Strona główna

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr


Pobieranie 83.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar83.53 Kb.


Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr…………..


KARTA KURSU

Nazwa

ILUSTRACJA

Nazwa w j. ang.

ILUSTRATION
Kod
Punktacja ECTS*

6
Koordynator

mgr Lech Kolasiński

Zespół dydaktyczny

mgr Lech KolasińskiOpis kursu (cele kształcenia)
Wykształcenie umiejętności interpretacji faktycznej

- wizualizacja przekazu naukowo-dziennikarskiego

- znalezienie odpowiednich środków ekspresji
Nabycie umiejętność łączenia zasad funkcjonalności, estetyki i technologii
Kurs prowadzony w języku polskimWarunki wstępne
Wiedza

Zna odmienność i specyfikę dyscypliny grafiki jako odrębnego medium kreacji artystycznej. Orientuje się w działaniach pokrewnych dyscyplin takich jak; ilustracja, fotografia, multimedia, intermedia. Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

Umiejętności

Doskonali interdyscyplinarne umiejętności artystycznych wypowiedzi. Potrafi wykorzystać współczesne techniki przekazu (multimedia, intermedia) do kształtowania języka wizualnego. Projektuje i buduje struktury plastyczne dzieła w oparciu o tradycyjne i współczesne środki przekazu oraz zróżnicowane technologie

Kursy

Technologia uzupełniająca warsztat malarski A, B,C

Efekty kształcenia
Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

W 32 - uprawia grafikę, którą docenia jako szczególny wyraz własnej wypowiedzi artystycznej

W 33 - ma świadomość, że warto wzbogacać warsztat o działania intermedialne,
W 10 - orientuje się w różnorodnych formach ekspresji języka wizualnego

K_W32


K_W33

A1_W10Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

U 33 – inspiruje się własnym warsztatem malarskim
U 34 - buduje obraz korzystając z różnorodnych form wypowiedzi

U 35 - sprawnie porusza się w obszarze nowoczesnych mediów


U 36 - umie łączyć nowoczesne środki wyrazu z technikami tradycyjnymi
U 38 - korzysta z doświadczeń nabytych podczas uprawiania różnych dyscyplin


K_U33

K_U34


K_U35

K_U36


K_U38Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

K 01- podejmuje decyzje artystyczne samodzielnie i odpowiedzialnie

K 03 - realizuje projekty w sposób ambitny


K 04 - posiada umiejętność korzystania ze zdobytych informacji i zarządzania własnym czasem
K 06 – zależy mu na efektach
K 07 - jest twórczy
K 18 – przestrzega zasady prawa autorskiego


K_K01

K_K03
K_K04

K_K06
K_K07
K_K18
Organizacja

Forma zajęć

Wykład

(W)


Ćwiczenia w grupach

A
K
L
S
P
E
Liczba godzin


55


Opis metod prowadzenia zajęć- prezentacje z komentarzem

- dokładne omówienie zadań wraz z pokazem przykładów,

- indywidualne i grupowe omawianie prac,

- analiza przebiegu i rezultatów realizacji podjętych zadań.


Formy sprawdzania efektów kształceniaE – learning

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Inne

W01

x

x


W02

x

x


U01

x

x


U02

x

x


K01

x

x


K02

x

x


...

Kryteria oceny

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- realizacja kolejnych etapów zadań i ćwiczeń

- jakość artystyczna powstałych ilustracji

- prezentacja skończonych


Uwagi

Obowiązkowo manualne zajęcia w pracowni (14 g).


Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Szkicownik jako prywatna książka

Losowość jako kryterium wyboru ilustrowanych przedmiotów

Anamorfoza, komplikacja obrazu, a jego docenienie


Wykaz literatury podstawowej
- Andrzej Banach „O ilustracji”, Wydawnictwo M. Kot, Kraków 1950

- „Polska ilustracja książkowa” Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1964Wykaz literatury uzupełniającej
Katalogi, albumy, czasopisma, autorskie wydawnictwa zawierające reprodukcje dawnych i współczesnych ilustracji, prezentacje internetowe poświęcone ilustracji.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

50

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

5

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

20

Przygotowanie do przeglądu

10

Ogółem bilans czasu pracy

90

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

6
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość