Strona główna

Załącznik Nr 42 do zarządzenia Nr 16/2016


Pobieranie 14.84 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.84 Kb.


Załącznik Nr 42 do zarządzenia Nr 16/2016

Rektora WUM z dnia 29.01.2016 r.Student(ka)

…………………………………………………………………. Warszawa, dnia ………………
Wniosek złożony dn. ……………………

Nr ewidencyjny:.…………………………


(imię/ imiona i nazwisko)

………………………………………………………………….

(nr albumu)

………………………………………………………………….

(kierunek studiów, specjalność)

………………………………………………………………….

(forma studiów–stacj./niestacj., forma kształcenia-jednolite mgr/I-go st./II-go st.)

………………………………………………………………….

(rok studiów, semestr)

………………………………………………………………….

(telefon kontaktowy)

Dziekan

.………..……..……………………………..….

.….......…………………………………………

(nazwa Wydziału)

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej / magisterskiej* ……………..……………………………………………………………………………………………………….

…………..….……………………………………………………………………………………………………….

(temat pracy dyplomowej)
Praca będzie wykonana pod kierunkiem ……………………………………………………………………….

(tytuł / stopień naukowy / zawodowy, imię i nazwisko promotora)


w ……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Zakładu / Kliniki**)

…………………………………….

(podpis studenta/ki)

Potwierdzam wybór / uzgodnienie wymienionego powyżej tematu pracy dyplomowej.

………………………….………………… ……………………………………………

(pieczęć imienna i podpis Kierownika Zakładu / Kliniki) (data i podpis promotora)

Zatwierdzam przedstawiony temat pracy dyplomowej oraz proponowanego promotora.


Na recenzenta pracy wyznaczam ……………………………………………………………………………….

(tytuł / stopień naukowy / zawodowy, imię i nazwisko recenzenta)

zatrudnionego w …..………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Zakładu / Kliniki**)


………………………………………(data i podpis Dziekana)* niepotrzebne skreślić

**jeżeli nie jest to jednostka uczelni (§25 ust. 1, 2 Regulaminu Studiów WUM) – prosimy wpisać jej adres


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość