Strona główna

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r


Pobieranie 119.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar119.6 Kb.
Załącznik nr 7

do Zarządzenia Rektora nr 10/12

z dnia 21 lutego 2012r.
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU


Kod modułu
Nazwa modułu

Ocena jakości betonu w konstrukcji

Nazwa modułu w języku angielskim

Evaluation quality of concrete in structure

Obowiązuje od roku akademickiego

2012/2013 1. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów

Budownictwo

Poziom kształcenia

I stopień

(I stopień / II stopień)

Profil studiów

Ogólnoakademicki

(ogólnoakademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiów

Stacjonarne

(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalność

Technologia i Organizacja Budownictwa

Jednostka prowadząca moduł

Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa

Koordynator modułu

Dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk

Zatwierdził:

Dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski, prof. PŚk
 1. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

Kierunkowy

(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modułu

Obowiązkowy

(obowiązkowy / nieobowiązkowy)

Język prowadzenia zajęć

język polski

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr

Semestr VI

Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim

Semestr letni

(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstępne


(kody modułów / nazwy modułów)

Egzamin

Nie

(tak / nie)

Liczba punktów ECTS

2Forma prowadzenia zajęć

wykład

ćwiczenia

laboratorium

projekt

inne

w semestrze

15
30Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia


Cel modułu

Celem przedmiotu jest poznanie przyczyn niedostatecznej trwałości betonu w konstrukcji, specjalistycznych metod badań betonów oraz nabycie umiejętności oceny jakości betonu
w betonowych obiektach budowlanych.

Symbol efektu

Efekty kształcenia

Forma prowadzenia zajęć

(w/ć/l/p/inne)

Odniesienie do efektów kierunkowych

Odniesienie do efektów obszarowych

W_01

Ma wiedzę z zakresu warunków eksploatacji konstrukcji betonowej i mechanizmów destrukcji betonu.

w/l

B_W01

B_W02


T1A_W01

W_02

Zna przyczyny niedostatecznej trwałości betonu
w konstrukcji.

w/l

B_W21

T1A_W03

W_03

Zna metody badań diagnostycznych betonu
w konstrukcji.

w/l

B_W08

B_W21


T1A_W04

T1A_W06


T1A_W07

U_01

Potrafi ocenić jakość betonu w konstrukcji.

w/l

B_U23

T1A_U09

T1A_U15


U_02

Potrafi określić przyczyny destrukcji betonu.

w/l

B_U23

T1A_U07

U_03

Potrafi ocenić stopień zaawansowania korozji oraz jej zasięg.

w/l

B_U23

T1A_U01

T1A_U08


T1A_U14

K_01

Potrafi pracować w zespole.

l

B_K01

T1A_K03

K_02

Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników.

l

B_K02

T1A_K02

T1A_K05


T1A_K07

K_03

Formułuje wnioski i opisuje wyniki badań laboratoryjnych.

l

B_K03

T1A_K01

T1A_K07Treści kształcenia:


 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu.

Nr wykładu

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

1

Właściwości betonu determinujące jego trwałość w różnych warunkach eksploatacji.

W_01

U_01


2

Przyczyny niedostatecznej trwałości betonu Czynniki działające na konstrukcję budowlaną.

W_02

U_02


3

Klasy warunków środowiskowych. Mechanizmy destrukcji betonu
w konstrukcji.

W_01

U_03


4

Przyczyny i rodzaje korozji wewnętrznej betonu.

W_02

U_02


5

Metody badań betonu in-situ w istniejących konstrukcjach i ocena jego jakości.

W_03

U_01


6

Metody badań laboratoryjnych dla oceny stanu materiału w konstrukcji.

W_03

U_01


7

Ocena rodzaju i zakresu zniszczeń korozyjnych betonu.

W_01

W_03


U_01

8

Ocena stopnia zaawansowania procesów korozji i prognozowanie trwałości konstrukcji.

W_01

W_03


U_01 1. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych.

Nr zajęć

lab.

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

1

Zasady prowadzenia prac diagnostycznych.

W_01

U_02


2

Inwentaryzacja uszkodzeń i wykonanie dokumentacji fotograficznej.

W_02

U_01


3

Badania metodami nieniszczącymi elementów betonowych.

W_03

K_01


4

Pobranie próbek do badań laboratoryjnych.

W_03

5.

Badania nasiąkliwości i gęstości objętościowej odwiertów betonowych.

W_03

U_01


6

Badania wytrzymałości odwiertów betonowych, kolokwium.

W_03

K_01


7

Badania składu betonu (części nierozpuszczalne).

W_02

U_03


8

Badania składu betonu (analiza derywatograficzna, rentgenograficzna).

W_02

U_03


9

Oszacowanie składu betonu.

W_03

K_02


10

Opracowanie dokumentacji, kolokwium.

W_01

K_02


11

Badania chemiczne zasięgu korozji (pH).

W_02

12

Badania chemiczne zasięgu korozji (zawartość Cl- ).

W_02

U_03


13

Badania chemiczne zasięgu korozji (zawartość SO42-).

W_02

U_03


14-15

Opracowanie zaleceń eksploatacyjnych dla użytkowania obiektu.

W_02

U_03


K_03Metody sprawdzania efektów kształcenia


Symbol efektu

Metody sprawdzania efektów kształcenia

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)

W_01

Kolokwium, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

W_02

Kolokwium, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

W_03

Kolokwium, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

U_01

Kolokwium, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

U_02

Kolokwium, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

U_03

Kolokwium, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

K_01

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

K_02

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

K_03

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych 1. Nakład pracy studenta
Bilans punktów ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

1

Udział w wykładach

15

2

Udział w ćwiczeniach
3

Udział w laboratoriach

30

4

Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)

1

5

Udział w zajęciach projektowych
6

Konsultacje projektowe
7

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

89

Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

48

(suma)

10

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

1,6

11

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

2

12

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
13

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów

3

14

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów

2

15

Wykonanie sprawozdań

3

15

Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium

2

17

Wykonanie projektu lub dokumentacji
18

Przygotowanie do egzaminu
1920

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta

12

(suma)

21

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

0,4

22

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

60

23

Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

2

24

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi

35

25

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

1,2
 1. Literatura
Wykaz literatury

 1. A.M. Neville: Właściwości betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2000.

 2. L. Czarnecki, P.H. Emmons: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2002.

 3. Norma BS 1881 Part 124 Methods for analysis of hardened concrete.

 4. Norma PN-EN 12540-1 Badania betonu w konstrukcjach, część 1: odwiert rdzeniowe- wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.

 5. Z. Rusin: Technologia betonów mrozoodpornych, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2002.

 6. J. Wawrzeńczyk: Diagnostyka mrozoodporności betonu cementowego, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2002.

 7. Z. Owsiak: Reakcja kruszyw krzemionkowych z alkaliami w betonie, Wydawnictwo PAN oddział w Krakowie, Ceramika vol. 72, 2002.

 8. Norma PN-B-06261:1974 „Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

 9. Norma PN-B-06262: 1974„Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

 10. Praca zbiorowa: „Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji”. Wydawnictwo ITB, Warszawa,1977

 11. PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2. Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia.
Witryna WWW modułu/przedmiotu

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość