplarz zostaje wysłany do miejsca zameldowania kobiety

1 egzemplarz zostaje wysłany do miejsca zameldowania mężczyzny .

Niezwłocznie po sporządzeniu aktu

6.

Wysłanie zawiadomienie o zawarciu małżeństwa, do miejsca urodzenia kobiety i mężczyzny.

Niezwłocznie

7.

Wpisanie aktu małżeństwa do skorowidza alfabetycznego.

Niezwłocznie

Przyjęcie oświadczenia od rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.

1.

Osobiste stawiennictwo przed kierownikiem USC.

Zależne od klienta

2.

Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłata 15zł. w znaczkach skarbowych.Na miejscu

3.

Wpis w wzmiankach dodatkowych aktu małżeństwa.

Niezwłocznie

4.

Sporządzenie odpisu skróconego aktu małżeństwa i przesłanie do miejsca zameldowania rozwiedzionego małżonka.

Niezwłocznie

Skrócenie terminu zawarcia związku małżeńskiego.

1.

Złożenie w USC pisemnego, umotywowanego wniosku. Uiszczenie opłaty skarbowej w postaci znaczków skarbowych w wysokości 5 zł.

Zależne od klienta

2.

Wydanie decyzji. Opłata w znaczkach skarbowych w wysokości 30 zł.

Niezwłocznie

3.

Wydanie decyzji zainteresowanym.

Niezwłocznie


Wykaz dokumentów związanych z realizacją procedury:

1. Podstawa prawna:

- art. 38-41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (jednolity tekst, Dz. U. z 2004 r Nr 161, poz. 1688)

- art.62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz. U. z 1964 r., Nr 9,poz.59 z późniejszymi zmianami).  1. Dowód osobisty.

  2. Pisemny wniosek.

  3. Odpisy skrócone aktów urodzenia.

  4. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa.

Miejsce przechowywania (archiwizacji) dokumentacji: Urząd Stanu Cywilnego


Właściciel procedury: kierownik USC Halina Sławecka


: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Ministra zdrowia
2009 -> Konferencja, warsztaty
2009 -> Tematy maturalne z języka polskiego egzamin wewnętrzny Matura 2010 Sesja wiosenna Literatura
2009 -> Seminarium: Dwaj myśliciele poheideggerowscy: Emmanuel Levinas i Jacques Lacan. Dlaczego ta konstelacja: Heidegger, Levinas, Lacan?
2009 -> International journal of art therapy: inscape, Rk 2008, vol. 13, nr 1, 42 s
2009 -> Część I historia a historia stosunków międzynarodowych
2009 -> Premiera: Lublin, maj 2007 w Centrum Języka I Kultury Polskiej dla Polonii I Cudzoziemców umcs oto trzy fragmenty pochodzące z ksiąŻki jana pawła II „dar I tajemnica”
2009 -> JĘzyk polski zakres materiału dla wszystkich trzech etapów obejmuje: treści I osiągnięcia z języka polskiego zawarte w podstawie programowej, standardy wymagań egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych, treści ścieżek edukacyjnych
2009 -> Opis festiwalu Zadymka
2009 -> Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej Festiwal Otwarte Ogrody 11 – 13 września 2009
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy