Strona główna

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu nr 1/poiiŚ 2/2010 Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2007 2013 Zakres studium wykonalności priorytet IX


Pobieranie 30.56 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.56 Kb.


Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Zakres studium wykonalności


PRIORYTET IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energiiNARODOWY FUNDUSZ

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Informacje o wnioskodawcy

 • forma prawna,

 • posiadane koncesje (zezwolenia i struktura własnościowa obecna i planowana),

 • wskazanie podmiotu, na którym spoczywają prawa i obowiązki inwestora oraz do którego kierowane jest dofinansowanie,

 • model instytucjonalny: w czasie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia.


Przedmiot studium wykonalności

Tytuł przedsięwzięcia – pełna nazwa zadania inwestycyjnegoOpis projektu/przedsięwzięcia

 • zakres przedsięwzięcia,

 • marketing i analiza rynku dla produktów energetycznych, surowców i nośników energetycznych,

 • lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania przedsięwzięcia,

 • opis celów projektu(w tym opis wskaźników na poziomie produktu i rezultatu),

 • opis strony technicznej projektu,

 • schemat techniczno-technologiczny,

 • organizacja, koszty ogólnozakładowe i zasoby personalne,

 • harmonogram realizacji projektu,

 • ocena projektu w szerszym aspekcie - zgodność przedsięwzięcia z polityką sektorową Polski i UE, w tym komplementarność z innymi działaniami/programami wspólnotowymi lub/i krajowymi, wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Należy wykazać m.in. wpływ projektu na realizację polityki energetycznej Polski oraz UE; znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego („3x20)1Opis istniejącego systemu

 • Struktura organizacyjna systemu2 z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i struktury własności; opis techniczny systemu zarządzanego przez beneficjenta,

 • opis techniczny istniejącej infrastruktury energetycznej (parametry ilościowe i jakościowe energii elektrycznej i ciepła/lub zdolności przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej w istniejącym systemie).


Analiza popytu

Analiza popytu na energię, ciepło, gaz, paliwa płynne (biopaliwa).

Beneficjent musi zdefiniować obszar, który jest przez nie zasilany aktualnie i będzie zasilany perspektywicznie. Wyodrębnić obszary, które są zasilone niedostatecznie aktualnie – występują obniżone parametry jakości energii (zbyt częste wyłączenia, obniżone poziomy napięcia, niemożność przyłączenia nowych odbiorców itd.)
Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia sektora energetyki

 • Analiza potrzeb inwestycyjnych,

 • opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do oceny technicznej systemu,

 • opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do planowanego popytu na produkty/usługi,

 • opis potrzeb inwestycyjnych związanych z uporządkowaniem, racjonalizacją i minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko funkcjonowania istniejących obiektów; identyfikacja niezbędnych działań dla zniwelowania zidentyfikowanych braków i wypełnienia potrzeb systemu – określenie Zakresu Niezbędnych Inwestycji (ZNI).


Analiza opcji technicznych

Analiza alternatywnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych z uzasadnieniem dokonanego wyboru, w oparciu o planowaną efektywność kosztową inwestycji oraz wskazanie ostatecznego wyboru wraz z szacunkiem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wraz z podstawą ich określenia.
Analiza oddziaływania na środowisko

Ilościowe parametry ingerencji w środowisko w formie liczbowej, a także podanie skutków unikniętych emisji, również w postaci liczbowej.Plan wdrożenia i eksploatacji projektu

Należy zaprezentować zakres poszczególnych kontraktów wraz z zaproponowanymi procedurami kontraktowymi, harmonogramem ogłaszania przetargów, podpisywania kontraktów, harmonogram realizacji przedsięwzięcia (w postaci wykresu Gantt`a) oraz plan płatności.
Analiza finansowa

Analiza finansowa powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi środowiskowymi dla Działania 9.2, które stanowią „Szczegółowe zalecenia w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii”, zwane dalej „Zaleceniami”..

Zakres analizy finansowej:

 • założenia makroekonomiczne – zgodnie z dokumentem „Warianty rozwoju gospodarczego Polski”, o których mowa w punkcie 3.1 wytycznych środowiskowych.

 • plan inwestycyjny z rozbiciem na nakłady kwalifikowane i niekwalifikowane,

 • plan finansowania przedsięwzięcia – struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych z podziałem na lata realizacji,

 • prognoza przychodów (w tym strategia cenowa) oraz prognoza kosztów w przyjętym okresie odniesienia3,

 • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,

 • prognoza sprawozdań finansowych (tj. bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych),

 • analiza wskaźnikowa,

 • wskaźniki efektywności finansowej (FNPV, FRR) – obliczone zgodnie ze wzorami podanymi w punkcie 7.2 wytycznych środowiskowych,

 • finansowa trwałość inwestycji, w tym, przedstawienie sytuacji finansowej Wnioskodawcy w okresie bieżącym oraz za dwa lata wstecz,

 • syntetyczna ocena wyników analizy finansowej.


Analiza ekonomiczna

Analiza kosztów i korzyści (cost-benefit analysis CBA) powinna być wykonana zgodnie z metodyką dotyczącą przeprowadzania analizy ekonomicznej, zawartą w punkcie 10 w wytycznych środowiskowych..

W przypadku tzw. „małych projektów” należy wykonać uproszoną analizę kosztów i korzyści, natomiast w przypadku tzw. „dużych projektów” zalecana jest pełna analiza kosztów i korzyści. Podstawowa różnica między analizą finansową i analizą kosztów i korzyści polega na tym, że ta pierwsza wykonywana jest z punktu widzenia beneficjenta, podczas gdy druga z punktu widzenia społeczeństwa. Aby przejść od analizy finansowej do analizy kosztów i korzyści przepływy finansowe muszą być skorygowane o efekty zewnętrzne, transfery oraz ceny rozrachunkowe. Zgodnie z wytycznymi w ramach tego punktu należy dokonać analizy kosztów i korzyści przedsięwzięcia, w tym wyliczyć ERR4, ENPV5 oraz wskaźnik B/C6 zgodnie z ww. wytycznymi oraz dokonać interpretacji uzyskanych wyników.


Analiza ryzyka i wrażliwości

Analiza wrażliwości i ryzyka powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 9 w wytycznych środowiskowych.

Zakres analizy wrażliwości i ryzyka:

 • identyfikacja istotnych dla realizacji projektu zmiennych i prezentacja wpływu ich zmian na podstawowe wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia oraz na skumulowane saldo środków pieniężnych,

  • wskazanie zmiennych krytycznych projektu wraz z prezentacją przyjętych kryteriów do ich wskazania,

  • wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych,

  • identyfikacja kluczowych dla realizacji projektu czynników ryzyka, w tym: formalno-instytucjonalnych, ekologiczno-technicznych, społecznych oraz finansowych,

 • przedstawienie oceny prawdopodobieństwa faktycznego wystąpienia danego czynnika ryzyka poprzez przypisanie do niego jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa (niskiego, średniego, wysokiego) oraz opisanie okoliczności jakie przyczyniłyby się do wystąpienia takiej sytuacji,

  • rekomendacja środków zaradczych, które powinny zminimalizować negatywny wpływ zidentyfikowanych czynników ryzyka.


Streszczenie + prezentacja

Streszczenie powinno być sformułowane w nietechnicznym języku, zrozumiałym dla osób niezajmujących się zawodowo daną tematyką.

Ok. 30 min. prezentacja (Power Point) przeznaczona do wielokrotnego wykorzystania w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia m.in. w celach informacyjnych.


1


 • zmniejszenie do roku 2020 emisji CO2 o 20%,

 • zmniejszenie do roku 2020 energochłonności o 20%,

 • zwiększenie do roku 2020 udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych do 20% w całkowitym rynku energetycznym,

 • zwiększenie do roku 2020 udziału biopaliw do 10% w rynku paliwowym.

2 System - obejmuje źródło, przesył, odbiór (źródło ciepła, sieci przesyłowe, odbiorców), magazyny.

3 Okres odniesienia - zgodnie z „Zaleceniami” dla sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych okres ten ustala się na 30 lat.

4 ERR – ekonomiczna stopa zwrotu,

5 ENPV – ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji – różnica ogółu zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z projektem,

6 B/C – stosunek korzyści (benefit) do kosztów (cost).©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość