Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu nr 1/poiiŚ 2/2010 Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2007 2013 Zakres studium wykonalności priorytet IXPobieranie 30.56 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.56 Kb.


Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Zakres studium wykonalności


PRIORYTET IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energiiNARODOWY FUNDUSZ

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Informacje o wnioskodawcy

 • forma prawna,

 • posiadane koncesje (zezwolenia i struktura własnościowa obecna i planowana),

 • wskazanie podmiotu, na którym spoczywają prawa i obowiązki inwestora oraz do którego kierowane jest dofinansowanie,

 • model instytucjonalny: w czasie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia.


Przedmiot studium wykonalności

Tytuł przedsięwzięcia – pełna nazwa zadania inwestycyjnegoOpis projektu/przedsięwzięcia

 • zakres przedsięwzięcia,

 • marketing i analiza rynku dla produktów energetycznych, surowców i nośników energetycznych,

 • lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania przedsięwzięcia,

 • opis celów projektu(w tym opis wskaźników na poziomie produktu i rezultatu),

 • opis strony technicznej projektu,

 • schemat techniczno-technologiczny,

 • organizacja, koszty ogólnozakładowe i zasoby personalne,

 • harmonogram realizacji projektu,

 • ocena projektu w szerszym aspekcie - zgodność przedsięwzięcia z polityką sektorową Polski i UE, w tym komplementarność z innymi działaniami/programami wspólnotowymi lub/i krajowymi, wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Należy wykazać m.in. wpływ projektu na realizację polityki energetycznej Polski oraz UE; znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego („3x20)1Opis istniejącego systemu

 • Struktura organizacyjna systemu2 z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i struktury własności; opis techniczny systemu zarządzanego przez beneficjenta,

 • opis techniczny istniejącej infrastruktury energetycznej (parametry ilościowe i jakościowe energii elektrycznej i ciepła/lub zdolności przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej w istniejącym systemie).


Analiza popytu

Analiza popytu na energię, ciepło, gaz, paliwa płynne (biopaliwa).

Beneficjent musi zdefiniować obszar, który jest przez nie zasilany aktualnie i będzie zasilany perspektywicznie. Wyodrębnić obszary, które są zasilone niedostatecznie aktualnie – występują obniżone parametry jakości energii (zbyt częste wyłączenia, obniżone poziomy napięcia, niemożność przyłączenia nowych odbiorców itd.)
Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia sektora energetyki

 • Analiza potrzeb inwestycyjnych,

 • opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do oceny technicznej systemu,

 • opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do planowanego popytu na produkty/usługi,

 • opis potrzeb inwestycyjnych związanych z uporządkowaniem, racjonalizacją i minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko funkcjonowania istniejących obiektów; identyfikacja niezbędnych działań dla zniwelowania zidentyfikowanych braków i wypełnienia potrzeb systemu – określenie Zakresu Niezbędnych Inwestycji (ZNI).


Analiza opcji technicznych

Analiza alternatywnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych z uzasadnieniem dokonanego wyboru, w oparciu o planowaną efektywność kosztową inwestycji oraz wskazanie ostatecznego wyboru wraz z szacunkiem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wraz z podstawą ich określenia.
Analiza oddziaływania na środowisko

Ilościowe parametry ingerencji w środowisko w formie liczbowej, a także podanie skutków unikniętych emisji, również w postaci liczbowej.Plan wdrożenia i eksploatacji projektu

Należy zaprezentować zakres poszczególnych kontraktów wraz z zaproponowanymi procedurami kontraktowymi, harmonogramem ogłaszania przetargów, podpisywania kontraktów, harmonogram realizacji przedsięwzięcia (w postaci wykresu Gantt`a) oraz plan płatności.
Analiza finansowa

Analiza finansowa powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi środowiskowymi dla Działania 9.2, które stanowią „Szczegółowe zalecenia w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii”, zwane dalej „Zaleceniami”..

Zakres analizy finansowej:

 • założenia makroekonomiczne – zgodnie z dokumentem „Warianty rozwoju gospodarczego Polski”, o których mowa w punkcie 3.1 wytycznych środowiskowych.

 • plan inwestycyjny z rozbiciem na nakłady kwalifikowane i niekwalifikowane,

 • plan finansowania przedsięwzięcia – struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych z podziałem na lata realizacji,

 • prognoza przychodów (w tym strategia cenowa) oraz prognoza kosztów w przyjętym okresie odniesienia3,

 • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,

 • prognoza sprawozdań finansowych (tj. bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych),

 • analiza wskaźnikowa,

 • wskaźniki efektywności finansowej (FNPV, FRR) – obliczone zgodnie ze wzorami podanymi w punkcie 7.2 wytycznych środowiskowych,

 • finansowa trwałość inwestycji, w tym, przedstawienie sytuacji finansowej Wnioskodawcy w okresie bieżącym oraz za dwa lata wstecz,

 • syntetyczna ocena wyników analizy finansowej.


Analiza ekonomiczna

Analiza kosztów i korzyści (cost-benefit analysis CBA) powinna być wykonana zgodnie z metodyką dotyczącą przeprowadzania analizy ekonomicznej, zawartą w punkcie 10 w wytycznych środowiskowych..

W przypadku tzw. „małych projektów” należy wykonać uproszoną analizę kosztów i korzyści, natomiast w przypadku tzw. „dużych projektów” zalecana jest pełna analiza kosztów i korzyści. Podstawowa różnica między analizą finansową i analizą kosztów i korzyści polega na tym, że ta pierwsza wykonywana jest z punktu widzenia beneficjenta, podczas gdy druga z punktu widzenia społeczeństwa. Aby przejść od analizy finansowej do analizy kosztów i korzyści przepływy finansowe muszą być skorygowane o efekty zewnętrzne, transfery oraz ceny rozrachunkowe. Zgodnie z wytycznymi w ramach tego punktu należy dokonać analizy kosztów i korzyści przedsięwzięcia, w tym wyliczyć ERR4, ENPV5 oraz wskaźnik B/C6 zgodnie z ww. wytycznymi oraz dokonać interpretacji uzyskanych wyników.


Analiza ryzyka i wrażliwości

Analiza wrażliwości i ryzyka powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 9 w wytycznych środowiskowych.

Zakres analizy wrażliwości i ryzyka:

 • identyfikacja istotnych dla realizacji projektu zmiennych i prezentacja wpływu ich zmian na podstawowe wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia oraz na skumulowane saldo środków pieniężnych,

  • wskazanie zmiennych krytycznych projektu wraz z prezentacją przyjętych kryteriów do ich wskazania,

  • wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych,

  • identyfikacja kluczowych dla realizacji projektu czynników ryzyka, w tym: formalno-instytucjonalnych, ekologiczno-technicznych, społecznych oraz finansowych,

 • przedstawienie oceny prawdopodobieństwa faktycznego wystąpienia danego czynnika ryzyka poprzez przypisanie do niego jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa (niskiego, średniego, wysokiego) oraz opisanie okoliczności jakie przyczyniłyby się do wystąpienia takiej sytuacji,

  • rekomendacja środków zaradczych, które powinny zminimalizować negatywny wpływ zidentyfikowanych czynników ryzyka.


Streszczenie + prezentacja

Streszczenie powinno być sformułowane w nietechnicznym języku, zrozumiałym dla osób niezajmujących się zawodowo daną tematyką.

Ok. 30 min. prezentacja (Power Point) przeznaczona do wielokrotnego wykorzystania w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia m.in. w celach informacyjnych.


1


 • zmniejszenie do roku 2020 emisji CO2 o 20%,

 • zmniejszenie do roku 2020 energochłonności o 20%,

 • zwiększenie do roku 2020 udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych do 20% w całkowitym rynku energetycznym,

 • zwiększenie do roku 2020 udziału biopaliw do 10% w rynku paliwowym.

2 System - obejmuje źródło, przesył, odbiór (źródło ciepła, sieci przesyłowe, odbiorców), magazyny.

3 Okres odniesienia - zgodnie z „Zaleceniami” dla sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych okres ten ustala się na 30 lat.

4 ERR – ekonomiczna stopa zwrotu,

5 ENPV – ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji – różnica ogółu zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z projektem,

6 B/C – stosunek korzyści (benefit) do kosztów (cost).


: download -> gfx
gfx -> Karta techniczna
gfx -> Karta techniczna impregnat do galanterii betonowej
gfx -> PU. 117- 06 -08 komunikat
gfx -> Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 9 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 lutego 2008 r zastosował prawo łaski wobec 9 osób
gfx -> Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 7 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 maja 2008r zastosował prawo łaski wobec 7 osób
gfx -> Nowość! Nastrojowe ciepło na długie zimowe wieczory. Na poprawę humoru: grzejnik inventio z ekranami z najnowszej kolekcji la bella toscana !
gfx -> Ustawa z dnia 16 marca 2012 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1
gfx -> Stempel zakładu opieki zdrowotnej dnia
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy