Strona główna

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotu


Pobieranie 144.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar144.57 Kb.
Załącznik nr 7

do Zarządzenia Rektora nr 10/12

z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU


Kod modułu
Nazwa modułu

Konstrukcje betonowe 1

Nazwa modułu w języku angielskim

Concrete Structure 1

Obowiązuje od roku akademickiego

2012/2013 1. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów

Budownictwo

Poziom kształcenia

I stopień

(I stopień / II stopień)

Profil studiów

ogólnoakademicki

(ogólno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiów

niestacjonarne

(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalność
Jednostka prowadząca moduł

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych

Koordynator modułu

dr inż. Izabela Uzarska

Zatwierdził:


Dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski, prof. PŚk


 1. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

kierunkowy

(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modułu

obowiązkowy

(obowiązkowy / nieobowiązkowy)

Język prowadzenia zajęć

język polski

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr

semestr V

Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim

semestr zimowy

(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstępne(kody modułów / nazwy modułów)

Egzamin

tak

(tak / nie)

Liczba punktów ECTS

6
Forma prowadzenia zajęć

wykład

ćwiczenia

laboratorium

projekt

inne

w semestrze

15

10
15 1. Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia
Cel modułu

Poznanie i opanowanie na poziomie podstawowym zasad pracy konstrukcji betonowych z uwzględnieniem nieliniowości. Nabycie umiejętności projektowania i określania nośności typowych elementów i konstrukcji betonowych. Daje podstawy projektowania konstrukcji
z betonu oraz umiejętność projektowania elementów prętowych.
Symbol efektu

Efekty kształcenia

Forma prowadzenia zajęć

(w/ć/l/p/inne)

odniesienie do efektów kierunkowych

odniesienie do efektów obszarowych

W_01

Zna teoretyczne podstawy istoty konstrukcji betonowych.

w/l

B_W09

T1A_W03

W_02

Zna nieliniowe charakterystyki konstrukcji betonowych.

w/l/ć/p

B_W09

T1A_W03

W_03

Zna podstawy projektowania typowych elementów konstrukcji betonowych. Ma wiedzę na temat analizy statycznej projektowanej konstrukcji.

w/ć/p

B_W09

B_W10


T1A_W03

T1A_W07


T1A_W08

W_04

Zna zasady zbrojenia typowych elementów konstrukcji betonowych.

w/ć/p

B_W09

B_W10


T1A_W03

T1A_W07


T1A_W08

U_01

Potrafi zastosować materiał spełniający odpowiednie właściwości (beton, stal) do projektowanej konstrukcji. Potrafi opisać sytuację obliczeniową. Umie opisać pracę przekroju żelbetowego.

w/ć/p

B_U13

T1A_U03 T1A_U04

T1A_U05


T1A_U14

T1A_U16


U_02

Potrafi zastosować odpowiedni model obliczeniowy do projektowania konstrukcji z betonu. Potrafi zastosować odpowiedni schemat statyczny do projektowanego elementu konstrukcji z betonu.

w/ć/p

B_U13

T1A_U03 T1A_U04

T1A_U05


T1A_U14

T1A_U16


U_03

Potrafi zwymiarować typowy element konstrukcji betonowej (belka, słup)

w/ć/p

B_U13

T1A_U03 T1A_U04

T1A_U05


T1A_U14

T1A_U16


U_04

Umie poprawnie zazbroić podstawy element (belka, słup) konstrukcji z betonu

w/ć/p

B_U13

T1A_U03 T1A_U04

T1A_U05


T1A_U14

T1A_U16


K_01

Potrafi pracować samodzielnie i w grupie. Potrafi zorganizować pracę zespołu, który będzie realizował dane zadanie. Umie rozdzielić pracę pomiędzy członków zespołu na zadania według ich kompetencji.

l/p

B_K01

B_K05


B_K07

T1A_K03

T1A_K05


T1A_K07

K_02

Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników.

l/p

B_K02

B_K03


B_K07

T1A_K03

T1A_K04


T1A_K05

T1A_K06


T1A_K07

K_03

Potrafi sformułować wnioski i opisać wyniki uzyskanej pracy.

l/p

B_K04

B_K07


T1A_K01

T1A_K03


T1A_K07


Treści kształcenia:


 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

Nr wykładu

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

1.

Omówienie programu wykładów

Wiadomości wstępne: uwarunkowania historyczne, rodzaje konstrukcji z betonu, określenie podstawowych pojęć, sytuacje obliczeniowe, rodzaje stanów granicznychW_01

U_01


2.

Właściwości materiałów:

beton – właściwości mechaniczne betonu: zależność - , wytrzymałość w zależności od warunków pracy, współczynnik sprężystości, odkształcalność betonu; właściwości reologiczne: skurcz, pęcznienie, pełzanie i relaksacja; modele obliczeniowe, wartości wytrzymałości charakterystyczne i obliczeniowe, współczynnik rozszerzalności termicznej, współczynnik Poisona

stal – granica plastyczności stali charakterystyczna i obliczeniowa, moduł sprężystości stali, odkształcalność stali.

Współpraca pomiędzy betonem i stalą – czynniki wpływające na współpracę pomiędzy betonem i stalą. Długość zakotwieniaW_01

W_02


U_01

U_02


3.

Fazy pracy zginanej belki żelbetowej

Metody wymiarowania przekroi żelbetowych: metoda naprężeń liniowych (NL), metoda odkształceń plastycznych (OP), metoda stanów granicznych (SG)

Bezpieczeństwo konstrukcji


W_01 W_02

U_02


4.

Stany graniczne nośności: założenia do obliczeń metodą stanów granicznych, wymiarowanie na zginanie metoda ogólna

Stany graniczne nośności: założenia do obliczeń metodą stanów granicznych, wymiarowanie na zginanie metoda uproszczona.W_02, W_03

U_02


U_03

5.

Stany graniczne nośności: założenia do obliczeń stref przypodporowych, wymiarowanie ze względu na ścinanie, ściskanie, skręcanie

W_02 W_03

U_01


6.

Stany graniczne użytkowalności:

Analiza statyczna konstrukcji żelbetowychW_02 W_03

U_01


7.

Projektowanie podstawowych elementów konstrukcyjnych: belka i słup Podstawy projektowania: ogólne zasady projektowania według PN-EN 1992-1-1:2008.

W_01

W_02


W_03

W_04


U_02

U_03


U_04

8.

Wymagania konstrukcyjne przy zbrojeniu konstrukcji żelbetowych

W_01

W_02


W_03

W_04


U_02

U_03


U_04
 1. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń

Nr zajęć

ćwicz.

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

1.

Wymiarowanie metodą stanów granicznych przekroi żelbetowych pracujących na zginanie – przekroje prostokątne, przekroje teowe

W_02

W_03


U_01

U_02


U_03

U_04


K_01

K_02


2.

Określenie nośności przekroi żelbetowych pracujących na zginanie – przekroje prostokątne, przekroje teowe,

W_02

W_03


U_01

U_02


U_03

U_04


K_01

K_02


3.

Wymiarowanie stref przypodporowych

W_02

W_03


U_01

U_02


U_03

U_04


K_01

K_02


4.

Wymiarowanie przekroi poddanych działaniu siły podłużnej i momentu zginającego (ściskanie)

W_02

W_03


U_01

U_02


U_03

U_04


K_01

K_02


5.

Zaliczenie końcowe ćwiczeń

W_02

W_03


U_01

U_02


U_03

U_04


K_01

K_02

 1. Charakterystyka zadań projektowych

Wykonanie indywidualnych zadań projektowych


Nr zadania projekt.

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

1.

Analiza statystyczna wyników badań wytrzymałości betonu:

 • wartość średnia,

 • odchylenie standardowe,

 • współczynnik zmienności,

 • wytrzymałość gwarantowana,

 • wytrzymałość charakterystyczną i obliczeniową na ściskanie i rozciąganie,

moduł sprężystości.

W_02

U_01


K_01

K_02


K_03

2.

Projekt belki żelbetowej:

 • wymiarowanie zginanego przekroju żelbetowego metodą SG (metoda uproszczona),

 • wymiarowanie ze względu na siły poprzeczne,

 • sprawdzenie nośności na zginanie i konstrukcja obwiedni nośności,

 • obliczenie ugięcia belki,

 • obliczenie szerokości rys,

rysunek wykonawczy belki

W_02

W_03


W_04

U_01


U_02

U_03


U_04

K_01


K_02

K_03


3.

Projekt słupa mimośrodowo ściskanego

W_02

W_03


W_04

U_01


U_02

U_03


U_04

K_01


K_02

K_03Metody sprawdzania efektów kształcenia


Symbol efektu

Metody sprawdzania efektów kształcenia

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)

W_01

Egzamin, kolokwium, projekt,

W_02

Egzamin, kolokwium, projekt,

W_03

Egzamin, kolokwium, projekt,

W_04

Egzamin, kolokwium, projekt,

U_01

Egzamin, kolokwium, projekt,

U_02

Egzamin, kolokwium, projekt,

U_03

Egzamin, kolokwium, projekt,

U_04

Egzamin, kolokwium, projekt,

K_01

Projekt,

K_02

Projekt,

K_03

Projekt,
 1. Nakład pracy studenta
Bilans punktów ECTS
Rodzaj aktywności

obciążenie studenta

1

Udział w wykładach

15

2

Udział w ćwiczeniach

10

3

Udział w laboratoriach
4

Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)

5

5

Udział w zajęciach projektowych

15

6

Konsultacje projektowe

10

7

Udział w egzaminie

2

89

Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

57

(suma)

10

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

2,3

11

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

15

12

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń

10

13

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów

10

14

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
15

Wykonanie sprawozdań
15

Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
17

Wykonanie projektu lub dokumentacji

30

18

Przygotowanie do egzaminu

20

1920

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta

85

(suma)

21

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

3,4

22

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

142

23

Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

5

24

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi

60

25

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

2,4 1. Literatura
Wykaz literatury

 1. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom I. PWN, Warszawa 2011.

 2. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm zwiazanych. Tom I. PWN, Warszawa 2011.

 3. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. Tom I. PWN, Warszawa 2006.

 4. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. Tom II. PWN, Warszawa 2007.

 5. Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe. Tom I. Arkady, Warszawa 1984.

 6. Dąbrowski K., Stachurski W., Zieliński J.L.: Konstrukcje betonowe. Arkady. Warszawa 1982.

 7. Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych. Pod redakcją prof. Andrzeja Ajdukiewicza. Stowarzyszenie Producentów Cementu. Kraków 2009.

 8. Praca zbiorowa Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.

 9. Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2010.

 10. Łapko A.: Projektowanie konstrukcji żelbetowych. Arkady. Warszawa 2001.

 11. Łapko A., Jansen B.J.: Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych. Arkady. Warszawa 2005.

 12. Godycki – Ćwirko T.: Mechanika betonu. Arkady. Warszawa 1982.

 13. Chen W.F.: Plstisity in Reinforced Concrete. MCGraw-Hill Book Company. New York 1982.

 14. Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement. Kraków 2000.

 15. Piasta J., Piasta W.G.: Beton zwykły. Arkady. Warszawa 1997.

 16. Flaga K.: Skurcz betonu i jego wpływ na nośność, uzytkowalność i trwałość konstrukcji żelbetowych i sprężonych. Zeszyty naukowe Politechniki Krakowskiej. Inżynieria Lądowa nr 73. Kraków 2002.

 17. Firkiewicz S.: Statystyczne badanie wyrobów. WNT. Warszawa 1970.

 18. Ajdukiewicz A., Starosolski W., Sulimowski Z.: Konstrukcje betonowe. Laboratorium. Skrypty uczelnine Politechniki Śląskiej Nr 929. Gliwice 1980.

 19. Instrukcja 194/98. Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1998.

 20. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

 21. Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1. General rules and rules for buildings.

 22. PN-EN 1990:2004 Eurocod. Podstawy projektowania konstrukcji.

 23. Eurocode 0: Basic of of structural design

 24. PN-EN ISO 3766:2002. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu.

 25. PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1.1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy ciężar wlany, obciążenia użytkowe w budynkach.

 26. PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

 27. PN-EN 206-1:2003/A1. Zmiany, marzec 2005, do PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

 28. PN-EN 206-1:2003/A2. Zmiany, lipiec 2006, do PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

 29. PN-EN 10080:2007. Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.

 30. Eurokody. Projektowanie Konstrukcji Betonowych według Eurokodów. Zeszyt 2. Projektowanie Konstrukcji żelbetowych. Zeszyty Edukacyjne Buildera. PWB MEDIA Warszawa 2011.

Witryna WWW modułu/przedmiotu

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość