Załącznik nr Istotne Postanowienia UmowyPobieranie 74.04 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar74.04 Kb.
Załącznik nr 2.

Istotne Postanowienia Umowy

§ 1.


 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Kupującego 10 sztuk niszczarek Fellowes, tj:

 1. 1 sztuki niszczarki Fellowes 225Ci,w cenie jednostkowej ................brutto.

 2. 9 sztuk niszczarek Fellowes 53C w cenie jednostkowej ...................brutto.

2. Szczegółowy opis urządzeń będących przedmiotem umowy stanowi załącznik do umowy – specyfikacja urządzeń.

3. Urządzenia zostaną dostarczone nie później niż do dnia 16 grudnia 2013 r. Urządzenia zostaną dostarczone do siedziby Kupującego w Warszawie, Aleja Jana Chrystiana Szucha nr 2/4. pom. 111 na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

4. Z czynności wykonania przedmiotu umowy sporządzony zostanie i podpisany przez Kupującego protokół odbioru.

5. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot sprzedaży określony w ust. 1 jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, gotowy do pracy, odpowiadający standardom jakościowym


i technicznym wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia oraz wolny od wad prawnych i fizycznych.

6. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy po odbiorze, usunięcie wad albo wymiana urządzeń na nowe, nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad Sprzedającemu.

§ 2.


 1. Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji producenta na całość urządzenia oraz 20- letniej gwarancji na noże tnące na urządzenie będące przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 4.

 2. Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji producenta na całość urządzenia oraz 5- letniej gwarancji na noże tnące na urządzenie będące przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 4.

 3. Wykonywanie uprawnień wynikających z gwarancji producenta odbywa się na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

 4. Zgłaszanie wad dokonywane będzie Sprzedającemu, w godzinach pracy Sprzedającego, pisemnie za pośrednictwem faksu ................lub poczty elektronicznej .......................

§ 3.


 1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie w wysokości netto ………….zł (słownie złotych: ………………….. …/100) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 23% to jest ………………. zł (słownie złotych: ………………………/100), brutto ……………….. zł (słownie złotych: ………………/100).

 2. Wszystkie koszty związane z cłem, opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie Polski w dniu dostawy przedmiotu umowy ponosi Sprzedawca.

 3. Osobą upoważnioną po stronie Kupującego do podpisywania protokołu odbioru jest Pan Tomasz Hecel tel. 22-694-70-76, e-mail: thecel@rcl.gov.pl.

 4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Kupującego.

 5. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony towar nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

 6. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - ……………………………, o numerze: …………………………, w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Kupującego.

 7. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 4.

 1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

  1. za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 i ust. 6 - w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonych urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

  2. za odstąpienie od umowy albo wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej wartości umowy.

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 5.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokości zastrzeżonych kar umownych.

§ 6.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy wynoszącego 7 dni roboczych. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.§ 7.

Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą Kupującego.

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.§ 12.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedawcy.Zał. do umowy – Specyfikacja urządzeń.

Kupujący Sprzedawca

Zał. do umowy - Specyfikacja urządzeń.Niszczarka Fellowes 225Ci

Niszczarka profesjonalna do biura dla 5+ osób z systemem 100% Jam Proof

 • Niszczy jednorazowo 20 kartek (70g) na ścinki 4x38 mm, P-4/T-4/O-1

 • Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD

 • Szerokość szczeliny wejściowej 240 mm

 • Elektroniczny start-stop, funkcja cofania

 • Wyjmowany kosz o pojemności 60 litrów

 • Obudowa na kółkach z blokadą

 • Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące!

CECHY UNIKALNE:

 • Eliminuje uciążliwe zacięcia dokumentów dzięki systemowi 100% Jam Proof - elektronicznemu czujnikowi ilości niszczonych kartek

 • Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta

 • Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred

 • Energooszczędna dzięki funkcji Energy Savings System, która wyłącza urządzenie po 2 minutach od zakończenia niszczenia i redukuje aż do 70% zużycie energii

 • Intuicyjny system obsługi - diody informujące o przepełnieniu i wyjętym koszu

 • Wytrzymała - silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej


Parametry techniczne niszczarki fellowes 225Ci

Grupa:

Powershred

Ilość użytkowników:

Powyżej 5

Maks. ilość kartek niszczonych dziennie:

-

Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g):

20

Rodzaj cięcia:

Ścinki

Rozmiar cięcia mm:

4x38

Poziom bezpieczeństwa DIN:

P-4/T-4/O-1

Szerokość szczeliny wejściowej w mm:

240

Średnia prędkość niszczenia w metrach/min:

4,8

Cykl pracy:

ciągły

Niszczy zszywki:

Tak

Niszczy małe spinacze biurowe:

Tak

Niszczy karty kredytowe:

Tak

Niszczy płyty CD/DVD:

Tak

Technologia Safe Sense:

Tak

Technologia 100% Jam Proof:

Tak

Przycisk Turbo Jam Release:

-

Automatyczne oliwienie noży tnących - Auto-Oil:

-

Energy Savings Systém:

Tak

Klapka No Mess:

-

Osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt CD/DVD:

Tak

Osobny kosz na płyty CD:

-

Pojemność kosza na płyty CD/DVD w litrach:

-

Pojemność kosza w litrach:

60

Obudowa na kółkach:

Tak

Półka na drzwiach do przechowywania worków/oleju:

-

Automatyczne zatrzymanie pracy przy wyjętym koszu:

Tak

Wyjęty kosz - dioda:

Tak

Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu:

Tak

Pełny kosz - dioda:

Tak

Otwarte drzwi - dioda:

Tak

Elektroniczny start / stop:

Tak - fotokomórka

Funkcja cofania:

Tak

Zabezpieczenie termiczne:

Tak

Automatyczne zatrzymanie pracy przy zacięciu:

Tak

Automatyczne zatrzymanie pracy przy zacięciu-dioda:

Tak

Poziom głośności w dB:

60-70

Gwarancja na urządzenie w latach:

2

Gwarancja na noże tnące w latach:

20

Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł):

785 x 454 x 435

Waga urządzenia w kg:

37,6

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

1

Olej:

35250

Worki:

36052

Nr katalogowy:

4622001
Niszczarka Fellowes 53C

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku w domu.

 • Niszczy jednorazowo do 10 kartek (70g) na ścinki 4x35 mm

 • Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4

 • Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, spinaczami, karty kredytowe oraz płyty CD/Blu-Ray/DVD

 • Szerokość wejścia 220mm

 • Kosz o pojemności 23 litrów

 • Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

CECHY UNIKALNE:

 • Prosta w obsłudze - funkcja automatycznego start-stopu (mechaniczny włącznik)

 • Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapełnienie kosza

 • Osobna szczelina do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych

 • Łatwe opróżnianie kosza


Parametry techniczne niszczarki fellowes 53C

Grupa

Niszczarki osobiste

Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g)

10

Rodzaj cięcia

Ścinki

Rozmiar cięcia w mm

4x35 mm

Poziom bezpieczeństwa DIN

P-4

Szerokość szczeliny wejściowej w mm

220

Średnia prędkość niszczenia w metrach na minutę

2

Cykl pracy w minutach

3 on / 30 off

Pojemność kosza w litrach

23

Osobny kosz na płyty CD

-

Automatyczny Start / Stop

TAK - mechaniczny

Funkcja cofania

-

Poziom głośności w dB

65-75

Niszczy:

dokumenty ze zszywkami, z małymi spinaczami, karty kredytowe, płyty CD/DVD

Osobne noże do niszczenia płyt CD

-

Czujnik Safe Sense

-

Blokada bezpieczeństwa

-

Technologia 100% Jam-Proof

-

Turbo Jam Release

-

Miarka ilości kartek

-

Uchwyt do podnoszenia głowicy

-

Miejsce do przechowywania dokumentów

-

System organizacji kabla

-

Zatrzymanie przy wyjętym koszu/zdjętej głowicy

TAK

Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu

-

Automatyczne zatrzymanie przy pełnym koszu - dioda

-

Otwarte drzwi / wysunięty kosz - dioda

-

Zabezpieczenie termiczne

TAK

Zabezpieczenie termiczne - dioda informacyjna

TAK

Zacięcie papieru - dioda

-

Obudowa na kółkach

-

Gwarancja na urządzenie w latach

2

Gwarancja na noże tnące w latach

5

Wymiary urządzenia w mm (W x Sz x G)

400 x 338 x 196

Waga urządzenia w kg

6,8

Olej

3505006

Numer katalogowy

4653101
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy