Zamawiający: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej carpatiaPobieranie 49.43 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar49.43 Kb.
Zamawiający:

Podkarpacka Instytucja Gospodarki
Budżetowej CARPATIA


35-322 Rzeszów ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

tel 17 85 80 821 fax 17 850 78 64

www.igbcarpatia.pl., e-mail:zp@igbcarpatia.pl

Numer sprawy: 16/07/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej („SIWZ” lub „Specyfikacją”)


na Wykonanie instalacji chłodniczych komór A45 i A95, montaż pomp ciepła wraz z instalacją oraz instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń kuchni, magazynu mundurowego, pomieszczeń po byłej pralni w Zakładzie Karnym w Nysie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”.


Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

I. przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji chłodniczych komór A45 i A95, montaż pomp ciepła wraz z instalacją oraz instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń kuchni, magazynu mundurowego, pomieszczeń po byłej pralni w Zakładzie Karnym w Nysie”I.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:

  1. Dokumentacja techniczna

  2. Przedmiar pomocniczo

Uwaga! Zamawiający zamieszcza pomocniczo przedmiar sporządzony w celu oszacowania wartości zamówienia. Zamieszczony przedmiar nie jest opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi jedynie dokumentacja techniczna, będąca załącznikami do SIWZ.

 1. Termin realizacji : do dnia 16 listopada 2015r.

 2. Zakres zamówienia obejmuje również: Sporządzenie w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej i dostarczenie wszelkich niezbędnych do odbioru końcowego dokumentów
  ( m.in. protokoły z badań, atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, DTR, szkolenie w zakresie obsługi urządzeń i inne wymagane przepisami dokumenty).

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując aukcję elektroniczną.

 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
  w art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy – do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

Uwaga!

Zalecane jest, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej na obiekcie celem zapoznania się z terenem budowy oraz zakresem prac objętych zamówieniem i uwzględnienia w ofercie przetargowej wszelkich koszów należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Termin wizji należy uzgadniać z Panem Andrzejem Szajną– Tel . 606-475-962. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.

II.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki dotyczące:   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   2. posiadania wiedzy i doświadczenia

   3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3) nie należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.


o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5), co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia

Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


(Z załączonego zobowiązania musi wynikać zakres, w jakim oddaje się do dyspozycji.)

II.2. Spełnienie wymogów podanych w punkcie II.1 należy potwierdzić poprzez przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. III.2, III.3 i III.5

II.3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach składanych przez Wykonawców. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.

III.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji
  i projektem umowy zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

 2. Kosztorys szczegółowy, ceny jednostkowe, wartość netto i brutto.

 3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika – jak w punkcie IV siwz).

Uwaga! Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

III.2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć :

 1. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2,

III.3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 3,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Uwaga ! Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, obowiązany jest przedłożyć także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie określonym w pkt III.3.

III.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych

 1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.3. ppkt 2 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.5. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy należy przedłożyć:

 1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.6. Dokumenty wymienione w pkt. III.2., III.3., III.4., III.5. winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

III.7. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą
„za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
IV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.

 1. Wykonawcy, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedłożyć pełnomocnictwo,
  a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy regulującej współpracę Wykonawców – tę umowę.

Uwaga ! pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców składających ofertę.

 1. W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za jego realizację.

 3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena spełniania wymaganych warunków wskazanych w punkcie II.1. pkt. 2 i 3 SIWZ, dotyczyć będzie każdego z Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku warunków określonych w punkcie II.1. pkt 1 SIWZ – Wykonawców występujących wspólnie – łącznie.

 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, zobowiązany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt III.3
  i III.5 SIWZ, natomiast na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt III.2 SIWZ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie muszą wykazać, że jako całość spełniają postawione
  w punkcie II.1 pkt 1 warunki.


V. sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcą i osoby do tego uprawnione.

 1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami faksem (17 853 52 47) lub drogą elektroniczną (zp@igbcarpatia.pl) . W tym przypadku, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji.

 2. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej i poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są :

 • w sprawach dot. przedmiotu zamówienia Pan Andrzej Szajna tel. 17 85 80 824

 • w sprawach proceduralnych Pani Lucyna Makowska tel. 17 85 80 821

 1. Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


VII. Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez 30 dni przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferta oraz wszystkie inne dokumenty, aby mogły zostać uznane za ważne muszą być trwale złączone oraz być sporządzone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy) za zgodność z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, formularze winny być wypełnione w sposób czytelny i uniemożliwiający dokonanie w nich zmian poprzez ścieranie, wymazywanie itp., podpisana przez osobę do tego upoważnioną strony powinny być numerowane i parafowane.

 3. Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie winny zostać dokonane w sposób jednoznaczny poprzez skreślenie i wpisanie właściwego tekstu obok, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 4. Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego opisać nazwą i adresem Wykonawcy
  z zaznaczeniem :

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA 35-322 Rzeszów ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4. „Oferta na Wykonanie instalacji chłodniczych komór A45 i A95, montaż pomp ciepła wraz z instalacją oraz instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń kuchni, magazynu mundurowego, pomieszczeń po byłej pralni w Zakładzie Karnym w Nysie” – nie otwierać przed dniem 12.08.2015 r. do godz. 1315”.

 1. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

 2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

  1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.

  2. zamienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 3. Oferent ma prawo złożyć tyko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.

 4. Oferent może zastrzec by Zamawiający nie ujawniał informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy

 5. Wszelkie koszty udziału w postępowaniu pokrywa Wykonawca.

 6. Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie PIGB CARPATIA ul. hr. W. Tarnowskiej 4; 35-322 Rzeszów, pokój nr 6 do dnia 12.08.2015 r. do godziny 13:00.

 1. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6 (adres j. w.) , w dniu 12.08.2015 r.
o godz. 13:15.


 1. Zamawiający zapewnia, że z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

 2. Otwarcie ofert jest jawne.

 3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przedstawienie osób uczestniczących w postępowaniu po stronie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców,
  a także informacje dotyczące ceny. Powyższe informacje, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
 1. opis sposobu obliczania ceny oferty.

 1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT.

 2. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie załączonej dokumentacji , zamieszczony przedmiar robót, stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny.

 3. Cena musi uwzględniać doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: utrzymanie zaplecza i dostarczenie mediów, ewentualne koszty związane z płatnymi nadzorami przedsiębiorstw energetycznych itp., koszty rozruchu urządzeń, koszty przyjazdu i pracy serwisów fabrycznych a także podatki, opłaty rabaty, upusty, których Wykonawca zamierza udzielić, itp.

 4. Cenę ryczałtową oferty brutto, należy podać w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.


X. opis kryteriów i sposób dokonywania oceny ofert.

 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert oraz ich wagi.

 2. Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

 3. Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi
  100 pkt., tj.: za najkorzystniejszą cenę - 100 pkt.

 4. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria, według następującego wzoru arytmetycznego :

Kryterium – Cena

cena oferowana minimalna [ brutto ]

Ocena = --------------------------------------------------- 100 pkt.

cena badanej oferty [ brutto ]


XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTATNĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści umowy polegających na:

  1. zmianie postanowień dotyczących terminu wykonania umowy:

 1. w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń; za zdarzenie takie uważa się w szczególności wprowadzenie przez Inwestora zmiany sposobu lub warunków realizacji inwestycji z uwagi na nieotrzymanie z budżetu państwa środków pozwalających na wykonanie całości przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie,

 2. gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych zleconych przez Zamawiającego w sposób określony w § 8, a ich realizacja uniemożliwia wykonanie zadania w terminach przewidzianych umową,

 1. zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego – w przypadku ograniczenia tego zakresu przez Inwestora.

 2. wprowadzeniu robót zamiennych, nie wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, polegających jedynie na modyfikacji robót określonych w dokumentacji projektowej lub zastąpieniu ich innymi tożsamymi robotami.

 1. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem
  i uzasadnieniem proponowanej zmiany, zatwierdzonego przez Inwestora.

 2. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 pkt 2, 3, i 4 ustawy.

 3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy.


Załączniki do Specyfikacji:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy,


Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


Załącznik nr 5: Wzór umowy,
Załącznik nr 6: Dokumentacja projektowa (przedmiar- pomocniczo).
Rzeszów, dnia 28.07.2015 r. ………………………………..
………………………….
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy