Strona główna

Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30


Pobieranie 48.12 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar48.12 Kb.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sprawa nr 1/2010
ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY

- WĘDLIN I ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH

- ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

w roku 2010Zamawiający:
Przemyski Ośrodek

Sportu i Rekreacji

ul. Mickiewicza 30

37-700 PRZEMYŚL

tel.(fax) (16) 678-57-58,

tel. (16) 678-39-28

Zatwierdzam:

……………………….1. Informacja ogólna


1.1.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór dostawcy wędlin i arty­kułów mięsnych, spożywczych, cukierniczych oraz napoi dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.

Termin dostawy 01.02.2010r – 31.01.2011rZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY WĘDLIN

I ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH ORAZ SPOŻYWCZYCH W 2010R


1.2.

Przedmiot zamówienia obejmuje :

- dostawę sukcesywną zakupionych artykułów mięsnych i wędlin oraz spożyw­czych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.

- Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej siwz.

Uwaga :

Zamawiający dopuszcza składanie ofert dostawy artykułów spożywczych posiadających parametry równoważne w rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych tj. że oferowane artykuły pod względem jakościowym będą odpowiadały artykułom będącym przedmiotem zamówienia, wykazanym w załączniku nr 1

W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie szczegółowy skład i proporcje składników oferowanych artykułów.

Wykonawca na żądanie zamawiającego dostarczy próbki oferowanych artykułów.1.3.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego w oparciu i na zasadach określonych w Ustawie z dn. 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r nr 223 poz. 1655 i z 2008 nr 171 poz. 1058)1.4.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, Zamawiający wybierze do realizacji ofertę, która będzie odpowiadać jego oczekiwaniom, spełniać wszystkie warunki niniejszej siwz oraz wymogi ustawy – Prawo zamówień publicznych.


2. Warunki i wymogi formalne

2.1.

Zamawiający wymagał będzie zabezpieczenia kompletności otrzymanych ofert poprzez ich odpowiednie zszycie lub oprawienie.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Oferenta.2.2.

Dokumenty należy ułożyć w kolejności wg punktów opisanych w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” punkt 2.3

2.3.

Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są dołączyć do swej oferty, (również do ofert częściowych) następujące dokumenty :
2.3.1. Ofertę
2.3.2.

Stosowne oświadczenie wynikające z treści art.44 oraz art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.3.3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny odpis zaświad­czenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzia­łalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.3.4.

Oświadczenie o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen­tarius – zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowo­nych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP.

Zamawiający równocześnie zastrzega sobie prawo wglądu do opraco­wanych i wdrażanych procedur i przedsięwzięć.


2.3.5.

Wykaz osób upełnomocnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz podejmowania w jego imieniu zobowiązań.
2.3.6.

Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą siwz i umową oraz braku zastrzeżeń do zawartych w nich zapisów.
2.4.

Informacje powyższe (wykazane w p. 2.3) muszą być udzielone pisemnie i do­łą­zone do oferty w formie załączników. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność” z oryginałem przez osobę upełnomocnioną do składania oświadczeń w imieniu dostaw­cy/ wykonawcy.2.5.

W ofercie należy przedstawić podstawowe, ściśle określone warunki realizacji zamówienia, w tym :
2.5.1.

warunki dostawy do Zamawiającego – własnym transportem i na własny koszt,
2.5.2.

warunki i terminy płatności za zrealizowane dostawy – 21 dni od terminu otrzymania faktury
2.5.3.

terminy realizacji zamówienia od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego do 24 godzin
2.6.

Cena ofertowa winna być opracowana w oparciu o załączone zestawienie cenowe.

Oferent winien podać ceny jednostkowe na poszczególne artykuły w identycznej formie i kolejności jak w zał. Nr 1;wartość z uwzględnieniem wykazanych ilości oraz wartości „RAZEM”

Taka wartość uważana będzie jako wartość netto. Ponadto oferent winien podać odpowiednie wartości brutto. Zestawienie cenowe (zał. Nr 1) winno być podpisane przez osobę uprawnioną ze strony Oferenta.

W okresie realizacji zamówienia, ceny jednostkowe poszczególnych artykułów mogą ulec zmianie. Zmiany te mogą nastąpić tylko w okolicz­nościach określonych w umowie.2.7.

Zamawiający informuje, że :

- przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających – zgodnie

z art. 67 ust.1 p. 7 ustawy.

- dopuszcza składanie ofert częściowych

- Podział na części od 1 do 9 wg załącznika nr1 – specyfikacja artykułów. Uwaga ; Niektóre części zawierają kilka asortymentów artykułów o różnych kodach CPV, które należy uwzględnić w ofercie danej części:

Część 1 – napoje bezalkoholowe

Część 2 - produkty zwierzęce, mięso prod. mięsne

wędliny


Część 3 - warzywa i jarzyny

Część 4 - art. ogólnospożywcze

art. cukiernicze

Część 5 - wódki

wina

Część 6 - pieczywoCzęść 7 - mrożonki

lody


ryby i przetwory rybne

Część 8 – jaja

Część 9 – wody mineralne


2.8.

Oferty winne być złożone w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej, trwale zabezpieczonej kopercie, ostemplowanej pieczęcią pozwalającą na identy­fikację oferenta oraz trwale i czytelnie opisanej napisem :

OFERTA – DOSTAWA WĘDLIN I ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH

ORAZ SPOŻYWCZYCH W 2010R


2.9.

Zamawiający uzna złożone oferty za ważne, jeżeli będą spełniać wszystkie warunki określone w niniejszej siwz. Oferty, które nie będą spełniać któregokolwiek z warunków - zostaną odrzucone.


3. Kryteria oceny i wartościowania ofert


3.1.

Dla oceny wartościowania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym, Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

1. cena przedmiotu zamówienia - 100 pkt
3.2.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższego kryterium.

3.3.

Pozostałym dostawcom zostanie wyliczona odpowiednio mniejsza ilość punktów, zgodnie z podaną poniżej formułą :
oferowana cena najmniejsza

wartość punktowa oferty = ------------------------------------ x 100% x 100pkt

cena w badanej ofercie4. Termin i miejsce składania ofert


4.1.

Oferty przygotowane wg warunków i wymogów określonych w punkcie 2 niniejszej siwz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2010 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30.

4.2.

W przypadku szczególnym, uznanym przez Zamawiającego, możliwe jest przedłużenie terminu określonego w punkcie 4.1. na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 38 ust.6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


5. Wyjaśnienia


5.1.

Do kontaktów z Oferentami w sprawach dotyczących przetargu i „Specyfikacji” upoważnieni są : Bogdan Zięba – tel (16) 678-41-88 w godzinach od 8,00 do 15,00 w zakresie procedur niniejszego zamówienia oraz

Teresa Łaba – tel. (16) 678-39-28 w zakresie specyfikacji zamówienia - w godzinach od 8,00 do 15,005.2.

Zamawiający udzielać będzie tylko informacji pisemnych przekazywanych równocześnie wszystkim uczestnikom postępowania przetargowego-na pytania, złożone w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faxem na nr (0-16) 678-57-58, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert (art.38 ust.1)

5.3.

Biuro Zamawiającego czynne jest w godzinach 700 - 1500 od poniedziałku do piątku w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 – sekretariat - Ip


6. Otwarcie i wstępna ocena ofert


6.1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2010 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, w sali kolumnowej na Ip.

6.2.

W momencie otwarcia możliwy jest udział Oferentów.

6.3.

Na wniosek zainteresowanych Oferentów przesłane zostaną informacje z czynności otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6.4.

W momencie otwarcia ofert nie przewiduje się pełnej oceny ważności poszcze­gólnych ofert. Ocena taka nastąpi niezwłocznie po wyznaczonym terminie otwarcia.

6.5.

W przypadku stwierdzenia ofert nieważnych Zamawiający wykluczy je z dal­szego postępowania zawiadamiając o tym fakcie zainteresowanego Oferenta.


7. Badanie, wybór oferty


7.1.

Oferty będą badane i oceniane wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w niniejszej siwz oraz ogólne zasady określone w ustawy – Prawo zamówień publicznych – Rozdział 4, art. 82 – 95.

7.2.

Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ocenę przy zastosowaniu kryteriów z punktu 3, spełniać będzie wszystkie warunki zawarte w treści niniejszej siwz oraz wymogi ustawy.

7.3.

Zawiadomienie o wyborze oferty przekazane będzie w trybie określonym w art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7.4.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 85 ust.1 p.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.

7.5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od oferentów dodatkowych wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

7.6.

Zamawiający informuje, że prawdziwość i wiarygodność przedstawionych dokumentów chroniona jest art. 297 §1 Kodeksu Karnego.


8. Protesty


8.1.

Oferentom przysługuje prawo do złożenia protestu i odwołania na warunkach oraz zgodnie z zasadami określonymi w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych art.179 – 183(protesty) i art.184-193 (odwołania).

8.2.

Składający protest winien wskazać

- oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego

- żądanie

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz

- okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu


8.3.

Protest może być złożony w terminie do 7 dni od dnia, kiedy Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

Protest dot. treści ogłoszenia można wnieść w terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia w portalu UZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) na stronie internetowej zamawiającego.8.4.

W postępowaniu protestacyjnym obowiązuje wyłącznie forma pisemna.

8.5

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie wyłącznie w zakresie objętym w art. 184 ust.1 i 1a .


9. Warunki unieważnienia przetargu


9.1.

W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.


10. Umowa


10.1.

Do specyfikacji załączono projekt umowy załącznik nr 2

10.2.

Umowa zostanie zawarta na zasadach określonych w rozdziale VI ustawy PZP.

10.3.

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest możliwa szczególnie w zakresie zmian cen jednostkowych artykułów spożywczych, wynikających ze zwyżki lub spadków miesięcznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS w biuletynie statystycznym.Sporządził : Zatwierdził :


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość