Załączniki Nr 1 i 2 do protokołu. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Mieleckiego przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji WyborczejPobieranie 96.1 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar96.1 Kb.
PROTOKÓŁ NR I/10

Z SESJI RADY POWIATU MIELECKIEGO
w dniu 29 listopada 2010 roku

Obecni na sesji wg list obecności stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.


Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Mieleckiego przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej.
Pan Grzegorz Król – Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej zgodnie
z art. 156 ordynacji wyborczej z dnia 16 lipca 1998 roku wydał radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Powiatu Mieleckiego.
Józef Smaczny – radny senior - zabierając głos powiedział, „Siedząc w tym miejscu odczuwam wzruszenie tym większe, że dane mi było uczestniczyć w organizowaniu odrodzonego samorządu powiatowego od chwili jego utworzenia w 1998 r., jako jego radny i pierwszy starosta.

Mandat społecznego zaufania pozwolił mi przez trzy minione kadencje pełnić funkcje radnego, starosty, a ostatnio wicestarosty i wnosić w ten sposób cegiełki


w kolejne etapy rozwoju Powiatu Mieleckiego.

Imponujące efekty 12-letnich dokonań dla dobra naszej powiatowej ojczyzny nie byłyby możliwe bez głębokiego zaangażowania radnych i samorządów wszystkich dotychczasowych kadencji.

Że potrafiliśmy się spierać o rozwiązania poszczególnych problemów unikając sporów klubowych czy personalnych zaświadczą zapewne koledzy radni, dla których rozpoczynająca się IV kadencja jest kontynuacją pracy w poprzednich kadencjach.

Myślę tu o takich radnych, jak:

Marek Paprocki, Antoni Bryk, Andrzej Kurdziel, Henryk Niedbała, Andrzej Bryła, Andrzej Chrabąszcz, Andrzej Osnowski, Robert Pluta, Eugeniusz Ryba i inni.

Zatem zwracam się dziś u progu IV kadencji nie tylko, jako radny senior, ale także, jako pierwszy Starosta odrodzonego Powiatu Mieleckiego z apelem: Pracujmy dalej zgodnie wszyscy - razem dla ziemi mieleckiej, bo powiat jest najważniejszy”.


Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Radny SeniorJózef Smaczny na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym o godz. 1030 otworzył obrady inauguracyjnej sesji Rady Powiatu kadencji 2010-2014. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólna liczbę 25 radnych w sesji uczestniczy 24 radnych wybranych do Rady Powiatu w wyborach samorządowych, co pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał. Następnie przywitał wszystkich obecnych na I sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

Ad. 2.
Ślubowanie radnych.
Radni wybrani do Rady Powiatu Mieleckiego po wysłuchaniu hymnu państwowego kolejno:
1. Waldemar Barnaś

2. Antoni Bryk

3. Andrzej Bryła

4. Andrzej Chrabąszcz

5. Marcin Cieśla

6. Michał Deptuła

7. Michał Duszkiewicz

8. Stanisław Głodzik

9. Maciej Jemioło

10. Stanisław Kagan

11. Daniel Kozdęba

12. Andrzej Kurdziel

13. Tadeusz Lipka

14. Maria Napieracz

15. Henryk Niedbała

16. Andrzej Osnowski

17. Marek Paprocki

18. Bogusław Peret

19. Robert Pluta

20. Eugeniusz Ryba

21. Józef Smaczny

22. Lech Stacho

23. Grzegorz Tychanowicz

24. Beata Zakręcka


złożyli ślubowanie następującej treści:
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

"Tak mi dopomóż Bóg".


Ad. 3.
Ustalenie porządku obrad.
Po złożeniu ślubowania przez nowo wybranych radnych IV kadencji przystąpiono do ustalenia porządku obrad sesji. Radni w materiałach na sesję otrzymali proponowany porządek sesji przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana Marka Paprockiego.
Radny Waldemar Barnaś - złożył wniosek o przerwanie obrad I sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Uzasadniając swój wniosek powiedział, że do tej pory nie został jeszcze wyłoniony Zarząd Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Powstanie koalicji
w powiecie uwarunkowane było rozstrzygnięciami, jakie zapadną w Sejmiku. Ponieważ w sejmiku nie ma takich rozstrzygnięć, jest tylko porozumienie trzech partii politycznych to proponował wstrzymać się z realizacją porządku do czasu wyłonienia Zarządu w Sejmiku i wówczas wznowić obrady sesji.
Radny Senior poddał pod głosowanie wniosek Pana Waldemara Barnasia
dotyczący przerwania obrad I sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciw 17 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zatem Rada większością głosów odrzuciła powyższy wniosek.
Radny Andrzej Osnowski - zgłosił na piśmie poprawkę do proponowanego porządku obrad polegającą na skreśleniu punktu 6 i 7 - załącznik Nr 3 do protokołu. Radny proponował punktowi 6 nadać brzmienie „Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu”, tym samym numeracja kolejnych punktów ulegnie zmianie. Uzasadniając swój wniosek radny stwierdził, że wprowadzenie odrębnych punktów dla wyboru wiceprzewodniczących nie ma umocowania formalno – prawnego zarówno w ustawie o samorządzie powiatowym jak i w statucie powiatu. Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 14 ust. 1 mówi „Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym”. Ustęp 3 tego samego artykułu mówi „Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem”. Podobne uregulowania zawiera Statut Powiatu w § 10, pkt. 1 mówiącym „Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady,
w głosowaniu tajnym. W tym samym paragrafie w pkt. 3 zapisane jest „w przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem”. Są to wiec zarówno rozstrzygnięcia ustawowe jak i statutowe. Radny stwierdził, że ustawodawca obwarował wystarczająco dobrze „kolejność rangi wiceprzewodniczącego”. Jeżeli więc art. 13 ust. 3 mówi, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem to oznacza to, że „ten starszy jest pierwszym wiceprzewodniczącym”. Zdaniem radnego uchwalanie przez radę, który jest pierwszym, a który drugim wiceprzewodniczącym jest sprzeczne z intencją ustawodawcy. Gdyby intencją ustawodawcy było wprowadzenie stopniowania wiceprzewodniczących to drugi człon art. 14 ust. 1 mógłby brzmieć „w przypadku dwóch wiceprzewodniczących Rada wybiera pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego”. Ponieważ takiego zapisu nie ma, ani w ustawie ani
w statucie, to poprzednia Rada podejmując uchwały po dwakroć mijała się z prawem, a nawet złamała prawo. Po pierwsze powołała pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego wbrew statutowi powiatu i ustawie samorządowej, a po drugie, po dokonaniu wyboru I i II wiceprzewodniczącego przez cztery lata nie zmieniła statutu powiatu. Jest to więc poważny zarzut. Rada wybierając na dzisiejszej sesji dwóch wiceprzewodniczących, bez wskazywania, który jest pierwszy, a który drugi będzie w zgodzie zarówno z ustawą jak i statutem. Inne procedowanie naruszy ustawę oraz statut. Ponadto, jeżeli już rada dokonałaby wyboru I i II wiceprzewodniczącego, to w kolejnych punktach przy wyborze trzech członków Zarządu należałoby także dokonać gradacji i numeracji, co doprowadzi do absurdu.

Radny podkreślił, iż przeglądnął w skali kraju kilkadziesiąt statutów i to zarówno rad powiatów jak i rad miast. Zapis mówiący, że „rada wybiera dwóch wiceprzewodniczących” znajduje się także w ustawie o samorządzie gminnym Nigdzie nie znalazł zapisu mówiącego o wyborze I – ego lub II-ego wiceprzewodniczącego. Nawet Przewodniczący Związku Powiatów Polskich - Starosta Opatowski nie ma takiego zapisu w statucie, nie ma też takiego zapisu Wiceprzewodniczący Związku - Starosta Powiatu Strzyżowskiego. Prosił więc


o uwzględnienie zgłoszonej poprawki.
Teresa Gacek – radca prawny – zabierając głos, stwierdziła, że jest to sprawa rozstrzygnięcia technicznego, i rzeczywiście chodzi o wybór dwóch wiceprzewodniczących zgodnie z ustawą. W porządku obrad dla rozróżnienia zostało przyjęte rozwiązanie wybór I i II wiceprzewodniczącego, nie różnicując ich rangą. Jeżeli wolą radnych będzie zmiana zaproponowanego porządku to można wprowadzić punkt „Wybór dwóch wiceprzewodniczących” lub pozostawić zaproponowane punkty skreślając rzymską I w pkt. 6 oraz w pkt. 7 rzymską II.
Henryk Niedbała - podkreślił, że wprowadzenie odrębnych punktów dla wyboru I i II wiceprzewodniczącego nie było związane z gradacją wiceprzewodniczących. Dlatego sugerował przyjęcie poprawki radnego Andrzeja Osnowskiego.
Waldemar Barnaś - wnioskował o wykreślenie pkt. 11 i 12 z proponowanego porządku obrad. Uzasadniając wniosek, powiedział, że jest to pierwsze posiedzenie Rady, która na dzisiejszej sesji dokona wyboru nowego Zarządu. Zarząd ten będzie mógł do porządku obrad następnej sesji wnieść wnioskowane punkty.
Radny Senior poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Osnowskiego o skreślenie punktu 6 i 7 z porządku obrad, i wprowadzenie w punkcie 6 punktu „Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu”, tym samym enumeratywnie zmienią się kolejne punkty.
Za przyjęciem wniosku głosowało 24 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zatem Rada jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.
Jadwiga Mysona – Skarbnik - odnosząc się do wniosku pana radnego Waldemara Barnasia w imieniu Zarządu wyjaśniła, iż Powiat otrzymał dodatkowe dofinansowanie w wysokości 37 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia kwoty dotacji z kwoty 2 194 146,45 zł do kwoty 2 231 700 zł. W imieniu Zarządu zwróciła się więc z prośbą o nie zdejmowanie z porządku obrad wnioskowanych punktów.
Henryk Niedbała – projekty uchwał nie są procedowane właściwym trybem, gdyż powinny uzyskać opinię właściwych Komisji. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy powołanych komisji, to tego wymogu nie możemy spełnić. Nie mniej jednak uzasadnienie przedstawione przez panią Skarbnik przemawia za nie zdejmowaniem punktów z porządku posiedzenia, gdyż wówczas Powiat straciłby dodatkowe środki.
Waldemar Barnaś - w związku ze złożonymi wyjaśnieniami wycofał złożony wniosek.
W związku z czym obrady inauguracyjnej sesji przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ślubowanie radnych.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego:

 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 6. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

 7. Wybór Starosty Powiatu Mieleckiego.

 8. Wybór Wicestarosty Powiatu Mieleckiego.

 9. Wybór 3 członków Zarządu Powiatu Mieleckiego.

 10. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/264/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Mieleckiego na lata 2009-2013.

 11. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały budżetowej na rok 2010 Powiatu Mieleckiego Nr XXXIII/241/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku.

 12. Interpelacje i wnioski oraz zapytania i oświadczenia radnych.

 13. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu.

Ad. 4.

Wybór Przewodniczącego Rady.

Prowadzący obrady radny - Józef Smaczny – proponował, aby do przeprowadzenia wszystkich tajnych głosowań jakie odbędą się na dzisiejszej sesji powołać jedną Komisję Skrutacyjną, która obsłuży wszystkie wybory. Podkreślił, iż w skład Komisji Skrutacyjnej nie może wchodzić osoba kandydująca na funkcję, stanowisko wybierane w głosowaniu tajnym.


Rada jednogłośnie 24 głosami „za” przyjęła propozycję pana Józefa Smacznego, aby jedna wybrana przez Radę Komisja Skrutacyjna obsłużyła wszystkie wybory zaplanowane do przeprowadzenia na dzisiejszej sesji.
Józef Smaczny – proponował, aby z radnych powołać 4 osobową Komisję Skrutacyjną.
Również jednogłośnie 24 głosami „za” Rada ustaliła, że skład Komisji liczyć będzie 4 członków.
Następnie radni zgłaszali kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Waldemar Barnaś– zgłosił kandydaturę radnego Roberta Pluty.
Andrzej Bryła - zgłosił kandydaturę pana radnego Grzegorza Tychanowicza.
Andrzej Chrabąszcz - zgłosił kandydaturę pana radnego Michała Deptuły.
Marek Paprocki - zgłosił kandydaturę pana radnego Daniela Kozdęby.
Więcej kandydatur nie zgłoszono i na wniosek prowadzącego obrady jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radni jednogłośnie 24 głosami „za” wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Robert Pluta

 2. Michał Duszkiewicz

 3. Daniel Kozdęba

 4. Grzegorz Tychanowicz.


Radny senior - przypomniał tryb wyboru przewodniczącego rady określony w art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Przypomniał, że bezwzględna większość głosów w przypadku Rady Powiatu Mieleckiego wynosi 13.
Następnie radni przystąpili do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu.
Andrzej Bryła - zgłosił kandydaturę radnego Henryka Niedbały.
Henryk Niedbała - wyraził zgodę na kandydowanie.
Waldemar Barnaś – zgłosił kandydaturę radnej Marii Napieracz.
Maria Napieracz – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono i na wniosek prowadzącego obrady jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.
Andrzej Bryła - przedstawił kandydaturę radnego Henryka Niedbały na Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego. Henryk Niedbała ma 53 lata, jest żonaty i ma dwoje dzieci w wieku 12 i 14 lat. Ukończył studia wyższe o specjalności Ekonomika i Organizacja Przemysłu w Fili Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
w Rzeszowie. W latach 2000-2002 odbył dwuletnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie we współpracy
z Graduate Business School the University of Chicago, Erasmus University Rotterdam University of Durham gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration o specjalności Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r., w Urzędzie Gminy Mielec, gdzie pracował do roku 1980 r. W latach 1980 - 1997 prowadził własną działalność gospodarczą na terenie Podleszan, Mielca oraz Łodzi. Od 1997 roku zarządza działalnością gospodarczą, jako członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego. Obecnie jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Spółki „Centro-Bud” sp. z o.o. Jest również członkiem Zarządów kilku innych firm oraz Fundacji Rozwoju Szkoły Międzynarodowej BISC. Henryk Niedbała pracuje w samorządzie powiatowym od początku jego powstania. Były wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Mieleckiego
I kadencji w latach 1998 -2002, a w II kadencji w latach 2002 – 2006 był członkiem Zarządu Powiatu. W zakończonej III kadencji był radnym Rady Powiatu Mieleckiego. Kandydat jest członkiem założycielem, obecnie członkiem Zarządu „Stowarzyszenia Nasz Mielec”. Niedawno przystąpił do Platformy Obywatelskiej, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego zarządu powiatowego PO. Z racji posiadanego wykształcenia, pełnionych funkcji zawodowych i dużego doświadczenia w pracy samorządowej posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji, na którą rekomenduje pana Henryka Niedbałę, czyli na Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego.
Waldemar Barnaś – rekomendując kandydaturę pani Marii Napieracz powiedział, że pani Maria Napieracz urodziła się w 1963 roku. Ukończyła studia magisterskie
z zakresu nauczania początkowego oraz studia magisterskie z filologii polskiej. Posiada także kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego
i bibliotekoznawstwa. Pracuje zawodowo od 1982 r. Pracowała na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz Gminy Nowa Dęba, gdzie przez kilka lat była dyrektorem szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum. Obecnie nauczyciel polonista w Szkole Podstawowej w Podborzu Gmina Radomyśl Wielki. Jest założycielem i Prezesem „Stowarzyszenia ku przyszłości” w Partyni, menadżerem projektu pt. „Przedszkole ku przyszłości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na prowadzenie przedszkola do sierpnia 2012 roku Stowarzyszenie pozyskało kwotę ponad 2 mln zł. Ma męża i dwoje dzieci. Interesuję się literaturą, muzyką klasyczną oraz florystyką. W ostatnich wyborach do Rady Powiatu, wyborcy obdarzyli ja bardzo dużym zaufaniem uzyskując 1 250 głosów. Pani Maria Napieracz cechuje się wysoką kulturą osobistą, prezentuje wysokie wartości moralne, co daje gwarancję właściwego i sprawnego prowadzenia obrad Rad Powiatu Mieleckiego.
Henryk Niedbała – zabierając głos, powiedział, że samorząd powiatowy i jego organy czyli Zarząd oraz Rada pełnią wobec społeczeństwa nie tyle rolę władczą co służebną. Tak też widzi swoją rolę, gdy zostanie wybrany na przewodniczącego
w stosunku do radnych. Rolą przewodniczącego jest pomoc radnym we właściwym wypełnianiu mandatu radnego powiatowego. Poprzez właściwe organizowanie pracy rady, komisji rady i udostępnianie wszystkich materiałów potrzebnych
w wykonywaniu funkcji. W swojej pracy liczy na głęboką współpracę
z wiceprzewodniczącymi rady. W jego przekonaniu ich funkcja do tej pory była nieco marginalizowana. Chciałby ściśle współpracować nie tylko z przewodniczącymi komisji, co jest naturalne, ale przede wszystkim z szefami klubów radnych. W radzie powiatu są 4 ugrupowania, a więc w najbliższym czasie powstaną cztery kluby radnych i zostaną wyłonieni ich przewodniczący. Przy wyborze szefów klubów radnych należy mieć na uwadze, że będą oni istotnymi parterami do organizowania prac rady.
Maria Napieracz – powiedziała, że jako Przewodnicząca będzie chciała sumiennie
i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Będzie dbała o współpracę radnych,
a przede wszystkim będzie się starała nie zawieść swoich wyborców pracując
w radzie powiatu.
Sesję opuścił pan Stanisław Głodzik o godz. 11.30.
Komisja Skrutacyjna wybrała na przewodniczącego pana radnego Daniela Kozdębe, który przedstawił Radzie proponowany przez Komisję regulamin głosowania
w wyborach na Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego, Wiceprzewodniczących, Starosty Powiatu Mieleckiego, Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu przeprowadzonych na sesji Rady Powiatu Mieleckiego w dniu 29 listopada 2010 roku
Rada jednogłośnie 23 głosami „za” przyjęła zaproponowany regulamin głosowania
w wyborach na Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego, Wiceprzewodniczących, Starosty Powiatu Mieleckiego, Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu przeprowadzonych na sesji Rady Powiatu Mieleckiego w dniu 29 listopada 2010 roku stanowiący załącznik Nr 4 do protokołu .
Po imiennym wywołaniu Komisja wręczyła radnym karty do głosowania, a po obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Daniel Kozdęba - przedstawił radzie Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na I sesji Rady Powiatu Mieleckiego
w kadencji 2010-2014 w dniu 29 listopada 2010 roku w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady - stanowiący załącznik Nr 5 do protokołu.
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Józef Smaczny stwierdził, że na Przewodniczącego Rady został wybrany pan Henryk Niedbała, który otrzymał
17 głosów „za”, a następnie odczytał Uchwałę Nr I/1/10 Rady Powiatu Mieleckiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego -
stanowiącą załącznik Nr 6 do protokołu.
Radny Senior złożył gratulacje panu Henrykowi Niedbale, a następnie przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący RadyHenryk Niedbała – poinformował, iż Pan Andrzej Głaz kandydował równocześnie w wyborach na radnego powiatu oraz w wyborach na wójta. Ponieważ został wybrany na Wójta Gminy Tuszów Narodowy, a ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa w art. 190 ust. 1. pkt 2b mówi, wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek wyboru na wójta to
w związku z powyższym na dzisiejszej sesji rada podejmie uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego pana Andrzeja Głaza.
Rada jednogłośnie 23 głosami „za” (nikt nie głosował przeciw, ani nikt nie wstrzymał się od głosu) podjęła Uchwałę Nr I/2/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego– stanowiącą załącznik Nr 7 do protokołu.
Ad. 6
Radny Stanisław Głodzik wrócił na obrady sesji o godz.12.30.
Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady przypomniał, że wybór wiceprzewodniczących odbędzie się zgodnie z przyjętym regulaminem głosowania.

Marcin Cieśla - zgłosił kandydaturę pana radnego Macieja Jemioło.
Maciej Jemioło - wyraził zgodę na kandydowanie.
Waldemar Barnaś – zgłosił kandydaturę pani Marii Napieracz. Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach uzyskało ogółem 14 500 głosów i jest to najlepszy wynik w Powiecie Mieleckim wraz z Porozumieniem Samorządowo Gospodarczym. Nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory przegrało.
Te wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Samorządowo Gospodarcze, wprowadzając do Rady po 8 radnych. Pozostałe ugrupowania odpowiednio Platforma Obywatelska wprowadziła 5 radnych a Razem dla Ziemi Mieleckiej 4 radnych. Dlatego uważa, że dobrze by było, żeby tak liczna grupa wyborców była reprezentowana w Prezydium Rady Powiatu. Stąd tez wnosi
o uwzględnienie kandydatury pani Marii Napieracz.
Maria Napieracz – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono i na wniosek Przewodniczącego Rady jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.
Marcin Cieśla – przybliżając kandydaturę pana Macieja Jemioło na Wiceprzewodniczącego, powiedział: pan Maciej Jemioło zgłaszany z ramienia PSG na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu ma 38 lat, dwoje dzieci. Mieszka
w miejscowości Błonie w Gminie Przecław. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe
w zakresie wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Prawa i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Posiada uprawnienia geodezyjne państwowe z zakresu I i II stopnia. Obecni pełni funkcję Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji i Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Przecławiu. Od ponad 16 lat jest związany z samorządem terytorialnym poprzez parce w Urzędzie Miejskim
w Przecławiu. W latach 2002 -2004 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przecławiu. Radny Powiatu w kadencji 2006-2010, pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz był członkiem Komisji Budżetu i Finansów. Pan Maciej Jemioło jest również członkiem zespołu ds. przygotowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Mieleckiego na lata 2009-2013. W ocenie zgłaszającego jak i wszystkich kolegów z ugrupowania kandydatura pana Macieja Jemioło jest
w pełni uzasadniona. Kandydat PSG posiada wszelkie kompetencje, aby pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
Kandydatura pani Marii Napieracz została zaprezentowana w punkcie Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
Henryk Niedbała – poinformował, iż w sesji bierze udział 24 radnych.
Po imiennym wywołaniu Komisja Skrutacyjna wręczyła radnym karty do głosowania.
Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Daniel Kozdęba, odczytując protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na I sesji Rady Powiatu Mieleckiego w kadencji 2010-2014 w celu poprowadzenia tajnego głosowania
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego – stanowiący załącznik Nr 8 do protokołu.
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady stwierdził, że na Wiceprzewodniczącego Rady wybrany został radny Maciej Jemioło, który uzyskał 17 głosów „za”. Następnie odczytał Uchwałę I/3/10 jaką Rada podjęła
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego.
Uchwała ta stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Ponownie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady.
Antoni Bryk – zgłosił kandydaturę radnego Marka Paprockiego.
Marek Paprocki –wyraził zgodę na kandydowanie.
Waldemar Barnaś – oznajmił, że ugrupowanie PIS nie będzie zgłaszało kandydatów.
Więcej kandydatur nie zgłoszono i na wniosek Przewodniczącego Rady jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.
Antoni Bryk – w imieniu Komitetu Razem dla Ziemi Mieleckiej przedstawił kandydaturę radnego Marka Paprockiego na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Marek Paprocki ma 47 lat. Jest żonaty i ma dwoje dzieci syna Kacpra 18 lat i córkę Ewę lat 24. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie. Zarządzanie
i organizację na Uniwersytecie Rzeszowskim jako studia podyplomowe. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Skończył studia Prawno – Samorządowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. Od 1991 roku jest dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu, tam się realizuje. Szkoła ta osiąga bardzo wysokie oceny. Był Komendantem Hufca ZHP w Mielcu. W I kadencji samorządu powiatowego był wiceprzewodniczącym Rady,
a następnie przez dwie kadencje II i III pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Był również członkiem Rady Programowej Telewizji Rzeszów pierwszej kadencji. Jest Mielczaninem Roku 2001, ogłaszanym przez Tygodnik „Korso”. Radny Marek Paprocki jest człowiekiem pracowitym, kontaktowym, ma wiele osiągnięć na niwie zawodowej i uzyskał drugi wynik jeżeli chodzi o ilość głosów, mianowicie 1414 głosów, co daje mu duże poparcie społeczne. Zgłasza kandydaturę Marka Paprockiego w przekonaniu, że funkcję wiceprzewodniczącego rady powiatu, będzie pełnił wzorowo.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wzór karty do głosowania na wiceprzewodniczącego przy jednej kandydaturze.
Rada większością głosów 18 „za”, przy 1 „przeciwnym”, 5 „wstrzymujących się” zaakceptowała kartę do głosowania zaprezentowaną przez Komisję.
Po imiennym wywołaniu Komisja Skrutacyjna wręczyła radnym karty do głosowania.
Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Daniel Kozdęba, odczytując protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na I sesji Rady Powiatu Mieleckiego w kadencji 2010 - 2014 w celu poprowadzenia tajnego głosowania
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego – stanowiący załącznik Nr 10 do protokołu.
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady stwierdził, że na Wiceprzewodniczącego Rady wybrany został radny Marek Paprocki, który uzyskał 17 głosów „za”. Następnie odczytał Uchwałę I/4/10 jaką Rada podjęła
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego.
Uchwała ta stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Ad.7
Wybór Starosty Powiatu Mieleckiego.
Przewodniczący Rady przypomniał, że regulamin głosowania pozostaje bez zmian jak przy dotychczasowych wyborach.
Henryk Niedbała - w imieniu koalicji zarekomendował kandydaturę radnego Andrzeja Chrabąszcza na stanowisko Starosty Powiatu Mieleckiego. Andrzej Chrabąszcz ma 47 lat, jest żonaty i ma jedno dziecko, córkę (studentkę). Mieszka
w Czajkowej Gmina Tuszów Narodowy. Jest magistrem inżynierem leśnictwa, absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Andrzej Chrabąszcz rozpoczął pracę zawodową w 1983 roku w Nadleśnictwie Mielec, gdzie był stażystą, podleśniczym a następnie leśniczym. Posiada szczególne zasługi
w dziedzinie proekologicznej gospodarki leśnej. W 2004 roku ukończył wyższy kurs obronny w Akademii Obrony Narodowej, a w roku 2008 ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzanie w służbie zdrowia. Pan Andrzej Chrabąszcz jest prawdziwym profesjonalistą, sumiennym i zdyscyplinowanym pracownikiem, dobrym organizatorem
i wymagającym przełożonym. Od 16 lat jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obecnie jest Prezesem Zarządu Powiatowego i członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest także wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia „Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze”. Ma duże doświadczenie w pracy samorządowej. W swojej 12 letniej karierze: były radnym Gminy Tuszów Narodowy, w II kadencji władz powiatu był wicestarostą Powiatu Mieleckiego, a w ostatnie kadencji był Starostą tegoż Powiatu. W minionej kadencji władz powiatu osiągnął znaczące efekty zarówno sam jako Starosta, jak też jako kierujący całokształtem funkcjonowania Starostwa Powiatowego. W rezultacie był dwukrotnie nominowany do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kategorii Najlepszy Starosta Powiatu oraz otrzymał nominację do honorowego tytułu Innowatora Roku 2010 w kategorii Najlepszy Projekt Infrastrukturalny w konkursie, którego organizatorem jest Centrum Imieniem Adama Smitha. Wartym podkreślenia w tej konieczność krótkiej charakterystyce jest fakt wielkości poparcia jakie pan Andrzej Chrabąszcz uzyskał w wyborach, które odbyły się mniej więcej przed tygodniem. Zdobył on 2111 głosów, co jest jak dotychczas absolutnym rekordem
w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego. Podobnie najlepszym wynikiem wśród wszystkich radnych pan Andrzej Chrabąszcz szczycił się w wyborach przez czterema laty. Kiedy zdobył największą ilość głosów tj. 1572. Zestawienie tych dwóch rezultatów pokazuje na wyraźnie rosnącą tendencję poparcia, i świadczy niezbicie
o wielkim zaufaniu społecznym mieszkańców powiatu, o akceptacji działań samorządowych realizowanych od kilkunastu lat przez pana Andrzeja Chrabąszcza. Rekomendujący zwrócił się do radnych IV kadencji o poparcie kandydatury pana Andrzeja Chrabąszcza i jego wybór na Starostę Powiatu Mieleckiego.
Andrzej Chrabąszcz - wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Starosty Powiatu.
Więcej kandydatów nie zgłoszono i na wniosek Przewodniczącego Rady jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania a po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Daniel Kozdęba zapoznał Radę z wynikiem wyboru, odczytując Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na I sesji Rady Powiatu Mieleckiego kadencji 2010-2014 w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Mieleckiego – stanowiący załącznik Nr 12 do protokołu.
W oparciu o przedłożony protokół Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady stwierdził, że na Starostę Powiatu Mieleckiego został wybrany Pan Andrzej Chrabąszcz na którego głosowało 17 radnych „za”. Następnie odczytał Uchwałę
Nr I/5/10 Rady Powiatu w sprawie wyboru Starosty Powiatu Mieleckiego –
stanowiącą załącznik Nr 13 do protokołu,
Przewodniczący Rady złożył Staroście gratulacje i życzył sukcesów w służbie mieszkańcom Powiatu.
Andrzej Chrabąszcz - podziękował za wybór na Starostę Powiatu Mieleckiego. Treść wystąpienia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 8
Wybór Wicestarosty Powiatu Mieleckiego.
Przewodniczący Rady – Henryk Niedbała – przywołał art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Przypomniał, że regulamin został omówiony w pierwszej części sesji.
Starosta Powiatu – Andrzej Chrabąszcz - powiedział, że w swoim wystąpieniu przedstawił wizje funkcjonowania Zarządu Powiatu. Aby skutecznie realizować uchwały podjęte przez radę i zrealizować wszystkie zamierzenia i zadania zarekomendował kandydaturę pana radnego Andrzeja Bryły na stanowisko Wicestarosty Powiatu. Pan Andrzej Bryła ma 48 lat, jest żonaty ma 3 dzieci, córka
i młodszy syn studiują w Krakowie. Najstarszy syn rozpoczyna karierę zawodową także w stolicy małopolski. Pan Andrzej Bryła jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie matematyki z elementami informatyki. Swoją pracę zawodową rozpoczynał w 1986 roku w WSK Mielec na Wydziale Wózka Golfowego. Od 20 lat jest związany zawodowo z mielecką oświatą. Uczył matematyki w Szkole Podstawowej Nr 11 w Mielcu, w której został dyrektorem w 1997 r. Dwa lata później powierzono mu organizację gimnazjum Nr 4 w Mielcu, którego został dyrektorem. Kieruje nim do chwili obecnej jako dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
w Mielcu. Właśnie jako dyrektor kolejno zarządzanych przez siebie jednostek oświatowych dał się poznać z bardzo dobrej strony, jako doskonały organizator
i wymagający, ale profesjonalny przełożony. Jest też długoletnim egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i corocznie kieruje zespołami egzaminatorów oceniających egzamin maturalny i gimnazjalny. Jest członkiem Stowarzyszenia „Nasz Mielec” z list którego pełnił mandat radnego dwóch poprzednich kadencji, w jednej z nich kierując Komisją Edukacji, Kultury i Sportu.
W obecnych wyborach startując z listy Platformy Obywatelskiej zdobył w Okręgu Nr 2 1176 głosów, który to wynik świadczy o sporym zaufaniu i dużym poparciu jakim się cieszy wśród wyborców. Biorąc pod uwagę przedstawione cechy osobowościowe pana Andrzeja Bryły prosił o poparcie tej kandydatury i jego wybór na stanowisko wicestarosty Powiatu Mieleckiego.
Andrzej Bryła - wyraził zgodę na kandydowanie.
Po imiennym wywołaniu Komisja Skrutacyjna wręczyła każdemu radnemu kartę do głosowania, a Przewodniczący Komisji poinformował, że wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
Po przeprowadzeniu głosowania Daniel Kozdęba przedstawił wyniki głosowania, odczytując protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania dla wyboru Wicestarosty Powiatu Mieleckiego – będący załącznikiem Nr 15 do protokołu.
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady stwierdził, że na stanowisko Wicestarosty Powiatu, Rada w głosowaniu tajnym wybrała pana Andrzeja Bryła, który otrzymał 17 głosów „za”.
Następnie Henryk Niedbała odczytał Uchwałę I/6/10 jaka Rada podjęła
w sprawie wyboru wicestarosty Powiatu Mieleckiego.
Uchwała ta stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Ad. 9
Wybór członków Zarządu Powiatu Mieleckiego.
Przewodniczący Rady - przypomniał, że Rada dokonuje wyboru członków Zarządu
w oparciu o art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Kandydatów zgłasza Starosta Powiatu. Statut Powiatu w § 51 mówi, że w skład Zarządu Powiatu wchodzą Starosta, jako jego Przewodniczący Wicestarosta oraz 3 członków Zarządu. Wobec powyższego Rada dokona wyboru trzech członków Zarządu.
Starosta Powiatu – pan Andrzej Chrabąszcz – zgłosił w porządku alfabetycznym następujących kandydatów na członków Zarządu Powiatu:

Andrzej Kurdziel

Eugeniusz Ryba

Józef Smaczny

Starosta rekomendując kandydaturę Pan Andrzej Kurdziel, powiedział Pan Andrzej Kurdziel posiada wykształcenie wyższe techniczne. Podnosząc swoje kwalifikacje ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Zarządzanie i marketing, Wycena nieruchomości oraz Zarządzanie służbą zdrowia. W latach 1979-99 pracował w WSK PZL Mielec, w tym 7 lat na stanowiskach kierowniczych. Zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
i był przedstawicielem załogi w Radzie Nadzorczej “WSK PZL” Mielec S.A. Pan Andrzej Kurdziel cieszy się dużym zaufaniem społecznym czego dowodem jest ponowny, już po raz czwarty wybór na Radnego Powiatu Mieleckiego. Ma duże doświadczenie w pracy samorządowej. W poprzednich kadencjach Rady uczestniczył w pracach Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Był również członkiem Zarządu Powiatu Mieleckiego w I, II i III kadencji, co pozwoliło mu dobrze poznać sposób pracy Zarządu, a zdobyte w ten sposób doświadczenie może wykorzystać w nowej kadencji Rady.

Następnie zaprezentował kandydaturę pana Eugeniusza Ryby na członka Zarządu Powiatu Mieleckiego. Pan Eugeniusz Ryba ma 46 lat mieszka w Dulczy Małej, w Gminie Radomyśl Wielki. Jest żonaty ma troje dzieci. Prowadzi ośmiohektarowe gospodarstwo rolne. Jest człowiekiem bardzo zaangażowanym w działalność społeczną. Jest znanym od lat w Gminie Radomyśl Wielki działaczem kulturalnym i sportowym, animatorem wielu działań podejmowanych dla aktywizacji lokalnego środowiska. Pan Eugeniusz Ryba jest blisko związany z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku OSP RP pełni funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego, v-ce Prezesa Zarządu Powiatowego oraz Prezesa Zarządu Gminnego w Radomyślu Wielkim. Działa aktywnie w samorządzie powiatowym – od ośmiu lat jest Radnym Powiatu Mieleckiego i członkiem Zarządu. Pan Eugeniusz Ryba w środowisku, w którym działa, jest oceniany jako niezwykle sprawny organizator, człowiek uczciwy i oddany społecznej działalności. Jego postawa


i dotychczasowe osiągnięcia są wysoce akceptowane wśród mieszkańców powiatu, co potwierdził ponowny jego wybór do Rady Powiatu Mieleckiego.

Kolejnym kandydatem na członka Zarzadu Powiatu Mieleckiego jest Pan Józef Smaczny, który otowrzył obrady dzisiejszej sesji. Pan Józef Smaczny tworzył struktury samorządu powiatowego ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie Powiatu Mieleckiego, i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych w tym Szpitala Powiatowego, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala. Doświadczenie Pana Smacznego zostanie wykorzystane w pracach Zarządu po to, aby usprawnić jego pracę i bardziej efektwnie realizowac zadania.


Wszyscy trzej zaproponowani przez Starostę kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Po imiennych wywołaniu Komisja Skrutacyjna wręczyła każdemu radnemu kartę do głosowania, a Przewodniczący Komisji poinformował, że wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.


Po obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Daniel Kozdęba odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru członków zarządu – stanowiący załączniki 17 do protokołu.
Na podstawie protokołu z głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada wybrała na członków Zarządu Powiatu radnych:


 1. Andrzeja Kurdziela, który otrzymał 17 głosów „za” i 7 „przeciw”

 2. Eugeniusz Ryba, który otrzymał 17 głosów „za” i 7 „przeciw”.

 3. Jozefa Smacznego, który otrzymał 17 głosów „za” i 7 „przeciw”.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/7/10 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Mieleckiego – stanowiącą załącznik Nr 18 do protokołu.


Ad. 10
Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/264/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Mieleckiego na lata 2009-2013.
Stanisław Mieszkowski – omawiając projekt uchwały powiedział, że w związku z rozliczeniem zadania pn. ”Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wraz z przebudową systemu ogrzewania przy zastosowaniu pomp ciepła i kolektorów słonecznych” do którego Powiat otrzymał dofinansowanie z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zaakceptowania przez Fundusz kosztów nadzoru autorskiego jako kosztu kwalifikowanego wynikającego z realizowanego zadania zachodzi konieczność zwiększenia kwoty wynikającej z dotacji budżetu Państwa z wysokości 2.194.146,45 zł do wysokości 2.231.700,00 zł. Całość zadania to koszt
3 363 329, 51 zł po zmianie będzie to kwota 3 670883,06 zł. Pierwotnie całe zadanie miało kosztować 10 000 000 zł, a Powiat miał otrzymać dofinansowanie w wysokości 3 000 000 zł. Taka też została podpisana umowa wstępna pomiędzy Powiatem
a Narodowym Funduszem. Po procedurach przetargowych całość zadania wynosi 7 439 001 zł. Dlatego należy wprowadzić zmianę, jako 30 % od wartości wskazanej. Kolejny projekt uchwały dotyczy zabezpieczenia do wysokości kwoty wstępnej środków w budżecie Powiatu Mieleckiego, zgodnie z żądaniami Funduszu, tak, aby Fundusz mógł do 15 grudnia br. przelać środki na inwestycję związaną tylko
z termorenowacją. Odnosząc się do odnawialnych źródeł energii, powiedział że jest to inwestycja realizowana ze środków RPO. Czas realizacji to 30 czerwca 2011 roku.

Stanisław Głodzik – radny – pytał kiedy zaczną grzać pompy.

Stanisław Mieszkowski – w tej chwili zostały wywiercone 24 otwory na głębokość 100 m, a więc teoretycznie wpięcie pierwszego węzła może nastąpić
w styczniu. Natomiast grzanie rozpocznie się w przyszłym sezonie.

Andrzej Osonowski - zgłosił w trybie § 25 pkt. 5 Statutu poprawkę do projektu uchwały polegającą na wpisaniu w podstawie prawnej w miejsce podanej podstawy prawnej, tj. „na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1592 tekst jednolity z późn. zm)” następującej treści: „na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z dnia 18 lipca 11998 r. nr. 91 poz. 578 z późn. zm” – to jest podstawy prawnej jak w uchwale „matce”. Poprawka Radnego stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. Uzasadniając poprawkę powiedział, że ostatnia zmiana przedmiotowej uchwały odbyła się uchwałą z dnia 29 października. Pierwotna uchwała jak i uchwały zmieniające miały do tej pory jednobrzmiącą podstawę prawną. Dzisiaj zmieniając uchwałę wprowadzamy inna podstawę prawną, co powoduje niepotrzebne zamieszanie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną przez pana Andrzeja Osnowskiego poprawkę.
W głosowaniu nad poprawką wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem poprawki głosowało 24 Radnych. Zatem Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę.
Nikt więcej nie zabierał głosu odnośnie projektu uchwały.
W głosowaniu nad projektem uchwały uczestniczyło 24 radnych.
Zatem Rada jednogłośnie /24 głosami „za”/ podjęła Uchwałę Nr I/8/10
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/264/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Mieleckiego na lata 2009-2013 - stanowiącą załącznik Nr 20 do protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały budżetowej na rok 2010 Powiatu Mieleckiego Nr XXXIII/241/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku.

Jadwiga Mysona – Skarbnik – omawiając projekt uchwały powiedziała, że zmiany budżetu spowodowane są zmianami WPI. W związku z tym zachodzi konieczność uporządkowania uchwały budżetowej i dostosowanie jej do WPI. Przy czym podkreślił, że uchwała dotycząca WPI będzie obowiązywała tylko do końca grudnia br. dlatego też należy zwiększyć dochody z tytułu dotacji rozwojowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „szkoły zawodowe” w § 0 6209 „Dotacje rozwojowe” o kwotę 37 554 zł. Tym samym zwiększając wydatki budżetowe o kwotę 37 554 zł, w tym samym dziale, rozdziale w paragrafie 6509 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Pokreśliła, że paragrafy z końcową cyfrą 9 dotyczą projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, europejskich
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Andrzej Osnowski – zabierając głos odnośnie projektu uchwały, powiedział, że o 1/3 rada zwiększa kompetencję Zarządu. Tym samym poza bieżącą kontrolą rady staje się 2,5% wydatków budżetowych. Można więc postawić pytanie „w którą stronę na przyszłość będzie szła na ranga i pozycja Rady”. Ponieważ w projekcie budżetu powiatu na 2011 roku, utrzymano kwotę 2 000 000 zł to będzie głosował za przyjęciem uchwały.
Na tym dyskusję zakończono.

W głosowaniu nad projektem uchwały uczestniczyło 24 radnych.


Zatem Rada jednogłośnie /24 głosami „za”/ podjęła Uchwałę Nr I/9/10
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Powiatu Mieleckiego
Nr XXXIII/241/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.
- stanowiącą załącznik Nr 21 do protokołu.
Ad.12

Interpelacje i wnioski oraz zapytania i oświadczenia radnych.

W punkcie tym nikt nie zabierał głosu.Ad. 13

Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady – poinformował, iż Biuro Rady zaopatrzyło radnych
w tekst ustawy o samorządzie powiatowym, statut oraz regulamin organizacyjny Starostwa. Ponadto radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych wraz
z informacją. Przypomniał, że zgodnie z obowiązującym przepisami prawa radni składają pierwsze oświadczenie majątkowe wraz z informacją. Przepisy określają termin złożenia pierwszego oświadczenia do 30 dni od złożenia ślubowania.
Nikt więcej nie zabierał głosu.
Przewodniczący Rady zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Mieleckiego o godzinie 15.30
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Małgorzata WiącekHenryk Niedbała

: atach
atach -> Realizacja zadań inwestycyjnych w 2003 roku rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej
atach -> Wieś Zarzecze położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Jako stała osada została położona prawdopodobnie we wczesnym średniowieczu
atach -> Przestrzennego gminy medyka
atach -> Analiza akustyczna do raportu oddziaływania na środowisko obiekt: turbiny wiatrowe jamy
atach -> Zawiadomienie
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Uchwała nr xliv/ 392 / 2006 rady powiatu łAŃcuckiego z dnia 14 września 2006 r w sprawie wyrażenia stanowiska
atach -> Protokół Nr XXV / 2012 z XXV sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 grudnia 2012 r
atach -> Uchwała nr VIII / 61 / 07 rady powiatu łAŃcuckiego z dnia 31 maja 2007 r w sprawie dokonania przez Powiat Łańcucki darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Albigowej
atach -> Uchwała nr 215/2008
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy