Strona główna

Zakład Języka Angielskiego ia uw – zgłoszenie nowego kursu


Pobieranie 16.91 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.91 Kb.

Zakład Języka Angielskiego IA UW – zgłoszenie nowego kursu.
Prowadzący

dr hab. Ewa Mioduszewska-Crawford

Nazwa angielska

The role of analogy in communication. Douglas Hofstadter and Emmanuel Sander’s categorization theory.

Nazwa

polska

Znac Znaczenie analogii w komunikacji. Douglasa Hofstadtera i Emmanuela Sandera teoria kategoryzacji.

Opis

angielski

The course is an introduction to D. Hofstadter and E. Sander’s (2013) theory of analogy, according to which analogy is the essence of categorization and conceptualization. To introduce the theory, it is necessary to establish (recall?) a common understanding of the terms: categorization and conceptualization. Hence, the two introductory lectures. The omnipresence of analogy on various levels (language, thought, emotion, communication) is shown. Then, the authors’ hypothesis that analogy is categorization/conceptualization is put to a discussion. Students’ presentations of their favorite analogies are to confirm their understanding of the phenomenon. Categorization and conceptualization are fundamental notions in semantics, pragmatics and cognitive linguistics. Therefore, their new interpretation deserves presentation. (For example, it explains how it happens that the same phrase ‘Me too’ is easily conceptualized/categorized by analogy in such a variety of contexts as: A. I see the moon. B. Me too; A. I have a bad headache. B. Me too; A. I had a dog when I was a little girl. B. Me too; A. I had a crash on you when I was a little girl. B. Me too; A. I’m sorry I didn’t control myself last night. B. Me too; A. I forgot my wife’s birthday this year. B. Me too.
Topics to be discussed:

 1. What is categorization? (lecture) Reading: 11, 3, 13.

 2. What is conceptualization? (lecture) Reading: 8, 4,2.

 3. What is analogy? (guided discussion) Reading: 1, pp. 3-33.

 4. Analogy and word meaning. (guided discussion) Reading: 1, pp. 33-85.

 5. Analogy and phrase/sentence meaning. (guided discussion) Reading: 1. pp. 85-135.

 6. Invisible analogies. (guided discussion) Reading: 1, pp. 135-185.

 7. Analogy across category boundaries. (guided discussion) Reading: 1, pp. 185-257.

 8. Analogy as categorization and conceptualization. (discussion) Reading: 1,9,12.

 9. My analogies. Students’ presentations.

 10. My analogies. Students’ presentations.
Opis

polski

Celem kursu jest wprowadzenie do teorii analogii Douglasa Hofstadtera i Emmanuela Sandera (2013), według której analogia stanowi istotę kategoryzacji i konceptualizacji. Wprowadzenie takie jest możliwe przy założeniu rozumienia pojęć: kategoryzacja i konceptualizacja. Ich przypomnieniu (wprowadzeniu?) służą dwa wykłady wstępne. Wszechobecność analogii jest pokazana w trakcie kursu. W podsumowaniu, teza autorów, że analogia w istocie jest kategoryzacją/konceptualizacją poddana jest pod dyskusję. Prezentacje Studentów przedstawiające interesujące dla Nich analogie sprawdzają zrozumienie tego zjawiska. Kategoryzacja i konceptualizacja to pojęcia leżące u podstaw semantyki, pragmatyki i językoznawstwa kognitywnego. Dlatego też nowa ich interpretacja zasługuje na przedstawienie. (Tłumaczy ona, na przykład, jak to się dzieje, że to samo wyrażenie ‘Ja też’ jest automatycznie rozumiane (konceptualizowane/kategoryzowane) poprzez analogie w tak różnych kontekstach jak: A. Widzę księżyc. B. Ja też; A. Mam okropny ból głowy. B. Ja też; A. Miałam psa kiedy byłam mała. B. Ja też; A. Podkochiwałam się w tobie kiedy byłam mała. B. Ja też; A. Głupio mi, że się wczoraj nie opanowałam. B. Mnie też; A. Zapomniałem o urodzinach żony w tym roku. B. Ja też.
Omawiane tematy:

 1. Czym jest kategoryzacja? (wykład) Lektura: 13, 3, 13.

 2. Czym jest konceptualizacja? (wykład) Lektura: 8, 4, 2.

 3. Czym jest analogia? (konwersatorium) Lektura: 1, ss. 3-33.

 4. Analogia a znaczenie słów. (konwersatorium) Lektura: 1, ss. 33-85.

 5. Analogia a znaczenie fraz/zdań. (konwersatorium) Lektura: 1, ss. 85-135.

 6. Ukryte analogie. (konwersatorium) Lektura: 1, ss. 135-185.

 7. Analogie między kategoriami. (konwersatorium) Lektura: 1, ss. 185-257.

 8. Analogia istotą kategoryzacji/konceptualizacji. (dyskusja) Lektura: 1, 9, 12.

 9. Moje analogie: prezentacje Studentów.

 10. Moje analogie: prezentacje Studentów.
Forma zaliczenia

Requirements: test, follow-up exercises, presentation; test , ćwiczenia pisemne, prezentacja

Czas trwania kursu / zajęć

1 term; 1 semestr

Ograniczenia

/ Powiązanie z innymi zajęciami

# 2657 (advised but not required; zalecany lecz niekonieczny)

References


Main textbook

1. Hofstadter, D. & E. Sander (2013). Surfaces and Essences. Analogy as the Fuel and Fire of Thinking. Basic Books.

Obligatory Reading

2. Barsalou, L.W. (1983). “Ad hoc concepts.” Memory and Cognition 11, pp/ss.. 211-227.

3. Rosch, E. (1978). “Principles of categorization.” In/W E. Rosch & B. Lloyd (eds./red.), Cognition and Categorization. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, pp./ss. 27-48.

4. Sperber, D. & D. Wilson (2012). „ The mapping between the mental and the public lexicon.“ In/W D. Wilson & D. Sperber (eds./red), Meaning and Relevance. Cambridge: Cambridge University Press, pp./ss. 31-47.


Additional reading


5. Aitchison, J. (1994). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon (second edition). Oxford: Blackwell Publishers.

6. Barsalou, L. W. (1987). “The instability of graded structure: Implications for the nature of concepts.” In/W U. Nesser (ed./red.) Concepts and Conceptual Development: Ecological and Intellectual Factors in Categorization, pp./ss. 101-140.

7. Carey, S. (2009). The Origin of Concepts. New York: Oxford University Press.

8. Fodor, J. (2008). LOT2: The Language of Thought Revisited. New York: Oxford University Press.

9. Itkonen, E. (2005). Analogy as Structure and Process. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

10. Potkos, E. M. & A. J. Wills (2011). Formal Approaches in Categorization. New York: Cambridge University Press.

11. Taylor, J. R. (1989). Linguistic Categorization. Oxford: Clarendon Press.

12. Turner, M. (1988). “Categories and analogies.” In/W D. H. Helman (ed./red.), Analogical Reasoning. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, pp./ss. 3-24.13. Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość