Strona główna

Załącznik nr 5 działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia włAŚciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację L. p


Pobieranie 58.56 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar58.56 Kb.
Załącznik nr 5

DZIAŁANIA OCHRONNE DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU ZE WSKAZANIEM PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH REALIZACJĘ*
L.p.

Rodzaj działania ochronnego

Przedmiot ochrony

Sposób wykonania i zakres działania

Lokalizacja działania

Podmiot odpowiedzialny za działanie

1.

Ograniczenie wpływu czynników negatywnie oddziałujących na liczebność populacji ptaków w okresie migracji i zimowania w wyniku przyłowu w sieciach rybackich

Czernica, ogorzałka, edredon, lodówka, uhla, gągoł, perkoz rogaty, perkoz dwuczuby, bielaczek, nurogęś, kormoran czarny, alka

1.1. Możliwość połowów sieciami stawnymi o oczku powyżej 50 mm (bok oczka) tylko w przypadku wyrażenia zgody przez rybaka (dotyczy każdego rybaka poławiającego w obszarze PLB Zatoka Pucka) na realizację monitoringu przyłowu na jego łodzi z udziałem niezależnego obserwatora bądź z zastosowaniem innych metod (np. monitoring wideo).

Monitoringowi nie musi podlegać 100% rejsów, ale zawsze musi być możliwość prowadzenia kontroli przyłowu na każdej z łodzi, na żądanie instytucji prowadzącej monitoring (szczegóły dotyczące monitoringu zawiera Punkt 2.2. – monitoring prowadzony przez niezależnego eksperta).Cały obszar PLB Zatoka Pucka w zakresie głębokości do izobaty 20 m.


OIRM w Gdyni, MRiRW w porozumieniu z Urzędem Morskim w Gdyni

2.

Uzyskanie dobrego rozpoznania czynników wpływających na wielkość przyłowu ptaków w sieciach rybackich oraz przygotowanie i wdrożenie przepisów określających obowiązkowe działania minimalizujące przyłów

Czernica, ogorzałka, edredon, lodówka, uhla, gągoł, perkoz rogaty, perkoz dwuczuby, bielaczek, nurogęś, szlachar, łyska, kormoran czarny, alka

2.1. Ustanowienie i wdrożenie programu monitorowania rozmieszczenia obszarów koncentracji ptaków w okresie od listopada do kwietnia i czasowe wyłączanie akwenów szczególnie zagrożonych przyłowem.

Konieczność udziału ornitologów w tworzeniu i wykonaniu programu.

Monitorowanie z zastosowaniem rejsów obserwacyjnych zgodnie z zasadami monitoringu ustalonymi dla obszaru.


Cały obszar PLB Zatoka Pucka

Urząd Morski w Gdyni w porozumieniu z OIRM w Gdyni

2.2. Ustanowienie i wdrożenie programu monitorowania przyłowu ptaków w okresie od listopada do 30 kwietnia, zamiast wprowadzenia ograniczenia połowów sieciami stawnymi o oczku powyżej 50 mm. Program będzie miał na celu bieżące reagowanie na podwyższoną śmiertelność ptaków w sieciach oraz określenie konieczności i szczegółowych zasad wprowadzenia restrykcji dla rybołówstwa, tj. m.in.: wytypowanie obszarów wyłączenia lub ograniczonego rybołówstwa, restrykcji dotyczących rozmiarów oczek sieci. W procesie przygotowania i wdrożenia programu monitoringu muszą brać udział ornitolodzy (zarówno dotyczącej rejsów jak i ankiet).
Monitoring może być prowadzony wyłącznie z udziałem niezależnych obserwatorów – bezpośrednio na łodziach rybackich czy też podczas wykonywania automatycznego monitoringu wideo (dostarczenie, montaż i demontaż kamer na łodziach, ustawienia sprzętu, przeglądanie nagrań – UM, OIRM, Ministerstwo Rolnictwa). Obserwatorzy nie muszą być ornitologami, jednak muszą być niezależni od rybaków. Można dopuścić wolontarystyczność pracy w charakterze obserwatora, w celu zwiększenia puli rejsów z obserwacjami powyżej minimalnych założeń programu.
W przypadku wystąpienia przyłowu ptaków - ponad 20 osobników w pojedynczym rejsie (graniczna wielkość przyłowu - 20 osobników - będzie ewentualnie modyfikowana w zależności od wyników monitoringu i w odniesieniu do wyników RDSM), połowy w promieniu 0,5 MM od miejsca posadowienia sieci powinny być wstrzymane na 14 dni, a wznowione tylko podczas rejsu z obserwatorem. W takim miejscu mogą być prowadzone połowy narzędziami alternatywnymi (klatki, sieci podświetlane UV? – zakres narzędzi alternatywnych zostanie doprecyzowany w ramach prac monitoringowych).

Wszystkie badania wykonywane w ramach monitoringu przyłowu powinny być transparentne – tj. wyniki powinny na bieżąco być dostępne w sieci Internet dla zainteresowanych stron a uzasadnione sugestie, zwłaszcza co do miejsc prowadzenia monitoringu, były brane pod uwagę przez instytucję realizującą projekt.Cały obszar PLB Zatoka Pucka

OIRM w Gdyni (zarządzenie),

Departament Rybołówstwa MRiRW w porozumieniu z UM Gdynia (program monitorowania przyłowów)
3.

Przywrócenie lub/oraz utrzymanie właściwych warunków umożliwiających efektywne gniazdowanie, żerowanie i odpoczynek w okresie lęgowym, migracji i zimowania poprzez ograniczenie wpływu takich czynników i skutków antropopresji jak: niekontrolowany rozwój turystyki, płoszenie, wandalizm, nadmierne użytkowanie

Rybitwa białoczelna, ohar, nurogęś, ostrygojad, sieweczka obrożna, pliszka cytrynowa, biegus zmienny, czernica, ogorzałka, edredon, lodówka, uhla, gągoł, łyska, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, perkoz dwuczuby, perkoz rogaty, bielaczek, szlachar, kormoran czarny, alka, kulik wielki, czapla siwa

3.1. Możliwość poruszania się jednostek pływających w obszarze PLB Zatoka Pucka za wyjątkiem:

wyznaczonego obszaru w rejonie Rybitwiej Mielizny (nie dotyczy jednostek wykonujących rybołówstwo)

obwodu ochronnego w rejonie ujścia rzeki Redy

obwodu ochronnego w rejonie ujścia rzeki Płutnicy (ograniczenia nie dotyczą jednostek ratowniczych)
Obszar wyznaczony odległością 3 kabli od wydzielonej części Rybitwiej Mielizny - obszar ograniczony pozycjami: 54,6843 N do 54,7051 N.
Obwód ochronny przed ujściem rzeki Redy ograniczony od zachodu i

południa linią brzegową, a od północy linią biegnącą po równoleżniku 54°39'15"N, a od wschodu linią biegnącą po południku 18°29'21"E.Obwód ochronny przed ujściem rzeki Płutnicy, ograniczony od strony zachodniej i południowej linią brzegową, a od strony północno - wschodniej linia biegnącą od punktu o współrzędnych: 54°43'21"N, 18°24'36"E do punktu o współrzędnych: 54°44'21"N, 18°23'45"E.

Urząd Morski w Gdyni


3.2. Możliwość całorocznego wstępu, w tym organizowania imprez i szkółek różnych form surfingu (windsurfingu i kitesurfingu itp.) na północnej i południowej części Rybitwiej Mielizny poza obszarem wyznaczonym do ochrony ptaków. Możliwość wstępu na całą Rybitwią Mieliznę w okresie od 1 listopada do 30 czerwca.

Rybitwia Mielizna – obszar wyznaczony do ochrony ptaków opisany pozycjami: 54°42’ 18’’ 43 N do 54°41’03’’ N

Urząd Morski w Gdyni

3.3. Oznakowanie tablicami i bojami obszaru ochrony na połowie Rybitwiej Mielizny.

Rybitwia Mielizna – obszar ograniczony pozycjami: 54°42’ 18’’ 43 N do 54°41’03’’ N

Urząd Morski w Gdyni

3.4. Jednostki o napędzie motorowym w obszarze Zatoki Puckiej wewnętrznej (Zalew Pucki) mogą poruszać się z prędkościami uniemożliwiającymi pływanie bezwypornościowe (nie dotyczy uprawnionych służb i jednostek asekurujących szkolenia i zawody sportowe).

Cały obszar Zatoki Puckiej wewnętrznej (Zalew Pucki).

Urząd Morski w Gdyni

3.5. Możliwość przelotów wyłącznie na wysokości powyżej 200 m nad rezerwatami Beka, Mechelińskie Łąki, Słone Łąki oraz użytkiem ekologicznym Torfowe Kłyle, za wyjątkiem przelotów związanych z nadrzędnym interesem publicznym oraz pracami badawczymi po uzyskaniu zezwolenia z RDOŚ. Nie dotyczy operacji lotniczych wykonywanych z lotniska Oksywie (pas 13/31)

Rezerwat Beka i Słone Łąki, jak również rezerwat Mechelińskie Łąki i użytek ekologiczny Torfowe Kłyle od momentu rozpoczęcia realizacji działań ochronnych na ich terenach

Urząd Morski w Gdyni, RDOŚ w Gdańsku, Urząd Lotnictwa Cywilnego

3.6. Możliwość uprawiania nurkowania na zatopionych ruinach budowli (tzw. torpedownie) w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.

Do 500 m od ruin w Gdyni Babich Dołach, Jastarni i Juracie

Urząd Morski w Gdyni

3.7. Utrzymanie zakazów wynikających z Art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) dotyczących rezerwatów zgodnie z zapisami obowiązującymi na dzień 28.02.2014 r. Zwiększenie kontroli nad przestrzeganiem tych zakazów. Ruch turystyczny może odbywać się w rezerwatach jedynie w miejscach do tego wyznaczonych w planie ochrony rezerwatu lub zarządzeniu RDOŚ (np. ścieżkach edukacyjnych, rowerowych, itp.).

Rezerwaty: Beka, Mechelińskie Łąki, Słone Łąki

RDOŚ w Gdańsku, Urząd Morski w Gdyni

3.8. Egzekwowanie przepisów obowiązujących w rezerwatach (m.in. nakazujących zasypywania terenu, zmiany stosunków wodnych) – usunięcie nawiezionego gruzu, uprzątnięcie śmieci, przywrócenie pierwotnych stosunków wodnych w rezerwacie Słone Łąki.

Rezerwat Słone Łąki

Tereny prywatne - Policja, Straż Miejska we Władysławowie, Tereny gminne – gmina Władysławowo

3.9. Monitoring wideo ujścia Redy i Płutnicy oraz Rybitwiej Mielizny pod kątem przestrzegania zakazów wpływania na przylegające akweny przez jednostki pływające.

Ujście rzeki Redy i Rybitwia Mielizna

Urzędy gmin: Jastarnia, Władysławowo, Puck, Kosakowo, Urząd Morski w Gdyni, RDOŚ, Policja, Straż Graniczna

3.10. Promocja miejsc cennych przyrodniczo, działania edukacyjne wśród turystów i organizatorów turystyki oraz jednoczesny nadzór nad przestrzeganiem zakazów wstępu na tereny rezerwatów poza wytyczonymi ścieżkami.

Gminy: Jastarnia, Władysławowo, Puck, Kosakowo, Rezerwaty: Mechelińskie Łąki, Beka, Słone Łąki, użytek ekologiczny Torfowe Kłyle.

Urzędy gmin: Jastarnia, Władysławowo, Puck, Kosakowo, Urząd Morski w Gdyni, RDOŚ, Policja

3.11 Możliwość wstępu na obszar plaży przy porcie wojennym w Helu na południe od pozycji 54,6186N i 18,7788E od 1 listopada do końca lutego.

Plaża przy porcie wojennym Hel od pozycji

54°37 ‘07’’ N, 18° 46’ 44’‘ E na południe (w stronę miejscowości Jurata).Urząd Morski w Gdyni

3.12. Weryfikacja planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach przylegających bezpośrednio do rezerwatów Mechlińskie Łąki, Słone Łąki, Beka oraz w rejonie ujścia rzeki Płutnicy:

Możliwość wznoszenia nowych i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów liniowych rozumianych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 ze zm. w odległości większej niż 500 m od granic rezerwatów. Zapis ten nie dotyczy istniejącej zabudowy, gdzie możliwość budowy nowych i rozbudowy istniejących obejmuje też teren ograniczony istniejącą linią zabudowy na dzień 28.02.2014.Rozbudowa dróg przebiegających w odległości mniejszej niż 500 m od rezerwatów (z wyłączeniem m. Władysławowo) muszą zostać poprzedzone raportem OOŚ.

Gminy: Władysławowo, Puck, Kosakowo

RDOŚ w Gdańsku, Gminy: Władysławowo, Puck, Kosakowo

3.13. Możliwość budowy stałych i lokalizacji tymczasowych obiektów na plażach tylko na terenach zurbanizowanych , plażach miejskich oraz wyznaczonych kąpieliskach

Gminy: Hel, Puck, Jastarnia, Władysławowo, Puck, Kosakowo, Gdańsk, Gdynia

Urząd Morski w Gdyni, Gminy Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck, Kosakowo, Gdańsk

3.14. Opracowanie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego Jastarni umożliwiających połączenie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej z czerpaniem zysków z turystyki.

Gmina JastarniaUrząd Gminy Jastarnia

4.

Odtworzenie lub/i utrzymanie odpowiednich parametrów siedlisk ptaków poprzez niedopuszczenie do zmiany składu gatunkowego biocenoz (sukcesji) poprzez prowadzenie wypasu i/lub koszenie traw, kontynuację dotychczasowych działań ochronnych, wdrożenie istniejących lub ustanowienie planu restytucji siedlisk ptaków na terenach, które tego wymagają

Łabędź niemy, łabędź krzykliwy, ohar, ostrygojad, sieweczka obrożna, biegus zmienny, kulik wielki, pliszka cytrynowa, czapla siwa

4.1. Rozpoczęcie realizacji zapisów projektu planu ochrony rezerwatu Mechelińskie Łąki (załącznik 1 – program ochrony rezerwatu).

Rezerwat Mechelińskie Łąki

RDOŚ w Gdańsku

4.2. Kontynuacja dotychczas prowadzonych zabiegów w rezerwacie Beka (załącznik 2 – program ochrony rezerwatu).

Rezerwat Beka

RDOŚ w Gdańsku

4.3. Opracowanie oraz rozpoczęcie realizacji planu ochrony rezerwatu Słone Łąki.

Rezerwat Słone Łąki

RDOŚ w Gdańsku

4.4. Kompleksowe zagospodarowanie okolic użytku ekologicznego Torfowe Kłyle (odtworzenie siedlisk roślinności słonolubnej, wytyczenie ścieżki edukacyjnej z platformami obserwacyjnymi, ograniczenie wstępu na teren użytku poza ścieżką przez cały rok.

Obszar użytku ekologicznego Torfowe Kłyle oraz jego najbliższe okolice

RDOŚ, Burmistrz miasta Jastarnia

5.

Zapobieganie lub/i utrzymanie właściwych warunków do efektywnego żerowania i odpoczynku ptaków, poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu wód


Rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, ohar, nurogęś, ostrygojad, sieweczka obrożna, czernica, ogorzałka, edredon, lodówka, uhla, gągoł, łyska, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, perkoz dwuczuby, perkoz rogaty, bielaczek, szlachar, kormoran czarny, alka

5.1. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, eliminacja nielegalnych zrzutów ścieków, objęcie systemem kanalizacji zbiorczej wszystkich miejscowości w granicach obszaru, w przypadku budowy rozproszonej budowa/przebudowa zbiorników na nieczystości płynne


Cały obszar PLB Zatoka Pucka oraz pozostała część Zatoki Gdańskiej

Urząd Morski w Gdyni

6.

Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu elektrowni wiatrowych na możliwość realizacji przelotów, żerowania oraz na przeżywalność osobników i populacji ptaków lęgowych, migrujących i zimujących

Perkoz dwuczuby, perkoz rogaty, kormoran czarny, czapla siwa, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, ohar, czernica, ogorzałka, edredon, lodówka, uhla, gągoł, bielaczek, szlachar, nurogęś, łyska, ostrygojad, biegus zmienny, kulik wielki, alka, sieweczka obrożna, mewa srebrzysta, rybitwa czubata, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, pliszka cytrynowa

6.1. Możliwość budowy elektrowni wiatrowych poza granicami lądowych obszarów PLB Zatoka Pucka, w odległości powyżej 2 km na lądzie (za wyjątkiem inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę). Zapis dotyczy zarówno nowych inwestycji wiatrowych i wznowienia już istniejących po zakończeniu okresu ich eksploatacji. Obszary morskie w odległości do 12 Mm od brzegu oraz obszary morskie wewnętrzne są już wyłączone z lokalizacji takich inwestycji (Art. 23 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ust. 1a, Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 778).

Strefa o szerokości 2 km na lądzie w granicach lądowych obszarów PLB Zatoka Pucka

RDOŚ w Gdańsku, Urzędy Gmin: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck, Kosakowo

7.

Ograniczenie wpływu antropogenicznych czynników niekorzystnie wpływających na możliwość efektywnego gniazdowania, żerowania i odpoczynku ptaków poprzez obligatoryjne realizowanie odpowiednich procedur formalno-prawnych, dotyczy obszarów portowych (tj. obszarów znajdujących się w użytkowaniu podmiotu zarządzającego portem), konstrukcji hydrotechnicznych oraz plaż

Ogorzałka, lodówka, uhla, gągoł, łyska, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, perkoz rogaty, perkoz dwuczuby, bielaczek, nurogęś, szlachar, kormoran czarny, alka, ostrygojad, sieweczka obrożna, biegus zmienny, kulik wielki, mewa srebrzysta, ohar

7.1. Szczegółowe zapisy dotyczące sposobów eliminacji i minimalizacji zagrożeń związanych z płoszeniem ptaków wodnych przez nasilony ruch statków na obszarach portowych i obszarach sąsiednich, powinny być przedstawiane w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach poszczególnych przedsięwzięć, jeżeli obowiązujące przepisy wymagają jej uzyskania i określenia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz gdy zakres prowadzonych prac może wiązać się z wystąpieniem zagrożeń opisanych dla poszczególnych gatunków ptaków. W przypadku niszczenia siedlisk konieczne jest zapewnienie odpowiednich kompensacji (sztuczne siedliska – np. wyspy, nory, budki)

Port Północny w Gdańsku, Port Gdańsk, mariny w portach rybackich nad Zatoka Pucką wewnętrzną.

RDOŚ w Gdańsku, inwestor realizujący przedsięwzięcie

7. 2. Zapobieganie niszczeniu siedlisk lęgowych ptaków na obszarach portowych. Szczegółowe zapisy dot. sposobów eliminacji i minimalizacji zagrożeń powinny znaleźć się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych przedsięwzięć, jeżeli obowiązujące przepisy wymagają jej uzyskania i określenia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz gdy zakres prowadzonych prac może wiązać się z wystąpieniem zagrożeń opisanych dla poszczególnych gatunków ptaków.

Obszary portowe, szczególnie Port Północny w Gdańsku, Port Gdańsk

RDOŚ w Gdańsku, inwestor realizujący przedsięwzięcie

7.3. Zapobieganie niszczeniu siedlisk i lęgów ptaków na budynkach portowych i konstrukcjach hydrotechnicznych (takich jak: falochrony, nabrzeża, pirsy). Przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu prac remontowych i budowlanych (np. odbudowa ruin w Gdyni Babich Dołach i w okolicach Jastarni) powinny zostać rozpoznane miejsca gnieżdżenia się ptaków (przede wszystkim mew srebrzystych). Dotyczy to w szczególności mew srebrzystych. Za wzór rozwiązań prawnych należy przyjąć stanowisko GDOŚ i RDOŚ w Gdańsku [stanowi załącznik do „Program zarządzania dla rejonu Zatoka Pucka (…)”, Meissner i in. 2014] w sprawie wpływu prac remontowych na siedliska jerzyków z uwzględnieniem oczywiście różnych potrzeb siedliskowych tych gatunków w szczególności: Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) w stosunku do zwierząt objętych ochroną zabrania się: umyślnego ich zabijania, niszczenia ich jaj i postaci młodocianych, niszczenia ich siedlisk, a także płoszenia i niepokojenia. Niszczenie gniazd tych gatunków, jak również płoszenie ptaków, zagrożone jest karą grzywny lub aresztu – zgodnie z art. 127 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W związku z powyższym zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. cyt. wyżej ustawy zezwolenie na przeprowadzenie prac ograniczających dostęp mew srebrzystych do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu, wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.Konstrukcje hydrotechniczne i budynki portowe na całym obszarze PLB Zatoka Pucka

RDOŚ w Gdańsku, inwestor realizujący przedsięwzięcie

7.4. Informowanie zarządców o wymogach ochrony przyrody w związku z utrzymaniem obiektów budowlanych, przestrzeganie istniejących przepisów (patrz punkt 7.3.).

Konstrukcje hydrotechniczne i budynki portowe na całym obszarze PLB Zatoka Pucka

RDOŚ w Gdańsku, inwestor realizujący przedsięwzięcie

7.5. Prace techniczne polegające na nawożeniu piasku na wybrzeże należy prowadzić poza okresem lęgowym tj.: od września do lutego, lub po rozpoznaniu lęgowej awifauny i wykazaniu braku lęgów.

Miejsca istotne z uwagi na występowanie lęgowych gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony tj. szczególnie okolice rezerwatów Beka i Mechelińskie Łąki, tereny Portu Północnego w Gdańsku.

Urząd Morski w Gdyni


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość