Strona główna

Załącznik nr l Informacje i wskazówki dotyczące realizacji programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”


Pobieranie 7.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.95 Kb.
Załącznik nr l
Informacje i wskazówki dotyczące realizacji programu

Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2014r.
Program Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych został podzielony na dwie edycje: I edycja – marzec – czerwiec 2014; II edycja – wrzesień – grudzień 2014 realizowany jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego, a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

1. Ustala się, że w ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim SZS , a konkretną osobą - animatorem zostanie zrealizowane w okresie marzec - czerwiec 2014r lub wrzesień – grudzień 2014r. 40 godzin zegarowych zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku pracy animatora”.

2. Rozliczenie dokonane w „Dzienniku pracy animatora” dotyczy wynagrodzenia pochodzącego ze środków centralnych i wypłacane będzie przez Wojewódzki SZS po wykonaniu umowy.

Plan organizacji zajęć:  • Harmonogram zajęć – dni tygodnia i godziny

  • Miejsce prowadzenia zajęć (adres)

  • Uczestnicy zajęć – liczba i ogólny opis niepełnosprawności

  • Plan pracy, rodzaj zajęć, tematyka

  • Zajęcia – 40 godzin zegarowych przeprowadzonych w okresie 4 miesięcy

3. Rozliczenie części wynagrodzenia realizacji programu, która stanowi zgodnie z ogólnymi założeniami 50% ogólnej kwoty i pochodzi z innych źródeł, jest dokonywane przez Szkołę, władze Klubu /Stowarzyszenia/, który powinien posiadać odpowiednią dokumentację w tej sprawie ( nie ze środków MSiT)

Dokumentacja zajęć w ramach tej części wynagrodzenia może być prowadzona w „Dzienniku pracy animatora” lub w innej przyjętej przez klub formie.

4. „Animatorzy” nie mogą pobierać wynagrodzenia ze środków MSiT, z realizacji innych

programów w ramach prowadzenia zajęć z kultury fizycznej.

5. Ustala się, że w ramach w/w 40 godzin (pkt 1) można przeznaczyć do 4 godzin na udział w zawodach sportowych

6. Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych będzie zgodna z przepisami dot.

prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi

7. Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu.8. Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” muszą być ubezpieczeni, posiadać aktualne badania lekarskie, zaświadczenie o niepełnosprawności /umowa, oświadczenie/ oraz w przypadku dzieci do lat 16 musi być podany rodzaj niepełnosprawności /niepełnosprawność umysłowa, ruchowa, wzrokowa bądź słuchowa/

9. Prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające im na pracę z osobami niepełnosprawnymi. (kserokopia uprawnień złożona do Komisji Wojewódzkiej).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość