Strona główna

ZAŁĄcznik opisowy do sprawozdania merytorycznego z działalności Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą przy ul. Strażackiej 66 w Gorzowie Wlkp za rok 2012


Pobieranie 53.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar53.67 Kb.
ZAŁĄCZNIK OPISOWY DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO

z działalności Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą przy ul. Strażackiej 66 w Gorzowie Wlkp. za rok 2012.

Sprawozdanie merytoryczne zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. nr 80 poz. 434) i poszerzone o niniejszą część opisową przedstawiającą prowadzoną w roku sprawozdawczym działalność i jej wyniki.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KOLE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 69581.

Koło Gorzowskie Towarzystwa wpisane zostało do KRS w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.12.2003 r. pod numerem 184980 uzyskując odrębną osobowość prawną. Koło Gorzowskie uzyskało status organizacji pożytku publicznego wpisem do KRS z dnia 4 marca 2004 r.

Koło Gorzowskie posiada numer REGON 211286941 oraz NIP 599-285-27-88

Zarząd Koła Gorzowskiego stanowiło 8 osób:


 • Stanisław Żytkowski– prezes, zam. ul. Warskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Piotr Kuśmider– wiceprezes, zam. ul. Słoneczna 92/14, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Sylwia Krasińska – skarbnik, zam. ul. Krzywoustego 8/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Irena Ryzińska– sekretarz, zam. ul. Graniczna 1a, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Weronika Kurjanowicz - członek zarządu, zam. ul. Matejki 40/6, 66/400 Gorzów Wlkp.

 • Tomasz Walkowiak – członek zarządu, zam. ul. Wańkowicza 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Radosław Jaroszewicz - członek zarządu, zam. ul. Fabryczna 37a/9, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Emilian Prorok – członek zarządu, zam. Łośno 33E, 66-415 Kłodawa

W trakcie roku nastąpiły zmiany, z pracy w zarządzie zrezygnowała Irena Ryzińska. Od dnia 6 września 2012 r. w wyniku wyborów w skład zarządu weszła i pełni funkcję sekretarza:

 • Katarzyna Misian - sekretarz, za. ul. Witosa 42/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym w duchu patrona, św. Brata Alberta. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym i ubogim. Inne cele Towarzystwa to prowadzenie działalności resocjalizacyjnej i profilaktycznej, na którą składają się: udzielanie wsparcia duchowego, udzielanie pomocy socjalnej, udzielanie pomocy medycznej, udzielanie pomocy prawnej, organizowanie pracy, pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej, prowadzenie działalności wychowawczo-oświatowej, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie terapii uzależnień.

Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta realizowało następujące formy pomocy dla osób bezdomnych: prowadziło schronisko (34 miejsca), noclegownię (14 miejsc z możliwością dostawienia dodatkowych łóżek), mieszkania treningowe (9 miejsc), udzielało pomocy prawnej i psychologicznej, organizowało posługi religijne, kluby zainteresowań, organizowało wigilię, śniadanie wielkanocne, wydawało żywność, odzież, środki czystości, leki, prowadziło działalność informacyjną, szkoliło pracowników i wolontariuszy. Rok 2012 był szczególnie ważny z uwagi na obchodzony jubileusz dwudziestopięciolecia działalności Koła.

W roku sprawozdawczym Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta nie prowadziło działalności gospodarczej.

Zebrania Koła odbyły się w roku sprawozdawczym 2 razy, na których podjęto łącznie 3 uchwały, natomiast Zarząd Koła zbierał się 9 razy i podjął łącznie 17 uchwał.

Działalność Koła prowadzona była w oparciu o przyjęty przez ogólne zebranie Koła preliminarz. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i rozchodów z wyodrębnieniem ich źródeł, w tym kosztów poniesionych na realizację celów statutowych, administrację i inne została wykazana w sprawozdaniu z wykonania kosztów i wpływów w 2012 r., które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zatrudnienie pracowników w Kole Gorzowskim przedstawiało się następująco: • Kierownik 1 etat ( umowa o pracę)

 • Pracownik socjalny 1 etat (umowa o pracę)

 • Opiekun – terapeuta 3 etaty (umowa o pracę)

 • Pracownik administracyjno – gospodarczy – 1 etat (umowa o pracę)

 • Pielęgniarka – umowa o pracę

 • Księgowa – umowa z Biurem Rachunkowym

 • Stażyści – 3 osoby w ramach umowy z PUP

 • nieodpłatna praca osób odbywający wyroki kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym - 7 osób (w ramach porozumienia)

 • prace społecznie użyteczne - 1 osoba

Na rzecz pracowników wypłacono łącznie:

 • Z tytułu wynagrodzeń o pracę – 220.099,32 zł

 • Z tytułu umowy – zlecenia – 35.632,00 zł

 • Z funduszu socjalnego – nie wypłacano

 • Pożyczki pieniężne – nie udzielano

 • Wynagrodzenie dla członków zarządu i członków komisji rewizyjnej – nie pobierano.

W okresie sprawozdawczym Koło Gorzowskie nie nabywało obligacji i akcji spółek handlowych. Na dzień 31.12.2012 r. Koło Gorzowskie posiadało lokaty pieniężne w kwocie 40.000,00 zł w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp.

Wartość aktywów Koła Gorzowskiego (netto) w opisywanym okresie przedstawiała się następująco: grunty –18.950 zł, budynki – 176.528,10 zł, urządzenia techniczne i maszyny – 17.707,49 zł,. Łącznie wartość aktywów wyniosła 213.185,59 zł.

Na zobowiązania finansowe Koła składają się, wg stanu na dzień 31.12.2012 r.:


 • Względem Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od wynagrodzeń - 0 zł

 • Względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 0 zł.

 • Inne – 7.554,62 zł.

Należności na rzecz Koła:

 • Należności sądowe - 15.058,50 zł

Udział zgromadzony przez Koło Gorzowskie w Kasie Pożyczkowej Towarzystwa na dzień 31.12.2012 r. wynosi 33.000,00 zł

W 2012 roku Koło Gorzowskie realizowało następujące zadania zlecone:

 1. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – zapewnienie opieki osobom bezdomnym, dotacja w wysokości 165.000,00 zł

 2. Marszałek Województwa Lubuskiego – realizacja programu „Udzielanie pomocy osobom bezdomnym”, dotacja w wysokości 16.000,00 zł

 3. Wojewoda Lubuski – realizacja programu „Poza kratami”, dotacja w wysokości 6.750,00zł

 4. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - realizacja programu "Kropla drąży skałę", dotacja w wysokości 95.000,00 zł.

 5. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - realizacja programu ASOS "Aktywizacja bezdomnych seniorów", dotacja w wysokości 34.970,00 zł.

W roku sprawozdawczym Koło Gorzowskie było kontrolowane przez Powiatową Stancję Sanitarno - Epidemiologiczną (sekcja czystości, żywienie, pracownicza). Kontrolę przeprowadził także Wydział Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Kontrole nie wykazały uchybień w pracy Koła.

Towarzystwo składa roczną deklarację PIT-4R dotyczącą podatku dochodowego od łącznej kwoty dokonanych wypłat wynagrodzeń a swoje zobowiązania podatkowe z tego zakresu reguluje na bieżąco. Towarzystwo złożyło też roczną deklarację CIT-8 wraz z załącznikami CIT-D i CIT-8-0.II CZĘŚĆ OPISOWA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W roku sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęty w roku 2004 program reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowany na wyjście z bezdomności podopiecznych Towarzystwa. Program zakłada wielostronne oddziaływanie na osoby bezdomne poprzez pracę indywidualną z danym przypadkiem, zintensyfikowaną pracę socjalną, udzielanie wsparcia oraz uczestnictwo w grupowych zajęciach terapeutycznych klubach zainteresowań. Uczestnicy programu terapeutycznego zostali objęci następującymi działaniami: • Sporządzano szczegółową analizę ich sytuacji socjalno – bytowej (braki, potrzeby, problemy), będącą podstawą do sporządzenia indywidualnego programu wychodzenia bezdomności wraz z opiekunem – terapeutą oraz realizacja tego programu. Opiekun terapeuta pracował z klientami metodą indywidualnych przypadków, udzielał indywidualnych porad, wsparcia psychologicznego.

 • Prowadzono poradnictwo prawne, socjalne, medyczne, psychologiczne odnośnie uzależnień.

 • Mieszkańcy uczestniczyli w terapii zajęciowej zarówno na terenie placówki, jak i poza nią. Otrzymywali oferty pracy zarobkowej, regularnie kontaktowali się z urzędem pracy, byli obligowani do samodzielnego poszukiwania pracy.

 • Odbyły się zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej, wskazujące możliwości uzyskiwania zatrudnienia oraz wyposażające w umiejętności poszukiwania miejsca pracy, rozmowy z pracodawcą, utrzymania pracy.

 • Mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach reintegracji społecznej. Do dyspozycji była także bogata filmoteka będąca własnością DBA oraz biblioteczka i sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.

Oferta pomocowa Koła Gorzowskiego kierowana do osób bezdomnych realizowana była w systemie 3 placówek o zróżnicowanych standardach opieki:

 • Noclegownia – 14 miejsc

 • Schronisko – Dom im. św. Brata Alberta – 34 miejsca

 • Mieszkania Treningowe - 9 miejsc

W ciągu roku sprawozdawczego w wyniku podejmowanych przez Koło Gorzowskie działań usamodzielniło się 11 osób bezdomnych (uzyskały pracę i wynajęły kwaterę). W naszych 3 placówkach udzieliliśmy pomocy 268 osobom – spośród tych osób 123 to nowe osoby, które w roku sprawozdawczym po raz pierwszy skorzystały z naszej pomocy.

W ramach realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności wspomagano dążenia mieszkańców do wyrobienia dokumentów, uzyskania lekarza rodzinnego, uzyskania miejsca w DPS a ponadto: • wyrobienie dowodu osobistego – 6 osób,

 • uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 2 osoby,

 • uzyskanie zasiłku okresowego, celowego, stałego – 114 osób,

 • wybór lekarza rodzinnego – 5 osób,

 • uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego – 13 osób,

 • umieszczenie w domu pomocy społecznej - 1 osoba

Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności nie byłoby możliwe bez życzliwej pomocy i wsparcia licznych wolontariuszy i sponsorów. Przez cały rok otrzymywaliśmy pomoc rzeczową, finansową oraz korzystaliśmy z pracy wolontariuszy.

Najaktywniej w naszą działalność włączyli się wolontariusze z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, I, II i IV Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum Katolickiego, Zespołu Szkół Mechanicznych, Liceum Ekonomicznego, Szkoły Specjalnej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16. Kwestowali oni w ramach akcji „Zielony Mikołaj”, gromadzili środki rzeczowe w postaci środków higieny osobistej i czystości.

Naszymi sponsorami w roku sprawozdawczym były między innymi następujące firmy: „Meprozet Stare Kurowo” Sp.o.o., Piekarnia „Chlebek”, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp.o.o., PUH „Budnex” Sp.o.o., Hurtownia „Agap”, Beaver ­– Stanisław Bobrowski.

Wpłat gotówkowych na nasze konto dokonywali: Rafał Dolata (regularnie comiesięczne wpłaty), Franciszek Hanicki, Anna Dojs, Mariusz Domaradzki, Ewa Hryckiewicz, Izabela Drewniak, Andrzej Kołodziejczyk, Arkadiusz Łukowski, Janusz Nowak, Mariusz Goik, Marzanna Kaczmarek, Danuta Jezierska.

Nie zawiedli nas także płatnicy podatku dochodowego, od których Koło otrzymało z odpisu 1% od podatku łączną kwotę 28.738,37 zł.

Nawiązaliśmy współpracę z firmą Wtórpol w zakresie pozyskiwania odzieży używanej.

Wsparcie, które otrzymywaliśmy na przestrzeni roku, również w postaci niematerialnej, jest dla nas bezcenne, nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić, wszystkim jednak jesteśmy głęboko wdzięczni – dziękujemy.

Podstawowe formy działalności w 2012 przedstawiały się następująco:

1. NOCLEGOWNIA

W dwóch salach na łóżkach piętrowych posiadamy 14 miejsc. W okresie zimowym w razie zaistnienia takiej potrzeby uruchamiane są także dodatkowe miejsca noclegowe na materacach w budynku Schroniska. Placówka funkcjonuje w oparciu o regulamin zatwierdzony uchwałą Koła, jest czynna codziennie od 18.30 do 8.00, oferuje podstawową pomoc podopiecznym polegającą na: ciepłym posiłku obiadowym, możliwości zadbania o higienę osobistą, noclegu. Podstawowym wymogiem stawianym klientom jest trzeźwość.

Z założenia z pomocy noclegowni korzystają osoby bezdomne, które można skategoryzować w trzech grupach. Pierwsza grupa obejmuje osoby, które nie chciały podpisać kontraktu na pobyt w Domu Brata Alberta bądź też po podpisaniu nie dotrzymały warunków kontraktu. Drugą grupę stanowią osoby kierowane właśnie do tej placówki przez ośrodki pomocy społecznej z terenu Województwa Lubuskiego, osoby te jednak po zadeklarowaniu podpisania kontraktu mogą być zakwalifikowane do przejścia do schroniska. Trzecią grupę stanowią osoby bezdomne, będące przejazdem w Gorzowie Wlkp. Towarzystwo przyjęło zasadę, że nie odmawia pomocy żadnemu bezdomnemu, jednakże jest to pomoc na poziomie minimalnym, jakie zapewnia noclegownia. Dalej idąca pomoc wymaga własnego zaangażowania bezdomnego – przede wszystkim uczestnictwa w programie terapeutycznym. Pobyt w noclegowni jest odpłatny: dla osób z Gorzowa Wlkp. 7 zł/noc, a dla zamiejscowych 9 zł/noc. Opłata egzekwowana jest od osób posiadających dochody.

W okresie sprawozdawczym z Noclegowni skorzystały łącznie 216 osób, z czego z Gorzowa Wlkp. 130 osób i 86 zamiejscowych. Łączna ilość osobonocy wynosiła 5.370.

2. SCHRONISKO – DOM BRATA ALBERTA

Podopieczni zamieszkiwali w 12 pokojach 1, 2, 3, 4 i 5 - osobowych. Razem dysponujemy 34 miejscami. Pokoje na parterze przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.

W Schronisku mieszkają osoby, które decydują się na rozpoczęcie programu wychodzenia z bezdomności. Mieszkańcy otrzymują 3 posiłki dzienne, mają możliwość wymiany odzieży, korzystania z pomocy medycznej, pomocy w załatwianiu spraw socjalnych, uzyskiwaniu świadczeń pieniężnych, uzyskiwaniu uprawnień emerytalno – rentowych itp. Dla każdego mieszkańca opracowywany jest program wychodzenia z bezdomności, mieszkańcy uczestniczą w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej oraz zajęciach klubów zainteresowań (gospodarnych, plastycznym, hobbystów, kulturalnym, duchowym). Nad bieżącym stanem zdrowia mieszkańców czuwała pielęgniarka. Na podstawie prowadzonego przez pielęgniarkę dziennika medycznego określono, że w 2012 udzieliła ona 797 porad, w tym także różnych zabiegów. Raz w miesiącu dokonywane były przeglądy czystości wszystkich mieszkańców (ok. 35-40 osób). Pobyt w Schronisku jest odpłatny; dla osób posiadających własny dochód w wysokości 70% dochodu, dla osób kierowanych przez gminy w wysokości 25,00 zł za dzień. Przyjęto także zasadę możliwości odpracowania kosztu pobytu dla osób, które nie posiadają żadnych dochodów.

W roku sprawozdawczym udzielono pomocy 91 osobom, w tym 80 osobom z ostatnim miejscem zamieszkania w Gorzowie i 11 osobom z ostatnim stałym zameldowaniem spoza Gorzowa Wlkp. Liczba osobonocy wyniosła 9.626.

3. MIESZKANIA TRENINGOWE

Do pobytu w mieszkaniach treningowych kwalifikowane są osoby, które rokują na wyjście z bezdomności i usamodzielnienie się – na ogół po zakończeniu programu terapeutycznego w Domu Brata Alberta. Osoby takie podpisują kontrakt, w którym zobowiązują się o umówionym czasie usamodzielnić się i opuścić mieszkanie. Towarzystwo udziela im wszechstronnej pomocy – przede wszystkim w znalezieniu zatrudnienia. Mieszkańcy nie podlegają kontroli opiekunów i korzystają z dużej samodzielności; jest to dla nich okres przejściowy przed pełnym usamodzielnieniem się. Koło dysponuje 9 miejscami w czterech pokojach 1 lub 2 osobowych.

Z pomocą naszych mieszkańców przeprowadzony został remont kuchni i doprowadzony gaz do budynku. W okresie sprawozdawczym w Mieszkaniach Treningowych przebywało 11 osób, w tym 10 osób z ostatnim miejscem zamieszkania w Gorzowie i 1 z ostatnim stałym zameldowaniem spoza Gorzowa Wlkp.

Poza przedstawioną wyżej codzienną pracą z naszymi podopiecznymi w 2012 miały miejsce następujące wydarzenia:

4. KOLĘDOWANIE

Wspólnie z Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej, Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.2012 r. po Mszy Św. o godzinie 15.00 zaprosiliśmy mieszkańców Gorzowa na wspólne kolędowanie do salki papieskiej przy ul. Obotryckiej 10. Szczególnie chcieliśmy uczcić ten czas z osobami samotnymi i bezdomnymi. W programie spotkania znalazły się jasełka w wykonaniu podopiecznych Warsztatów Zajęciowych prowadzonych przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich oraz wspólne kolędowanie w Sali Papieskiej. Niezapomnianą atmosferę zapewniły chórki dziecięce ze świetlic "Pod Tęczą" i "Barka".


Klimat świątecznego spotkania uzupełniła ciepła herbata, kawa i słodki poczęstunek.

Ponadto 11 stycznia o godz. 18.00 w schronisku dla bezdomnych przy ul. Strażackiej 66 w Gorzowie Wlkp. odbył się kameralny Wieczór Kolędowy społeczności albertyńskiej.5. XXV - LECIE KOŁA GORZOWSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Dla upamiętnienia 25 lat naszej pracy własnym staraniem wydaliśmy książkę „Drogą Brata Alberta zbiorowego autorstwa osób, które w historii naszego Koła odegrały ważną rolę. Patronat medialny nad jubileuszem objął Gość Niedzielny a uroczystości z tej okazji przebiegały w dwóch etapach: • 18 kwietnia 2012 odbyło się wspólnotowe spotkanie byłych i obecnych członków Koła, jego pracowników i podopiecznych. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, celebrowaną przez księdza biskupa Pawła Sochę w koncelebrze brali udział ks. Wojciech Miłek, ks. Janusz Idzik, ks. Marek Ogrodowiak, ks. Eugeniusz Drzewiecki oraz klerycy Wyższego Seminarium duchowego w Paradyżu. Po mszy św. miał miejsce wspólny posiłek w "Domu Strażaka”. Posiłek rozpoczął się odśpiewaniem z wspólnie z Elżbietą Kuczyńską „Modlitwy” Bułata Okudżawy i zakończył spektaklem Sławomira Mrożka pt. "Zabawa" w wykonaniu Teatru Seminaryjnego " Zdumienie" Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

 • 20 kwietnia 2012 roku w sali audytoryjnej przy udziale władz państwowych i samorządowych oraz licznie zaproszonych gości odbyła się prezentacja dorobku naszego dwudziestopięcioletniego dorobku naszego Koła. Dokonania i metody pracy Koła przedstawili kierownik Schroniska Sylwia Krasińska i prezes Stanisław Żytkowski. Uroczystość uświetnił przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa we Wrocławiu dr Bohdan Aniszczyk, który przedstawił historię stowarzyszenia, a na zakończenie wręczył zasłużonym członkom i założycielom Koła oraz darczyńcom przyznane przez Zarząd Główny medale wy bite z okazji trzydziestolecia Towarzystwa. Medale otrzymali: Sylwia Krasińska, Teresa Klimek, Ryszard Popiel, Krzysztof Nuckowski, Jakub Żytkowski, Piotr Kuśmider.

25-lecie istnienia Koła jest okazją do podsumowania jego dokonań. Mimo wielu przeciwności w tym czasie udało się:

Utworzyć schronisko dla bezdomnych mężczyzn, początkowo w niewielkim i słabo przystosowanym budynku przy ul. Jerzego a od roku 1996 r. w obiekcie byłego przedszkola przy Strażackiej 66, który adaptowaliśmy do potrzeb mieszkańców. Jest on własnością koła. W 2000 roku zakupiliśmy drugi obiekt, w którym powstały tzw. mieszkania treningowe, kaplica, świetlica, archiwum oraz magazyny gospodarcze. Pozyskaliśmy również wyposażenie odpowiadające potrzebom oraz wymogom placówki opiekuńczej.

Od 2001 roku prowadzimy rejestr osób, którym udzielamy pomocy – od tego czasu do roku 2011 r. w naszym rejestrze odnotowaliśmy 1.428 osób bezdomnych, którym udzielone zostało schronienie w naszych placówkach. W roku 2004 wdrożyliśmy system trzyszczeblowej pracy z bezdomnymi: od noclegowni poprzez schronisko do mieszkań treningowych – w tym czasie (łącznie z rokiem sprawozdawczym) usamodzielniło się 148 osób.

Przekonaliśmy władze miejskie co do metod naszej pracy z bezdomności i jakości świadczonej im pomocy. Nieprzerwanie od 1996 r. Koło nasze na podstawie umów zawieranych z Miastem Gorzów Wlkp. realizuje zadania własne miasta z zakresu opieki nad bezdomnymi mężczyznami w zamian za otrzymywaną dotację. Z uwagi na ograniczony zakres finansowania przez Miasto pozyskujemy rozlicznych sponsorów i darczyńców oraz korzystamy z życzliwości dużej części mieszkańców Gorzowa.

Od początku nawiązano współpracę z miejscowym duchowieństwem i Kurią Biskupią, zwłaszcza w zakresie pracy duchowej z mieszkańcami. Stworzyliśmy tradycję uroczystych obchodów świąt, organizacji rekolekcji i pielgrzymek.

Poprzez kolejne szkolenia oraz dokształcanie się pracowników schroniska wdrożono profesjonalny system pracy; do placówki kierowani są praktykanci i stażyści; przysyłani są do pracy więźniowie.

Rozwijana jest praca kulturalna poprzez grupy zainteresowań, udział w turniejach i zawodach, festyny, ogniska w naszym ogrodzie z otwarciem się na mieszkańców dzielnicy i różne stowarzyszenia. Od 2006 r. organizujemy Dni Kultury z Bratem Albertem dla zaakcentowania wagi, jaką przywiązujemy do udziału w dostępie osób wykluczonych do dóbr kultury.

Od roku 1998 prowadzimy zbiórki uliczne nazwane "Zielonym Mikołajem".

Schronisko prawie od początku otwiera się na różne formy pomocy osobom z zewnątrz i świadczy ją w miarę możliwości dotąd (wydawanie odzieży, wspieranie kolonii dla dzieci z rodzin ubogich, zapraszanie na posiłki świąteczne itp.).

W 2004 roku Koło uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co dało możliwość pozyskiwania dochodów z odpisu 1% od podatku.6. TARGI AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

2 czerwca 2012 r. Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wzięło udział w Targach Aktywności Społecznej organizowanych przez Fundacje na Rzecz Collegium Polonicum. Targi były częścią imprezy „Nocny Szlak Kulturalny”, którą miasto Gorzów Wlkp. organizowało w czasie 2-3 czerwca 2012 r.7. DZIEŃ PARTONA

W dniu 15 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 w ogrodzie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Strażackiej 66 odbył się doroczny piknik okolicznościowy.


Wspólnie z mieszkańcami Domu Brata Alberta bawili się członkowie Stowarzyszenia „Kłos”, członkowie „Odnowy w Duchu Świętym”, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz wielu znajomych i byłych pracowników. Zabawa była przednia – występy, tańce, śpiewy oraz wyśmienite jedzenie. Dopisała nam pogoda, a zaproszeni goście tryskali energią i dobrym humorem.

8. ZBIÓRKA "ŻEBY MIELI DOKĄD PÓJŚĆ"

W dniach od 1 lutego 2012 do 15 grudnia 2012 r. Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata przeprowadziło na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zbiórkę do skarbon stacjonarnych w kształcie „domku-skarbonki” wystawionych w punktach handlowych i usługowych. „Domki-skarbonki” w ilości 8 szt. ustawione były w punktach usługowych, handlowych i gastronomicznych, m.in.: Sklep AMIR ul. Wełniany Rynek Anna Nuckowska, FOTA, Myjnia Szaniec, Kancelaria Adwokacka ul. Mieszka I Stanisław Żytkowski, Stacja Paliw –PKS, Sklep AS ul. Dembowskiego 1, Sklep p. Bossa Stary Bazar, Gabinet Stomatologiczny Anna Dojs. W ramach akcji zebrano łącznie kwotę 3.710,12 zł.9. KWESTY „ZIELONY MIKOŁAJ” i „TALERZ MIŁOSIERDZIA”

W dniach od 4 do 7 grudnia 2012 r. Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata przeprowadziło na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zbiórkę uliczną „Zielony Mikołaj”. Zbiórka odbywająca się w godzinach od 14.00 – 20.00 została przeprowadzona w miejscach często odwiedzanych przez gorzowian: Galeria Askana, Kupiec Gorzowski, Park 111, Stary Dom Towarowy, Intermarche, Eko, Netto, Kaufland, MediaMarkt, Obi. W akcji uczestniczyło 122 wolontariuszy. Tegoroczni kwestujący to głównie uczniowie Gimnazjum Katolickiego, I, II LO i IV LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W ramach tegorocznej akcji zebrano łącznie 7.603,53 zł. Środki finansowe zostały wpłacone na nasze konto bankowe i zostaną przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb osób bezdomnych w okresie zimy. Nad przebiegiem akcji czuwali Tomasz Walkowiak i Radosław Jaroszewicz oraz pracownicy Koła. Aktywnie pomagali członkowie i sympatycy Koła: Kasia Misian, Dawid Nowakowski, Jolanta Nowakowska, Ryszard Popiel, Ignacy Żytkowski oraz prezes Stanisław Żytkowski.Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta uczestniczyło też w ogólnopolskiej zbiórce publicznej połączonej z rozprowadzaniem symbolicznych talerzy w logo Towarzystwa. W okresie od 27 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w Galerii Handlowej Askana współpracujący z nami harcerze z ZHR rozprowadzali talerze i zbierali datki na naszą rzecz – uzyskano łącznie kwotę 6.549,33 zł.

10. IMPREZY CHARYTATYWNE NA RZECZ NASZEGO KOŁA

26 listopada 2012 r. Filharmonia zorganizowała koncert charytatywny, na którym zagrali razem Adam Bałdych i Michał Wróblewski z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pod batutą Krzysztofa Świtalskiego. Wystąpił także Cygański Teatr Muzyczny Terno.
16 grudnia 2012 r. Gwiazdkowa Grupa Artystyczna prowadzona przez dyrektora Jana Tomaszewicza z Teatru im. Juliusza Osterwy zorganizowała wydarzenie artystyczne w klimacie Świąt Bożego Narodzenia pt. "Przystań i podziel się Wigilią". Na scenie wystąpili posłowie, senatorowie, radni urzędnicy samorządowi, działacze społeczni.

Dochód z obu imprez – 1.860 zł i 4574,07 zł – przekazany został na rzecz naszego Koła.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość