Zakład Literatury Polskiej XX wieku Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Rzeszowski Al. Rejtana 16CPobieranie 16.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.57 Kb.

Zakład Literatury Polskiej XX Wieku

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C

35-959 Rzeszów

Zakład Literatury Współczesnej

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej

im. Ireneusza Opackiego

Uniwersytet Śląski

pl. Sejmu Śląskiego 1

40-032 Katowice


Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowejJesteśmy wszędzie i nigdzie”.

Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka

i naukowa Andrzeja Buszy

Andrzej Busza (ur. 1938) – poeta, prozaik, tłumacz, krytyk, historyk literatury, conradysta – jest jednym z najciekawszych twórców powrześniowej emigracji niepodległościowej. Urodzony w Krakowie, czas wojny spędził na Bliskim Wschodzie, a w latach 1947-1965 przebywał w Anglii, gdzie ukończył filologię angielską (St. Joseph`s College, a następnie University College w Londynie). W roku 1965 osiedlił się w Kanadzie, gdzie został wykładowcą, a później profesorem literatury angielskiej w University of British Columbia w Vancouver. W latach 1958-1962 członek zespołu redakcyjnego londyńskich pism literackich „Merkuriusz Polski – Życie Akademickie”, „Kontynenty – Nowy Merkuriusz” i „Kontynenty” oraz grupy poetyckiej skupionej wokół tego środowiska. Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1962), Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich (2005) oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (2013). Twórca dwujęzyczny – pisze w języku angielskim i polskim. Opublikował 7 tomów poezji: Znaki wodne (Paryż 1969), Astrologer in the Underground / Astrolog w metrze (tłum. M. Bullock i J. Boraks, Athens, Ohio 1971), Glosy i refrakcje (Berlin-Toronto 2001), Obrazy z życia Laquedema / Scenes from the Life of Laquedem (tłum. B. Czaykowski, Berlin-Toronto 2003), Kohelet (Toronto-Rzeszów 2008), Pełnia i przesilenie / Full Moon and Summer Solstice (współautor i tłum. B. Czaykowski, Toronto-Rzeszów 2008) i Niepewność (tłum. B. Tarnowska i R. Sabo, Toronto 2013). W przygotowaniu zbiór wierszy zebranych pt. Atol. Ponadto wiersze swoje drukował w czasopismach polskich, m.in.: „Akcent”, „Fraza”, „Kultura”, „Nowy Prąd”, „Odra”, „Oficyna Poetów”, „Poezja”, „Tygodnik Powszechny”, „Wiadomości”, „Więź”, „Współczesność”, zagranicznych (m.in. „Albion Broadsheet Four”, „Cahiers de l`Est. Revue Trimestrielle”, „Contemporary Literature in Translation”, „Expression”, „The Malahat Review”, „New Orleans Review”, „O" Publication of the Arts, „Prism International”, „Queens Slavic Papers”), a także w antologiach (m.in. Ryby na piasku. Antologia wierszy poetów „londyńskich”, red. A. Czerniawski, Londyn 1965; Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy Kontynentów, red. A. Lam, Warszawa 1965; Neue Polnische Lyrik, red. K. Dedecius, Darmstadt 1965; Contemporary Poetry of British Columbia, red. J. M. Yates, Vancouver 1970), Volvox. Poetry from the Unofficial Languages of Canada in English Translation, red. J. M. Yates i in., 1971), Seven Polish-Canadian Poets. An Anthology, red. W. Iwaniuk i F. Śmieja, Toronto 1984), Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999, red. B. Czaykowski, Warszawa 2002). Krytyk literacki, a także autor opowiadań publikowanych na łamach „Kontynentów – Nowego Merkuriusza” i „Frazy”. Wspólnie z Bogdanem Czaykowskim przełożył na angielski wiersze Mirona Białoszewskiego (Revolution of Things, Washington DC 1974), poematy Białoszewskiego, Iwaszkiewicza, Jastruna, Miłosza i Wierzyńskiego (Gathering Time. Five Modern Polish Elegies, Mission, BC 1983) oraz utwory wielu innych polskich poetów współczesnych („Modern Poetry in Translation” 1975, nr 23/24). Znawca twórczości Josepha Conrada, autor wielu prac poświęconych temu pisarzowi, zamieszczonych w periodykach i monografiach polskich i zagranicznych, redaktor wydań krytycznych jego dzieł.

Twórczość literacka, zwłaszcza poetycka, Andrzeja Buszy jest niezwykłym fenomenem polskiej literatury współczesnej. Rozwijana niespiesznie w szczególnie złożonych warunkach emigracji, przeszła zasadniczą przemianę językową przy zachowaniu podstawowych cech poetyki. Jej początek określiły skomplikowane doświadczenia biograficzne, brytyjska edukacja i przebywanie w środowisku polskich emigrantów w Londynie. Wspólnota przeżyć polskiej młodzieży akademickiej w Londynie przyczyniła się do literackiego startu w języku ojczystym, ale zasadniczo nie wpłynęła na postawę poety i krąg podejmowanych przez niego problemów. Najmłodszy wśród polskich poetów „londyńskich”, od samego początku podążał własną, zorientowaną estetycznie i etycznie drogą rozwoju. Pozostawał poza głównym traktem literatury emigracyjnej, często nostalgicznej i aktywnej ideowo, nie rozliczał się ze spuścizną romantyczną czy emigracyjnymi mitami. Uprawiał lirykę intelektualną o korzeniach awangardowych, estetycznie wysublimowaną i świadomie czerpiącą z różnych źródeł tradycji. W sytuacji trwałego oddalenia od żywej polszczyzny nad kanadyjskim brzegiem Pacyfiku przeszedł okres transformacji językowej, po którym wznowił uprawianie poezji, ale już w języku angielskim. Ten drugi etap twórczości poety przyniósł dalszy rozwój i zaowocował kolejnymi tomami. Mimo tworzenia w języku angielskim nadal swoje utwory kierował (i wciąż kieruje) do czytelników polskich, publikując je wyłącznie w wersjach dwujęzycznych i przekładach polskich. Dotychczasowa recepcja twórczości Andrzeja Buszy pozostaje bardzo skromna, na co wpływ ma niedostępność tomików (wydawanych w małych nakładach), brak dużego wyboru wierszy (oraz prozy), a także postrzeganie jego utworów głównie poprzez pryzmat pokoleniowy i grupowy całego kręgu twórców londyńskich „Kontynentów”.

Konferencja „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy – organizowana w 78 rocznicę urodzin poety – jest próbą nadrobienia tych zaległości i wskazania właściwego miejsca jego dorobku w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Celem sesji będzie refleksja nad wszystkimi aspektami twórczości literackiej, ale także translatorskiej, krytycznoliterackiej i naukowej Andrzeja Buszy. Oczekujemy zarówno na opracowania ogólne bądź syntetyczne (również w szerokim kontekście literatury emigracyjnej, działalności grupy „Kontynenty” czy rozwoju poezji polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku), jak i na studia sprecyzowane problemowo, a także interpretacje (i reinterpretacje) poszczególnych zbiorów lub utworów.

Proponujemy podjęcie tematów związanych np. z polską i angielską tradycją literacką, stosunkiem do modernizmu i postmodernizmu, dialogami artystycznymi, związkami z innymi sztukami (np. malarstwem lub filmem), związkami z nauką, problemami szczegółowymi (np. wymiarem metafizycznym, historycznym, etycznym czy egzystencjalnym), problematyką miejsc (miast), krajów i tożsamości, przemianami poetyki i estetyki (również w świetle nowych metodologii), sztuką przekładu, działalnością krytycznoliteracką oraz wkładem Buszy do badań nad twórczością Josepha Conrada.


Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na zgłoszenia z krótkim abstraktem oczekujemy do 15 lipca 2016 r. Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: janpaste@ur.edu.pl

Zamierzamy również wydać monografię zbiorową. Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. W jej ramach zapewniamy Państwu dwa noclegi oraz wyżywienie. Wszelkie dalsze szczegóły organizacyjne podamy w indywidualnej korespondencji po akceptacji zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Organizatorzy konferencji
Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – Uniwersytet Śląski

Dr hab. prof. UR Janusz Pasterski – Uniwersytet Rzeszowski
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy